Huvudsaklighetsprincipen

2020-07-14 i Gåvoskatt
FRÅGA |Hej.Om man säljer en fastighet under taxeringsvärdet räknas det som gåva även om man ej är i släkt med köparna?Vad innebär det för vinstskatt för säljaren?
Emma Gurander |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline. Blandade FångDin fråga rör skattemässiga beräkningar och överlåtelser, därmed är inkomstskattelagen (IL) till hjälp här. Blandade fång är överlåtelser som inkluderar en onerös del och en benefik del, alltså en del som köps och en del som anses vara gåva. Vad en överlåtelse av fastigheter, när det rör sig om blandade fång, så använder man huvudsaklighetsprincipen för att bedöma vad som anses vara en gåva respektive ersättning. Man behöver göra denna särskiljning eftersom de skattemässiga konsekvenserna skiljer sig åt om det rör sig om köp respektive gåva. HuvudsaklighetsprincipenHuvudregeln enligt denna princip är att hela överlåtelsen behandlas som en gåva om ersättningen för fastigheten understiger fastighetens taxeringsvärde. Är ersättningen däremot lika med taxeringsvärdet eller högre så behandlas hela överlåtelsen som ett köp. För att huvudsaklighetsprincipen ska kunna bli tillämplig krävs det däremot att det även rör sig om en gåva, i rättslig mening. Vad krävs för att det ska räknas som en gåva?Det finns tre stycken krav som måste vara uppfyllda för att det ska räknas som en gåva. Först ska det röra som en förmögenhetsöverföring, således pengar. Sedan krävs det även att givaren har gåvoavsikt samt för det tredje att överlåtelsen har skett frivilligt. Om det är så att givaren är närstående eller släkt med mottagaren så presumerar man att det rör sig om en gåva, i och med att det är vanligt att ge gåvor till varandra inom släkt och liknande. Om alla gåvorekvisit är uppfyllda så kan det röra sig om en gåva, även om man ej är släkt eller närstående med varandra. Det kan då vara klokt att givaren skriver ett gåvobrev till mottagaren, som kan användas som bevismedel för att stärka att det rör sig om en gåva vid oklarheter. SammanfattningOm gåvorekvisiten är uppfyllda, och givare och mottagare inte är närstående, så kan det mycket väl röra sig om en gåva. Huvudsaklighetsprincipen blir då tillämplig. Om överlåtelsen understiger taxeringsvärdet på fastigheten då räknas hela överföringen som en gåva. I och med att vi inte har någon gåvoskatt i Sverige, så blir överlåtelsen således skattefri och behöver inte tas upp (8 kap. 2 § IL). Däremot inträder ni som mottagare i givarens skattemässiga situation (44 kap. 21 § IL). Hoppas ni har fått svar på er fråga! Vänliga Hälsningar,

Hur beskattas pension från USA då man har hemvist i Sverige?

2020-07-12 i Internationell skatterätt
FRÅGA |Hej, jag har bott och betalat skatt i USA i 40 år. År nu 70 år. Soc Sec och månads utbetalning ifrån " single annuity" betalar jag nu skatt i USA. Från 2021 bor jag permanent i Sverige. Blir jag skatte skyldig i Sverige på min P-försäkring ifrån USA?Tack för svaret
Elise Sohlberg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Skattskyldighet i Sverige regleras i inkomstskattelagen (IL) men eftersom det rör sig om internationella relationer i ditt fall blir även dubbelbeskattningsavtalet mellan USA och Sverige tillämpligt. Din skattskyldighet i Sverige och USA:I Sverige tillämpas den så kallade hemvistprincipen när det gäller beskattning. När du flyttar till Sverige blir du således obegränsat skattskyldig här, vilket innebär att alla dina inkomster, oavsett om inkomsten kommer från Sverige eller utlandet (exempelvis utländsk pension), ska beskattas i Sverige (3 kap. 3 § och 3 kap. 8 § IL). Du kan även vara skattskyldig i USA. Huruvida du i detta fall är skattskyldig i USA beror dels på vilken typ av pension det är frågan om, dels huruvida du är amerikansk medborgare eller inte. För att undvika dubbelbeskattning av personer i situationer som din, har det ingåtts ett dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och USA som reglerar ländernas beskattningsrätt i förhållande till varandra. Du hittar avtalet här. Nedan kommer jag att gå igenom vad som gäller i ditt fall.Om det är en privat pensionslösning:Om du inte är amerikansk medborgare och din amerikanska pension är en privat pension från ett individuellt pensionssystem ska den beskattas i Sverige, eftersom du har din hemvist i Sverige (art. 19.1 dubbelbeskattningsavtalet).Om du är amerikansk medborgare eller har uppehållstillstånd i landet behåller dock USA sin beskattningsrätt eftersom de tillämpar nationalitetsprincipen före avtalet med Sverige (art. 1.4 dubbelbeskattningsavtalet). Om du beskattas i USA har du dock rätt att avräkna den skatten från skatten du ska betala i Sverige (art. 23.3 dubbelbeskattningsavtalet samt 2 kap. 1 § lag om avräkning av utländsk skatt).Om det är Social Security-pension:Även om du inte är amerikansk medborgare och inte längre bor i USA, kan du under vissa förutsättningar vara kvalificerad för deras socialförsäkring eftersom du arbetat och betalat skatt där under 40 års tid. På socialförsäkringsområdet tillämpas källstatsprincipen, vilket innebär att det land som inkomsten kommer från behåller beskattningsrätten. Detta betyder att om din amerikanska pension är en pension i form av Social Security-utbetalningar ska detta beskattas i USA även om du har din hemvist i Sverige (art. 19.2 dubbelbeskattningsavtalet). Sammanfattning och handlingsplan:Sammanfattningsvis är du obegränsat skattskyldig i Sverige från och med det att du flyttar hit. Huvudregeln är då att du är skattskyldig i Sverige för alla inkomster oavsett var dessa har tjänats in. Under vissa förutsättningar kan du även vara skattskyldig i USA för den amerikanska pensionen. För att lösa den dubbelbeskattning som kan uppstå finns ett dubbelbeskattningsavtal mellan länderna. Av avtalet framgår att var du ska betala skatt beror på (i) vilken typ av pension det är frågan om, och (ii) huruvida du är amerikansk medborgare eller inte. Om det rör sig om en privat pensionslösning beskattas du i Sverige, såvida du inte är amerikansk medborgare. Om det rör sig om pension i form av Social Security beskattas du enligt USA:s regler oavsett medborgarskap. Om du beskattas i USA har du rätt att dra av den skatten i Sverige. Har du fler frågor eller vill ha ytterligare hjälp med ditt ärende är du självklart varmt välkommen att höra av dig på nytt genom någon av våra tjänster! Jag rekommenderar dock att du, om du har ytterligare frågor, kontaktar Skatteverket för att få hjälp med din pension eftersom Skatteverket kan ge mer exakta svar då de har all din information. Nummer till Skatteupplysningen och övriga kontaktalternativ hittar du på Skatteverkets hemsida.Då du har beställt telefonuppföljning kommer jag ringa upp dig imorgon, måndagen den 13 juli, klockan 12:00. Om den föreslagna tiden inte fungerar för din del är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post innan dess. Jag nås på elise.sohlberg@lawline.se.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Behöver jag betala skatt om jag har ett ISK (investeringssparkonto)?

2020-07-05 i Inkomstskatt
FRÅGA |Hej! Jag är en 20år gammal kille. Jag har under hela min ungdom investerat i aktier, optioner och warranter med hjälp av min morbror och morfar. Det började som ett intresse men det gick snabbt över till en besatthet och livsstil. Under det senaste året har jag använt mig utav en X vid namn X för att handla mer "riskfyllda" optioner. Jag har nu samlat på mig en, vad jag anser, större summa pengar. Nu vill jag göra ett uttag och föra tillbaks pengarna till mitt Svenska bankkonto. Men jag undrar hur det ligger till med skatten. Kontot är ju en typ av ISK konto, så pengarna borde ju vara skattefria. Jag har sökt svar men hittar inget exakt svar. Jag vill ha ett mer definitivt svar. De pengarna jag tjänat där har jag ju betalat relativt höga avgifter på redan. Därför vill jag dubbelkolla. Och kan dessa pengar räknas som en typ av gåva när jag för över dem till mitt Svenska konto? Min svenska bank vet att jag har fört över pengar till detta kontot under året vill jag tilläga, ungefär 125,000 kr.
Rahime Duman |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Inkomstskattelag kommer att bli aktuell för att svara på din fråga! Med ISK betalar du en årlig skatt 2012 infördes ISK (Investeringssparkonto) i Sverige. Det speciella med ISK är att du inte betalar någon skatt för den vinst du gör, men i stället betalar du en årlig skatt som grundas på det sammanlagda värdet av dina tillgångar. Det spelar ingen roll om du gör vinst eller förlust utan du kommer att ändå betala en årlig skatt som baseras på det totala värdet av dina tillgångar. Den årliga skatten som du betalar kallas för schablonskatt eller schablonintäkt. I din deklaration är det redan förifylld hur mycket din schablonintäkt är och framgår av kontrolluppgift som investeringsföretaget lämnar som exempelvis din bank. 30 procent av schablonintäkten är den skatt du ska betala. Detta innebär att du inte betalar skatt på enskilda vinster, ränta, annan avkastning eller utdelning som du får från tillgångar du har på kontot. Hur schablonintäkten räknas ut För att förstå exakt hur det fungerar med schablonintäkten se nedan exempel. Exempel: Om du öppnar ett ISK 2019 första kvartalet och betalar in 40 000 kr och ytterligare igen, se nedan. Första kvartalet - 1 januari 0 kr Andra kvartalet - 1 april + 41 000 kr Tredje kvartalet - 1 juli + 43 000 kr Fjärde kvartalet - 1 oktober +65 000 kr Insättningar under året + 60 000 kr Summa av värde och insättningar = 209 000 kr För att kunna få fram vad för kapitalunderlag du har så ska summan 209 000 kr divideras med fyra (209 000 kr/ 4) och det blir 52 250 kr, 42 kap. 37 § inkomstskattelag. Kapitalunderlaget är 52 250 kr och den summan ska sedan multipliceras med 1,51 procent vilket är 788 kr. Summan 788 kr är schablonintäkten, 42 kap. 36 § första stycket inkomstskattelag. Schablonintäkten beskattas sedan med 30 procent, alltså 30 procent av 788 kr vilket är 236 kr.Vad som gäller i ditt fall Det framgår inte tydligt av din fråga om du har fler tillgångar på ISK än 125 000 kr. Men om jag utgår från att du endast har 125 000 kr så gör samma beräkning som exemplet ovan. Första kvartalet - 1 januari 0 kr Andra kvartalet - 1 april 0 krTredje kvartalet - 1 juli + 125 000 kr Fjärde kvartalet - 0 krInsättningar under året - 0 kr Summa av värde och insättningar 125 000 kr Sedan dividerar jag 125 000 kr med fyra för att få fram kapitalunderlaget vilket är 31 250 kr. Därefter multiplicerar jag 31 250 kr med procentsatsen för det valda året 1,51 (2019), vilket blir 471 kr. Men nu utgick jag endast från den summan som framgår av din fråga, om det finns ytterligare tillgångar ska det också räknas in. Din schablonintäkt är 471 kr och 30 procent av 471 kr är den skatt som du ska betala, alltså 141 kr (471 multiplicerat med 0.3) ska du betala. Du kan själv på Skatteverkets hemsida räkna ut vad för schablonintäkt du ska betala.Överföringar till ISK räknas inte som gåva De pengar som du har överfört från ditt icke svenska bankkonto till ditt svenska ISK räknas inte som gåva, i den mån gåvobrev inte föreligger. Utländsk skatt Jag tolkar din situation som att du har tillgångar i en utländsk bank. Det innebär att du betalar/betalat skatt enligt det landets skatteregler. Om du har betalat skatt i utlandet och vill att det ska avräknas så kan du fylla i en blankett och sedan gör Skatteverket en bedömning. För ytterligare information rekommenderar jag att du besöker Skatteverkets hemsida.Hoppas att du har fått svar på din fråga!Vänligen,

Ska man betala skatt på gåvor?

2020-07-03 i Gåvoskatt
FRÅGA |jag tänker ge bort pengar 50 000:- kr till var och en av mina 2 döttrar som gåva eller förskottpå arvet. Blir det gåvo skatt för flickorna?
Natascha Beck Hansen |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Tidigare var gåvor skattepliktiga enligt lag (1914:416) om arvsskatt och gåvoskatt – denna gåvoskatt avskaffades emellertid den 1 januari 2005. Reglerna kring skatt på gåvor och arv hittar vi numera i Inkomstskattelagen (IL). Förvärv genom arv, testamente, gåva eller bodelning är skattefria (8 kap. 2 § första stycket IL). Transaktionen ska dock uppfylla ett antal krav för att betraktas som en gåva och därmed omfattas av skattefriheten:- transaktionen ska vara frivillig, - det ska inte finnas något krav på en motprestation – d.v.s. dina döttrar ska inte behöva göra något för att få gåvan, och - det ska finnas en gåvoavsikt från din sida.Det finns ingen begränsning för hur stort belopp man kan överlåta genom gåva, vilket innebär att du kan överlåta en frivillig summa pengar till dina döttrar utan att de blir inkomstbeskattade.Jag hoppas att detta besvarade din fråga, om inte är du varmt välkommen att kontakta oss igen.Med vänliga hälsningar,

Blandat fång och Delningsprincipen av bostadsrätt

2020-07-14 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA |Hej!Min mamma ska ge bort en bostadsrätt till mig och min fru där vi ska överta lånet. Anskaffningsvärdet på bostadsrätten är 1,2 mkr, lånet är också på 1,2 mkr och marknadsvärdet är 6 mkr. Här uppstår vad vi förstått den så kallade delningsprincipen. Läste nedanstående frågeställning och svar:https://lawline.se/answers/kan-vi-ge-bort-en-bostadsratt-till-var-son-med-overtagande-av-lan-och-undvika-skattEfter diskussion med både SKV och en annan jurist verkar det som att detta svaret inte stämmer och att ovanstående exempel visst kommer få betala skatt. Därmed lite farlig rådgivning om så är fallet. Jag vill därför dubbelkolla igen med detta forum :)Delningsprincipen verkar innebära följande:Man tittar på hur stort vederlaget är, d.v.s. 1,2 miljoner i vårt fall. Då delar man vederlaget med marknadsvärdet, alltså 1,2 mkr/6 mkr = 20 %. 20 % anses vara ett köp och 80 % anses vara en gåva. 20 % av anskaffningsvärdet är 240 000 kr och dessa 20 % är nu sålda för 1,2 mkr. Därför uppstår 22 % skatt på mellanskillnaden, dvs på 960 000 kr. Skatten för min mamma blir i detta fall 211 200 kr och vi får också två olika anskaffningsvärden om vi skulle sälja bostadsrätten längre fram. Ett anskaffningsvärde på 20 % av bostadsrätten (1,2 mkr) och ett anskaffningsvärde på 80 % av bostaden (1,2 mkr * 0,8)Tänker vi rätt här? I så fall kan det vara klokare att låta lånet stå kvar på min mamma. Eller är det något vi missar så att vi trots ovanstående förklaring kan undvika skatt?
Emma Gurander |Hej, Tack för att du vänder dig till oss med din fråga. Blandat fång Denna fråga rör skatt, därmed är inkomstskattelagen (IL) tillämplig. Denna typ av överlåtelse är ett blandat fång, det vill säga att en viss del är en gåva medan resten räknas som ett köp (ersättning har erhållits). När det gäller överlåtelse av en fastighet så råder huvudsaklighetsprincipen, men när det gäller en överlåtelse av en bostadsrätt på detta vis så gäller delningsprincipen. Dessa principer blir tillämpliga när överlåtelsen inkluderar ett gåvomoment. För att det ska räknas som en gåva i juridisk mening så krävs det att det är en förmögenhetsöverföring, att det finns en gåvoavsikt hos givaren samt att denna gåva bygger på frivillighet. Köp1,2 miljoner / 6 miljoner = 0,2 = 20 %Övertagandet av lånet räknas som ersättningen för bostadsrätten, den onerösa delen. 20% ska således anses som ett köp i detta fall. Gåva Resten anses som gåva, därmed 100 % - 20% = 80%. 80% anses i detta fall som en gåva, och detta behöver inte beskattas i och med att vi inte har någon gåvoskatt i Sverige (8 kap. 2 § IL). BeräkningAnskaffningsvärdet är det man ursprungligen köpte bostadsrätten för, således vad din mor betalade för bostadsrätten. Anskaffningsutgiften (44 kap. 14 § IL) : 0,20 x 1,2 miljoner (1 200 000) = 240 000För att få fram kapitalvinsten så tar men sedan ersättningen för bostadsrätten subtraherat med omkostnadsbeloppet (44 kap. 13 § IL). Kapitalvinst = 1,2 miljoner - 240 000 = 960 000I inkomstslaget kapital så ska 22/30 av kapitalvinsten tas upp (46 kap. 18 § IL). 22/30 x 960 000 = 704 000Denna summa på 704 000 kr kommer sedan att beskattas med 30% skatt (65 kap. 7 § IL). 704 000 x 0,3 = 211 200 kr. SammanfattningNi verkar skattemässigt ha tänkt rätt, och gör en korrekt uträkning enligt delningsprincipen. Det finns inget övrigt sätt att undgå skatt. Den onerösa delen, köpet, måste tas upp och ska beskattas enligt ovan. Något att tänka på är däremot att när du och din fru vill sälja bostadsrätten framöver så föreligger kontinuitetsprincipen (44 kap. 21 § IL), då ni inträder i er mammas skattemässiga situation. Ni som förvärvare inträder i den tidigare ägarens skattemässiga position. Hoppas att ni har fått svar på er fråga! Vänliga hälsningar,

Skatt på gåva

2020-07-08 i Gåvoskatt
FRÅGA |Hej, Jag undrar om jag kan ge bort en större summa pengar (mellan 20.000-50.000:-) till en vän utan att det blir någon skatt på summan för någon av oss? Hälsningar
Lovisa Lindgren |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga regleras i inkomstskattelagen (IL). Där framgår att gåvor är skattefria (8 kap 2 § IL). Detta gäller sedan 2005. Följaktligen behöver varken du eller din vän betala någon skatt.Hoppas du fick svar på din fråga! Vänliga hälsningar

Kan jag överlåta 50% av min bostadsrätt som gåva till min maka?

2020-07-04 i Gåvoskatt
FRÅGA |Hej!Jag äger en bostadsrätt, nu vill jag ge 50% av våran bostadsrätt som gåva till min fru det är för att vi ska kunna ta mer i lån så att vi kan renovera invändigt. Måste vi deklarera nästa år för att jag har överlåtit 50% samt måste hon betala vinstskatt då radhuset har ökat i värde?
Oscar Friedrich |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Regler om bostadsrätter finns i bostadsrättslagen (BRL). Regler om skattefria inkomster finns i 8 kap. inkomstskattelagen (IL). Regler om vad deklarationen ska innehålla finns i skatteförfarandelagen (SFL). Måste jag betala skatt på en gåva jag fått?Gåvoskatten i Sverige är avskaffad sedan 2005. Gåvor är alltså skattefria (8 kap. 2 § första stycket IL) . En förutsättning för att en gåva ska vara skattefri är att de civilrättsliga gåvokriterierna är uppfyllda.Dessa tre kriterier är: att en förmögenhetsöverföring har skett (det vill säga att gåvoobjektet har ett faktiskt värde som flyttas över från gåvogivaren till gåvotagaren), att det finns en gåvoavsikt (det vill säga att givaren är medveten om att han ger bort någonting), samt att gåvan bygger på frivillighet. Mellan familjemedlemmar finns en presumtion för att det finns gåvoavsikt.Under förutsättning att dessa tre kriterier är uppfyllda är en gåva skattefri.Gåvor mellan sambor och makar måste registrerasMellan sambor och makar måste gåvobrevet registreras hos Skatteverket för att gåvan ska bli giltig. Gåvobrevet måste uppfylla de krav som gäller vid gåva av en bostadsrätt enligt BRL för att gåvan ska vara giltig, exempelvis ska gåvobrevet innehålla uppgifter om den lägenhet som överlåtelsen avser (6 kap. 4 § BRL). Bostadsrättsföreningen måste också underrättas om överlåtelsen, och din fru måste beviljas medlemsskap i bostadsrättsföreningen för att gåvan ska vara giltig (6 kap. 5 § BRL). Du kan läsa mer om gåvor mellan makar på Skatteverkets hemsida. Måste jag ta upp gåvan i min inkomstdeklaration?I deklarationen ska endast skattepliktiga inkomster tas upp (31 kap. 2 § andra punkten SFL). En gåva är som tidigare nämnt inte en skattepliktig inkomst och behöver därför inte tas upp i deklarationen. Du kan läsa mer om vad deklarationen ska innehålla på Skatteverkets hemsida.Hoppas detta var svar på din fråga, annars får du gärna återkomma till oss!Med vänliga hälsningar

När inträder obegränsad skattskyldighet vid inflyttning till Sverige?

2020-06-30 i Internationell skatterätt
FRÅGA |Hej,Jag och min fru, samt 2 barn har bott i USA över 10 år och under tiden varit utskriven från Sverige. Vi är båda svenska medborgare.Vi undrar vad skattereglerna säger, ifall vi skulle flytta tillbaka till Sverige i mitten av året. Säg maj manad. Vi har haft utländsk inkomst fram tills flyttdagen till Sverige.Vi förväntar oss att bli obegränsat skattskyldig från dag 1 i Sverige. Men kommer vi behöva betala skatt i Sverige för all utländsk inkomst som vi erhöll under året innan vi flyttade så mellan Januari 1 - Inflyttningsdagen i Sverige?
Hanna Brunnström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Fysiska personer är obegränsat skattskyldig i Sverige om de 1) är bokförda här, 2) stadigvarande vistas här eller 3) har en väsentlig anknytning till Sverige och tidigare varit bosatt här, 3 kap. 3 § inkomstskattelagen (IL). Obegränsad skattskyldighet innebär att personen beskattas för alla sina globala inkomster, alltså oavsett om de uppkommit i Sverige eller utomlands, 3 kap. 8 § IL.De personer som inte är obegränsat skattskyldig i Sverige är istället begränsat skattskyldig här, 3 kap. 17 § IL. Dessa personer beskattas enbart för vissa inkomster som har sin källa i Sverige, 3 kap. 18 § IL.För att avgöra vilka inkomster som ska beskattas i Sverige under beskattningsåret måste avgöras vilket datum skattskyldigheten förändrades. Beskattningskonsekvenserna skiljer sig nämligen i stor grad för en person som är obegränsat skattskyldig jämfört med en som är begränsat skattskyldig. I Sverige anses skattskyldighet kunna förändras när som helst under året och är således inte knutet till årsskiftet. Vad gäller inflyttning till Sverige anses obegränsad skattskyldighet inträda från ankomstdagen. Med hänsyn till att skattskyldigheten kan förändras från en dag till en annan kommer ni troligen bli obegränsat skattskyldiga i Sverige från och med ankomstdagen hit. Under delen av beskattningsåret föregående flytten till Sverige kommer ni istället beskattas som begränsat skattskyldiga personer. Detta innebär att enbart inkomst som har anknytning till Sverige enligt beskattningsgrunderna i 3 kap. 18-20 § IL kommer beskattas här.Hoppas du fick svar på din fråga.