Behöver vi betala någon skatt på gåvosummorna från vår far?

2020-04-29 i Gåvoskatt
FRÅGA |Jag och min syster delar pä nettolikviden efter en bostadsaffär. Vår far har sålt en bostad, och efter skatt och återbetalning av lån erhåller systern och jag 550 00 kr vardera, enligt ett gåvobrev som pappa undertecknat. Detta är inte förskott på arv. Ska vi betala någon skatt på gåvosummorna eller behåller vi hela gåvosummorna?Mvh
Johanna Persson |Hej!Tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga. Mina utgångspunkterJag tolkar det du har skrivit som att er far redan har betalat den skatt som är relaterad till hans bostadsförsäljning. Regler om hur olika former av inkomster ska beskattas finns i inkomstskattelagen (IL), som jag kommer att hänvisa till.Ni behöver inte betala någon skatt för gåvanSvaret på din fråga är nej – du och din syster behöver inte betala någon skatt på gåvosummorna.Det beror på att gåvor är skattefria i Sverige (8 kap. 2 § första stycket IL).Det finns ett undantag från skattefriheten om en gåva snarare är att se som ersättning för ett utfört arbete, en så kallad remuneratorisk gåva. När det kommer till gåvor mellan familjemedlemmar så förutsätts det dock att gåvan är av det skattefria slaget. Med andra ord så är undantaget inte aktuellt i er situation.Eventuell avkastning kommer att beskattasTänk på att ni fortfarande kommer att behöva betala skatt på eventuell avkastning som ni får av gåvopengarna framöver, till exempel ränta (42 kap. 1 § första stycket IL). Gåvan i sig är dock skattefri.SammanfattningDu och din syster behöver inte betala någon skatt på gåvosummorna, eftersom gåvor är skattefria i Sverige. Ni kommer dock att behöva betala skatt för eventuell avkastning som pengarna ger upphov till i framtiden.Jag hoppas att du har fått svar på din fråga! Om du har fler funderingar så får du gärna skicka in en ny fråga till oss.Med vänliga hälsningar,

Hur beskattas vinsten vid försäljning av privat fastighet?

2020-04-29 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA |Om jag säljer en fastihet för 100000kr som taxeringsvärdet är 206000kr på hur mycket skatt får jag betala då?
Tilde Skånvik |Hej,Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga. När man beräknar skatt på en såld fastighet så finns det flera omständigheter som behöver beaktas för att kunna beräkna beskattningen. Jag utgår från att du är en privatperson och kan ge en generell bild för hur beräkningen går till. En fastighet är en tillgång och en försäljning av den kommer därför att påverka din inkomst av kapital i form av en kapitalvinst eller en kapitalförlust (41:1 IL). Vid en försäljning av fastigheten så ska vinsten tas upp för beskattning. För kapitalvinsten så räknar man inte med den summan du betalt för fastigheten och inte heller de kostnader du haft för att bibehålla inkomster (42:1 IL). AvdragVid försäljning av fastigheter får man göra avdrag för omkostnadsbeloppet (räkna bort från summan som ska beskattas). Avdrag kan göras för tex renovering eller reparationer (45:11-12 IL). KvoteringDen summan som man ovan kommit fram till ska sedan kvoteras med 22/30 av kapitalvinsten. Kvoteringen innebär en minskning av kapitalvinsten som ska tas upp till beskattning (45:33 IL).SkattDen statliga skatten är 30 % av kapitalvinsten som gjorts. Vad är taxering?Taxeringen ligger inte till grund för den skatt du kommer betala vid försäljningen av fastigheten. Taxeringen används för att beräkna fastighetsskatten eller fastighetsavgiften som ska betalas varje år. Sammanfattning:För att räkna ut den skatt som uppkommer på din fastighetsförsäljning behöver fler omständigheter beaktas. För att förenkla något kan din uppställning se ut såhär:+Värdet vid försäljning-provision- omkostnadsbelopp (värdet du köpte fastigheten för, förbättringskostnader och underhåll)= kapitalvinstKapitalvinst*22/30=beloppet du ska beskattas för. Detta gångrar du sedan med skattesatsen på 30%. Du får gärna skriva igen för att få vidare rådgivning eller om du vänder dig till våra jurister på Lawline. Allt gott,

Kommer pension från Sverige och Schweiz beskattas i båda länderna?

2020-04-28 i Internationell skatterätt
FRÅGA |Hej! Vi bor i Schweiz men har arbetet i Sverige och Schweiz. Vi får Pension från Sverige och Schweiz, måste vi skatta i Sverige och Schweiz eller bara i ett Land?
Tobias Adolfsson |Hej och tack för din fråga!Sverige och Schweiz har slutit ett så kallat dubbelbeskattningsavtal, vilket syftar till att undvika att skatt tas ut i båda länderna för samma inkomster. Avtalet fördelar beskattningsrätten för olika typer av inkomster mellan länderna och innehåller regler om rätt att avräkna skatt ni betalar i det ena landet från det andra landets skatteanspråk.Om ni är bosatta i Schweiz och får pension utbetald från Sverige, kommer Sverige ha rätt att beskatta denna (art. 19 § 1 och 2 i avtalet). Beroende på vad för slags pension det är fråga om (tjänstepension, garantipension osv.) ska antingen pensionen helt undantas från beskattning i Schweiz (art. 24 § 5 i avtalet) eller så ska den skatt som betalas i Schweiz avräknas från den skatt som ska betalas i Sverige (art. 24 § 3 i avtalet). Den pension ni får från Schweiz ska beskattas enbart i Schweiz eftersom detta är er hemviststat (art. 22 § 1 i avtalet).Förfarandet vid avräkningen är ganska tekniskt, men sammanfattningsvis kommer ni inte att behöva betala högre skatt än vad ni skulle ha betalat om all pension kom från ett av länderna.Hoppas detta besvarade din fråga!

Omfattas flera olika anställningar av sexmånadersregeln?

2020-04-25 i Inkomstskatt
FRÅGA |Fråga angående skattebefrielse enligt sexmånadersregeln.Anta att jag är utomlands i tio månader i ett land som har skatteavtal med Sverige. Exempel 1: Har två olika anställningar på totalt åtta månader. En anställning på fyra månader. Arbetslös i två månader, dock fortfarande kvar i utlandet. Sen en till anställning på fyra månader. Exempel 2: Har flera olika anställningar under tio månader som tillsammans blir sex månader anställning totalt. Har under denna tid stannat kvar i utlandet.Skulle detta uppfylla sexmånadersregeln? Sexmånadersregeln säger att man får ha "flera anställningar". Men finns inget som säger hur lång tid det får vara mellan anställningar.Hur skulle man på detta sätt även beräkna antal tillåtna dagar i Sverige? För alla månader eller endast de månader man har en anställning?
Emilia Nordström |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vad är sexmånadersregeln?Sexmånadersregeln regleras i 3 kap. 9 § inkomstskattelagen (IL). Den innebär att en person som är obegränsat skattskyldig och som har anställning som innebär att hen vistas utomlands i minst sex månader inte är skattskyldig för inkomst av sådan anställning till den del det beskattas i verksamhetslandet. En person är obegränsat skattskyldig om man är bosatt i Sverige, stadigvarande vistas i Sverige eller har "väsentlig anknytning" (se 3 kap. 7 § IL för mer om vad väsentlig anknytning innebär) till Sverige och som tidigare varit bosatt här.Exempel 1Sexmånadersregeln kan fortfarande bli tillämplig om utlandsarbetet överstiger sex månader totalt, även om det är fråga om flera på varandra efterföljande anställningar som för sig är kortare än sex månader och för olika arbetsgivare. Att alltså ha två fyra månaders anställningar faller inom sexmånadersregeln. Kortare uppehåll får förekomma mellan anställningarna, sådan tid ingår i den tid för kortare avbrott som regleras i 3 kap. 10 § IL.Exempel 2Som ovan sagt är det tillåtet att ha flera anställningar som är kortare än sex månader för sig men som totalt överstiger sex månader. Detta gäller oavsett om anställningarna är förlagda i olika länder.Tillåtna dagar i SverigeSom tidigare nämnts ingår de kortare avbrotten i bestämmelsen i 3 kap. 10 § IL. I den bestämmelsen framgår det att uppehåll i Sverige inte får vara längre än att de motsvarar sex dagar för varje hel månad som anställningen varar eller 72 dagar under ett och samma anställningsår.Hoppas du fick var på din fråga!Med vänlig hälsning,

Betala skatt på gåva från Sverige till barn i Danmark

2020-04-29 i Internationell skatterätt
FRÅGA |Kan jag som svensk medborgare sätta över pengar till mina barn i Danmark, som är danska medborgare, utan att de ska betala skatt på gåvan?Tacksam för snabbt svar.Hälsningar
Emil Larsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. En gåva är skattefri i Sverige enligt 8 kap. 2 § Inkomstskattelagen om gåvan uppfyller dessa tre kriterier:1. Det ska ske en överföring av förmögenhet från gåvogivaren till gåvotagaren.2. Överföringen ska ske frivilligt.3. Det ska finnas en gåvoavsikt, dvs att du vill ge bort pengarna till dina barn.Uppfylls dessa tre kriterier så är alltså en gåva skattefri i Sverige. Eftersom att dina barn är medborgare i Danmark så antar jag att de är skattskyldiga där, det innebär att danska skatteregler gäller.Vad jag förstår enligt danska skattemyndigheten (SKAT) betalar gåvomottagaren i Danmark skatt på gåvan i Danmark, vilket betyder att dina barn kommer behöva betala skatt på gåvorna i Danmark.Jag rekommenderar dig att ta kontakt med SKAT för ett mer klart besked.Med vänlig hälsning,

Kan jag betala av uppskovsbeloppet från en villaförsäljning?

2020-04-28 i Uppskovsavdrag
FRÅGA |Jag och min man sålde en villa för 17 år sedan och uppskovet av vinsten beskattas årligen med 1,67%. Vi har vardera en försäljningsvinst på 450.000. Kan man betala av på skatteskulden? Räntan ter sig idag inte lika låg som den gjorde för 17 år sedan och med låg/ingen inflation är värdet av skulden lika hög idag som då. Totala skulden för mig är den 30% av 450.000? Kan man betala in delar av skatteskulden? Hur gör man?
Tobias Adolfsson |Hej och tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga!Kan man betala av skatteskulden?Du har möjlighet att begära att hela eller en del av uppskovsbeloppet ska återföras till beskattning (47 kap. 9 a § andra stycket inkomstskattelagen). Detta kan alltså fungera som en årlig avbetalning, vilken skulle göra att det kvarstående uppskovsbeloppet minskar och att ni därför får betala mindre skatt. Det minsta belopp som kan återföras under ett år är 20 000 kronor, men utöver det kan du välja fritt hur stort belopp du vill återföra.Att återföra en del av uppskovsbeloppet innebär att man räknar återföringen som en kapitalvinst, vilken för fastigheter beskattas med 22 procent (45 kap. 33 § inkomstskattelagen). Om du exempelvis skulle välja att återföra 50 000 kronor av uppskovsbeloppet till beskattning kommer du alltså att få betala 11 000 kronor i skatt. Återstående uppskovsbelopp skulle då bli 400 000, av vilket 1,67 procent skulle tas upp till beskattning.Samtidigt får kapitalförluster och ränteutgifter dras av emot kapitalvinster (42 kap. 1 § andra stycket inkomstskattelagen). Om du har ett lån på din nuvarande bostad kommer räntebetalningarna för detta i princip kunna kvittas mot det återförda beloppet, vilket innebär att du kanske inte kommer att behöva betala skatt på hela det återförda beloppet. I exemplet ovan, om du skulle ha ränteutgifter på 25 000 kronor under samma år (och inga andra kapitalvinster att dra av dem emot) skulle bara 50 000 – 25 000 = 25 000 kronor beskattas med 22 procent, alltså 5 500 kronor.Hur gör man?Du återför uppskovsbeloppet i samband med deklarationen. Här hittar du närmare information om förfarandet.Hoppas mitt svar har varit behjälpligt!

Vad blir ens anskaffningsutgift om man fått en fastighet i gåva?

2020-04-28 i Försäljning av fastighet
FRÅGA |Hej .Har ett hus som jag fått i gåva men betalde en summa för. Ska nu sälja , men hur räknar jag ut vinstskatten när det är en gåva jag betalt för?
Ted Winström |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.Frågor om skatt vid försäljningar av fastigheter regleras i inkomstskattelagen (IL). Jag utgår i mitt svar från att det är privatbostadsfastighet du har fått i gåva (se 2 kap. 8 § IL och 2 kap. 13 § IL). Vid försäljningar av fastigheter görs en kapitalvinstberäkning där vinsten räknas fram genom att ta ersättningen för den avyttrade fastigheten minskat med utgifterna för avyttringen, exempelvis mäklararvode, och omkostnadsbeloppet (se 44 kap. 13 § IL). Omkostnadsbeloppet utgörs av anskaffningsutgiften och förbättringsutgifter (se 44 kap. 14 § IL). Om en tillgång förvärvas genom gåva ska förvärvaren inträda i den tidigare ägarens skattemässiga situation (se 44 kap. 21 § första stycket IL). Detta lagrum är ett uttryck för den så kallade kontinuitetsprincipen, och innebär för dig att ditt omkostnadsbelopp för fastigheten kommer att vara samma omkostnadsbelopp som den som överlät fastigheten till dig hade. Det som den tidigare ägaren betalade för fastigheten kommer alltså att bli ditt omkostnadsbelopp vid en kapitalvinstberäkning om du eventuellt säljer fastigheten. På så sätt kommer din eventuella kapitalvinst att omfatta även värdestegring som uppstod under gåvogivarens innehav.Hoppas att detta gav svar på din fråga.Med vänliga hälsningar,

vad är skattekonsekvenserna för överlåtelse av bostadsrätt?

2020-04-25 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA |Hej,Jag äger en lägenhet till 50% tillsammans med min mor (10%) och min lillasyster (40%) som vi köpte för några år sedan för 3 200 000. Vi skulle vilja göra om ägandet så att jag kliver av och säljer 40% till min systers sambo samt ger bort 10% till min mor. Lägenheten är nu värderad till 3 500 000 och jag har kommit överens med sambon att han får överta 40% för 780tkr (inga lån överförs från mig utan han tar upp ett nytt). Lägenheten har lån på totalt 2 271 500 och det är mina föräldrars lägenhet som är intecknad. Vad innebär det för skattekonsekvenser för mig, sambon och min mor?
Binh Tran |Hejsan,Aktuell lag: inkomstskattelagen.Konsekvenserna för dig och sambon.Eftersom marknadsvärdet på 40% av lägenheten idag egentligen är 1 400 000 så har du överlåtit lägenheten till under marknadsvärdet. Det anses därför vara delvis gåva och delvis försäljning. Om en tillgång har avyttrats till ett pris som understiger marknadsvärdet och gåvoavsikt föreligger, utgör mellanskillnaden gåva. En sådan transaktion utgör delvis köp, delvis gåva. Man talar då om blandat fång.Marknadsvärdet på din del som du ger bort är 1 400 000 som sagt ovan. Du säljer denna del för 780 000. Detta är köpdelen av överlåtelsen och är 56% av marknadsvärdet på dina 40% av äganderätten i lägenheten. Mellanskillnaden på det du säljer denna delen för och marknadsvärdet är 620 000 och detta är gåvodelen som är 44% av marknadsvärdet för din ägandedel i lägenheten.På de 44% som innebär gåva behöver inte sambon eller du skatta på då gåvoskatten är slopad enligt 8kap 2§. Men sambon kommer att ta över din beskattningsbara situation för den delen som han fick i gåva (620 000). Det innebär att han kommer äga 18% av hela lägenheten med din beskattningsbara situation.På de 56% som innebär köp så kommer du behöva skatta på vinsten. Skattesatsen för bostadsrätter är 22% av vinsten. Vad är då din vinst? Det är mellanskillnaden på anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet. Ditt anskaffningsvärde för köpdelen är 56% av 1 280 000 (40% av marknadsvärdet vid anskaffning) vilket är 716 800 och försäljningsvärdet som är 780 000. Din vinst är alltså 63 200. 22% av detta är 13 904. Du ska alltså vinstbeskattas på 13 904 kronor. För sambon så har han fått 18% av hela lägenheten i gåva och när han säljer denna del så kommer hans anskaffningsvärde vara det du har nu. Det vill säga 3 200 000 (18% av detta). Resterande 22% som är köpdelen har han ett anskaffningsvärdet på 3 500 000. Om gåvoavsikt inte föreligger anses tillgången förvärvad i sin helhet genom köp. Den utgivna ersättningen utgör då tillgångens anskaffningsvärde, även om det skulle understiga marknadsvärdet. Ett lågt anskaffningsvärde innebär en stor vinst när man säljer av delen vilket leder till att man måste skatta mer. Vid överlåtelse till närstående bör man kunna utgå ifrån att gåvoavsikt föreligger. Bevisbördan för att gåvoavsikt ej förelegat bör i sådana fall ligga på den som vill hävda att gåvoavsikten saknas. Vad är konsekvenserna för din mor? Eftersom gåvoskatten är slopad så tar hon över din beskattningsbara situation, det vill säga, hon har ett anskaffningsvärde på 320 000 för de 10% som du ger henne i gåva (10% av 3 200 000). Men ingen skatt behöver betalas pga överlåtelsen. Jag förstår att det kan vara krångligt, har du några följdfrågor är du mer än välkommen att höra av dig till Binh.Tran@lawline.se så ska jag se till att klargöra allt. Eftersom du har bokat en telefontid så kan jag ringa dig på måndag 27 april 14:00. Kan du inte den tiden så hör av dig till min mejl så löser vi en ny tid.Med vänliga hälsningar.