Omkostnadsbelopp

2007-05-16 i SKATTERÄTT
FRÅGA |Hej, När man deklarera vinst/förlust av aktier står i broschyren utfärdat av skatteverket att man bör använda Genomsnittliga metoden eller schablonmetoden. Jag undrar om det här är en bindande lag? eller om man får använda den verkligaförhållandet (verkliga köp/sälj avräkningsnotorna) vid sina beräkningar om man använder detta alltid under många år?
Cecilia Johansson |Hej, Genomsnittsmetoden och schablonmetoden används för att räkna ut omkostnadsbeloppet. Detta belopp behöver du för att kunna beräkna din vinst/förlust. Genomsnittsmetoden skall användas när du säljer onoterade aktier. Om du säljer noterade aktier får dock du välja mellan genomsnittsmetoden och schablonmetoden, se 48:7 samt 48:15 Inkomstskattelagen (se http://lagen.nu/1999:1229). Genomsnittsmetoden innebär att du skall ta det genomsnittliga omkostnadsbeloppet för samtliga delägarrätter av samma slag och sort som den avyttrade. Schablonmetoden innebär att omkostnadsbeloppet blir 20% av ersättningen vid avyttringen. När du har räknat ut omkostnadsbeloppet tar du försäljningssumman minus omkostnadsbeloppet och får på så sätt fram din vinst/förlust, 44:13 Inkomstskattelagen. Med vänlig hälsning

Gåvoskatt

2007-04-12 i SKATTERÄTT
FRÅGA |Är gåvoskatten helt borttagen
Cecilia Johansson |Hej, Ja, gåvoskatten är helt borttagen. För att en överlåtelse ska räknas som gåva måste det ha skett en frivillig förmögenhetsöverföring samt att den som ger gåvan ska ha gåvoavsikt. Om den du ska ge något till ska utföra en motprestation räknas det alltså inte som en gåva. Med vänlig hälsning

Avdragsgilla förbättringsutgifter

2007-04-11 i SKATTERÄTT
FRÅGA |Hej! Vilka kostnader får dras av vid försäljning av hus- tex för underhåll och förbättringar. Vad är det som gäller för summor och tidsperiod? mvh Lasse
Lucas Geisler |Hej, Kapitalvinsten är skillnaden mellan ersättningen och omkostnadsbeloppet. Omkostnadsbeloppet är utgifter för anskaffningen ökat med utgifter för förbättring (Se http://www.lagen.nu/1999:1229#K44P13 ). Större förbättringar, som innebär att huset ändrar karaktär, kan dras av som förbättringsutgifter. Ett bra exempel är en nybyggd veranda (Se http://www.lagen.nu/1999:1229#K45P11 ). Förbättringen måste ha uppgått till minst 5000 kronor, men däremot finns det inte någon begränsning i tiden. Till omkostnadsbeloppet räknas också utgifter för förbättrande reparationer och underhåll. Detta tar sikte på utgifter i samband med renoveringsarbeten, t ex att måla om verandan (Se http://www.lagen.nu/1999:1229#K45P12 ). Dessa utgifter måste överstiga 5000 kronor och hänföra sig till något av de fem föregående beskattningsåren. Med vänlig hälsning,

Anskaffningsvärdet

2007-04-11 i SKATTERÄTT
FRÅGA |Äger en privatbostadsfastighet som nu skall beskattas som näringsfastighet. Är anskaffningsvärdet lika med marknadsvärdet och beräknas det i sin tur efter taxeringsvärdet (som ju bör vara 75 procent av marknadsvärdet)? Tacksam för svar före deklaration!
Cecilia Johansson |Hej, Med anskaffningsvärdet menas det belopp som du gav när du köpte fastigheten. I anskaffningsvärdet räknas även utgifter som stämpelskatt, lagfartskostnader och inteckningskostnader in. Inom skatterätten använder man bland annat anskaffningsvärdet vid beräkning av omkostnadsbeloppet vilket är av intresse för att kunna räkna ut vinsten vid en försäljning. Omkostnadsbeloppet består förutom av anskaffningsvärdet även av kostnader för förbättringsutgifter på fastigheten, se 44:13 - 14 Inkomstskattelagen. Hoppas att det gav svar på din fråga, annars får du gärna kontakta oss igen, Med vänlig hälsning

Kvittning av kapitalförlust mot tjänsteinkomst

2007-05-15 i SKATTERÄTT
FRÅGA |Hej! Jag undrar om jag kan kvitta en kapitalförlust mot en inkomst av tjänst. Jag kommer att sälja en fond och kommer att göra en förlust på ungefär 8000 kronor när den säljs. Jag kommer förmodligen inte ha andra inkomster av kapital under året, däremot har jag inkomst av tjänst (lön). Kan jag på något sätt reducera min skattepliktiga intäkt med förlusten från försäljningen av fonden? Vore tacksam för svar.
Linnéa Nilsson |Förluster i inkomstslaget kapital kan kvittas i sin helhet endast mot kapitalvinster i samma tillgångsslag. En kapitalförlust kan kvittas mot tjänsteinkomst men endast med 70 % av förlusten. Det innebär att du kommer att reducera din tjänsteinkomst med cirka 5600 kr i deklarationen för taxeringsåret 2008. För lagstöd, se http://www.lagen.nu/1999:1229#K48P20 och http://www.lagen.nu/1999:1229#K48P20a . Vänligen

Beskattning av vinst vid bostadsförsäljning

2007-05-17 i SKATTERÄTT
FRÅGA |Hejsan! Jag vet inte om ni kan hjälpa mig men jag tänkte höra med er angående vinstskatt. Jag har idag en bostadsrätt som jag ska sälja, jag kommer att få ca 1 000 000 kronor och köpte den för 600 000 kronor. Jag kommer troligtvis få en vinst på den. Jag och min pojkvän har köpt en lägenhet tillsammans för 1 750 000 och då kommer jag lägga in vinsten i den nya lägenheten. Då undrar jag hur det kommer att bli med vinstskatten? Kommer jag behöva skatta på min vinst? Tack på förhand!
Henric Roth |Hej! Kapitalvinstskatt regleras i inkomstskattelagens 46 och 47 kapitel. Se www.lagen.nu/1999:1229 . Om du säljer lägenheten för 1 000 000 kronor och inom ett år använder hela försäljningsbeloppet för att finansiera den nya lägenheten så ges uppskov med skatten. Således betalar du ingen vinstskatt i detta läge utan det kan komma att bli aktuellt när ni säljer den nya lägenheten om ni då inte köper något nytt eller köper något billigare. I och med att fastighetsskatten försvinner 1 juli 2007 kommer skattesatsen för vinst vid bostadsförsäljning uppgå till 30 % jämfört med dagens 20 %. Väljer du att inte utnyttja hela miljonen för att finansiera den nya bostaden skattar du för den delen som inte utnyttjas. Formeln för hur detta går till hittar Du i 47:7 2 st Inkomstskattelagen. Lycka till,

Höjd reavinstskatt på uppskjuten skatt?

2007-04-08 i SKATTERÄTT
FRÅGA |Hej Kommer tidigare sålda bostäder med uppskjuten skatt att drabbas av den höjda reavinstskatten på 30%? Hälsningar
Kristine Erlandsson |Hej! På alla försäljningar som görs fram till den 31 december i år blir skatten 20 procent, sedan höjs den till 30 procent. Detta gäller också gamla uppskov som i år skattas av. För gamla uppskov som tas upp till beskattning först senare blir skatten 30 procent. Med vänliga hälsningar

Försäljning av bostadsrätter

2007-04-11 i SKATTERÄTT
FRÅGA |Hur många bostadsrätter får säljas som privatperson årligen utan att detta anses som näringsverksamhet?
Gabriel Westin |Det finns inget bestämt antal bostadsrätter som en privatperson kan sälja årligen utan att det betraktas som näringsverksamhet. Det avgörande är istället om du kan visa på någon avsikt att bo i bostadsrätten som du köper. Om du inte kan visa att du eller någon närstående till dig har för avsikt att bosätta er i bostadsrätten så betraktas den som en näringsbostadsrätt och blir då automatiskt beskattad i inkomstslaget näringsverksamhet enligt 13kap 1§ 2st IL (se http://www.lagen.nu/1999:1229#K13 )