Skattskyldighet i Sverige efter flytt utomlands

2007-01-21 i SKATTERÄTT
FRÅGA |Om en person emigrerar från Sverige "fullständigt", d v s saknar väsentlig anknytning efter flytten, vad gäller då skattemässigt för aktier och fonder som ägdes innan flytt? Såvitt jag har tolkat det så är aktier föremål för beskattning i Sverige X antal år efter flytt men däremot är fonder skattefria vid avyttring. Är detta korrekt?
Sara Edström |Begränsat skattskyldiga är enligt inkomstskattelagen 3 kap. 3 och 17 §§ bl.a fysiska personer som inte är bosatta i Sverige eller som inte stadigvarande vistas här och inte heller har väsentlig anknytning hit. Fysisk person som är begränsat skattskyldig i Sverige är skattskyldig här för kapitalvinst dels vid avyttring av fastighet och bostadsrätt här i riket, dels vid avyttring av aktier och vissa andra delägarrätter samt fordringsrätter i svenska företag, enligt den s k 10-årsregeln, se 3 kap. 19 §. Innebörden av denna regel är att en person som är begränsat skattskyldig i Sverige är skattskyldig för de i 3 kap. 19 § angivna kapitalvinsterna om den skattskyldige vid något tillfälle under det kalenderår när avyttring sker eller under de föregående tio kalenderåren har varit bosatt i Sverige eller stadigvarande vistats här. Skattskyldigheten omfattar: - Andelar i svenska aktiebolag, - Andelar i svenska handelsbolag, - Andelar i svenska ekonomiska föreningar med undantag för andelar i privatbostadsföretag, - Konvertibla skuldebrev och konvertibla vinstandelsbevis som getts ut av svenska aktiebolag, - Köp- och teckningsoptioner som utfärdats i förening med skuldebrev av svenska aktiebolag, och - Terminer och optioner som avser något av nämnda delägarrätter och fordringsrätter. Avgränsningen mot utländska juridiska personer är att svenska aktiebolag, svenska handelsbolag och svenska ekonomiska föreningar är registrerade hos Bolagsverket. Skattskyldighet föreligger alltså inte för kapitalvinst vid avyttring av obligationer och andra fordringsrätter eller för kapitalvinst vid avyttring av andelar i investeringsfonder. Till investeringsfonder räknas bl a aktiefonder. Optioner och terminer avseende aktieindex omfattas inte heller eftersom den underliggande delägarrätten ska vara andel i svenskt aktiebolag, handelsbolag eller ekonomisk förening. Kapitalvinst vid avyttring av andel i privatbostadsföretag beskattas emellertid och detta oavsett om den begränsat skattskyldige varit bosatt här i riket inom en tioårsperiod eller inte, se 3 kap. 18 § 1 st. p 6. Beträffande kapitalvinsterna i 3 kap. 19 § IL gäller att de kan vara att hänföra till olika inkomstslag. För skattskyldigheten saknar det betydelse till vilket inkomstslag vinsten är att hänföra. Tidpunkt för skattskyldighet: Skattskyldig är som sagt fysisk person som vid något tillfälle under de tio kalenderår som närmast föregått det år då avyttring skedde har varit bosatt i Sverige eller stadigvarande vistats här. Tiden räknas i kalenderår, varför skattskyldighet i vissa fall kan kvarstå upp emot 11 år. Tidsperioden räknas från den dag personen faktiskt avflyttar från Sverige, den s k utresedagen. Om denne därefter har haft väsentlig anknytning till Sverige och därför enligt intern svensk rätt fortfarande ska anses obegränsat skattskyldig här har ingen betydelse. För att regeln ska vara tillämplig måste personen dock vara begränsat skattskyldig vid avyttringstillfället. Att observera är att 10-årsregeln är endast en intern svensk beskattningsregel. De svenska beskattningsanspråken kan ha begränsats genom skatteavtal med andra länder. För mer information se skatteverkets handledning för internationell beskattning http://skatteverket.se/35210.4.3a2a542410ab40a421c80002940.html Inkomstskattelagen hittar du http://lagen.nu/1999:1229 Mvh,

Skattekonsekvenser för hobbyverksamhet

2007-01-04 i SKATTERÄTT
FRÅGA |Hej! Har en hobby vid sidan av mitt fasta arbete. Tycker om musik och fick chansen att arbeta som DJ för en kväll. Ersättning 4 000 Kr. Jag har inget bolag/enskild firma. Behöver jag starta enskild firma för just denna kväll eller kan jag göra på annat sätt. Kund vill gärna ha en faktura. Hur ska jag göra med tanke på att få det korrekt med skatter & sociala avgifter. Tacksam för assistans, input.
Karin Borg |Hej! Frågan är om din DJ-verksamhet utgör hobby eller näringsverksamhet. Om det är första och sista gången du DJ-ar talar mycket för att det enbart är en hobby något som avgörs med hänsyn till bland annat verksamhetens omfattning och om det finns ett syfte att tjäna pengar med verksamheten. Inkomster från en hobbyverksamhet tas upp som en tjänsteinkomst och det görs därmed en gemensam inkomstberäkning för alla dina tjänsteinkomster. Detta innebär att du måste erlägga kommunal och eventuellt även statlig inkomstskatt om din totala inkomst från tjänst och hobby är större än 306 000 kr under ett och samma beskattningsår. Om du har planer på att utveckla din verksamhet kan det komma att ses som att du bedriver näringsverksamhet genom en enskild firma istället för hobby. Enskilt bedriven näringsverksamhet utgör förvärvsinkomst och du blir därmed skatteskyldig till kommunal inkomstskatt (och statlig inkomstskatt för belopp över 306 000 kr). Dessutom måste du erlägga en särskild löneskatt som kan jämställas med egenavgifter. Det är dock lättare att göra avdrag för utgifter du haft i samband med förvärvandet av dina DJ-inkomster om du bedriver din verksamhet som enskild näringsverksamhet istället för som hobby. När man bedriver näringsverksamhet får man även göra avdrag för moms på varor man köper och måste även betala utgående moms på tjänsten man sålt. I ditt fall innebär det att om du bedriver näringsverksamhet bör du även fakturera moms till din ”kund” (om denne är näringsidkare får även hon givetvis göra avdrag för momsen). Lycka till!

Beskattning av näringsfastighet i Danmark

2006-12-30 i SKATTERÄTT
FRÅGA |Hur beskattas utlandsfastighet vid försäljning som varit privatbostad vid köp (-96, bodde då i Danmark till juni -00) och näringsfastighet sedan -01 (flyttade till Sverige juli -00)? Räknas vinsten som värdet vid försäljning nu minus värdet -96 eller minus värdet -00 och hur skall i så fall värdet -00 beräknas?
Tim Boström |Hej! Om jag förstår det hela rätt rör det sig egentligen om två stycken frågor, dels hur näringsfastigheter behandlas ur ett skatterättsligt perspektiv, dels hur detta påverkas av att fastigheten ligger i Danmark. Av frågan tycks det vidare vara fastslaget att det rör sig om en näringsfastighet, varför frågan rörande fastighetsklassificering inte skall beröras här. Det första man bör avgöra är huruvida man skall betraktas som begränsat skatteskyldig eller obegränsat skatteskyldig. Med det förra menas att bara vissa inkomster kommer att bli föremål för beskattning i Sverige, medan det senare innebär att man i Sverige är skatteskyldig för alla inkomster oavsett var i världen de är förvärvade. Bedömningen av detta är beroende av ett flertal faktorer, men med största sannolikhet är du (som bosatt i Sverige) att betrakta som obegränsat skatteskyldig. Enligt det nordiska skatteavtalets art. 13 framgår emellertid att kapitalvinster som hänför sig till avyttring av fast egendom får beskattas i den stat där egendomen är belägen. Att en avtalsslutande stat får beskatta en inkomst, innebär dock inte att den andra staten fråntagits rätten att beskatta inkomsten i fråga. Om så sker skall emellertid denna stat (om det är den skatteskyldiges hemviststat) enligt avtalets art. 25 undanröja sådan dubbelbeskattning som uppkommer. Om man ser till hur frågan torde behandlas ur ett svenskt skatterättsligt perspektiv kan först sägas att avgränsningen mellan inkomstslagen kapitel och näringsverksamhet är av stort intresse då olika regler gäller för hur beskattningen går till. Som jag uppfattar frågan är det du som fysisk person som avser att avyttra fastigheten varför kapitalvinsten (eller kapitalförlusten om det uppstår en sådan) därför bör hänföras till inkomstslaget kapital. Allmänna regler kring kapitalvinster och kapitalförluster återfinns i inkomstskattelagens (IL) 44:e kapitel och enligt dess 13 § beräknas resultatet som skillnaden mellan ersättningen (med avdrag för utgifter för avyttringen) och ett s.k. omkostnadsbelopp. Enligt kapitlets 14 § följer att detta består av dels anskaffningsutgiften (d.v.s. vad man själv har betalat för den avyttrade tillgången när man förvärvade den) samt förbättringsutgifter. Om några värdeminskningsavdrag har medgivits skall dessa återföras för beskattning i inkomstslaget näringsverksamhet (detta är emellertid kanske inte så troligt vad beträffar anskaffningsutgiften då fastigheten från början var en privatbostadsfastighet). Vad beträffar fastigheter (även näringsfastigheter) finns det i 45 kap. IL vissa särskilda bestämmelser och enligt detta kapitels 33 § följer att endast 90 % av vinsten skall tas upp till beskattning när en fysisk person avyttrar en näringsfastighet. Mvh

Avdrag för förbättringsutgifter

2006-12-11 i SKATTERÄTT
FRÅGA |Hej Jag/vi har sålt vår lantbruksfastighet för 2,3milj.. Vi har köpt en villa för 700000:- och får en rejäl vinst! Vi har ca 5-6 00000:- i avdrag på kapitalvinsten att dra av . Vi har konsulterat 2 revisorer o de ger oss olika svar på vår fråga kanske ni kan hjälpa oss ?! Får man lov att göra avdrag på vinsten med förbättrings utgifter på det sk. nya huset som är i stort behov av renov. Takbyte, nytt kök, tvätt o badrum osv . Tacksam för svar snarast mvh linda
Ellen Sederholm |Hej! Nej, det kan man inte göra. Enligt Inkomstskattelagen 45 kap, se http://www.lagen.nu beräknas omkostnadsbeloppet, dvs det belopp som får dras av, på reparationer m.m. utförda på den fastighet som är föremål för försäljning. Det går allstå inte att göra avdrag på kapitalvinsten för ursprungsbostaden för reparationer utförda på ersättningsbostaden. Utgifter för reparationer på ersättningsbostaden dras istället av vid en eventuell framtida försäljning av denna fastighet.

Skattepliktig förvärvsinkomst i utlandet

2007-01-05 i SKATTERÄTT
FRÅGA |Jag har jobbat i republiken Korea i flera år och betalt skatt i Korea. Kommer nu att flytta tillbaks till Sverige. Jag har varit anstäld av ett Koreanskt företag. Har under denna tid även haft en bostad i Sverige. Så min fråga är, behöver jag betala skatt i Sverige på inkomst från Korea? Jag har inte vistats i Sverige under denna tid, har levt och verkat i Korea.
Ida Forss |Du behöver inte betala skatt för den inkomst du haft i Korea och skattat för där, däremot brukar man ange inkomst och skatt under det aktuella deklarationsåret. Det faktum att du har haft kvar din bostad i Sverige förändrar inte detta. Om du däremot har hyrt ut din bostad under tiden du varit borta och haft en inkomst som följd så kan du vara skattskyldig för den inkomsten, detta beror på om du förtfarande anses stadigvarande bosatt i Sverige och hur eventuella dubbelbeskattningsavtal med Korea ser ut. Skulle detta vara fallet så rekommenderar jag att du kontaktar skattemyndigheten för ett mer detaljerat svar utifrån aktuella avtal. Mvh

Beskattning av skadestånd från utlandet

2006-12-29 i SKATTERÄTT
FRÅGA |Jag är för närvarande i tvist med ett amerikanskt företag där skadeståndet gäller personligt lidande och skadeståndspengarna betalas ut från USA. Är jag skyldig att betala skatt för skadestånd om pengarna ska betalas in på ett svenskt bankkonto?
Henric Roth |Hej, Är Du bosatt i Sverige, vistas i Sverige stadigvarande eller har på annat sätt en väsentlig anknytning till Sverige är Du att betrakta som obegränsat skatteskyldig i Sverige. Detta betyder att alla Dina inkomster skall tas upp för beskattning i Sverige. Se inkomstskattelagens 3 kap 3, 7 och 8 §§ http://www.lagen.nu/1999:1229. I 10 kap. 2 § samma lag står det att inkomster av engångsbelopp på grund av personskada behandlas som inkomst av tjänst. Om jag uppfattat Din fråga rätt handlar det således om detta och beloppet skall tas upp till beskattning i inkomstslaget tjänst. Egentligen spelar det med andra ord ingen roll om pengarna förs in någon annanstans än i Sverige ur lagens synvinkel då Du är obegränsat skatteskyldig i Sverige. Pengarna skall tas upp till beskattning det inkomstår de kan disponeras eller på något annat sätt kommer Dig till del. Med vänlig hälsning,

Deklarationsskyldighet för utlandssvensk

2006-12-14 i SKATTERÄTT
FRÅGA |Hej ... Hoppas att ni kan hjälpa mig med den här frågan.. Jag är utlandssvensk, och bor permanent i södra Europa, nu undrar jag om jag blir tvungen att deklarera i Sverige eftersom jag har fått arv efter svensk förälder som bodde i Sverige. Det gäller en andel i en fastigghet och några få fonder...Tack för hjälpen
Carl Johan Zimdahl |Hej, Som utlandssvensk så är man ofta begränsat skattskyldig i Sverige enligt 3:17 § Inkomstskattelagen (se http://www.lagen.nu/1999:1229#R60). Dock så innebär inte permanent utomlands-boende att man automatiskt är begränsat skattskyldig, då man p.g.a. t.ex. väsentlig anknytning till Sverige fortfarande kan anses obegränsat skattskyldig i Sverige, enligt 3:3 § Inkomstskattelagen (se http://www.lagen.nu/1999:1229#K3). Utifrån det sätt du formulerat din fråga så utgår jag dock i ditt fall från att du i nuläget är begränsat skattskyldig i Sverige. Begränsat skattskyldiga är endast skattskyldiga för inkomster som på det ena eller det andra sättet hänför sig till Sverige, d.v.s. har sin källa i Sverige. Då du ärvt en del i en fastighet, vars ägande är skattepliktigt enligt Lag om statlig fastighetsskatt (se http://lagen.nu/1984:1052), så blir du därmed också deklarationsskyldig för denna. Också om du skulle välja att sälja din andel i fastigheten så skulle detta behöva deklareras, då en eventuell kapitalvinst är skattepliktig. Vad gäller fonderna så beror det på vad det är för typ av fonder, då vissa fonder undantas från deklarationsplikt. För närmare information vad avser fonderna så hänvisar jag dig till Skatteverkets skatteupplysning, då de mer exakt kan klargöra vad som gäller för de specifika fonderna (kontaktuppgifter finner du på www.skatteverket.se). För att förtydliga är det alltså inte det faktum att du mottagit ett arv som medför deklarationsskyldighet, utan istället att själva ägandet av den ärvda egendomen (fastigheten) är skattepliktigt. Du skall dock endast deklarera för fastighetsägandet avseende den del av året som den varit i din ägo. Slutligen så omfattar deklarationsskyldigheten endast den ärvda egendom, och inte eventuella övriga inkomster från ditt bosättningsland som tidigare år inte varit deklarationspliktiga. Vänligen,

Ingångsvärdet vid gåva av fastighet

2006-12-10 i SKATTERÄTT
FRÅGA |Jag har fått en fastighet i gåva som jag nu skall sälja. När jag fick fastigheten så registrerades ett värde. Är detta mitt ingångsvärde när jag skall beräkna min vinstskatt?
Emelie Brorström |Hej! När man skall beräkna kapitalvinsten vid försäljning av egendom man erhållit genom gåva gäller en s.k. ”kontinuitetsprincip”. Det innebär att man inträder i den tidigare ägarens skattemässiga situation. Om detta kan man läsa http://www.lagen.nu/1999:1229#R754 i 44:21 Inkomstskattelagen. Det priset den tidigare ägaren köpte fastigheten för skall tillgodoräknas Er, tillsammans med vissa förbättringsutgifter. Detta kommer att bli Ert ingångsvärde. Ni kan läsa mer om hur man beräknar kapitalvinsten vid försäljning av fastighet i 44:13-14 Inkomstskattelagen (se http://www.lagen.nu/1999:1229#R746) och i 45:11 (se http://www.lagen.nu/1999:1229#R778) och framåt i Inkomstskattelagen. Om det värde som registrerades när Ni fick fastigheten motsvarade fastighetens värde vid överlåtelsetillfället, så är det inte detta som är Ert ingångsvärde vid en försäljning. Ingångsvärdet är istället den förre ägarens anskaffningsutgift tillsammans med vissa förbättringsutgifter. Hoppas detta bringat klarhet i Er fråga! Återkom gärna annars. Med vänliga hälsningar,