Måste man betala skatt på gåva?

2020-06-18 i Gåvoskatt
FRÅGA |Jag har en vän som vill hjälpa mig och som bor i USA. Det är en stor summa pengar. Han vill hjälpa mig med min ekonomiska situation och han vill inte att jag betalar tillbaka utan det är en gåva från honom. Vad jag har förstått så behöver man inte betala skatt på en gåva? Hur många procent betalar man om det inte är en gåva?Jag antar att skattemyndigheten vill ha ett certifikat från vem som ger gåvan. Kommer hans namn att behandlas under sekretess ?
Aram Shokor |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Inkomstskattelag (1999:1229) är tillämplig lag (förkortat IL). Beskattas gåvor i Sverige?Gåvoskatten reglerades i Lag (1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt som i sin helhet avskaffades den 1 januari 2005. Detta innebär att gåvor inte beskattas i sverige (se även 8 kap. 2 § IL). Eftersom din vän bor i USA så kan gåvan komma att beskattas ändå, så jag föreslår att du kontaktar en jurist eller skattekonsult i den delstat din vän bor i för att få svar på frågan om huruvida gåvan kommer beskattas. Vilket skatt gäller för lån?Om det är ett lån istället för gåva så beskattats inte lånet så länge din vän inte begär ränta för lånet. Om din vän lånar dig pengarna med ränta så ska du dra av räntekostnaderna i inkomstslaget kapital, och din vän ska ta upp ränteinkomsten som kapitalinkomst, se 42 kap. 1 § IL. Behöver skatteverket ett intyg på gåvan? Nej, skatteverket behöver inte ett intyg på gåvan, så länge det verkligen är fråga om en gåva och inte ett lån. Är det ett lån så behöver det enbart beskattas om lånet är behäftat med ränta. För att undanröja potentiella tvivel så kan det vara bra om din vän skriver ett gåvobrev. För att det ska vara giltigt i Sverige räcker det med att hen tydligt specificerar gåvan samt vem som är gåvogivare och gåvotagare. Brevet ska undertecknas och dateras. Kommer hans namn behandlas under sekretess?Eftersom din vän vill ge dig pengarna i gåva så finns det inga krav på att den ska registreras hos någon myndighet i Sverige. Detta sagt så bör du be din vän att upprätta ett gåvobrev, och detta kan du förvara var du vill. Vad bör du göra? Det finns ingen gåvoskatt i Sverige, däremot finns det i USA. Jag föreslår att du googlar fram en jurist, revisor, skattekonsult eller dylikt i den delstat din vän bor i och ber om svar på vad som gäller för gåvoskatt i ditt fall. Du bör även fråga om det finns några formkrav för gåvor som ni bör uppfylla. Jag hoppas detta besvarar din fråga. Hör gärna av dig om någonting är oklart eller om du har andra funderingar.

När behöver jag redovisa försäljning av fastighet?

2020-06-16 i Försäljning av fastighet
FRÅGA |Hejjag vill har en villkorat aktietillskott på 408 tkr som jag behöver nyttja av i året 2020 annars faller den bort . Jag har en sommarstuga som jag skulle vilja sälja men det blir svårt att hitta köparen innan december 2020.Jag har ett barn och är änka. För att nyttja aktietillskottet funderar jag på om jag kan sälja sommarstugan till mitt barn men hen har inte pengar just detta år.Sommarstugan byggdes i 1980- talet och byggdes av min man och detta innebär att jag får betala en hel del i skatt när jag säljer.min fråga är hur kan jag sälja till mitt barn?Behöver jag redovisa att hen har betalat till mig under år 2020?kan ni hjälpa mig vid behov?
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!UtredningSom jag tolkar din fråga avser den hur du kan sälja din fastighet (sommarstuga) till ditt barn och om du behöver redovisa att hen betalat till dig under år 2020. Sommarstugan byggdes under 1980-talet av din man och du kommer att få betala en hel del i skatt när du säljer.Om du förvärvat fastigheten genom arv, testamente, gåva, bodelning eller på liknande sätt, inträder du som förvärvare i den tidigare ägarens skattemässiga situation enligt den s.k. kontinuitetsprincipen (44 kap. 21 § inkomstskattelagen). I ditt fall innebär det att du övertagit omkostnadsbeloppet efter din man och ska betala skatt på den vinst du gör när du säljer fastigheten. Om du överlåter fastigheten till ditt barn genom att sälja den kommer du att bli skyldig att betala skatt för vinsten du gör. Försäljningen ska deklareras året efter att du och köparen skrev på köpekontraktet. Det har ingen betydelse när du fått betalt eller om du och köparen avtalet om senare tid för äganderättens övergång. Det som styr är när köpekontraktets undertecknats. Om du säljer din fastighet i år, och kontraktet undertecknas i år, ska du därför deklarera försäljningen år 2021 och eventuell vinstskatt betalas då.Om du överlåter fastigheten till en ersättning som är lägre än taxerings- och marknadsvärdet kommer det att räknas som en gåva (oavsett om ni benämner överlåtelsen som ett köp eller en gåva). Sker överlåtelsen genom gåva innebär det att du inte blir skyldig att betala någon skatt alls utan att ditt barn träder i din skattemässiga situation enligt kontinuitetsprincipen (se ovan).Sammanfattningsvis ska försäljningen av fastighet deklareras nästa år; skriver ni köpeavtalet år 2020 ska försäljningen deklareras år 2021 och eventuell vinstskatt ska betalas av dig då. Det som styr är inte när du tar emot betalningen utan när köpekontraktet undertecknas. Om du säljer fastigheten mot en ersättning som är lägre än taxeringsvärdet och marknadsvärdet kommer överlåtelsen att räknas som en gåva. Vid överlåtelse genom gåva är du inte skattskyldig utan gåvomottagaren träder i ditt ställe och blir skattskyldig den dag hen säljer fastigheten.Om du önskar hjälp av en av våra jurister med ett upprätta köpeavtal är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post för en offert och vidare kontakt. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.Med vänliga hälsningar,

När är en privatperson skattskyldig i Sverige för

2020-06-14 i Inkomstskatt
FRÅGA |Fråga om beskattning i Norge (för en som är skriven i Sverige, men har inkomst från Norge): Hur många år i efterhand kan man blir eftertaxerad? Frågan gäller ett fall där nya bestämmelser om skatteuträkning föranleder Skattetaten att retroaktivt kräva att mer skatt inbetalas.
Camilla Stein |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag utgår ifrån att det är fråga om en privatperson som är skriven i Sverige (folkbokförd) men har inkomst från Norge. Jag kommer först att gå igenom tillämplig lag och sedan förklara hur situationen ser ut i det här enskilda fallet. Privat personer i Sverige är antingen obegränsat skattskyldiga eller begränsat skattskyldiga. Obegränsat skatteskyldig innebär att personen är skatteskyldig för alla sina inkomster oavsett var någonstans i världen de är förvärvade, se 3 kap 8 § Inkomstskattelagen. Begränsad skattskyldighet omfattar endast vissa inkomster med särskild anknytning till Sverige, se 3 kap 18 § Inkomstskattelagen (ex inkomst från näringsverksamhet i Sverige). Obegränsat skatteskyldig En person är obegränsat skattskyldig om personen är 3 kap 3 § Inkomstskattelagen: Bosatt i Sverige Stadigvarande vistas i Sverige Har väsentlig anknytning till Sverige eller tidigare varit bosatt här. Väsentlig anknytningVäsentlig anknytning innebär att personen har vissa band till Sverige. För att inte vara obegränsat skattskyldig måste personen kapa vissa band till Sverige. Det finns faktorer som är viktiga när det avgörs ifall en person har väsentlig anknytning:Se 3 kap 7 § Inkomstskattelagen. Om personen är svensk medborgare.- Hur länge personen varit bosatt här.- Om personen inte varaktigt är bosatt på en viss utländsk ort.- Om personen vistas utomlands för studier eller av hälsoskäl.- Om personen har en bostad här som är inrättad för åretruntbruk.- Om personen har sin familj här.- Om personen bedriver näringsverksamhet här.- Om personen är ekonomiskt engagerad här genom att inneha tillgångar som, direkt eller indirekt, ger ett väsentligt inflytande i näringsverksamheten här.- Om personen har fastigheter här.- Liknande förhållanden. De viktigaste av dessa faktorer är om personen har en bostad, familj eller ett ekonomiskt engagemang i Sverige. Under de fem första åren från den dagen personen flyttar från Sverige anses denne ha väsentlig anknytning till Sverige, såvida personen inte kan visa på motsatsen. Det gäller endast om personen är svensk medborgare eller har bott i Sverige i minst tio år. I detta fallUtifrån den informationen jag har fått drar jag slutsatsen att du är obegränsat skattskyldig. Det innebär att du betalar svensk skatt på den lön du får från ditt jobb i Norge. Eftersom du är skriven (folkbokförd) i Sverige upphör inte skattskyldigheten för din inkomst från Norge efter en tid. Anledningen är att du fortfarande har en väsentlig anknytning till Sverige, i och med att du skriven här. För att skattskyldigheten ska upphöra behöver du kapa vissa band med Sverige, på det vis som har angivits ovan under rubriken "väsentlig anknytning". Trots att din väsentliga anknytning upphör kommer du som utgångspunkt betala skatt i Sverige fem år framöver.Vänliga hälsningar,

Bör jag ta över min brors andel i fastighet genom köp eller gåva?

2020-06-07 i Reavinstskatt
FRÅGA |Fastighet radhus på 90 kvm, byggår 1982.Mina föräldrar köpte huset 1983 och har bott där fram tills nu. 2018 fick min bror och jag huset i gåva (50% var). Vi är enda barnen. Jag vill nu ta över min brors andel i fastigheten mot ersättning och få 100% ägande.Taxeringsvärde 2019: 3 276 000‬Uppskattat marknadsvärde: 4 milj - 4,3 milj.Hur gör jag detta på bästa sätt? Gåva mot ersättning eller köp? Vilket sätt är det mest ekonomiska för min del? Vilka skattemässiga konsekvenser får det ena eller andra alternativet. Hoppas att det är ok att köpa till en handlingsplan om jag upptäcker att jag behöver det?
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!UtredningSom jag tolkar din fråga fick du och din bror år 2018 en fastighet i gåva. Du vill nu ta över din brors andel i fastigheten mot ersättning och få ett 100%-igt ägande. Du undrar om du bör överta fastigheten genom gåva eller köp. Förvärv som sker genom arv, testamente, gåva eller bodelning är skattefria (8 kap. 1 § inkomstskattelagen, IL). I ert fall innebär det att varken era föräldrar eller du och din bror behövde betala någon skatt när ni förvärvade fastigheten 2018. När en tillgång förvärvats genom arv, testamente, gåva, bodelning eller på liknande sätt, inträder förvärvaren i den tidigare ägarens skattemässiga situationen enligt den s.k. kontinuitetsprincipen (44 kap. 21 § IL). Det innebär att du och din bror tagit över era föräldrars ansvar för skatt och blir skyldiga att betala eventuell vinstskatt den dag ni säljer fastigheten. Skatten räknas utifrån era föräldrars omkostnadsbelopp (det era föräldrar köpte fastigheten för ökat med förbättringsutgifter).Om din bror säljer sin halva av fastigheten till dig och gör en vinst blir han skattskyldig för den eventuella vinst han gör. Vilken vinst han eventuellt gör kan inte beräknas utan närmre granskning. Om din bror däremot skänker fastigheten till dig gäller fortsatt kontinuitetsprincipen, dvs du övertar ansvaret för att betala skatt den dag du säljer fastigheten och han behöver inte skatta nu. Som jag förstår det utifrån din fråga finns det en avsikt att överta din brors halva av fastigheten mot ersättning. Hur mycket du betalar honom i ersättning kommer att avgöra huruvida det räknas som en gåva eller ej. Det saknar betydelse om ni själva betecknar det som en gåva eller ett köp. Inkomstskattemässigt anses en fastighet överlåten genom gåva om ersättningen understiger både överlåtelseårets taxeringsvärde och marknadsvärde, den s.k. huvudsaklighetsprincipen. Om taxeringsvärdet är 3.3 miljoner kronor (ungefärligt värde då jag inte vet vad 2020 års taxeringsvärde är) och han äger halva innebär det att om du betalar en ersättning som understiger 1.650.000 kronor kommer överlåtelsen att räknas som gåva. Att det räknas som gåva innebär att din bror inte behöver betala någon skatt och att du träder i hans skattemässiga situation. Om ersättningen överstiger 1.650.000 kronor blir han skattskyldig för den vinst han gör. För dig innebär det i det fallet att den dag du säljer fastigheten kommer din vinstskatt för halva fastigheten att beräknas utifrån det omkostnadsbelopp du övertagit från dina föräldrar och halva fastigheten utifrån det omkostnadsbelopp du har genom köpet av din bror. I regel brukar man, vid överlåtelse genom gåva mot ersättning, göra en fiktiv försäljning. Den fiktiva försäljningen innebär att man räknar ut hur mycket din bror skulle betalt i vinstskatt vid en försäljning i nuläget och att han ersätter dig för det nu (genom att ni drar av det på den ersättning du ger honom) eftersom du blir skattskyldig för hela fastigheten den dag du säljer den.Sammanfattningsvis kommer överlåtelsen att klassas som en gåva om den ersättning du ger din bror understiger taxeringsvärdet. Eftersom han äger halva fastigheten sker det en beräkning utifrån halva taxeringsvärdet. Det är egalt vad ni kallar överlåtelsen, innebärande att även om ni skrivet "köp" kommer det att klassas som en gåva om ersättningen understiger taxeringsvärdet. Skriver ni "gåva" men översättningen överstiger taxeringsvärdet kommer det att räknas som ett köp. Vid överlåtelse genom gåva kommer du att ta över hela skattskyldigheten och blir skyldig att betala eventuell vinstskatt den dag du säljer fastigheten. Därav gör man ofta en fiktiv försäljning så du blir ersatt i förtid. Om ni behöver hjälp med att upprätta gåvobrev eller köpeavtal kan en av våra jurister vara behjälpliga i ärendet. Om så är intressant är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post för en offert och vidare kontakt. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.Med vänliga hälsningar,

Jag köpte ut min syster från bostadsrätt som vi ärvde. Vad är omkostnadsbeloppet?

2020-06-17 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA |Min fru och hennes syster ärvde en bostadsrätt efter sin mor. Vid arvsskiftet löste min fru ut sin syster med ett visst belopp för bostadsrätten. Nu ska vi sälja denna bostadsrätt och undrar om vi kan dra av det beloppet i samband med uträkningen av vinsten. Tillsaken hör också att vi inte fått fram något inköpspris som deras mor betalde när hon köpte bostadsrätten 1959 (tror vi). Om vi ej får fram det, kan vi använda det beloppet som ingångspris?Med vänlig hälsning
Binh Tran |Hejsan och tack för att du vänder dig till oss för hjälp.Aktuell lagstiftning: inkomstskattelagen.Slopad arvskattArvskatten finns inte idag, det innebär att arvsskiften är skattefria, se 8 kap 2§.OmkostnadsbeloppetOmkostnadsbeloppet är utgifter för anskaffning av bostadsrätten och eventuella förbättringsutgifter, se 44 kap 14§. Detta belopp så subtraheras med försäljningspriset på bostadsrätten. Skattemässigt vill man ha ett större omkostnadsbelopp för att på det viset få mindre vinst och följaktligen behöva betala mindre skatt.När din fru ärvde hälften av bostadsrätten från hennes mor så tog hon över hennes mors skattemässiga situation, detta kallas för kontinuitetsprincipen, se 44 kap 22§. Det innebär att omkostnadsbeloppet för 50% av bostadsrätten är det hennes mor betalade för bostadsrätten. Din syster köpte sedan ut 50% av bostadsrätten från hennes syster. Det innebär att det belopp som hon köpte ut hennes syster för även ska räknas in i omkostnadsbeloppet.Din fru har därmed följande omkostnadsbelopp:1. 50% av bostadsrätten hänförs till hennes mors omkostnadsbelopp för 50% av bostadsrätten. Exempelvis om modern köpte 100% av bostadsrätten för 100 000 kr så är omkostnadsbeloppet för 50% av bostadsrätten 50 000 kr.2. Den andra 50% hänförs till det belopp som din fru köpte ut hennes syster för.SammanfattningsvisFör att svara på er fråga så kan ni använda det beloppet för 50% av bostadsrätten men inte för dem andra 50%. För den andra hälften behövs omkostnadsbeloppet som modern köpte bostadsrätten för. Om detta inte går att hitta så behöver man göra en kvalificerad gissning på kostnaderna av bostadsrätter i området var under 1959. Man kan även använda sig av taxeringsvärdet år 1959 och dela detta i 0.75 för att få fram marknadsvärdet. Dock bör bostadsrättsföreningen ha inköpspriset dokumenterat.Jag hoppas jag har kunnat svara på er fråga, har ni några följdfrågor så kan ni höra av er till binh.tran@lawline.se. Vänligen,

Behöver jag betala gåvoskatt i Danmark?

2020-06-14 i Gåvoskatt
FRÅGA |Hej, Jag är svensk medborgare och bor i danmark. Nu har jag fått en gåva från Sverige. I Sverige är det ingen gåvoskatt men det ä det i Danmark. Ska jag betala skatt för pengarna i Danmark då?
Natasha Fathifard |Hej och välkommen till Lawline med din fråga!Precis som du nämner finns ingen gåvoskatt i Sverige, men gåvoskatten finns kvar i Danmark. Det betyder att om du tar emot gåvan i Danmark kommer du att behöva betala en gåvoskatt på detta. Vi på Lawline är inte insatta i andra länders lagstiftning, därför kan jag inte svara på hur mycket gåvoskatt du kan behöva betala. Däremot kan du nog hitta lite information på den danska skatteverkets hemsida https://www.skat.dk/.Om du tar emot gåvan i Sverige behöver du alltså inte betala någon gåvoskatt.Hoppas du har fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Ska en överföring till utlandet beskattas?

2020-06-13 i SKATTERÄTT
FRÅGA |Hej!Om jag ska överföra 150000 kr till utomlands på ett år hur procent skatt ska betala?Om jag överföra 150000kr på olika tider vad ska hända då?Om jag överföra från WesternUnion från olika banker ?Om jag ska ta emot 150000kr från utomlands är det samma som första frågan?Om jag ta emot 100000kr från utomlands och överföra 100000kr till utomlands på ett år vad händer då?Stort tack på förhand!
Sabrina Curan |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Du betalar ingen skatt för att genomföra en överföring till utlandet. Är det däremot så att du till exempel har sålt en fastighet eller bostadsrätt och det är denna försäljningsintäkt som överföras så ska detta belopp beskattas. Mer information kan du hitta i inkomstskattelagen. Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att ta kontakt med oss igen.Med vänlig hälsning,

Utlöser en gåva av en fastighet beskattning?

2020-06-05 i Fastighetsskatt
FRÅGA |HejMina föräldrar överväger att ge sin gård i gåva till min syster. Kompensation av mig och mina bröder har nämnts men jag har inte fått några besked i frågan. Jag har förstått att det är möjligt för mina föräldrar att ta emot viss betalning av min syster utan att detta utlöser beskattning, vilket i så fall ger möjlighet till kompensation av mig och mina bröder. Men hur mycket kan de ta emot utan att det utlöser beskattning?mvh
|Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga.Gåva eller köp?Regler om beskattning kring fastigheter hittar du i inkomstskattelagen. Huvudregler vid en vanlig försäljning av en fastighet eller i detta fallet en gård, är att vinsten som uppstår beskattas i inkomstslaget kapital (se bl.a. 41 kap. 1-2 § IL, 42 kap 1 § IL samt 44-45 kap. IL).Gåvor är dock i vissa fall undantagna från beskattning. För att gåva av fastighet rent skattemässigt ska räknas som en gåva krävs att eventuell betalning understiger fastighetens taxeringsvärde (för det år som överlåtelsen sker). Det kallas då även ett blandat fång. Om betalningen är lika hög eller högre än fastighetens taxeringsvärde räknas dock hela överlåtelsen som ett köp, vilket då utlöser beskattning. Således är det taxeringsvärdet ni har att utgå ifrån när dina föräldrar ska ta emot viss betalning av din syster. Betalningen får inte överstiga detta värde. Denna princip brukar kallas för huvudsaklighetsprincipen i juridiska termer.Vad gäller vid i övrigt vid gåvor?Gåva är i regel inte en avyttring och det innebär att en överlåtelse inte nödvändigtvis föranleder beskattning, som tidigare nämnt (44 kap. 3 § IL). Däremot räcker det inte att betalningen understiger taxeringsvärdet för att de ska klassificeras som en gåva. På grund av detta måste man konstatera om dina föräldrars överlåtelse verkligen utgör en gåva. Man måste alltså undersöka om kriterierna är uppfyllda enligt gåvolagen. Kriterierna utgörs av:- att det har skett en förmögenhetsöverföring- att överlåtelsen har skett frivilligt samt - att det finns en gåvoavsikt av givarenJag förutsätter att kriterierna för en gåva är uppfyllda i ditt fall, då det av din fråga inte framgår något annat.SammanfattningsvisSå länge din systers penningbetalning till dina föräldrar understiger taxeringsvärdet för fastigheten och förutsatt att de övriga kriterierna gällande gåvor är uppfyllda, föranleder transaktionen ingen beskattning. Hoppas det var svar på din fråga, annars får du återkomma med en ny,Vänligen