Gåva av fastighet

2007-02-21 i SKATTERÄTT
FRÅGA |Vad är bettre? köpa ett hus för 10kr eller få det som en gåva? I villket fall kommer det att kosta mindre när det gäller skatt? Tack
Mathias Ehrhardt |Om jag förstått din fråga korrekt, så undrar du hur du kan kringgå gåvoskatt. Om det är detta du undrar över så är problemet lätt då gåvoskatten är upphävd och inte längre finns. Gåva kan dock ses som inkomst i vissa fall och på denna grund beskattas. Mer om detta finner du http://www.lawline.se/besvaradfraga.php?id=2771. Vid fastighetsförvärv kan jag rekommendera att du pratar med din bank, då det är mycket pengar det handlar om och de kan hjälpa dig att tänka på detaljer som du kanske inte känner till. Återkom gärna om det är något mer du undrar över. Med vänlig hälsning

Återföring av uppskovsavdrag

2007-02-28 i SKATTERÄTT
FRÅGA |Hej, 2000 köpte vi en br.lgh för 435.000kr. Denna såldes 2003 för 895.000kr. Samtidigt köpte vi ett hus för 1.410.000kr och sökte då uppskov av kapitalvinsten. Nu under 2007 skall vi dock sälja huset och flytta tillbaka till en lägenhet. Anta att huset säljs för 1.900.000kr och att lägenheten vi skall köpa går för 1.200.000kr. Vad är det då som gäller för beräkning av kapitalvinsten? Frågan är framför allt tänkt till vad som gäller för vinsten från första lgh-försäljningen, tas denna inte med i och med att man investerat vinsten i ett dyrare boende? Stort tack på förhand Andreas i Västerås
Tim Boström |Hej! Om jag förstår frågan rätt har ni fått uppskov med beskattningen av den kapitalvinst som uppstod när ni år 2003 sålde er bostad (ursprungsbostaden) och i samband med detta köpte en ny (ersättningsbostaden). Eftersom att frågan tycks vara hur detta påverkar beräkningen av resultatet från försäljningen av ersättningsbostaden, lämnar jag diskussionen kring förutsättningar för att kunna få uppskovsavdrag (samt även hur man beräknar sådana) åt sidan. För att lättare förstå hur tidigare uppskovsavdrag kan påverka beräkningen av resultatet, kan det dock vara bra att först säga något om motiven bakom reglerna. Att möjligheten till uppskov finns förklaras av att man vill försöka undvika de s.k. inlåsningseffekter som annars kan uppstå. Med detta avses de problem med att köpa (finansiera) en ny bostad, som skulle kunna uppstå om en stor del av ersättningen från den sålda bostaden (ursprungsbostaden) skulle betalas i skatt. Möjligheten till uppskovsavdrag ska dock inte betraktas som någon möjlighet att undgå beskattning, utan snarare som en möjlighet att under vissa förutsättningar skjuta upp beskattningen (något som är ganska logiskt om man beaktar motiveringen med inlåsningseffekter). Om man då ser till resultatberäkningen kan inledningsvis sägas att allmänna regler kring kapitalvinster och kapitalförluster finns i 44 kap. inkomstskattelagen (IL). Enligt kapitlets 13 § beräknas resultatet som skillnaden mellan försäljningspriset och ett s.k. omkostnadsbelopp. Med det senare begreppet avses enligt kapitlets 14 §, inköpspriset ökat med eventuella förbättringsutgifter. Innan omkostnadsbeloppet dras av ska dock ersättningen minskas med eventuella utgifter man har haft vid försäljningen (t.ex. mäklarprovision). Vad beträffar fastigheter finns det vidare i 45 kap. IL särskilda bestämmelser - något som bl.a. har betydelse för vilka förbättringsutgifter som får räknas in i omkostnadsbeloppet. Förbättringsutgifter utgörs dels av utgifter för ny- till- och ombyggnad (samt övriga grundförbättringar), dels av förbättrande reparationer och underhåll. Efter det att omkostnadsbeloppet har dragits av ska man enligt 47 kap. 11 § IL även återföra tidigare uppskovsavdrag, vilket sammanfattningsvis alltså innebär att resultatet (d.v.s. antingen kapitalvinsten eller kapitalförlusten) beräknas som: Försäljningspris - Utgifter för försäljningen - Inköpspris - Förbättringsutgifter = Vinst/Förlust + Återföring av tidigare uppskovsavdrag = Kapitalvinst/Kapitalförlust Eftersom att det i frågan endast finns uppgifter om inköps- och försäljningspriser, kan beräkningen av resultatet variera kraftigt beroende av hur stort omkostnadsbeloppet är. Om det vid försäljningen av ersättningsbostaden uppstår en kapitalvinst på 490.000 kr (1.900.000 kr - 1.410.000 kr), så ska m.a.o. det tidigare uppskovet av kapitalvinsten från försäljningen av ursprungsbostaden återföras. Om man tänker sig att denna uppgår till 460.000 kr skulle den samlade kapitalvinsten uppgå till 950.000 kr (490.000 kr + 460.000 kr). Enligt 45 kap. 33 § IL, ska dock bara två tredjedelar tas upp, vilket innebär att den kvoterade kapitalvinsten blir 633.000 kr. Inkomstskattelagen finner du http://lagen.nu/1999:1229 Mvh

Gåva av bostadsrätt med tillhörande uppskovsavdrag

2007-02-05 i SKATTERÄTT
FRÅGA |Hej! Har sålt och köpt bostadsrätter under 2006. Den nya lägenheten är till stor del finansierad via vinst vid försäljning av den gamla. Jag står till 100 % som ägare av den nya lägenheten., Nu undrar jag när i tiden jag kan ge bort 50 % i gåva till min sambo, med tanke på uppskov av kapitalvinsten. Behöver jag stå som ensam ägare av den nya bostaden under 1 år innan en sådan gåva kan utväxlas?
Carl Johan Zimdahl |Hej, Avdrag för uppskovsbelopp regleras i 47 kap. Inkomstskattelagen, se http://lagen.nu/1999:1229#K47. Det finns egentligen inget tidskrav för när man, efter att ersättningsbostad införskaffats och bosättning i denna skett, får skänka bort en del av ersättningsbostaden. Detta beror på att det uppskov som du beviljas (om du uppfyller kraven i 47 kap. Inkomstskattelagen) följer bostadsätten, enligt kontinuitetsprincipen, 44:21 § IL (se http://lagen.nu/1999:1229#R771). Vad detta innebär i praktiken är att om du väljer att ge halva bostadsrätten till din sambo i gåva så kommer också halva uppskovsbeloppet överföras till din sambo. Den latenta kapitalvinsten försvinner alltså således inte genom gåvan (den omfördelas endast), och något tidskrav är därför ej nödvändigt. Möjligen skulle du för enkelhets skull (avseende bl.a. deklarerandet) kunna vänta med gåvan tills du beviljats uppskov, dvs efter det att du deklarerat och fått slutskatteuppgifterna. Men även om du inte skulle vänta tills dess så skall det egentligen inte göra någon skillnad då deklarationen avser beskattningsåret 2006 och handlingen du företar nu (såsom gåvan) sker under beskattningsåret 2007. Vänligen,

Uppskov vid flytt till Norge och inom vilka tidsfrister

2007-01-15 i SKATTERÄTT
FRÅGA |Jag kommer att sälja ett småhus, varit min permanentbostad i mer än 10 år. Kan jag utnyttja uppskovsavdrag gällande realisationsvinstskatten när ersättningsbostaden är ett lantbruk i Norge (bostad för en familj)? Hur lång tid innan, respektive efter försäljningen av min fastighet kan jag förvärva ersättningsfastigheten?
Anna Bergman |Hej! Nya uppskovsregler träder i kraft den 1 februari 2007 vilket innebär att man även kan skjuta upp reavinstskatten när man köper en bostad inom EES-området, däribland är Norge inräknat. Att det är ett lantbruk med en bostad går bra som ersättningsbostad, se 47 kap. 5 § inkomstskattelagen. Tiden för när man måste förvärva ersättningsbostaden räknas i kalenderår. Detta innebär att du tidigast kan köpa ersättningsbostaden ett år innan du sålde permanentbostaden och senast ett år efter att du säljer bostaden. För att få uppskov måste du även ha bosatt dig på den nya bostaden senast den 2 maj andra året efter att du sålde permanentbostaden. Detta betyder att om du säljer permanentbostaden i år måste du senast den 31 december 2008 ha köpt den nya bostaden och senast den 2 maj 2009 ha bosatt dig på denna bostad. Du ska alltså om du inte förvärvar den nya bostaden under samma kalenderår som du säljer permanentbostaden få ett preliminärt uppskov vid 2008 års taxering, som omvandlas till ett slutligt uppskov om du köper den nya bostaden senast 31 december 2008 (och bosätter dig senast 2 maj året därpå). Lagtexten finns http://www.lagen.nu/1999:1229#K47 Vänliga hälsningar,

Uppskovsavdrag vid försäljning av fritidshus?

2007-02-23 i SKATTERÄTT
FRÅGA |Har läst svaret om reavinst skatt angående försäljning av fritidshus, och är med på det. Är själv i den situationen att jag och min syster äger 50% av vår mors föräldrarhem, de andra 50% äger vår morbror. Som vanligt funkar det inte när två "sidor" skall försöka samsas så vi får en summa pengar + vår morbrors 50% av en större skogsfastighet (så jag och min syster blir ensamma ägare) så får vår morbror ta över fastigeheten med bostadshus mm samt en mindre fastighet, men nu vill vi köpa ett nytt eget ställe och har trott att vi kan använda de pengar vi får från vår morbror + de vi får från försäljning av skogsfastigheten för detta, och att om vi gjorde detta inom ett år så skulle vi slippa skatta för de pengar vi använde till att köpa det nya stället, men nu har vi fått höra att det nog bara gäller om det är permanentboende, hur är det? Vad gäller? Tacksam för svar. MVH Mats
Carl Johan Zimdahl |Hej, Det du pratar om är avdrag för uppskovsbelopp vilket är ett uppskov med att betala reavinstskatt. Detta regleras i inkomstskattelagens kapitel 47 (se http://lagen.nu/1999:1229#K47 ). Observera att det är fråga om ett uppskov, inte en eftergift av beskattning. Detta är en vanlig missuppfattning. Ni skulle alltså inte slippa att skatta, utan endast skjuta upp beskattningen till dess att ersättningsbostaden i framtiden skulle ha sålts (såvida inte uppskov även då skulle beviljas, i vilket fall beskattningen skulle skjutas fram i tiden ytterligare en gång, men fortfarande inte efterges). Men precis som du säger så uppställs vissa krav för att avdrag för uppskovsbelopp skall beviljas, varav ett är att den sålda bostaden (ursprungsbostaden) skall ha varit säljarens permanentbostad. För att det skall anses ha varit säljarens permanentbostad skall denne ha varit bosatt där antingen ett år omedelbart före försäljningen alternativt tre av de senaste fem åren före försäljningen. Då du beskriver den aktuella bostaden som ett fritidshus så antar jag att varken du eller din syster har varit bosatta (utgångspunkten är här er folkbokföringsadress) på den aktuella fastigheten, och precis som du själv är inne på så innebär detta att ni inte kommer beviljas uppskov. Vänligen,

Avdragsrätt studierelaterade utgifter

2007-02-12 i SKATTERÄTT
FRÅGA |Hej, ja har tre frågor gällande avdrag för studenter. Fråga 1: stämmer att jag som student har rätt att dra av kostnaderna för studie material tex inköp av böcker? Fråga 2: stämmer att jag får dra av för resekostnaden till universitetet eftersom jag är skriven i stockholm och pluggar på annan ort dvs tåg kostnader? Fråga 3: stämmer det att jag kan dra av för dubbel hyreskostnad eftersom jag är skriven i stockholm men hyr lägenhet på annan studieort? Tack på förhand!
Sara Olsson |Hej! Alla inkomster delas, enligt Inkomstskattelagen (IL), upp i tre inkomstslag; näringsverksamhet, kapital och tjänst. För avdragsrätt krävs det att utgiften har gjorts för att förvärva eller bibehålla inkomster i något av dessa inkomstslagen (12:1 IL tjänster, 16:1 IL näringsverksamhet eller 42:1 IL kapital). Eftersom alla de utgifter frågan gäller är studierelaterade och alltså inte går att hänföra till något av ovanstående inkomstslag har du inte rätt till avdrag för dessa utgifter. Vänliga hälsningar

Beskattas underhållsbidrag till barn?

2007-01-26 i SKATTERÄTT
FRÅGA |Är bidragsförskott (underhållsbidrag) för barn, där ena föräldern är ensam vårdnadshavare, beskattat?
Linnea Ljung |Hej Barnbidrag beskattas ej. Det framgår av av 8:9 § inkomstskattelagen http://www.lagen.nu/1999:1229. Det beror på att ersättningen i så fall skulle höjas i motsvarande mån. När det gäller underhåll som barn har rätt till från den ena föräldern beskattas inte heller det. Det framgår även det av 8:9 § ISL och av lagen (1996:1030) om underhållsstöd http://lagen.nu/1996:1030 Vänligen

Beskattning vid försäljning av andelar i fåmansbolag

2007-01-12 i SKATTERÄTT
FRÅGA |Hur mkt skatt behöver jag betala på min försäljning av mina andelar i ett fåmannabolag?
Daniel Waerme |Hej! Kapitalvinst på kvalificerad andel till del den överstiger det sparade utdelningsutrymmet skall tas upp i inkomstslaget tjänst. Kapitalvinst som motsvarar det sparade utdelningsutrymmet skall tas upp till två tredjedelar i inkomstslaget kapital. (Inkomstskattelagen 57:21, se http://www.lagen.nu/1999:1229) Det sparade utdelningsutrymmet beräknas enligt 57:13. Sparat utdelningsutrymme utgörs av sådana gränsbelopp (som beräknas enligt 57:10-12) som inte utnyttjats. Gränsbeloppet är antingen 1,5 inkomstbasbelopp (64 950 för 2006) eller ett annat belopp som bl a baseras på löneunderlaget och är betydligt mer invecklat att beräkna. Den övervägande delen av sveriges fåmansföretagare tjänar på att använda den enklare, sk schablonmetoden. Om du vill göra den mer invecklade beräkningen föreslår jag att du kontaktar en skattekonsult. Utdelning som överstiger årets gränsbelopp beskattas som tjänst, medan den del som täcks av årets gränsbelopp kapitalbeskattas och tas upp till två tredjedelar. När du säljer dina andelar kommer alltså den del av försäljningen som överstiger sparad utdelning (sparade gränsbelopp) att beskattas i inkomstslaget tjänst. Kapitalvinst upp till sparad utdelning beskattas i inkomstslaget kapital och tas upp till två tredjedelar. Tjänstebeskattning innebär att kommunal inkomstskatt (65:3) samt statlig inkomstskatt (65:5) skall erläggas. (totalt 31-57%) Kapitalbeskattning innebär att två tredjedelar beskattas med 30%. (65:7) (totalt 20%) Med vänliga hälsningar