Dubbelbeskattning av lägenhetsförsäljning

2020-05-11 i Internationell skatterätt
FRÅGA |Hej, jag och min pappa äger en lägenhet (50% vardera) i Bulgarien som vi funderar på att sälja under 2020. Vi undrar hur man gör med beskattning? Betalar man i båda länderna eller i ett av dem? Om beskattning sker där, ska man isåfall ta upp eventuell vinst i inkomstdeklarationen här i Sverige? Vi båda jobbar och bor i Sverige. Tack på förhand!
|Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Obegränsat skatteskyldigEftersom du och din pappa är bosatta i Sverige är huvudregeln inom skatterätt att ni är obegränsat skattskyldiga för alla era inkomster (alltså även de som härrör från utlandet) (3 kap 3 § IL). Detta betyder alltså att er vinst på er bostadsförsäljning utomlands är skattepliktig här i Sverige. Detta kan innebära att ifall ni säljer en fastighet eller som i detta fall en lägenhet så skulle dniu kunna komma att bli skattskyldig för kapitalvinsten både i utlandet (där ni säljer fastigheten) och i Sverige.DubbelbeskattningPå grund av att man kan bli beskattad för sina inkomster i två länder försöker man lindra det genom olika metoder. En sådan metod har varit att sluta skatteavtal mellan olika länder. Bulgarien och Sverige har slutit ett avtal för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomster och förmögenhet. Avtalets innehåll framgår av en bilaga i lag om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Bulgarien. I avtalet framgår av artikel 5 att inkomster som person med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar av fast egendom belägen i den andra staten, ska beskattas i den staten.Uttrycket fast egendom har den betydelse som uttrycket har enligt lagstiftningen i den avtalsslutande staten där egendomen är belägen. Detta innebär att om er lägenhet omfattas av termen fast egendom i enlighet med Bulgariens lagstiftning, så ska egendomen även beskattas där.Det framgår sedan vidare av artikel 21 att en person med hemvist i Sverige som uppbär inkomst som ska beskattas i Bulgarien kan avräkna ett belopp motsvarande den skatt som erlagts i Bulgarien för inkomsten.Vad ska ni göra?Med hänvisning till det ovanstående kommer er lägenhet med största sannolikhet beskattas i Bulgarien vilket innebär att ni har rätt till avräkning för den skatten här i Sverige. Jag råder er dock att ringa Skatteverket innan ni deklarerar och försäkrar er om detta, då det är något oklart om er lägenhet omfattas av begreppet fast egendom i Bulgarien. Troligtvis så kan ni begära avräkning för den utländska skatten i eran svenska inkomstdeklaration det år ni redovisar den utländska inkomsten. Ni kan ansöka om avräkning på blankett SKV 2703. Kom ihåg att ni ska kunna visa att ni har betalat den utländska skatt ni begär avräkning för.Hoppas det var svar på er frågaVänligen

Behöver jag skatta för betalning i form av boende och mat?

2020-05-09 i Inkomstskatt
FRÅGA |Hej! Om jag skulle jobba på min morfars företag och få betalt i mat och någonstans att bo, räknas det som att jobba svart eller är detta lagligt? Jag skulle alltså inte få någon lön. Jag vill kunna skriva detta på mitt CV så jag inte får något glapp.Tack på förhand!
Ted Winström |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.Svaret på din fråga regleras i inkomstskattelagen (IL). Vid arbete såsom anställd ska all lön och alla förmåner som man får av sin arbetsgivare tas upp till beskattning inom inkomstslaget tjänst (se 10 kap. 2 § första punkten IL samt 11 kap. 1 § IL). Även om man som anställd alltså inte får kontant lön utbetald ska man beskattas för eventuella förmåner som utgår som om dessa skulle utgöra lön. Syftet med detta är att från lagstiftarens sida skapa neutralitet mellan olika avlöningsformer och undvika kringgående av beskattning genom att arbetsgivare helt enkelt betalar arbetstagare i andra saker än reda pengar.Svaret på din fråga är således att om du skulle arbeta för din morfar på beskrivet sätt skulle du vara skyldig att ta upp din erhållna bostadsförmån samt dina kostförmåner till beskattning. Bostadsförmånen ska tas upp till marknadsvärde (se 61 kap. 2 § IL) och hur beräkningen av kostförmånen ska göras framgår av 61 kap. 3 § IL. Om du skulle underlåta att deklarera för dessa förmåner kommer du alltså anses jobba svaret, vilket är olagligt.Hoppas att detta gav svar på din fråga.Med vänliga hälsningar,

Var tips om svartarbete kan lämnas

2020-05-08 i SKATTERÄTT
FRÅGA |Hur anmäler jag att en arbetsgivare har svartarbetare anställda ?
Henrik Witt-Strömer |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag kan inledningsvis för sakens skull nämna att svartarbete är förbjudet och straffbelagt i 2–5 § skattebrottslagen.Du kan anmäla arbetsgivare du vet eller misstänker använder svart arbetskraft direkt till Skatteverket. Skatteverket har på denna länk ett formulär där du kan lämna dina tips.Vänligen,

bor i italien och vill sälja fastigheten, skatt?

2020-05-06 i Internationell skatterätt
FRÅGA |Hej! Jag är Italienare och bodde i Sverige fram till slutet av 2019 (13 år). Viktigt i min fråga är att veta att jag är fortfarande folkbokförd i Sverige och att jag INTE har Svensk medborgarskap (bara permanent upphålltillsatånd) Jag äger en ettan i Stockholm Jag har hyrt ut lägenheten flera gånger till jag flyttade stabilt till Italien, alltid med Bostadsrättsföreningens tillstånd. Nu skulle jag vilja sälja den men undrar om skattemässigt skulle det belöna mer att folkbokförda mig i Italien där man inte betalar skatter på vinsten efter några år. Jag har alltid betalat skatt i Sverige men nu känns det att man slipper det gärna och vinner lite mer pengar när man inte är del av samhället i Sverige och att man går igenom en del svåra omståndigheter i mitt hemland. Frågan är: får man fortfarande vara del av Bostadsrättsföreningen då? Är det annat man ska tänka på? Tack på förhand! Mvh
Jakob Westling |Hej och tack för att vänder dig till lawline med din fråga!I och med att du flyttade från Sverige 2019,antar jag att du också bor i Italien stadigvarande. Detta är viktigt för bedömningen för skatt. Sverige avgör ifall skatt ska betalas genom att dela upp alla människor i antingen obegränsat eller begränsat skattskyldighet, 3:1 IL. Har man obegränsad skattskyldighet så betalar man skatt på all inkomst vart än i världen den skapades. Har man däremot begränsat skattskyldighet så beskattas endast inkomst som har en direkt anknytning till Sverige. Detta innebär en nackdel för din del, då Svenska staten kommer vilja beskatta vinsten på din bostadsrätt oavsett om du bor i Italien eller inte. Detta för att bostadsrätten ligger belägen i Stockholm, vilket ger staten beskattningsmöjligheter, IL 3:18 p10. Frågan är sedan om inte Italien också vill skatta din vinst från kapitalförsäljningen. Det kan innebära att du blir dubbelbeskattad. Som lösning så upprättas avtal mellan länder där reglerna för beskattning klargörs i fall som dina.(https://www4.skatteverket.se/download/18.22f626eb14fb326a4b6dd86/1441888076037/360-380+utg%C3%A5va+1+Italien.pdf, avtalet mellan Sverige och italien) I artikel 13. i avtalet stadgas att vinst från försäljning av fastighet beskattas av Sverige. Sammanfattningsvis så kan du inte undgå att betala kapitalskatt i Sverige. Hoppas det besvarade din fråga!

Beskattas pensioner från Bosnien i Sverige?

2020-05-11 i Internationell skatterätt
FRÅGA |Hej.Jag har bott och arbetat i Sverige (svensk medborgare) i 22 år. Jag är nu pensionerad och får en svensk pension. Förra månaden fick jag en pension från Bosnien och Hercegovina (jag arbetade i Bosnien i 20 år). Det betalades till mig i nettobelopp. Måste jag betala skatt för den pensionen och hur mycket.Tack
Aras Tofek |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Sverige och Bosnien har ett dubbelbeskattningsavtal Sverige och Bosnien har ett dubbelbeskattningsavtal. Ett dubbelbeskattningsavtal är ett avtal som har ingåtts för att undvika att någon beskattas i en sådan utsträckning att personen behöver betala mer skatt än om inkomsten endast hade beskattats i ett av länderna som ingått avtalet. Detta innebär ofta att en inkomst endast beskattas i ett land, trots att personen som har rätt till inkomsten är skattskyldig i mer än ett land.I artikel 18 förordningen om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Jugoslavien anges hur pensioner beskattas när de härstammar från ett land men där mottagaren av pensionen bor i ett annat. Eftersom din pension redan har beskattats i Bosnien utgår jag ifrån att det rör sig om en pension som betalats ut enligt allmän socialförsäkringslagstiftning i Bosnien. En sådan pension får enligt artikel 18.4 samma förordning beskattas i det land som pensionen härstammar ifrån, alltså i detta fall Bosnien.Hur du bör gå vidare Den information som framgår av frågan innebär tyvärr att jag inte kan dra en konkret slutsats, Även om mycket tyder på att pensionen som du har fått från Bosnien inte behöver beskattas i Sverige rekommenderar jag dig att ta kontakt med Skatteverket. Om pensionen nämligen inte är av det slag att den endast ska beskattas i Bosnien finns alltså en möjlighet att du kan bli skattskyldig för pensionen i Sverige. Vänliga hälsningar,

Beskattning: om jag säljer min andel av bostaden - behöver jag ta upp det i deklarationen?

2020-05-08 i Försäljning av fastighet
FRÅGA |Måste jag redovisa i deklarationen att jag blivit utköpt ur ett radhus när min exfru och jag separerade?
Isabelle Sewelén |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det framgår inte av din fråga om radhuset är ett småhus eller en bostadsrätt; det kan ha viss betydelse för om du ska beskattas eller inte. Det framgår inte heller om bostaden har använts för privat boende eller om hälften eller mer av utrymmet har hyrts ut till annan person eller använts i näringsverksamhet. I mitt svar utgår jag från att ni gemensamt har använt bostaden för ert eget privata boende. Din fråga om deklaration och beskattning regleras i inkomstskattelagen (IL). Vad ska tas med i deklarationen?Den som äger en kapitaltillgång ska ta upp kapitalvinster och kapitalförluster i sin inkomstdeklaration (41 kap. 1 § och 8 § samt 42 kap. 1 § IL).Tidpunkten för beskattning inträder, eller avdrag för förlust, när tillgången (småhuset/bostadsrätten) avyttras (44 kap. 26 § IL). För att en förlust ska få dras av krävs att den är definitiv och verklig (44 kap. 23 och 26 §§ IL). Med avyttring av tillgångar (småhus/bostadsrätt) avses försäljning, byte och liknande överlåtelse av tillgångar.Beräkningen av vinsten och/eller förlustenKapitalvinsten eller kapitalförlusten räknas fram genom att från ersättningen vid försäljningen dra av ditt omkostnadsbelopp samt de utgifter du haft för avyttringen. Med omkostnadsbelopp avses utgifter för anskaffning (anskaffningsutgifter) ökade med utgifter för förbättring (förbättringsutgifter).En kapitalvinst ska beskattas i inkomstslaget kapital. En kapitalförlust är avdragsgill.En första förutsättning för att bli beskattad är således att du är en ensam ägare eller om ni tillsammans äger småhuset eller bostadsrätten. Jag förutsätter att denna förutsättning är uppfylld. Det innebär att när du säljer din andel av bostaden ska du deklarera avyttringen.Nästa fråga att pröva är om avyttringen ska tas upp till beskattning eller inte. Det beror på om avyttringen kan ses som en gåva. Denna fråga har bestämts av praxis. Här skiljer man mellan om det är ett småhus (fastighet) eller om det är en bostadsrätt. SmåhusFör småhus gäller att det vid överlåtelse för ett pris understigande marknadsvärdet har transaktionens karaktär i praxis bestämts enligt den s.k. huvudsaklighetsprincipen. Inkomstskattemässigt anses en fastighet överlåten genom gåva om ersättningen understiger både överlåtelseårets taxeringsvärde och marknadsvärde. En sådan överlåtelse anses i sin helhet ha skett genom gåva och medför ingen vinstberäkning (RÅ 2004 ref. 27).BostadsrättFör en bostadsrätt, liksom för annan lös egendom, gäller den s.k. delningsprincipen. Om en bostadsrätt har avyttrats till ett pris som understiger marknadsvärdet och gåvoavsikt föreligger mellan parterna, är mellanskillnaden gåva. Så stor del av bostadsrätten anses såld som ersättningen utgör av marknadsvärdet på hela bostadsrätten (RÅ 2009 not. 48).SammanfattningOm du ägt hela eller del av bostaden är du skattskyldig för den kapitalvinst som uppkommer. Om du däremot gjort en förlust får du dra av den under förutsättning att den är verklig (gåva innebär till exempel att en förlust inte får dras av då förlusten i sådant fall inte är verklig). Av din fråga framgår inte om du avyttrade din andel för ett pris som är marknadsmässigt. Det framgår inte heller om radhuset var är ett småhus (fastighet) eller om det är en bostadsrätt. Det går därför inte att i detalj att besvara din fråga. Om du skulle ha fler funderingar kan du ringa direkt till Lawline. Telefonrådgivningen hos Lawline kostnadsfri, värt att tillägga är att operatörskostnader kan tillkomma beroende på vilket abonnemang du har. Öppetider för telefonrådgivningen är måndag-fredag kl.10.00-16.00. Telefonnumret är följande: 08-533 300 04Hoppas du känner att du fick svar på din fråga, annars är du varmt välkommen tillbaka!Vänligen,

Hur stor får en skattefri gåva vara? Kan en gåva till familjemedlem ses som inkomst?

2020-05-08 i Gåvoskatt
FRÅGA |Hej Finns det ett övre belopp som räknas som gåva när det kommer till swish? Om jag tex: stöttar en familjemedlem med varierande summa var månad. Kan det ses som inkomst? Med vänlig hälsning,
Mattias Törnström |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Tillämplig lagDå din fråga rör eventuell inkomstskatt kikar vi närmare på inkomstskattelagen (IL).En gåva är som regel skattefriOm du lämnar en gåva till en familjemedlem är gåvan som regel skattefri, oavsett vilket belopp gåvan är på (8 kap. 2 § första stycket IL).Det som vanligtvis urskiljer en gåva från en inkomst är att gåvan baseras på en från din sida frivillig förmögenhetsöverföring med gåvoavsikt och att du inte kräver någonting i utbyte mot att du ger familjemedlemmen gåvan.Kan utgöra en skattepliktig inkomst i vissa fallOm familjemedlemmen ifråga hjälper dig med något eller annars gör något som gynnar dig, särskilt om det är samma typ av uppgift som återkommer eller uppgifter som inte vanligtvis hör till en normal familjesituation, så kan det lätt anses vara så att tjänsterna sker i utbyte mot det belopp du swishar över varje månad, i vilket fall det kan komma att beskattas.Det kan även bli tal om att "gåvan" delvis beskattas, om beloppet skulle anses vara orimligt stort i förhållande till den utförda tjänsten, men det är givetvis ingenting jag kan ge ett generellt svar på, utan den bedömningen får ske från fall till fall.Däremot har domstol uttalat att alla tjänster inom en familj inte är skattepliktiga, men det beror som sagt på vilka tjänster det är tal om och i vilken utsträckning gåvomottagaren utför tjänsten. Ett eventuellt problem jag noterar i ditt exempel är att du avser swisha över varierande belopp varje månad, vilket kan framstå som att du varierar den ersättning din familjemedlem får utifrån vilka tjänster som utförts under månaden, även om det givetvis inte behöver vara så eller för den delen uppfattas så.Sammanfattning och ett kort svar på dina frågorNej, det finns inget övre belopp för att gåvan inte längre ska anses vara skattefri. Alla gåvor är som regel skattefria.Ja, att du månatligen swishar ett varierande belopp till din familjemedlem kan ses som förvärvsinkomst beroende på omständigheterna, men en gåva inom familjen, som i det här fallet, ska i normalfallet presumeras vara skattefri, oavsett belopp.Jag kan däremot inte ge dig ett mer precist svar utan mer information kring omständigheterna.Mina rådDet skadar aldrig att skriva ett gåvobrev i vilket du tydliggör att det swishade beloppet utgör en gåva, även om det rent formellt sätt inte krävs. Om det rör sig om en bröstarvinge till dig kan det däremot vara nödvändigt för att det inte ska ses som ett förskott på arv, åtminstone om det rör sig om gåvor på större belopp.Se till att du verkligen inte kräver eller låter familjemedlemmen utföra tjänster som gynnar dig, åtminstone inte mer än vad som får anses vanligt i en normal familjesituation.Jag hoppas att du fick svar på din fråga, och önskar dig en trevlig helg!Med vänliga hälsningar,

Preskription av skattefordringar

2020-05-05 i Preskription av skatteskuld
FRÅGA |Hej! Jag sålde för 8 år sedan en bostadsrätt i Stockholm, och flyttade kort därefter utomlands och skrev ut mig ur Sverige (jag har inte varit folkbokförd i Sverige sedan dess). Jag har inte haft ngn address sedan dess i Sverige, men har enligt min mamma fått ngt ifrån skatteverket skickat hem till min mamma vilket hon skickat tillbaka med addressaten okänd då jag inte längre bor i Sverige. Jag har således aldrig fått detta. Nu under Corona har jag flugit hem för att se efter min mamma och nu fått veta detta. Jag skulle gissa att det dem skickat förut är ngn reavinst / skatteskuld efter försäljningen av min bostadsrätt. Med tanke på hur länge sedan detta var, borde inte detta vara preskriberat nu? Tacksam för svar och vägledning. Tack!
Henrik Witt-Strömer |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Frågor om preskription av skattefordringar regleras i lagen om preskription av skattefordringar m.m., som jag i detta svar kommer att förkorta LPS.Som huvudregel preskriberas skattefordringar fem år efter utgången av det kalenderår då fordringen förföll till betalning (3 § LPS). Det innebär att om Skatteverket skickar ett krav om betalning av skatt med förfallodatum 2012-12-15, preskriberas fordringen alltså 2017-12-31. Är förfallodatumet istället 2013-01-15, gäller 2018-12-31.Skatteverket kan dock under vissa omständigheter vända sig till förvaltningsrätten och begära att preskriptionstiden ska sträcka sig ytterligare fem år. Till dessa omständigheter hör att den skattepliktige saknar känd hemvist och det inte har kunnat klarläggas var han uppehållit sig, och att den skattepliktige stadigvarande vistats utomlands (7 § och 8 § 1 st LPS). Sådan begäran måste lämnas in innan den ordinarie preskriptionstiden löpt ut (13 § 4 st LPS). Jag kan för sakens skull nämna att preskriptionstiden kan förlängas med ytterligare fem år "om det är påkallat från allmän synpunkt" (8 § 2 st LPS). När Skatteverket lämnar in begäran om förlängning av preskriptionstiden ska det i första hand lämna in begäran till den förvaltningsrätt som ansvarar för den skattepliktiges hemkommun. I ditt fall bör Skatteverket i och med att du har vistats utomlands istället ha lämnat in begäran till Förvaltningsrätten i Stockholm, som handlägger begäran i de fall en person saknar känd hemkommun i Sverige (13 § 3 st LPS). Du borde om så är fallet ha informerats om förlängningen, men det kan givetvis vara så att tiden förlängts men att det på grund av att du vistats på för Skatteverket okänd ort inte varit möjligt att nå dig med informationen. Du kan själv vända dig till förvaltningsrätten i Stockholm och till Skatteverket och anonymt begära att få ta del av de allmänna handlingar som rör dig. På detta vis kan du vara säker på huruvida preskriptionstiden förlängts utan din vetskap.Information och formulär för hur du begär ut allmänna handlingar från Förvaltningsrätten i Stockholm hittar du på denna länk, medan motsvarande information för Skatteverket finns på denna länk.Vänligen,