Min mor har fastighet i Danmark, vad gäller vid arv och gåva?

2020-07-25 i Internationell skatterätt
FRÅGA |Dansk kvinnlig medborgare med hemvist i Sverige sedan 1982 har två vuxna barn, båda med hemvist i Sverige. Kvinnan äger 100% ett fritidshus i Danmark sedan skilsmässa från svensk man 1973. När kvinnan dör:1 Vilket lands lag reglerar arvet?2 Viket lands skatteregler gäller?3 Kan kvinnan före sin död ge barnen det danska huset i gåva med noll gåvoskatt?
Binh Tran |Hejsan och tack för att du vänder dig till Lawline! Fråga 1.Huvudregeln är att det är lagen där personen hade sin hemvist som ska tillämpas. Undantaget är om det är uppenbart att personen hade närmare anknytning till det andra landet som ett annat lands lag kan tillämpas. I ditt fall är det Sveriges lagar som ska tillämpas på arvet, det vill säga ärvdabalken, härtill rör regler om förskott på arv, laglott och regler om dödsboförvaltning, läs mer här. Fråga 2. För all egendom som din mor ägde i Sverige så gäller svenska regler. För skatteregler gällande fastigheten får vi läsa skatteavtalet mellan de nordiska länderna. I artikel 13 1 punkten i skatteavtalet mellan Sverige och de nordiska länderna stadgar att fastighet som säljs i ett annat land än sin hemvist ska beskattas i det andra landet (läs här). Beskattningen ska alltså ske i Danmark.Fråga 3. Gåvor som ges i ett annat land ska regler i det landet gälla eftersom fastigheten är belägen i Danmark. Gåvoskatten finns fortfarande i Danmark och jag rekommenderar att ni hör av er till Danmarks motsvarighet till skatteverket för att få mer information om gåvoskatten, (Skat.dk). Jag hoppas jag har kunnat svara dina frågor, har du följdfrågor är du välkommen att höra av dig till binh.tran@lawline.se.

Beskattas jag i Sverige när jag säljer en bostad i ett annat land?

2020-07-23 i Inkomstskatt
FRÅGA |Hej Jag har flyttat till Sverige för 6 år sedan och jag har en bostad i Syrien som ska säljas om några veckor. Frågan är om man överför pengarna till Sverige för att köpa en bostad här blir man skyldig till Skatteverket att betala något skatt eller inteMvh
Amanda Kinnander |Hej och stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Alla som1) bor i Sverige, 2) stadigvarande vistas här eller 3) har väsentlig anknytning till Sverige och tidigare har varit bosatt härär obegränsat skattskyldiga i Sverige, inkomstskattelagen 3 kap 3 §. Med obegränsad skattskyldighet menas att du är skyldig att betala skatt för alla dina inkomster, oavsett om de kommer från Sverige eller från utlandet, inkomstskattelagen 3 kap 8 §.Om du har bott i Sverige under de senaste sex åren är du att se som bosatt här och därmed också obegränsat skattskyldig. Det innebär kort och gott att du kommer att beskattas i Sverige för den inkomst du får i och med att du säljer din bostad i Syrien.Jag hoppas att du har fått din fråga besvarad!Vänliga hälsningar,

Vad är förbättringsåtgärder på en fastighet och hur regleras dessa?

2020-07-17 i Omkostnadsbelopp
FRÅGA |Vad är relevant att ta upp som förbättringsåtgärder på ett hus vid sambobodelning där ena parten bor kvar. Vissa åtgärder är väl bara relevant en kort tid och måste beskattas så småningom om man behåller huset t ex i 10 / 15 år.
André Blomquist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline. Jag uppfattar din fråga som att du undrar hur regleringen kring förbättringsarbete och renoveringar på hushåll regleras. Min utgångspunkt är att du är intresserad av den skattemässiga effekten av dessa åtgärder vid en eventuell försäljning. Jag utgår från att ni äger fastigheten (alltså att det inte är en bostadsrätt). Din fråga regleras i inkomstskattelagen (IL).Vad är förbättringsutgifter?När en fastighet säljs kvarstår eventuellt en kapitalvinst som är föremål för beskattning (41 kapitlet 2 § IL). Förbättringsutgifter tillhör kategorin omkostnadsbelopp vid försäljning av en fastighet. Det vill säga att det är kostnader som får avräknas på kapitalvinsten och således reducera skatteeffekten på försäljningen av huset (44 kapitlet. 13 § och 14 § IL). Det finns två olika kategorier: Förbättringsutgifter och utgifter för förbättrande underhåll och reparationer. Utgifter för förbättrande reparationer och underhåll kan bäst beskrivas som sådant arbete som återställer skicket på fastigheten till ursprungsskick. Sådana utgifter får enbart tas upp till det de överstiger 5000 kr samt kan hänföras till de senaste 5 åren (45 kapitlet. 12 § IL). Förbättringsutgifter är sådana utgifter som medfört att fastigheten är i bättre skick vid försäljningen än vid förvärvet (45 kapitlet. 11 § IL). Det måste medföra en kvalité eller teknisk förbättring. Dessa kostnader är inte behäftade med någon tidsspärr för hur länge de kan dras av. De måste däremot överstiga 5000 kr (45 kapitlet. 11 § IL). Vem tillgodoräknas förbättringsutgifterna vid bodelning?Vid gemensamt ägande av fastigheten kan man dela på det totala avdragsgilla beloppet. Alternativt kan den delägare som utgiften är hänförlig till tillgodogöras beloppet. Om du vill fördjupa dig i detta så kan jag rekommendera rättsfallet RÅ 1986 ref. 62. SlutsatsI mitt svar har jag redogjort för vad den skattemässiga effekten av förbättringsutgifter samt förbättrande reparationer och underhåll har. Värt att notera är att ingrepp som enbart återställer fastighetens "originalskick" enbart är avdragsgilla i 5 år från det att de företogs. Det går inte att svara på hur utgifterna ska fördelas mellan er, sådan bedömning kräver mer information och ryms inte inom vår gratisrådgivning. Om du behöver ytterligare hjälp med fördelningen av utgifterna eller har fler frågor är du varmt välkommen att kontakta oss här: Hoppas du fick svar på din fråga,MVH

Hur beskattas gåvogivare och gåvotagare vid gåva av bostadsrätt?

2020-07-15 i Omkostnadsbelopp
FRÅGA |Hej! Om Jag ger min bostadsrätt som Gåva till min 18 åriga son .... Hur blir Han då beskattad vid en framtida försäljning ? Och hur blir min beskattning ? Gåvoskatt ?
Dostan Sulaiman |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Ingen gåvoskattInledningsvis kan jag nämna att vi inte har någon gåvoskatt, varför du inte blir kapitalvinstbeskattad om du ger bort din bostadsrätt i gåva (8 kap. 2 § inkomstskattelagen, IL). Din son kommer däremot bli kapitalvinstbeskattad vid en framtida försäljning. Jag kommer nedan gå igenom hur man beräknar kapitalvinster, kapitalvinstskatten och betydelsen av att han fått bostadsrätten i gåva.Inkomstskattelagen (IL) reglerar hur kapitalvinster beräknasKapitalvinster (även kallade reavinster) beräknar du genom:Beloppet du säljer bostadsrätten för – försäljningskostnaderna – omkostnadsbeloppet = Kapitalvinsten (44 kap. 13 § IL).Omkostnadsbeloppet består av bostadsrättens anskaffningsvärde (ingångsvärde), dvs. priset som bostadsrätten anskaffats för. Omkostnadsbeloppet består dessutom av utgifter för förbättring av bostadsrätten, (44 kap. 14 IL). Eftersom din son fått bostadsrätten i gåva och därför inte köpt den, kommer han i enlighet med kontinuitetsprincipen att träda in i gåvogivarens skattemässiga situation, dvs. i din skattemässiga situation (44 kap. 21 § IL). Detta innebär att han kommer överta ditt omkostnadsbelopp, med andra ord dina utgifter för anskaffning och förbättring. Det belopp som du köpt bostadsrätten för och dina förbättringsutgifter kommer då att utgöra hans omkostnadsbelopp. Det är detta som är det speciella med bl.a. gåvor rent skattemässigt.Kapitalvinstskatten vid försäljning av bostadsrättNär man fått en kapitalvinst i enlighet med ovan kommer den att kvoteras med 22/30-delar om det är en privatbostadsrätt (46 kap. 18 § första stycket IL). Skattesatsen är 30 % (65 kap. 7 § IL) men i kombination med kvoteringen på 22/30 innebär det en effektiv skattesats på 22 %. Det innebär att du multiplicerar 0,22 med kapitalvinsten (som du beräknar enligt ovan) för att få kapitalvinstskatten.Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!Med vänliga hälsningar,

Medför innehav av en fritidsfastighet att jag blir obegränsat skattskyldig?

2020-07-24 i Internationell skatterätt
FRÅGA |3 kap 3 § inkomstskattelagenHej, jag bor utomlands (utanför EU) och ska köpa fritidshus i Sverige. Kan jag hyra ut fritidshuset under de månader jag inte är där utan att anses vara obegränsat skatteskyldig i Sverige (kan det ses som att man bedriver näringsverksamt t ex, eller annat)?Vänlig hälsningRob
Aras Tofek |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Vem är obegränsat skattskyldig? I Sverige är utgångspunkten att alla är obegränsat skattskyldiga så länge de inte är begränsat skattskyldiga. Denna definition är väldigt bred, men tydliggörs av lagtexten. 3 kap. 3 § inkomstskattelagen anger att personer som är bosatta i Sverige, personer som stadigvarande vistas i Sverige, och personer som har en väsentlig anknytning till Sverige, är obegränsat skattskyldiga. Personer som stadigvarande vistas i Sverige Om du vistas sex månader eller mer i Sverige kommer det alltid att räknas som att du vistas stadigvarande i Sverige, oavsett om det sker avbrott i vistelsen. Högsta Förvaltningsdomstolen har angett en nedre gräns för när en person ska anses vistas stadigvarande i Sverige. En person som vistas i Sverige under fyra sammanhängande månader, och därutöver spenderar tre veckor av oregelbunden vistelse i Sverige kommer alltså att betraktas som obegränsat skattskyldig. Om du inte vill betraktas som obegränsat skattskyldig i Sverige kommer du alltså att behöva förhålla dig till denna gräns. Personer som har har en bostad inrättad för åretruntbruk För att avgöra om en person har väsentlig anknytning till Sverige anges i 3 kap. 7 § inkomstskattelagen ett antal omständigheter som indikerar att en person har väsentlig anknytning till Sverige. En av dessa är om en person har en bostad inrättad för åretruntbruk i Sverige. För att en bostad ska anses inrättad för åretruntbruk ska den vara utrustad på ett sätt att den kan bebos under alla årstider, samt att den ska vara belägen på ett sätt som gör att man kan ta sig dit och därifrån utan större besvär året runt. En fritidsfastighet som endast kan användas under sommarmånaderna klassificeras inte som en bostad inrättad för åretruntbruk. En fritidsfastighet som är inrättad för åretruntbruk behöver dock inte per automatik medföra väsentlig anknytning till Sverige. Skatteverket göra en sammanvägd bedömning om dina personliga förhållanden, och faktumet att du kommer att hyra ut den i andra hand tyder på att du inte kommer att anses ha en väsentlig anknytning till Sverige endast på grund av ditt innehav av en fritidsfastighet. Personer som bedriver näringsverksamhet i Sverige Definitionen av näringsverksamhet återfinns i 13 kap. 1 § inkomstskattelagen. För att du ska anses bedriva näringsverksamhet ska du bedriva en förvärvsverksamhet självständigt och yrkesmässigt. Att hyra ut en sommarfastighet i andra hand kan inte anses utgöra ett bedrivande av en näringsverksamhet då det finns en tydlig avsaknad av ett yrkesmässigt element. Alltså kommer du inte anses ha en väsentlig anknytning till Sverige på grund av att du hyr ut din fastighet i andra hand. Det finns alltså inte mycket som tyder på att du kommer att betraktas som obegränsat skattskyldig. De omständigheter som dock kan medföra att du ändå betraktas som obegränsat skattskyldig är fastighetens utformning och bestånd, den tid du spenderar i Sverige, samt om du på något annat vis kan anses ha väsentlig anknytning till Sverige. Vänliga hälsningar,

Behöver skatt betalas för bostadsrätt som fåtts genom arv?

2020-07-19 i Arvsskatt
FRÅGA |Hej! Min bror och jag kommer att ärva min mammas bostadsrätt när hon går bort. Kan han överlåta sin del på mig? Måste han betala skatt för det värdet som hans del är värd?
Matilda Bergström |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Alla förvärv som sker genom arv och testamente är skattefria (8 kap. 2 § IL). Det innebär att ni inte behöver betala skatt för bostadsrätten när ni ärver den. Vill din bror inte ha del i bostaden utan vill överlåta sin del till dig kan ni komma överens om det i arvskiftet. Han behöver alltså inte betala skatt för det värdet som hans del i bostadsrätten är värd. Tänk dock på att om er mor fått uppskov vid en tidigare försäljning kommer det beloppet återföras till beskattning hos dödsboet (47 kap. 11 § st. 3 IL).Vänligen,

Vad är det bästa sättet att lösa ut mig från en fastighet jag och mina syskon ärvde tillsammans?

2020-07-16 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA |Våra föräldrar gick bort för två år sedan. De hade ett mindre lantställe. Bodelning och arvskifte blev klart i maj 2020. Vi är nio syskon. Vi var två parter som ville köpa fastigheten. Vi var fyra syskon som bjöd för att köpa den tillsammans och bjöd det högsta budet och fick därmed fastigheten. I och med att det var arvskifte så blev det ingen vinstskatt lagd vid köpet. Vårt arv matades in i fastigheten samt att vi lånade en summa bl. a för renovering. Det visade sig dock snart att vi fyra syskon hade olika åsikter när det gäller renovering av fastigheten. Något skrivet mellan oss finns inte. Jag har nu sagt att de får lösa ut mig med det arv som jag inte har tagit ut och fått del av samt ta över min lånedel på banken. Vi betalade 2 100 000 kr för fastigheten. Fastigheten var tidigare värderad till 1 600 000 kr. Taxeringsvärdet på lantbruksenheten är 1 361 000 kr. Våra föräldrar köpte fastigheten för ca 75 år sedan för 20 000 kr. Skiftesvärdet var 1 565 415 kr. Arvslotten blev 171 212 kr/per syskon. Våra fyra arvsdelar satsade vi och lånade 1 200 000 kr tillsammans för att vi skulle även ha till kommande renovering. Jag äger nu alltså ¼ av fastigheten. Hur blir det nu om mina tre syskon som finns kvar som ägare till fastigheten skall lösa ut mig? Hur kan man på det bästa sättet genomföra detta? Måste de då ta ut en ny lagfart? Måste jag betala vinstskatt på min satsade arvsdel?
Binh Tran |Hejsan,Aktuell lagstiftning: jordabalken (JB), ärvdabalken (ÄB), inkomstskattelagen (IL) och samägandelagen (SL).Bästa sätt att lösa ut digDu står som ägare tillsammans med dina tre andra syskon. Det innebär att du äger 25% av fastigheten och du köpte denna andel för 525 000 kr (en fjärdedel av 2 100 000 kr). Ni har ett separat lån på 1 200 000 kr för renovering men jag förutsätter att du inte har ett lån på det belopp som du köpte fastigheten för (525 000 kr).Det första ni bör komma fram till är vilket belopp som du ska bli utköpt på. Ett naturligt val vore det belopp som du köpte fastigheten för (525 000 kr). Enligt samägandelagen, när någon vill tvångssälja egendom, utgår man oftast från en auktion som oftast leder till marknadsvärdet, se 6§ SL. Dock vore det orättvist och jag rekommenderar att ni utgår från det belopp som ni köpte fastigheten för.Här finns det inga större problem om de går med på dina villkor (som jag tycker är rättvisa). Det vill säga, att de köper ut dig från fastigheten för ett belopp på 525 000 kr. Om de vill kan de ta över din del av lånet som är på en fjärdedel av 1 200 000 kr (300 000 kr). Det ni bör göra är i sådana fall att ni höra med banken om att de dina tre syskon tar över din del av lånet. När det blir en mindre som står på lånet så måste banken först godkänna detta. Jag ser dock ingen anledning för dem att neka detta. Om de inte gör det så kan du alltid betala tillbaka din del av lånet till banken. Det andra steget är att alla tre syskon betalar dig sammanlagt 525 000 kr.Ny lagfartDet behövs även en ny lagfartsansökan eftersom andel ägare blir mindre och dina tre syskon blir ägare till ytterligare del av fastighet, se 20 kap 1§ JB.Du behöver vinstskattaFörvärv genom arv är slopad, se 8 kap 2§ IL. Det innebär dock endast att transaktionen från arvtagare till arvgivare inte är skattad. När denna transaktion väl har gjorts så intar arvtagaren arvgivarens skattemässiga situation. Det innebär att vid avyttring så kommer du behöva vinstskatta, se 44 kap 21§ IL. Skatten är på 22%.Din vinst är det pris du får för din andel minus omkostnadsbeloppet (de kostnader du har haft för att köpa andelen). Ni köpte den för 2 100 000 kr. Du fick därför 1/4 av fastigheten för priset av 525 000 kr, varav 171 212 kr är arv och resterande 353 788 kr är kontanter utan lån.Om du blir utköpt för 525 000 kr så är detta det pris du har fått för andelen. De kostnader du har haft 353 788 (kontanterna) + 5 000 kr (en fjärdedel av 20 000 kr, det priset dina föräldrar köpte fastigheten för). Du kan även räkna in 1/4 av kostnader för renoveringar som dina föräldrar gjort för att öka marknadspriset, lagfart, mäklarkostnader m.m.Din vinst blir därför (525 000 kr - 353 788 kr - 5000 kr = 166 212 kr). Du ska skatta 22% på detta belopp vilket blir 36 566 kr.SammanfattningsvisSkatteberäkningen är en grov beräkning och ska inte tas som sanning eftersom det kan finnas fler kostnader som du kan ha haft och som du kan räkna in. De ska alltså betala dig 525 000 kr samt ta över din del av renoveringslånet som är på 300 000 kr. Om inte de vill detta så kan du alltid betala tillbaka 300 000 kr av lånet och begära att du tas bort som gäldenär på lånet. De behöver även ansöka om ny lagfart.Jag hoppas jag har varit till vägledning, har du följdfrågor är du välkommen att höra av dig till binh.tran@lawline.se.Vänligen,

Hur hanterar man preliminarskatteavdrag när man har mer än en inkomst?

2020-07-15 i Inkomstskatt
FRÅGA |Hej! jag har ett heltids tillsvidareanställd jobb som jag känner 390,000 kr om året och ett extra jobb som är 90,000kr som årsinkomst men jag är rädd att jag kommer och återbetala mer skatt när årsinkomst deklarationen kommer 2021. Vad jag kan göra?
Isabelle Sewelén |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Enligt dina uppgifter i frågan kommer du att ha en sammanlagd inkomst om 480.000 kr (390.000+90.000). Vidare tolkar jag att det rör inkomster som intjänar i år. I mitt svar till dig kommer jag behandla de bestämmelser som är aktuella i ditt fall och som regleras i inkomstskattelagen (IL) samt skatteförfarandelagen (SFL).Kommunal och statlig inkomstskattEftersom din inkomst överstiger det så kallade grundavdraget ska du betala kommunal inkomstskatt (65 kap. 3 § IL). Hur stor den kommunala skatten blir beror på vilken kommun du var bosatt i den 1 november 2019. För inkomster som intjänas under år 2020 gäller att det ska betalas en statlig inkomstskatt med 20 procent på inkomster som överstiger 509.300 kr (65 kap. 5 § IL). Då din samlade inkomst understiger gränsen för när statlig inkomstskatt tas ut blir det inte aktuellt med någon statlig skatt för din del. Detta förutsätter att du inte har annan inkomst som inkomst av näringsverksamhet eller hobby som du inte nämner i frågan. Jag utgår i mitt svar från att du endast har vanlig lön.Skatteavdrag - vid dubbla löneinkomster Eftersom du har två löneutbetalare finns det en risk att de båda gör skatteavdrag enligt tabell var för sig. Det innebär i så fall bl.a. att grundavdraget felaktigt beräknas två gånger. Det medför att det preliminära skatteavdraget blir för lågt och att du riskerar att få betala tillbaka pengar till Skatteverket.Den löneutbetalare som betalar ut den lägre inkomsten (90.000 kr) är skyldig att göra skatteavdrag med 30 procent, dvs. inte enligt tabell (11 kap. 20 § SFL). Chansen är dock stor att denne gör skatteavdrag enligt tabell om du inte har upplyst om att du har en annan huvudsaklig inkomst.Rekommendation till digDu bör alltså kontakta din huvudsakliga löneutbetalare och be denne göra ett så kallat förhöjt skatteavdrag. Den som betalar ut din huvudsakliga inkomst, dvs. den som betalar ut den största lönen, är skyldig att göra ett förhöjt skatteavdrag om du begär det (11 kap. 22 § SFL). I vart fall bör du kontakta den löneutbetalare som betalar ut den lägre inkomsten att göra ett rakt skatteavdrag på 30 procent eller högre. Du kan räkna ut hur stor din inkomstskatt blir på Skatteverkets hemsida på följande länk: här.Om du tycker att det är krångligt att räkna ut din inkomstskatt kan du kontakta Skatteverket och be dem räkna ut din inkomstskatt. Skatteverket kan då fatta ett beslut om preliminärskatt som din huvudsaklige löneutbetalare ska göra. Information och möjlighet att ansöka finner du på denna länk: här.Hoppas du känner att du fick svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att höra av dig igen!Vänligen,