bor i italien och vill sälja fastigheten, skatt?

2020-05-06 i Internationell skatterätt
FRÅGA |Hej! Jag är Italienare och bodde i Sverige fram till slutet av 2019 (13 år). Viktigt i min fråga är att veta att jag är fortfarande folkbokförd i Sverige och att jag INTE har Svensk medborgarskap (bara permanent upphålltillsatånd) Jag äger en ettan i Stockholm Jag har hyrt ut lägenheten flera gånger till jag flyttade stabilt till Italien, alltid med Bostadsrättsföreningens tillstånd. Nu skulle jag vilja sälja den men undrar om skattemässigt skulle det belöna mer att folkbokförda mig i Italien där man inte betalar skatter på vinsten efter några år. Jag har alltid betalat skatt i Sverige men nu känns det att man slipper det gärna och vinner lite mer pengar när man inte är del av samhället i Sverige och att man går igenom en del svåra omståndigheter i mitt hemland. Frågan är: får man fortfarande vara del av Bostadsrättsföreningen då? Är det annat man ska tänka på? Tack på förhand! Mvh
Jakob Westling |Hej och tack för att vänder dig till lawline med din fråga!I och med att du flyttade från Sverige 2019,antar jag att du också bor i Italien stadigvarande. Detta är viktigt för bedömningen för skatt. Sverige avgör ifall skatt ska betalas genom att dela upp alla människor i antingen obegränsat eller begränsat skattskyldighet, 3:1 IL. Har man obegränsad skattskyldighet så betalar man skatt på all inkomst vart än i världen den skapades. Har man däremot begränsat skattskyldighet så beskattas endast inkomst som har en direkt anknytning till Sverige. Detta innebär en nackdel för din del, då Svenska staten kommer vilja beskatta vinsten på din bostadsrätt oavsett om du bor i Italien eller inte. Detta för att bostadsrätten ligger belägen i Stockholm, vilket ger staten beskattningsmöjligheter, IL 3:18 p10. Frågan är sedan om inte Italien också vill skatta din vinst från kapitalförsäljningen. Det kan innebära att du blir dubbelbeskattad. Som lösning så upprättas avtal mellan länder där reglerna för beskattning klargörs i fall som dina.(https://www4.skatteverket.se/download/18.22f626eb14fb326a4b6dd86/1441888076037/360-380+utg%C3%A5va+1+Italien.pdf, avtalet mellan Sverige och italien) I artikel 13. i avtalet stadgas att vinst från försäljning av fastighet beskattas av Sverige. Sammanfattningsvis så kan du inte undgå att betala kapitalskatt i Sverige. Hoppas det besvarade din fråga!

Försäljning av virtuella vara i datorspel

2020-05-02 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA |Hej, om jag säljer en virtuell vara var fjärde vecka för ungefär 3500kr via swish, behöver jag då skatta på det jag får in? Eller hur går det till om jag säljer denna virtuella varan och hur skulle man gå till väga om det är så att man behöver skatta på det eller liknande? Denna varan är inom ett datorspel.
Axel Helgesson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Svaret beror lite på om du själv har designat varan, eller om det är en vara som du inte själv designat (exempelvis ett skin du vunnit i CS:GO). Eftersom det inte framgår av frågan kommer jag förutsätta att det handlar om en vara du inte själv har designat.Regler om beskattning regleras i inkomstskattelagen (IL). Inkomstslag:Till att börja med bör man veta att det finns tre olika inkomstslag, dessa är tjänst, kapital och näringsverksamhet. Inkomstslagen styr hur mycket skatt man ska betala för inkomsten. Beroende på hur ofta du säljer dessa virtuella varor och vilken summa det handlar om kan man behöva betala skatt antingen i inkomstslaget kapital eller inkomstslaget näringsverksamhet. Eftersom det rör sig om försäljning som sker endast några gånger om året så skulle jag göra bedömningen att det rör sig om beskattning som ska tas upp i inkomstslaget kapital. (Notera dock att skatteverket möjligtvis skulle göra en annan bedömning av detta, så jag föreslår att rådfråga även dem).Skatt på inkomstslaget kapital:Inkomster man har på grund av försäljning av tillgångar ska beskattas i inkomstslaget kapital (41 kap. 1 § IL). Man betalar skatt på kapitalvinsten, det vill säga försäljningspriset minus det man köpte varan för (44 kap. 13 § IL). Exempel: Låt säga att du köper ett skin på CS:GO för 2000 kr och säljer det för 3500 kr. Kapitalvinsten blir då 3500 kr – 2000 kr = 1500 kr. Det är alltså 1500 kr du ska betala skatt på.Kapitalvinsten beskattas med 30% (65 kap. 7 § IL). Om vi tar det tidigare exemplet skulle skatten då blivit 1500 kr * 0.3 = 450 kr.Personliga tillgångarBeroende på hur de virtuella varorna har använts av dig kan specialreglerna om "personliga tillgångar" komma att bli tillämpliga. Om du förvärvar dessa varor endast för att sälja dem vidare är dessa regler inte tillämpliga. Om du däremot själv använder dessa virtuella varor en viss tid innan du säljer dem, så ses dem som "personliga tillgångar" (52 kap. 2 § IL). Vinsten från personliga tillgångar blir skattepliktig först när kapitalvinsten överstiger 50 000 kr per år. Eftersom du inte kommer upp i denna summa om du säljer för 3500 kr var fjärde vecka så kommer du därmed inte att behöva betala någon skatt. Vid försäljning av virtuella varor i spel är utgångspunkten att det handlar om just personliga tillgångar. För hjälp med deklaration av detta kan du använda denna länk.Sammanfattning:Förutsatt att du själv inte har skapat de virtuella varorna och inte heller säljer för ofta så ska vinsten du gör beskattas med 30% i inkomstslaget kapital. Om varorna köps och används av dig för personligt bruk klassas de som personliga tillgångar, och du blir då skatteskyldig först när kapitalvinsten överstiger 50 000 kr.Hoppas detta gav svar på din fråga. Har du följdfrågor är du välkommen att höra av dig till oss igen.Med vänlig hälsning

Jag bor utomlands - ska jag betala skatt till Sverige?

2020-04-30 i Internationell skatterätt
FRÅGA |Min dotter bor i USA. Hon är gift och har familj, arbetar och betalar skatt där. Hon är svensk medborgarna. Ska någon form av skatt även betalas i Sverige?
Sabrina Curan |Hej! Först och främst, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Frågan avser skatterätt vilket regleras av inkomstskattelagen (IL).Begränsat eller obegränsat skattskyldig i Sverige?Det finns två kategorier vid beskattning av inkomst som en privatperson kan tillhöra. Det är begränsat skattskyldig (3 kap. 17 § IL) och obegränsat skattskyldig (3 kap, 3 § IL). Den som har väsentlig anknytning till Sverige och som tidigare har varit bosatt här kan också vara obegränsat skattskyldig i Sverige, trots att personen är utvandrad (3 kap. 3 § 1 st 3 p IL). En person som är obegränsat skattskyldig i Sverige betalar skatt till Sverige för alla sina inkomster, oavsett var inkomsten har intjänats. Det innebär följaktligen att om en person är obegränsat skattskyldig i Sverige men arbetar i ett annat land kommer inkomsten fortfarande att beskattas i Sverige. Om en person däremot är begränsat skattskyldig i Sverige ska denne enbart betala skatt på de inkomster som har anknytning till Sverige.Vem har väsentlig anknytning till Sverige?Det finns ett antal punkter som tas i beaktande vid bedömningen av om en person har väsentlig anknytning till Sverige (3 kap. 7 § 1 st IL):- Om han är svensk medborgare- Hur länge han varit bosatt här- Om han inte varaktigt är bosatt på en viss utländsk ort- Om han vistats utomlands för studier eller av hälsoskäl- Om han har en bostad här som är inrättad för åretruntbruk- Om han har en familj här(make/maka eller minderårigt barn)- Om han bedriver näringsverksamhet här- Om han är ekonomiskt engagerad här genom att inneha tillgångar som, direkt eller indirekt, ger honom ett väsentligt inflytande i näringsverksamhet här,- Om han har en fastighet här, och- Liknande förhållanden.Det finns även en presumtionsregel rörande väsentlig anknytning till Sverige. Under fem år från den dag då en person har rest från Sverige anses han ha väsentlig anknytning till Sverige, om han inte visar att han inte har en sådan anknytning. Detta gäller dock bara den som är svensk medborgare eller som under minst tio år har varit bosatt i Sverige eller stadigvarande vistats i Sverige (3 kap. 7§ 2 st IL).Vad innebär detta för din dotter?Du framkommer inte av frågan hur läge din dotter bott i USA. Det finns ett flertal faktorer som ska tas med i beaktandet vid bedömningen av huruvida det föreligger väsentlig anknytning till Sverige i ett skattesammanhang. Har hon under en en period om minst fem år bott i Sverige är hon sannolikt begränsat skattskyldig. Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att ta kontakt med oss på Lawline igen!Med vänlig hälsning,

Beskattas gåvor?

2020-04-30 i Gåvoskatt
FRÅGA |Hej , jag hade haft guld som fick som present när jag har gifte mig .sen.för några år sen jag har sålt allt när pris på guld gick upp.sen jag har skikat 400000kr till en vän som betyder mycket för mig som en gåva och jag har överförd pengarna genom mitt bank till undrar ska jag beskatta detta ???? tack MVH
Sabrina Curan |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag tolkar det som att du har gett en vän en gåva på 400 000 kr och undrar om detta ska beskattas. Beskattningsrelaterade frågor regleras av inkomstskattelagen (IL). I lagen föreskrivs att att gåvor är skattefria (se 8 kap. 2 § IL). Följaktligen innebär detta att du inte ska betala någon skatt alls. Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att ta kontakt med oss på Lawline igen. Med vänlig hälsning,

Preskription av skattefordringar

2020-05-05 i Preskription av skatteskuld
FRÅGA |Hej! Jag sålde för 8 år sedan en bostadsrätt i Stockholm, och flyttade kort därefter utomlands och skrev ut mig ur Sverige (jag har inte varit folkbokförd i Sverige sedan dess). Jag har inte haft ngn address sedan dess i Sverige, men har enligt min mamma fått ngt ifrån skatteverket skickat hem till min mamma vilket hon skickat tillbaka med addressaten okänd då jag inte längre bor i Sverige. Jag har således aldrig fått detta. Nu under Corona har jag flugit hem för att se efter min mamma och nu fått veta detta. Jag skulle gissa att det dem skickat förut är ngn reavinst / skatteskuld efter försäljningen av min bostadsrätt. Med tanke på hur länge sedan detta var, borde inte detta vara preskriberat nu? Tacksam för svar och vägledning. Tack!
Henrik Witt-Strömer |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Frågor om preskription av skattefordringar regleras i lagen om preskription av skattefordringar m.m., som jag i detta svar kommer att förkorta LPS.Som huvudregel preskriberas skattefordringar fem år efter utgången av det kalenderår då fordringen förföll till betalning (3 § LPS). Det innebär att om Skatteverket skickar ett krav om betalning av skatt med förfallodatum 2012-12-15, preskriberas fordringen alltså 2017-12-31. Är förfallodatumet istället 2013-01-15, gäller 2018-12-31.Skatteverket kan dock under vissa omständigheter vända sig till förvaltningsrätten och begära att preskriptionstiden ska sträcka sig ytterligare fem år. Till dessa omständigheter hör att den skattepliktige saknar känd hemvist och det inte har kunnat klarläggas var han uppehållit sig, och att den skattepliktige stadigvarande vistats utomlands (7 § och 8 § 1 st LPS). Sådan begäran måste lämnas in innan den ordinarie preskriptionstiden löpt ut (13 § 4 st LPS). Jag kan för sakens skull nämna att preskriptionstiden kan förlängas med ytterligare fem år "om det är påkallat från allmän synpunkt" (8 § 2 st LPS). När Skatteverket lämnar in begäran om förlängning av preskriptionstiden ska det i första hand lämna in begäran till den förvaltningsrätt som ansvarar för den skattepliktiges hemkommun. I ditt fall bör Skatteverket i och med att du har vistats utomlands istället ha lämnat in begäran till Förvaltningsrätten i Stockholm, som handlägger begäran i de fall en person saknar känd hemkommun i Sverige (13 § 3 st LPS). Du borde om så är fallet ha informerats om förlängningen, men det kan givetvis vara så att tiden förlängts men att det på grund av att du vistats på för Skatteverket okänd ort inte varit möjligt att nå dig med informationen. Du kan själv vända dig till förvaltningsrätten i Stockholm och till Skatteverket och anonymt begära att få ta del av de allmänna handlingar som rör dig. På detta vis kan du vara säker på huruvida preskriptionstiden förlängts utan din vetskap.Information och formulär för hur du begär ut allmänna handlingar från Förvaltningsrätten i Stockholm hittar du på denna länk, medan motsvarande information för Skatteverket finns på denna länk.Vänligen,

Kan man rätta rotavdraget i efterhand?

2020-04-30 i Avdrag
FRÅGA |Hej,Mina föräldrar gjorde fel och tänkte inte till när de delade ROT-avdraget 50/50.Då mamma inte tjänat så mycket alls förra året blir det inte bra.Kan man göra ändring i efterhand nu via skatteverket eller liknande? Byggbolaget svarar ej på mail.
Sofia Edvardsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du vill veta om dina föräldrar kan korrigera rotavdraget i efterhand.Dina föräldrar har möjligheten att omfördela rotavdraget mellan sig eftersom de lever i samma hushåll och har rätt att göra rotavdrag. Hur man går tillväga för att göra denna korrigering beror på om man fått deklarationen eller inte.De kan begära att rotavdraget ska omfördelas genom att skicka ett brev till Skattekontoret där de anger bådas namn och personnummer och förklara hur de skulle vilja fördela avdraget. Brevet ska även vara undertecknat av de båda. Om avdraget finns med i deras senaste deklaration har de möjlighet att omfördela avdraget i deklarationen fram tills de får sina slutskattebesked. De ska ange i fältet Övriga upplysningar att de önskar omfördela rotavdraget. Om de däremot fått sina slutskattebesked ska de begära omprövning av deklarationen. Här hittar du blanketten SKV 9891 de kan använda för att begära omprövningen.Vänligen,

Amerikansk arvsskatt på arv från arvlåtare i Sverige?

2020-04-30 i Arvsskatt
FRÅGA |Hej!Jag är svensk medborgare bosatt och beskattas i USA. Jag har enligt tidigare SINK ansökningar blivit bedömd att vara begränsat skatteskylding i Sverige. Detta innebär bl.a. att alla inkomster jag har i Sverige beskattas i USA.Min fråga gäller försäljning av dödsbo. Min mor gick bort efter jag flyttat till USA och hon har en bostadsrätt i Sverige. Den kommer säljas till vinst. Hur beskattas detta för min del och hur skall jag hantera arvskatten? Vad säger lagen?Tack på förhand!
Mina Jenabpour |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Skilj på dig själv som fysisk person och dödsboet som juridisk personEftersom att du är begränsat skattskyldig i Sverige och beskattas enligt Lag (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta (SINK) är du endast skattepliktig för sådan inkomst som listas i 5 § SINK. Det är dock viktigt att skilja på hur DU som fysisk person och begränsat skattesubjekt ska beskattas och hur DÖDSBOET som juridisk person ska beskattas. Baserat på den information du har gett mig i frågan kommer jag att utgå från att din mor var obegränsat skattskyldig i Sverige. Dödsboet efter henne ska därför beskattas enligt de skatteregler som gäller för en obegränsat fysisk person i Sverige (4 kap. 1-2 § inkomstskattelagen). Dödsboet betalar skatt på kapitalvinstenNär dödsboet säljer bostadsrätten görs en kapitalvinst. En kapitalvinst ska tas upp till beskattning hos dödsboet, enligt 42 kap. 1 § inkomstskattelagen. För DIN del innebär alltså inte kapitalvinsten i sig någon skattekonsekvens, det faller på dödsboet att deklarera detta. Ingen arvsskatt i Sverige, men vad gäller i USA?Efter att dödsboet sålt fastigheten kommer arvskifte ske (23 kap. ärvdabalken) och du kommer att få ditt arv utdelat. I Sverige har vi ingen arvsskatt, utan ett arv är skattefritt. Men eftersom att du bor i USA och beskattas enligt amerikanska skatteregler blir frågan vad som gäller beträffande arvsskatt i USA. Vad jag känner till så har USA kvar sin arvsskatt, men normalt sett beskattas inte arv från utländska arvlåtare - det finns dock undantag och gränsbelopp att rätta sig efter. Jag kan inte med säkerhet svara på vad som gäller beträffande de amerikanska skattereglerna, därför rekommenderar jag dig att ta kontakt med en skattejurist där du bor - eventuellt vända dig till Sveriges ambassad i USA eller Skatteverket som får vägleda dig. Du är välkommen att ställa en till fråga om du fortfarande har funderingar!Med vänlig hälsning,

Vad gäller om man köper en fastighet för lägre pris än taxeringsvärdet?

2020-04-29 i Försäljning av fastighet
FRÅGA |Om man köper en fastighet av släkting för marknadsvärdet, efter 2 oberoende värderingar, (525.000 på grund av vattenskada) fast taxeringsvärdet är 668.000. Hur ska detta redovisas, beskattas?
Ted Winström |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.Svaret på din fråga regleras i inkomstskattelagen (IL). Beskattningstidpunkten för eventuella kapitalvinster och kapitalförluster är det år då tillgången avyttras (se 44 kap. 26 IL). Vad som avses med avyttring framgår av 44 kap. 3-4 §§ IL. Om en tillgång anses ha avyttrats aktualiseras alltså beskattning. När det istället gäller gåvor är dessa skattefria enligt 8 kap. 2 § IL. Vid situationer av så kallat blandat fång, alltså när överlåtelsen innehåller både inslag av gåva och köp, gäller särskilda principer. Förutsatt att de civilrättsliga gåvokriterierna är uppfyllda (det ska finnas en gåvoavsikt hos givaren, gåvan ska vara frivillig/villkorslös och det ska ske en förmögenhetsöverföring) gäller följande vid blandat fång av fastigheter.Bedömningen av om överlåtelsen med det blandade fånget ska anses utgöra köp eller gåva görs vid fastigheter utifrån den i praxis etablerade huvudsaklighetsprincipen. Detta betyder att om det anses finnas någon gåvodel i överlåtelsen ska hela transaktionen ses som en gåva. Bedömningen görs genom att fastighetens taxeringsvärde jämförs med ersättningen som lämnas för fastigheten. Om ersättningen understiger taxeringsvärdet anses en gåvodel i transaktionen föreligga, och hela överlåtelsen ses då som gåva (se t.ex. RÅ81 1:29).I ditt fall är ersättningen som du ska lämna lägre än fastighetens taxeringsvärde. Således kommer hela överlåtelsen av fastigheten att ses som en gåva. Detta innebär att din släkting inte kommer beskattas alls eftersom gåvor är skattefria (8 kap. 2 § IL). För din del gäller följande: du kommer i enlighet med kontinuitetsprincipen att inträda i givarens skattemässiga situation (se vidare 44 kap. 21 § IL). Detta innebär att din anskaffningsutgift för fastigheten kommer att bli samma anskaffningsutgift som din släkting hade för fastigheten. Det är detta belopp som kommer ligga till grund för ditt omkostnadsbelopp, och således även din eventuella kapitalvinst/kapitalförlust, om du i framtiden beslutar dig för att sälja fastigheten (se vidare 44 kap. 13-14 §§ IL).Hoppas att detta gav svar på din fråga.Med vänliga hälsningar,