Behöver man skatta för gåvor?

2020-05-18 i Gåvoskatt
FRÅGA |Hej,Min mor, som bor i Nederländerna, vill ge mig en gåva, hellre än arv, på cirka 800.000:- kronor.Är detta något som jag måste skatta för i Sverige? Och om jag låter beloppet stå på ett sparkonto, måste jag få skatta för pengarna jag fått?
Emma Gurander |Hej, Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga. Regler som rör beskattning i Sverige finner du i Inkomstskattelagen (IL). Huvudregeln är att alla gåvor numera är skattefria i Sverige (8 kap. 2 § första stycket IL). För att transaktionen ska räknas som en gåva så måste vissa kriterier vara uppfyllda. Det krävs därmed att det rör sig om en förmögenhetsöverföring, att det finns gåvoavsikt samt att gåvan bygger på frivillighet. Enligt min bedömning är det en förmögenhetsöverföring, eftersom summan har ett ekonomiskt värde som överförs från din mor till dig. I och med att din mamma vill ge dig en gåva så förmodar jag att hon har en gåvoavsikt, och är medveten om att hon ger bort något. Eftersom ni är familjemedlemmar så antar man generellt att det finns en gåvoavsikt. Jag antar även att denna transaktion bygger på frivillighet från din mors sida. Du ska inte behöva beskattas för denna transaktion från din mor eftersom det uppfyller förutsättningarna för att vara en gåva, och gåvor är skattefria (8 kap. 2 § första stycket IL). För att vara på den säkra sidan kan ni upprätta ett gåvobrev, som kan dokumentera gåvoavsikten från din mor och kan användas som bevis. Hoppas du fått svar på din fråga, Vänliga hälsningar,

Dubbelbeskattning av lägenhetsförsäljning

2020-05-11 i Internationell skatterätt
FRÅGA |Hej, jag och min pappa äger en lägenhet (50% vardera) i Bulgarien som vi funderar på att sälja under 2020. Vi undrar hur man gör med beskattning? Betalar man i båda länderna eller i ett av dem? Om beskattning sker där, ska man isåfall ta upp eventuell vinst i inkomstdeklarationen här i Sverige? Vi båda jobbar och bor i Sverige. Tack på förhand!
|Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Obegränsat skatteskyldigEftersom du och din pappa är bosatta i Sverige är huvudregeln inom skatterätt att ni är obegränsat skattskyldiga för alla era inkomster (alltså även de som härrör från utlandet) (3 kap 3 § IL). Detta betyder alltså att er vinst på er bostadsförsäljning utomlands är skattepliktig här i Sverige. Detta kan innebära att ifall ni säljer en fastighet eller som i detta fall en lägenhet så skulle dniu kunna komma att bli skattskyldig för kapitalvinsten både i utlandet (där ni säljer fastigheten) och i Sverige.DubbelbeskattningPå grund av att man kan bli beskattad för sina inkomster i två länder försöker man lindra det genom olika metoder. En sådan metod har varit att sluta skatteavtal mellan olika länder. Bulgarien och Sverige har slutit ett avtal för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomster och förmögenhet. Avtalets innehåll framgår av en bilaga i lag om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Bulgarien. I avtalet framgår av artikel 5 att inkomster som person med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar av fast egendom belägen i den andra staten, ska beskattas i den staten.Uttrycket fast egendom har den betydelse som uttrycket har enligt lagstiftningen i den avtalsslutande staten där egendomen är belägen. Detta innebär att om er lägenhet omfattas av termen fast egendom i enlighet med Bulgariens lagstiftning, så ska egendomen även beskattas där.Det framgår sedan vidare av artikel 21 att en person med hemvist i Sverige som uppbär inkomst som ska beskattas i Bulgarien kan avräkna ett belopp motsvarande den skatt som erlagts i Bulgarien för inkomsten.Vad ska ni göra?Med hänvisning till det ovanstående kommer er lägenhet med största sannolikhet beskattas i Bulgarien vilket innebär att ni har rätt till avräkning för den skatten här i Sverige. Jag råder er dock att ringa Skatteverket innan ni deklarerar och försäkrar er om detta, då det är något oklart om er lägenhet omfattas av begreppet fast egendom i Bulgarien. Troligtvis så kan ni begära avräkning för den utländska skatten i eran svenska inkomstdeklaration det år ni redovisar den utländska inkomsten. Ni kan ansöka om avräkning på blankett SKV 2703. Kom ihåg att ni ska kunna visa att ni har betalat den utländska skatt ni begär avräkning för.Hoppas det var svar på er frågaVänligen

Behöver jag skatta för betalning i form av boende och mat?

2020-05-09 i Inkomstskatt
FRÅGA |Hej! Om jag skulle jobba på min morfars företag och få betalt i mat och någonstans att bo, räknas det som att jobba svart eller är detta lagligt? Jag skulle alltså inte få någon lön. Jag vill kunna skriva detta på mitt CV så jag inte får något glapp.Tack på förhand!
Ted Winström |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.Svaret på din fråga regleras i inkomstskattelagen (IL). Vid arbete såsom anställd ska all lön och alla förmåner som man får av sin arbetsgivare tas upp till beskattning inom inkomstslaget tjänst (se 10 kap. 2 § första punkten IL samt 11 kap. 1 § IL). Även om man som anställd alltså inte får kontant lön utbetald ska man beskattas för eventuella förmåner som utgår som om dessa skulle utgöra lön. Syftet med detta är att från lagstiftarens sida skapa neutralitet mellan olika avlöningsformer och undvika kringgående av beskattning genom att arbetsgivare helt enkelt betalar arbetstagare i andra saker än reda pengar.Svaret på din fråga är således att om du skulle arbeta för din morfar på beskrivet sätt skulle du vara skyldig att ta upp din erhållna bostadsförmån samt dina kostförmåner till beskattning. Bostadsförmånen ska tas upp till marknadsvärde (se 61 kap. 2 § IL) och hur beräkningen av kostförmånen ska göras framgår av 61 kap. 3 § IL. Om du skulle underlåta att deklarera för dessa förmåner kommer du alltså anses jobba svaret, vilket är olagligt.Hoppas att detta gav svar på din fråga.Med vänliga hälsningar,

Var tips om svartarbete kan lämnas

2020-05-08 i SKATTERÄTT
FRÅGA |Hur anmäler jag att en arbetsgivare har svartarbetare anställda ?
Henrik Witt-Strömer |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag kan inledningsvis för sakens skull nämna att svartarbete är förbjudet och straffbelagt i 2–5 § skattebrottslagen.Du kan anmäla arbetsgivare du vet eller misstänker använder svart arbetskraft direkt till Skatteverket. Skatteverket har på denna länk ett formulär där du kan lämna dina tips.Vänligen,

Hur beräknas kapitalvinsten vid avyttring av en fastighet när denna har erhållits i gåva? Och vad gäller inkomstskatterättsligt vid underprisförsäljning? Även vissa frågor om arv

2020-05-13 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA |Har fått en fastighet i gåva,ska sälja till ett av mina barn 500000 under marknadsvärde som är 3800000 hur blir det med reavinsten.Måste även tänka på mitt andra barn så det blir rättvist,hur ska man göra på bästa sätt?
Jacob Björnberg |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline,UTREDNINGJag tolkar din fråga enligt följande. Du har fått en fastighet i gåva, vilken har ett marknadsvärde om 3 800 000 kr, och du har nu för avsikt att sälja denna för 3 300 000 kr till ett av dina två barn. Du undrar dels hur reavinsten ska beräknas, men också hur den ifrågavarande försäljningen bästa hanteras i arvsrättsligt hänseende gentemot ditt andra barn. Tillämplig lagstiftning är: Ärvdabalken (ÄB).Inkomstskattelagen (IL). Hur beräknas kapitalvinsten vid avyttring av en fastighet? I 45 kap. IL finns bestämmelser avseende beräkning av kapitalvinst vid avyttring av fastigheter. Din ärendebeskrivning förtäljer inte vilken typ av fastighet det rör sig om, men reglerna omfattar såväl privatbostadsfastigheter (2 kap. 13 § IL) som näringsfastigheter (2 kap. 14-15 §§ IL). Jag kommer dock i den fortsatta framställningen att utgå ifrån att det handlar om en privatbostadsfastighet och inledningsvis kan följande konstateras. Huvudregeln i inkomstskattelagen för beräkning av kapitalvinster stadgar att kapitalvinsten (reavinsten) beräknas som skillnaden mellan ersättningen för den avyttrade tillgången (3 300 000 kr) minskad med utgifterna för avyttringen (hit räknas typiskt sett mäklararvoden och andra kostnader hänförliga till själva försäljningen) och omkostnadsbeloppet (44 kap. 13 § IL). Med omkostnadsbeloppet avses anskaffningsutgiften (det belopp som fastigheten ursprungligen köptes för) ökad med eventuella förbättringsutgifter (44 kap. 14 § IL). Med förbättringsutgifter i fastighetssammanhang (privatbostäder) avses utgifter för ny-, till-, och ombyggnad, vilket innebär att fullt avdrags medges för detta (45 kap. 12 § IL). Ett enkelt exempel får illustrera det nu sagda.Fastigheten säljs för 3 300 000 kr. Anskaffningsvärde: 1 000 000 kr. Mäklararvode: 50 000 kr. Förbättringsutgifter: 100 000 kr. Baserat på de ovan anförda inkomstskatterättsliga bestämmelserna får således vi följande. 3 300 000 kr – 1 000 000 kr – 50 000 kr – 100 000 kr = 2 150 000 kr = kapitalvinsten. Kapitalvinster på privatbostadsfastigheter är sedan skattepliktiga endast med 22/30, vilket i praktiken innebär en skatt på 22 % (22/30 x 0,3 (skattesatsen i inkomstslaget kapital som är 30 %) = 0,22 = 22 %, 45 kap. 33 § 1 st. IL). I det fiktiva exemplet ovan kommer den framräknade kapitalvinsten att beskattas med ett belopp om 473 000 kr (2 150 000 kr x 0,22 = 473 000 kr), vilket ger en nettoförtjänst om 1 677 000 kr. Hur gör man då om en tillgång (din fastighet) har förvärvats benefikt, alltså erhållits i gåva? Jo, enligt den så kallade kontinuitetsprincipen inträder förvärvaren (du) i den tidigare ägarens skattemässiga ställning, vilket innebär att ovanstående beräkningsmodell fortfarande görs gällande, dock på basis av den person som du fick fastigheten av och dennes omkostnadsbelopp (44 kap. 21 § IL).Utgör den till ett av dina barn riktade underprisförsäljningen en gåva till denne? Och hur ska "rabatten" hanteras i förhållande till ditt andra barn?Det korta svaret lyder: Nej, det gör den inte. Vid avyttring av en fastighet är utgångspunkten att försäljningen sker till ett pris motsvarande marknadsvärdet. Om så inte sker, alltså om försäljningen sker till ett pris som understiger marknadsvärdet, utgör transaktionen ett så kallat blandat fång. Detta innebär att överlåtelsen av fastigheten rättsligt sett innehåller både inslag av köp och gåva. För att de skattemässiga konsekvenserna vid blandade fång ska kunna behandlas fordras att transaktionen i sin helhet antingen klassificeras som ett köp eller som en gåva. Om köpeskillingen understiger fastighetens taxeringsvärde kommer hela transaktionen att betraktas som en gåva (huvudsaklighetsprincipen). Taxeringsvärdet motsvarar 75 % av marknadsvärdet och genom en tämligen enkel matematisk beräkning inses lätt att så inte är fallet här (3 300 000 kr motsvarar ca 87 % av marknadsvärdet om 3 800 000 kr). Inkomstskatterättsligt utgör alltså hela fastighetsöverlåtelsen ett köp och ingenting annat. Oaktat den skatterättsliga beteckningen på den kommande avyttringen av fastigheten och i förhållande till ditt andra barn skulle jag föreslå att det skrivs att rabatten om 500 000 kr ska utgöra ett förskott på arv. Då kommer dennes arvslott efter ditt frånfälle att minskas med motsvarande när kvarlåtenskapen efter dig ska fördelas varför ärvdabalkens likabehandlingsprincip därmed blir möjlig att upprätthålla, vilken kort och gott innebär att bröstarvingarna tar lika lott i arvlåtarens (din) kvarlåtenskap (2 kap. 1 § 2 st. och 6 kap. 1 § ÄB).Vid fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Antingen här på hemsidan, via den kostnadsfria telefonrådgivningen eller ånyo genom några av våra betaltjänster. Själv nås jag på jacob.bjornberg@lawline.se och du får mer än gärna kontakta mig direkt ifall du önskar ytterligare hjälp i den fortsatta processen. I så fall kan jag slussa dig vidare till någon av byråns eminenta jurister utan att du behöver sitta i telefonkö. Mot bakgrund av COVID-19 erbjuder våra jurister idag möten såväl telefonledes som på Skype och andra liknande digitala plattformar. Vänligen notera att vår byrå inte arbetar med skatterätt. Däremot kan vi naturligtvis vara dig behjälplig i alla typer av civilrättsliga göromål, såsom upprättande av vederhäftiga köpehandlingar, testamenten och annat dylikt, vilket jag skulle rekommendera i din situation. Avslutningsvis är den livliga förhoppningen att min hantering av ditt ärende har varit matnyttig och presenterats i en för dig utförlig och tillfredsställande form. Återkom gärna med synpunkter genom att skicka in ett omdöme när du mottar en sådan förfrågan. Vänligen,

Beskattas pensioner från Bosnien i Sverige?

2020-05-11 i Internationell skatterätt
FRÅGA |Hej.Jag har bott och arbetat i Sverige (svensk medborgare) i 22 år. Jag är nu pensionerad och får en svensk pension. Förra månaden fick jag en pension från Bosnien och Hercegovina (jag arbetade i Bosnien i 20 år). Det betalades till mig i nettobelopp. Måste jag betala skatt för den pensionen och hur mycket.Tack
Aras Tofek |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Sverige och Bosnien har ett dubbelbeskattningsavtal Sverige och Bosnien har ett dubbelbeskattningsavtal. Ett dubbelbeskattningsavtal är ett avtal som har ingåtts för att undvika att någon beskattas i en sådan utsträckning att personen behöver betala mer skatt än om inkomsten endast hade beskattats i ett av länderna som ingått avtalet. Detta innebär ofta att en inkomst endast beskattas i ett land, trots att personen som har rätt till inkomsten är skattskyldig i mer än ett land.I artikel 18 förordningen om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Jugoslavien anges hur pensioner beskattas när de härstammar från ett land men där mottagaren av pensionen bor i ett annat. Eftersom din pension redan har beskattats i Bosnien utgår jag ifrån att det rör sig om en pension som betalats ut enligt allmän socialförsäkringslagstiftning i Bosnien. En sådan pension får enligt artikel 18.4 samma förordning beskattas i det land som pensionen härstammar ifrån, alltså i detta fall Bosnien.Hur du bör gå vidare Den information som framgår av frågan innebär tyvärr att jag inte kan dra en konkret slutsats, Även om mycket tyder på att pensionen som du har fått från Bosnien inte behöver beskattas i Sverige rekommenderar jag dig att ta kontakt med Skatteverket. Om pensionen nämligen inte är av det slag att den endast ska beskattas i Bosnien finns alltså en möjlighet att du kan bli skattskyldig för pensionen i Sverige. Vänliga hälsningar,

Beskattning: om jag säljer min andel av bostaden - behöver jag ta upp det i deklarationen?

2020-05-08 i Försäljning av fastighet
FRÅGA |Måste jag redovisa i deklarationen att jag blivit utköpt ur ett radhus när min exfru och jag separerade?
Isabelle Sewelén |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det framgår inte av din fråga om radhuset är ett småhus eller en bostadsrätt; det kan ha viss betydelse för om du ska beskattas eller inte. Det framgår inte heller om bostaden har använts för privat boende eller om hälften eller mer av utrymmet har hyrts ut till annan person eller använts i näringsverksamhet. I mitt svar utgår jag från att ni gemensamt har använt bostaden för ert eget privata boende. Din fråga om deklaration och beskattning regleras i inkomstskattelagen (IL). Vad ska tas med i deklarationen?Den som äger en kapitaltillgång ska ta upp kapitalvinster och kapitalförluster i sin inkomstdeklaration (41 kap. 1 § och 8 § samt 42 kap. 1 § IL).Tidpunkten för beskattning inträder, eller avdrag för förlust, när tillgången (småhuset/bostadsrätten) avyttras (44 kap. 26 § IL). För att en förlust ska få dras av krävs att den är definitiv och verklig (44 kap. 23 och 26 §§ IL). Med avyttring av tillgångar (småhus/bostadsrätt) avses försäljning, byte och liknande överlåtelse av tillgångar.Beräkningen av vinsten och/eller förlustenKapitalvinsten eller kapitalförlusten räknas fram genom att från ersättningen vid försäljningen dra av ditt omkostnadsbelopp samt de utgifter du haft för avyttringen. Med omkostnadsbelopp avses utgifter för anskaffning (anskaffningsutgifter) ökade med utgifter för förbättring (förbättringsutgifter).En kapitalvinst ska beskattas i inkomstslaget kapital. En kapitalförlust är avdragsgill.En första förutsättning för att bli beskattad är således att du är en ensam ägare eller om ni tillsammans äger småhuset eller bostadsrätten. Jag förutsätter att denna förutsättning är uppfylld. Det innebär att när du säljer din andel av bostaden ska du deklarera avyttringen.Nästa fråga att pröva är om avyttringen ska tas upp till beskattning eller inte. Det beror på om avyttringen kan ses som en gåva. Denna fråga har bestämts av praxis. Här skiljer man mellan om det är ett småhus (fastighet) eller om det är en bostadsrätt. SmåhusFör småhus gäller att det vid överlåtelse för ett pris understigande marknadsvärdet har transaktionens karaktär i praxis bestämts enligt den s.k. huvudsaklighetsprincipen. Inkomstskattemässigt anses en fastighet överlåten genom gåva om ersättningen understiger både överlåtelseårets taxeringsvärde och marknadsvärde. En sådan överlåtelse anses i sin helhet ha skett genom gåva och medför ingen vinstberäkning (RÅ 2004 ref. 27).BostadsrättFör en bostadsrätt, liksom för annan lös egendom, gäller den s.k. delningsprincipen. Om en bostadsrätt har avyttrats till ett pris som understiger marknadsvärdet och gåvoavsikt föreligger mellan parterna, är mellanskillnaden gåva. Så stor del av bostadsrätten anses såld som ersättningen utgör av marknadsvärdet på hela bostadsrätten (RÅ 2009 not. 48).SammanfattningOm du ägt hela eller del av bostaden är du skattskyldig för den kapitalvinst som uppkommer. Om du däremot gjort en förlust får du dra av den under förutsättning att den är verklig (gåva innebär till exempel att en förlust inte får dras av då förlusten i sådant fall inte är verklig). Av din fråga framgår inte om du avyttrade din andel för ett pris som är marknadsmässigt. Det framgår inte heller om radhuset var är ett småhus (fastighet) eller om det är en bostadsrätt. Det går därför inte att i detalj att besvara din fråga. Om du skulle ha fler funderingar kan du ringa direkt till Lawline. Telefonrådgivningen hos Lawline kostnadsfri, värt att tillägga är att operatörskostnader kan tillkomma beroende på vilket abonnemang du har. Öppetider för telefonrådgivningen är måndag-fredag kl.10.00-16.00. Telefonnumret är följande: 08-533 300 04Hoppas du känner att du fick svar på din fråga, annars är du varmt välkommen tillbaka!Vänligen,

Hur stor får en skattefri gåva vara? Kan en gåva till familjemedlem ses som inkomst?

2020-05-08 i Gåvoskatt
FRÅGA |Hej Finns det ett övre belopp som räknas som gåva när det kommer till swish? Om jag tex: stöttar en familjemedlem med varierande summa var månad. Kan det ses som inkomst? Med vänlig hälsning,
Mattias Törnström |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Tillämplig lagDå din fråga rör eventuell inkomstskatt kikar vi närmare på inkomstskattelagen (IL).En gåva är som regel skattefriOm du lämnar en gåva till en familjemedlem är gåvan som regel skattefri, oavsett vilket belopp gåvan är på (8 kap. 2 § första stycket IL).Det som vanligtvis urskiljer en gåva från en inkomst är att gåvan baseras på en från din sida frivillig förmögenhetsöverföring med gåvoavsikt och att du inte kräver någonting i utbyte mot att du ger familjemedlemmen gåvan.Kan utgöra en skattepliktig inkomst i vissa fallOm familjemedlemmen ifråga hjälper dig med något eller annars gör något som gynnar dig, särskilt om det är samma typ av uppgift som återkommer eller uppgifter som inte vanligtvis hör till en normal familjesituation, så kan det lätt anses vara så att tjänsterna sker i utbyte mot det belopp du swishar över varje månad, i vilket fall det kan komma att beskattas.Det kan även bli tal om att "gåvan" delvis beskattas, om beloppet skulle anses vara orimligt stort i förhållande till den utförda tjänsten, men det är givetvis ingenting jag kan ge ett generellt svar på, utan den bedömningen får ske från fall till fall.Däremot har domstol uttalat att alla tjänster inom en familj inte är skattepliktiga, men det beror som sagt på vilka tjänster det är tal om och i vilken utsträckning gåvomottagaren utför tjänsten. Ett eventuellt problem jag noterar i ditt exempel är att du avser swisha över varierande belopp varje månad, vilket kan framstå som att du varierar den ersättning din familjemedlem får utifrån vilka tjänster som utförts under månaden, även om det givetvis inte behöver vara så eller för den delen uppfattas så.Sammanfattning och ett kort svar på dina frågorNej, det finns inget övre belopp för att gåvan inte längre ska anses vara skattefri. Alla gåvor är som regel skattefria.Ja, att du månatligen swishar ett varierande belopp till din familjemedlem kan ses som förvärvsinkomst beroende på omständigheterna, men en gåva inom familjen, som i det här fallet, ska i normalfallet presumeras vara skattefri, oavsett belopp.Jag kan däremot inte ge dig ett mer precist svar utan mer information kring omständigheterna.Mina rådDet skadar aldrig att skriva ett gåvobrev i vilket du tydliggör att det swishade beloppet utgör en gåva, även om det rent formellt sätt inte krävs. Om det rör sig om en bröstarvinge till dig kan det däremot vara nödvändigt för att det inte ska ses som ett förskott på arv, åtminstone om det rör sig om gåvor på större belopp.Se till att du verkligen inte kräver eller låter familjemedlemmen utföra tjänster som gynnar dig, åtminstone inte mer än vad som får anses vanligt i en normal familjesituation.Jag hoppas att du fick svar på din fråga, och önskar dig en trevlig helg!Med vänliga hälsningar,