Betalar dödsbon flyttskatt?

2020-05-26 i Fastighetsskatt
FRÅGA |betalar dödsbon flyttskatt?
Emilia Nordström |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Flyttskatt är ett slags paraplybegrepp som innefattar fyra olika skatter. För dödsbon är det ofta vinstskatt som är aktuell, då det är den skatt som ska betalas när en fastighet säljs om en vinst har gjorts. Som vinst räknas försäljningspriset minus priset du köpte bostaden för, kostnader du lagt ut för att öka bostadens standard under de senaste fem åren samt kostnader för om- eller tillbyggnader.Oavsett om en fastighet säljs via ett dödsbo eller av en fysisk person ska vinstskatt betalas när fastighetens säljs. Ingen skatt betalar på arvet i sig från dödsboet – då vi inte har någon arvsskatt i Sverige, men när en fastighet säljs ska ändå vinstskatt betalas då det är en separat process.Hoppas du fick var på din fråga!Med vänlig hälsning,

Vem blir skyldig att betala vinstskatten på bostadsrätten?

2020-05-24 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA |Hej jag har en fråga. Min far har ärvt en bostadsrätt då min farmor gick bort. Den har skjutit i värde mot vad de köpte den för. Hur blir det med vinstskatten? Skall han betala den? Om han ger bort bostadsrätten till mig vilket han vill vem betalar vinstskatten? Försvinner den eller vem blir skyldig att betala då den gått upp några miljoner från vad min farmor en gång betalade.Tacksam för svar
Johanna Persson |Hej!Tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga. Mina utgångspunkterJag tolkar det du har skrivit som att din pappa har ärvt en bostadsrätt efter din farmor, som han i sin tur vill ge till dig i gåva. Bostadsrätten har ökat i värde sedan din farmor köpte den, vilket gör att du undrar vem som kommer att bli skyldig att betala vinstskatten när bostadsrätten en dag säljs.En förutsättning för att vinstskatten ska betalas är förstås att bostadsrätten har sålts med vinst, men jag kommer att utgå från det i mitt svar.Jag kommer att hänvisa till inkomstskattelagen (IL), som innehåller regler om hur bostadsrätter ska beskattas. För tillfället kan jag tyvärr inte länka direkt till de specifika reglerna, men du kan hitta dem i lagen som jag har länkat till.Den av er som är ägare när bostadsrätten säljs ska betala vinstskattDin pappa behöver inte betala någon vinstskatt i nuläget, eftersom arv är skattefria (8 kap. 2 § första stycket IL). Detsamma gäller om han ger dig bostadsrätten i gåva, då även gåvor är skattefria (8 kap. 2 § första stycket IL).Skyldigheten att betala vinstskatt vid försäljning av bostadsrätten har dock inte försvunnit. Det är alltså först när bostadsrätten säljs som det kommer att bli aktuellt för den av er som då är ägare att betala vinstskatt (44 kap. 26 § första stycket och 44 kap. 3 § IL). Skatten ska betalas året efter försäljningsåret, eftersom det är då som kapitalvinsten för det föregående året ska deklareras.Kontinuitetsprincipen gör att din pappa har trätt in i din farmors skattemässiga situationDå din pappa i nuläget är ägare till bostadsrätten är det han som ska betala vinstskatten om han säljer bostadsrätten. Det beror på den så kallade kontinuitetsprincipen. Principen innebär att din pappa har trätt in i samma skattemässiga situation som din farmor befann sig i vid sin bortgång (44 kap. 21 § första stycket IL). Det innebär i sin tur att han får använda sig av din farmors omkostnadsbelopp när kapitalvinsten ska beräknas efter en försäljning. Omkostnadsbeloppet motsvarar vad hon betalade för bostadsrätten när hon köpte den, med tillägg för eventuella förbättringsutgifter (44 kap. 14 § IL).Försäljningspriset minskas med omkostnadsbeloppet vid uträkning av kapitalvinstenKapitalvinsten kommer att beräknas genom att försäljningspriset vid din pappas försäljning minskas med din farmors omkostnadsbelopp (44 kap. 13 § IL).Som utgångspunkt ska din pappa sedan betala skatt på tjugotvå trettiondelar (22/30) av kapitalvinsten (46 kap. 18 § första stycket IL). Skattesatsen är 30 % eftersom vinsten räknas som inkomst av kapital (65 kap. 7 § IL).Du kommer att träda in i samma skattemässiga situation som din pappa om du får bostadsrätten i gåvaVad jag nu har nämnt kommer att gälla för dig på motsvarande sätt om din pappa ger dig bostadsrätten i gåva och du sedan väljer att sälja den. Precis som din pappa har trätt in i samma skattemässiga situation som din farmor, så träder du alltså in i samma skattemässiga situation som din pappa om du får bostadsrätten i gåva (44 kap. 21 § första stycket IL). Därmed får även du ta över din farmors omkostnadsbelopp, som sedan används vid beräkning av kapitalvinsten om du säljer bostadsrätten med vinst.SammanfattningDin pappa behöver inte betala någon vinstskatt i nuläget, eftersom hans arv efter din farmor är skattefritt. Du kommer inte heller att behöva betala någon vinstskatt om du får bostadsrätten i gåva, då även gåvor är skattefria.Vinstskatten har dock inte försvunnit. När bostadsrätten säljs kommer du eller din pappa att få betala vinstskatten, beroende på vem av er som är ägare. På grund av kontinuitetsprincipen ska kapitalvinsten då beräknas med hjälp av din farmors omkostnadsbelopp. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga! Om du har fler funderingar så får du gärna skicka in en ny fråga till oss.Med vänliga hälsningar,

Kapitalvinst Sverige tysk medborgare

2020-05-23 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA |Jag är tysk medborgare och skriven I Tyskland. Jag äger en bostadsrätt I Sverige som jag planerar att sälja. Behöver jag betala eventuell vinstskatt för lägenhetsförsäljningen I Sverige? Eller ska beskattningen ske I Tyskland? Vilka regler gäller?
Sofia Ander |Hej! Tack för att du vänder till Lawline med din fråga.Eftersom att din fråga berör inkomstskatt är det främst inkomstskattelagen (IL) som jag kommer att beröra. Denna hittar du här! Som jag förstår dig har du bostad i Tyskland men har en bostadsrätt även i Sverige. I och med att du har din hemvist i Tyskland, kommer Tyskland med största sannolikhet, enligt tysk intern rätt, göra anspråk på den kapitalvinst som uppstår vid avyttring av bostadsrätten. Trots detta kan du anses vara skattskyldig för inkomster från bostadsrättsförsäljningen även i Sverige under vissa förutsättningar. Om en person uppfyller kraven för att anses obegränsat skattskyldig i Sverige, vilka följer av IL 3:3, innebär detta att alla inkomster som denne tjänar ska beskattas i Sverige, oavsett var de härrör från. I ditt fall är det främst IL 3:3 p. 3 som aktualiseras. Denna anger att om du tidigare har bosatt i Sverige och fortfarande anses ha en väsentlig anknytning hit, så anses du obegränsat skattskyldig i Sverige. För att avgöra om detta rekvisit är uppfyllt görs en helhetsbedömning, men särskilt beaktas ex. om du har svenskt medborgarskap, var din familj befinner sig, var du varaktigt har din bosättning och även var du har dina ekonomiska och sociala intressen (se punkterna i IL 3:7) Även om du inte skulle anses obegränsat skattskyldig i Sverige, kan Sverige göra anspråk på inkomsten från just bostadsrättsförsäljningen, med hänsyn till att avyttringen de facto sker i Sverige. Detta uttrycks i lagtexten som att du är begränsat skattskyldig för viss inkomst, se IL 3:17. Konsekvensen av att du skulle anses begränsat skattskyldig i Sverige, blir att den kapitalinkomst som uppstår vid försäljningen, är skattepliktig i Sverige i enlighet med IL 3:18 p. 9. Det kan alltså konstateras att oavsett om du skulle anses obegränsat eller begränsat skattskyldig, föreligger en stor sannolikhet för att både Tyskland och Sverige kommer göra anspråk på att beskatta samma inkomst. Detta innebär att det föreligger en s.k. dubbelbeskattningssituation. I sådana fall är det avgörande vad som framgår av det skatteavtal som Sverige har med Tyskland, för att på så sätt undvika eller åtminstone lindra att samma inkomst beskattas i två stater. Mellan Sverige och Tyskland finns ett dels ett sådant skatteavtal, dels lag (1992:1193) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Tyskland. I artikel 13 i skatteavtalet framgår att när realisationsvinst uppstår i en annan stat än den som den skattskyldige har sin hemvist i, så ska beskattningen ske i staten där vinsten uppstår, dvs i ditt fall i Sverige. Detta innebär att kapitalinkomsten som uppstår vid försäljningen av bostadsrätten ska tas upp i Sverige. För att dubbelbeskattning sedermera inte ska ske i Tyskland kan olika metoder användas för att undvika alternativt lindra detta. I skatteavtalet mellan Sverige och Tyskland anges att Tyskland använder den s.k. undantagandemetoden för att undvika dubbelbeskattning. Detta innebär att den svenska skatt du betalar till följd av kapitalinkomsten som uppstår i Sverige, kommer undantas och dubbelbeskattning undviks därför helt. Sammanfattningsvis kommer troligtvis den kapitalvinst som uppstår vid avyttring av bostadsrättsförsäljningen att innebära att du beskattas för vinsten i Sverige, och sedan kan undanta denna inkomst helt från beskattning i Tyskland med hänvisning till den undantagandemetod som Tyskland tillämpar i denna dubbelbeskattningssituation. Hoppas det var svar på din fråga! Annars får du gärna återkomma.Med vänlig hälsning,

Behöver en betala skatt på utlösenbeloppet för en villa vid äktenskapsskillnad?

2020-05-23 i Inkomstskatt
FRÅGA |Vi ska separera och äger en villa gemensamt utan lån på villanNu kommer en av oss att få lösa ut den andra partnern från villan.Summan som en av oss kommer att få av den andra, är det någon vinstskatt på det beloppet?
Amanda Kinnander |Hej och stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När ett äktenskap upplöses ska makarnas tillgångar fördelas mellan dem. Uppdelningen av tillgångarna sker genom bodelning, äktenskapsbalken 9 kap 1 §. När du får en tillgång genom bodelning (gäller även arv, gåva eller testamente) behöver du inte betala skatt på beloppet då sådana förvärv är skattefria, inkomstskattelagen 8 kap 2 §. Det korta svaret är alltså nej – det är ingen skatt på utlösenbeloppet, på grund av att förvärvet görs genom bodelning.Jag hoppas att du har fått din fråga besvarad!Vänliga hälsningar,

Hur mycket ska vi köpa en fastighet av min far för möjlighet att göra avdrag?

2020-05-25 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA |Hej!Jag och min sambo ska köpa min fars gård. Där är lån på ca 750 000kr och det överstiger 85% av taxeringsvärdet som är 807 000kr så det går ej som gåva. Vi har tänkt köpa det för 810 000kr för att det inte ska räknas som underpris, detta för att min far skall kunna göra avdrag i deklaration för att slippa vinstskatt. Rätta oss om vi har fel i detta?
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!UtredningSom jag tolkar din fråga ska du och din sambo köpa din fars gård. Din undran är om ni kan köpa fastigheten för strax över taxeringsvärdet för att din far ska kunna göra avdrag i deklarationen för att slippa vinstskatt.Vinst vid försäljning av fastighet ska beskattas i inkomstslaget kapital (42 kap. 1 § inkomstskattelagen, IL). Kapitalvinsten beräknas som skillnaden mellan ersättningen för den avyttrade tillgången minskad med utgifterna för avyttringen och omkostnadsbeloppet (44 kap. 13 § IL). I din fars fall är ersättningen för den avyttrade fastigheten 810.000 kronor, då det är vad ni köper den för. Omkostnadsbeloppet är anskaffningsutgiften (vad din far ursprungligen köpte fastigheten för) ökad med förbättringsutgifter (44 kap. 14 § IL). Med förbättringsutgifter kan avses t.ex. tillbyggnader som skett och omfattande renoveringar (jfr 45 kap. 11-15 § IL). Din far kan göra avdrag för hela utgiften om han byggt nytt, byggt till eller byggt om och ändrat planlösningen i bostaden. Avdrag kan också göras för inköp av utrustning som inte funnits i bostaden tidigare (t.ex. installation av tvättmaskin om det inte tidigare fanns sådan). Även reparationer och underhåll kan göras avdrag för (t.ex. att måla om väggarna eller byta ut köksluckor). Utgifter för reparationer och underhåll får bara dras av om din far haft dem under säljåret eller de fem föregående åren. Avdrag får ske för de beskattningsår då utgifterna sammanlagt uppgått till minst 5.000 kronor.Skatten på kapitalvinster är som huvudregel 30% (65 kap. 7 § IL). När det gäller kapitalvinst för försäljning av privatbostad görs en kvotering och endast 22/30 tas upp till beskattning vilket i praktiken innebär en skatt om 22% (45 kap. 33 § IL).I ert fall förstår jag det som att taxeringsvärdet är 807.000 kronor och att ni planerar att köpa fastigheten för 810.000 kronor. Då summan överstiger taxeringsvärdet kommer det inte att räknas som en gåva, utan din far blir tvungen att betala reavinstskatt om det görs en vinst. Om man har gjort t.ex. renoveringar kan han då det räknas som en försäljning göra avdrag (till skillnad från om överlåtelsen varit genom gåva). Avgörande i kapitalvinstberäkningen är som synes efter redogörelsen ovan, beroende av omkostnadsbeloppet och eventuella renoveringar. För att få fram omkostnadsbeloppet måste din far ta fram hur mycket han köpte fastigheten för samt även eventuella renoveringar. Själva lånet som belastar fastigheten beaktas inte i kapitalvinstberäkningen. Om din far exempelvis köpte fastigheten för 300.000 kronor och nu säljer den för 810.000 kronor har han gjort en vinst om 510.000 kronor (om det inte finns avdrag för renoveringar m.m.), som ska beskattas med 22% (112.200 kronor).Om något är oklart eller du behöver vidare hjälp av en av våra jurister är du varmt välkommen att återkomma till mig för en offert och vidare kontakt. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.Med vänliga hälsningar,

Får man göra avdrag för lån vid försäljning av en bostadsrätt?

2020-05-23 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA |har lånat 150000 av min far till reperation av min o min sambos lägenhet. Detta med löfte om återbetalning när lägenheten säljes.Kan jag kräva att detta drages av från vinsten från lägenheten vid försäljning så att långivaren får tillbaka sina pengar. Tänker att både skuld o vinst ska delas lika
André Blomquist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag uppfattar din fråga som att du undrar om skulden till din far kan reducera vinsten vid fastighetsförsäljningen och därmed sänka skatteeffekten (avdrag). För att svara på din fråga tänker jag redogöra för vad en kapitalvinst är och hur man beräknar omkostnadsbelopp och anskaffningsutgift. Anledningen till mitt upplägg är att avdragen för en bostadsrättsförsäljning regleras i skattelagstiftning. Därför tänker jag översiktligt redogöra för hur en sådan beskattning går till och därefter svara på din fråga om vilka avdrag man får göra. Jag utgår från att det är en bostadsrätt på grund av att det är en lägenhet. Din fråga regleras i Inkomstskattelagen (IL). Hur beskattas försäljning av bostadsrätter?När man ska deklarera delas ens intäkter under året upp i olika inkomstslag. Dessa är inkomster av tjänst eller kapital (1 kap. 3 § IL). Vid en försäljning av en bostadsrätt kan det uppstå en kapitalvinst, denna ska beskattas i inkomstslaget kapital (41 kap. 1 § IL, 42 kap. 2 § IL). En kapitalvinst på bostadsrätter ska därefter kvoteras, det innebär att man enbart deklarerar en del av kapitalvinsten. Kvoteringen innebär att man enbart skattar för 22/30 av kapitalvinsten (46 kap. 18 § IL), denna belastas sedan med statlig inkomstskatt om 30 % (65 kap. 7 § IL). Detta innebär att skatten på vinsten är ca 22 %. Rent praktiskt deklarerar du bara vad du köpt den för, försäljningssumman och omkostnadsbeloppen för skatteverket sedan så beräknar dem din skatt. Vad är en kapitalvinst?En kapitalvinst är skillnaden mellan ersättningen för den sålda bostadsrätten minus omkostnadsbeloppet (44 kap. 13 § IL). Ersättningen för bostadsrätten är helt enkelt vad ni betalade för den. Det är omkostnadsbeloppet som jag tänker fokusera på för att svara på din fråga. Det är kapitalvinsten man skattar på. Således får du en lägre skatt om du har höga omkostnadsbelopp. Vad är omkostnadsbeloppet före en bostadsrätt och kan ditt lån räknas som ett omkostnadsbelopp?Till omkostnadsbelopp räknas anskaffningsutgiften ökad med förbättringsutgifter. Inledningsvis kan jag konstatera att lånet i sig inte utgör varken anskaffningsutgift eller förbättringsutgift. Däremot nämner du att lånet är avsett för renoveringar, kostnaden för renovering kan vara en s.k förbättringsutgift. Förbättringsutgifter delas upp i 2 olika kategorier. Förbättrande reparationer och underhåll Till-, om- och nybyggnationer Sammantaget kan man säga att det rör sig om åtgärder i bostadsrätten som medfört att lägenheten fått en standardhöjning från hur den var när du köpte den (47 kap. 8 - 10 §§ IL). För förbättrande reparationer och underhåll (punkt 1) får du enbart göra avdrag för de åtgärder som sammanlagt kostat över 5000 kr och har vidtagits de senaste fem åren från försäljning (46 kap. 8 § första stycket och 46 kap. 10 § andra stycket IL). För till-, om-, och nybyggnationer finns ingen tidsgräns. När sedan anskaffningsutgiften och omkostnadsbelopp läggs samman, drar man sedan bort dessa från de pengarna du får vid försäljningen. Detta är din kapitalvinst som du sedan ska skatta för. Slutsats och vad bör du göra nu?För att svara på din fråga kan du inte göra avdrag för lånet på grund av att det ingår inte i begreppet omkostnadsbelopp. Däremot finns det möjlighet att göra avdrag för den kostnaden renoveringen uppgått till (förbättringskostnad). Så om du renoverat för 150 000 kr så får du göra motsvarande avdrag. Har du däremot enbart renoverat för 50 000 Kr och disponerat resten av pengarna på något annat (resor, bilar eller möbler), så kan du enbart göra avdrag för 50 000 Kr vid försäljningen. Det är mycket viktigt att du sparar kvitton på alla projekt som utförs i lägenheten. Kvitton tjänar som det främsta beviset för dina kostnader i samband med renoveringen. Det följer av att det är du som har bevisbördan för de avdragen du vill göra. Skulle kvitton komma bort blir det mycket besvärligt att få full täckning för sina kostnader. Om du har några frågor eller vill komma i kontakt med en av våra verksamma jurister kan du boka en tid här: https://lawline.se/boka Hoppas du fick svar på din fråga, MVH **Tyvärr kunde jag inte länka till inkomstskattelagen löpande i texten men jag bifogar den här: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/inkomstskattelag-19991229_sfs-1999-1229

Hur beräknar man skatt vid försäljning av fastighet som man fått i gåva?

2020-05-23 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA |Vi är tre barn som fått en fastighet i gåva år 1988.Min andel utgörs av 1/6 enligt gåvobrevet då jag är särkullbarn.Nu har vi sålt fastigheten och jag undrar över vilken skatt jag har att betala .Vilken skattesats gäller?Hur ska jag beräkna mitt inköpspris/gåvovärde som underlag för att beräkna min reavinst av försäljningen.?
Mikaela Dahl |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Anskaffningsvärde beräknas utifrån kontinuitetsprincipen När man har fått en fastighet genom bland annat gåva gäller den så kallade kontinuitetsprincipen. Den innebär att gåvotagaren går i givarens skattemässiga situation vilket förenklat betyder att man använder sig av givarens inköpspris vid beskattning av kapitalvinst vid försäljning (44 kap. 21 § första stycket inkomstskattelagen). Beskattning görs då på på vinsten som utgörs av försäljningspriset om man drar av gåvogivarens anskaffningskostnad. Skattesatsen beror på hur fastigheten har använtsVilken skattesats som används beror på om fastigheten enligt inkomstskattelagen betraktas som en privatbostadsfastighet eller en näringsfastighet. I lagen definieras vad en privatbostad är, och allt som inte faller in under den definitionen är en näringsfastighet. Om mer än hälften av fastighetens yta används eller är menad att användas av dig, din make eller maka, din förälder, dina mor- eller farföräldrar, ditt barn, ditt barns make eller maka, ditt syskon, ditt syskons make eller maka, ditt syskonbarn alternativt ett dödsbo som du eller ovanstående är delägare i så är det en privatbostadsfastighet (2 kap. 8 § första stycket inkomstskattelagen). Är inte så fallet är det en näringsfastighet. Om det är en privatbostad enligt föregående stycke ska man vinsten tas upp till 22 trettiondelar, och om det inte är en privatbostad enligt ovan ska vinsten tas upp till 90% (45 kap. 33 § första stycket inkomstskattelagen). Därefter är skattesatsen 30% (65 kap. 7 § inkomstskattelagen). Därmed blir skattesatsen 22% om det är en privatbostad (30% x 22/30) och 27% om det är en näringsfastighet (90% x 30%). Sammanfattningsvis förstår jag om det inte är helt lätt att förstå reglerna om beskattning. Men det är helt enkelt så att du får använda dig av gåvogivarens anskaffningsvärde vid beräkning av kapitalvinsten. Därefter är skattesatsen 22% om den används som privatbostad och i annat fall 27%. För att dina beräkningar ska bli riktiga är det dock viktigt att du utgår från att du enbart är skattskyldig för 1/6 av kapitalvinsten eftersom att du bara fått och ägt så mycket av fastigheten. Hoppas du fick svar på din fråga! Vänliga hälsningar,

Skatt ideell förening

2020-05-21 i Inkomstskatt
FRÅGA |Hej! Vår allmännyttiga ideella barnboksförening tänker börja försälja skrivböcker, muggar med inspirerande texter, bokstöd m.fl. Eftersom föreningens ändamål är att främja läsandet och skrivandet bland barn och vuxna utgår jag ifrån att hela näringsverksamheten har en naturlig anknytning till föreningens ändamål och därmed är skattefri. Gäller det även om försäljningen överstiger det momsbefriade beloppet av 30.000 kr?
Sofia Ander |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Då frågan rör framförallt inkomstbeskattning, kommer främst inkomstslagen (IL) att beröras nedan.Ideella föreningar blir i och med bildandet en juridisk person. Juridiska personer är i enlighet med IL 1:3 som huvudregel skattskyldiga för inkomster från näringsverksamhet. I kap. 7 IL anges dock undantag från denna huvudregel, som bl.a. träffar ideella föreningar. I detta kapitel anges att ideella föreningar som uppfyller ändamåls-, verksamhets- och fullföljdskraven inte är skattskyldiga annan inkomst än sådan som härrör från näringsverksamhet. Även sådan inkomst (inkomst från näringsverksamhet alltså) kan dock undantas från skattskyldighet under förutsättning att någon av punkterna som anges i 7:3 st. 2 är uppfyllda. Där anges bl.a., vilket du själv var inne på, att om verksamheten är ett direkt led i främjandet av de ändamål som angivits för föreningen eller har en naturlig anknytning till sådana allmännyttiga ändamål så är föreningen inte heller skattskyldig för inkomst från näringsverksamhet.Ovanstående är dock under förutsättning att föreningen dessutom uppfyller det s.k. öppenhetskravet, som framgår av IL 7:10. Detta krav innebär att föreningen inte får vägra någon inträde, om det ej finns skäl för det utifrån föreningens verksamhet syfte, art, omfattning eller annat.Sammanfattningsvis talar ovanstående för att er förening inte bör vara skattskyldig för inkomsterna, under förutsättning att det finns en tillräcklig koppling mellan inkomsten från näringsverksamheten och främjandet av det allmännyttiga ändamålet i föreningen, vilket anges i IL 7:3 st. 2.Angående de 30 000 kr som du nämner, så rör denna bestämmelse mervärdesskatterätt. I mervärdesskattelagen (ML) kap. 9 d anges att vissa beskattningsbara personer inte behöver betala mervärdesskatt på omsättning som (bl.a) inte överstigit 30 000 kr per år. Som jag förstår det, kan en förening som inte är skattskyldig för inkomstskatt inte heller bli skyldig att betala mervärdesskatt, eftersom föreningen inte bedriver sådan ekonomisk verksamhet som förutsätts (se kap. 4 ML). Mot bakgrund av detta, bör inte de 30 000 kr som du nämner spela någon roll för skattskyldigheten för er förening.Hoppas detta var svar på dina frågor! Om inte får du gärna återkomma mer fler funderingar.Med vänlig hälsning,