Kapitalvinstbeskattning för begränsat skattskyldig person

2019-05-01 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA |Frågan handlar om att en gammal mamma som inte orkar med sin sommarstuga längre vill skriva över den på sina barn. Dottern är svensk medborgare och skriven i Sverige. Sonen är svensk medborgare men arbetar sedan 30 år i Norge och är också skriven där.Om en överlåtelse sker räknar barnen med att sälja stugan värd ca 2 miljoner. Sonen menar då att stugan ska skrivas på honom, han säljer den utan vinstskatt (han säger att reglerna är sådana i Norge).Därefter för han över halva beloppet till sin syster. Är detta möjligt?Vänligen Håkan Alm
Megi Xukthi |Hej,Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Det framgår av din fråga att din son arbetar i Norge sedan 30 år tillbaka och är folkbokförd där. Det är högt sannolikt att han därför anses som begränsad skattskyldig här i Sverige. Begränsad skattskyldighet innebär att endast vissa inkomster, som har anknytning till Sverige, beskattas här (källstatsprincipen) (3 kap. 17 - 18 §§ Inkomstskattelagen). Enligt 3 kap. 18 § 1 st. 10p. Inkomstskattelagen ska en begränsad skattskyldig beskattas i inkomstslaget kapital för kapitalvinst på en fastighet i Sverige eller på en privat- eller näringsbostadsrätt som innefattar nyttjanderätt till ett hus eller en del av ett hus i Sverige. Detta innebär att om du ger fastigheten i gåva till din som som sedan säljer den, kommer han att beskattas i Sverige för kapitalvinsten oavsett om han är folkbokförd i Norge. Med att fastigheten ligger i Sverige beskattas kapitalvinsten i enlighet med reglerna i den svenska Inkomstskattelagen utan hänsyn till de norska reglerna. Med vänliga hälsningar,

Beskattning vid försäljning av en privat bostadsfastighet

2019-05-01 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA |https://lagen.nu/1999:1229#A63 syskon ärver ett hus efter sin mor och har det tillsammans i 10 år,ett av syskonen har bott där hela tiden men vill nu köpa ut de andra vilket de är med på. Hur blir det med skatten vid försäljningen.
Megi Xukthi |Hej,Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! När man som fysisk person säljer en fastighet så kommer denne beskattas för kapitalvinsten i inkomstslaget kapital enligt 41 kap 2 § Inkomstskattelagen. Kapitalvinsten beräknas som skillnaden mellan ersättningen för den avyttrande tillgången minskad med utgifterna för avyttringen och omkostnadsbeloppet (44 kap. 13 § Inkomstskattelagen). Omkostnadsbeloppet är anskaffningsutgifter ökad med förbättringsutgifter. Med att fastigheten har förvärvats genom arv blir s.k. kontinuitetsprincipen aktuellt, vilket innebär att arvtagaren träder in i arvlåtarens skattemässiga situation, det vill säga, syskonen träder in i moderns skattemässiga situation. Detta innebär att anskaffningsvärdet kommer att beräknas som det modern köpte fastigheten för, ökad med eventuella förbättrande reparationer och underhåll som har gjorts (44 kap. 21 § Inkomstskattelagen). Kapitalvinster på privatbostadsfastigheter kvoteras innan man beräknar skatten. Detta innebär att man endast tar upp en viss procentsats till beskattning. I detta fall gäller 22/30 delar, enligt 45 kap. 33 § Inkomstskattelagen. Denna del skattas sedan med 30% (65 kap. 7 § Inkomstskattelagen). Den effektiva skattesatsen blir alltså 22%. Sammanfattningsvis innebär vad som ovan sagts att de två syskonen som kommer att sälja deras andel kommer att beskattas för kapitalvinsten med en skattesats på 22%. Med vänliga hälsningar,

Blandat fång

2019-03-31 i Försäljning av fastighet
FRÅGA |Hej!Vår son fick huset i gåva 2018mot ersättning. Nu när vi ska deklarera ska man fylla i försäljningspris och inköpspris,men vi har inget ,det är ju en gåva.Fyller man i inköpspris i båda kolumnerna?Mvh
Megi Xukthi |Hej,Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! Det framgår av din fråga att eran son fick huset i gåva mot ersättning. Om en överlåtelse av en fastighet sker mot ersättning, men ersättningen inte motsvarar den överlåtna tillgångens marknadsvärde, brukar man säga att det är frågan om ett blandat fång. Överlåtelsen har skett dels genom en onerös del (överlåtelse mot ersättning), dels genom en benefik del (överlåtelse utan ersättning). Det saknar betydelse hur parterna själva betecknat överlåtelseavtalet, d.v.s. det saknar betydelse om ni har överlåtit huset till eran son genom ett gåvobrev eller genom ett köpebrev. För att avgöra om en fastighetsöverlåtelse ska betraktas som köp eller gåva används den så kallade huvudsaklighetsprincipen. Principen innebär att inkomstskattemässigt anses en fastighet överlåten genom gåva om ersättningen understiger både överlåtelseårets taxeringsvärde och marknadsvärde. En sådan överlåtelse anses i sin helhet ha skett genom gåva och medför ingen vinstberäkning (RÅ 1969 ref. 32, RÅ 1981 1:29 och RÅ 2004 ref. 42). Sammanfattningsvis innebär vad som ovan sagts att om den ersättning ni har fått från eran son för huset understiger husets taxeringsvärde, kommer överlåtelsen att betraktas som gåva. Den rättsliga bedömningen som beskrivs ovan, görs av Skatteverket därför borde ni inkludera ersättningen ni har fått för huset i eran inkomstdeklarationer. Med Vänliga Hälsningar

Beskattning av fastigheter förvärvat genom gåva

2019-02-28 i Gåvoskatt
FRÅGA |Jag har fråga om skatt vid gåva och försäljning av fastighetJag och min fru äger fastighet, vilken vi avser att sälja för annat boende. Vi kan välja, att sälja fastigheten och därefter överföra resterande del av vinsten såsom gåva tillvåra barn. Vilket är fördelaktigast ur skattesynpunkt. Vid gåva antar jag att man barabetalar en expeditionsvavgift och därigenom slipper lagfartskostnad? Barnen deklarerar försäljningen med våra ingångsvärden. Den vinst vi överför till barnen betraktas då såsom förskott på arv - och skattefri? Det är väl så att gåvo- och arvsskatt inte längre finns?Har jag då rätt,om jag antar att det spelar ingen roll hur vi gör ur skattesynpunkt?
Megi Xukthi |Hej,Tack för att duvänder dig till oss på Lawline med din fråga! När du och din fru säljer eran fastighet, avses det som en avyttring av en tillgång i Inkomstskattelagens mening (44 kap. 3 § Inkomstskattelagen). En vinst eller förlust vid avyttring av en tillgång avses som en kapitalvinst eller kapitalförlust och beskattas i inkomstslaget kapital (41 kap. 2 § Inkomstskattelagen). Kapitalvinsten beräknas som skillnaden mellan ersättningen för den avyttrade tillgången minskad med utgifterna för avyttringen och omkostnadsbeloppet (44 kap. 13 § Inkomstskattelagen). Med omkostnadsbelopp avses utgifter för anskaffningen ökad med utgifter för förbättring av fastigheten. Vid avyttring av en privatbostadsfastighet tas enbart 22/30 delar av kapitalvinsten upp till beskattning (45 kap. 33§ Inkomstskattelagen). För fysiska personer är den statliga inkomstskatten på kapitalinkomster 30% vilket innebär att den effektiva skattesatsen blir 22%. Vad som ovan sagts innebär att du och din fru kommer att beskattas för vinsten när ni säljer fastigheten. Efter beskattningen om ni väljer att överföra resterande pengar som gåva till eran barn kommer inte de att beskattas för gåvan enligt huvudregeln i 8 kap. 2 § Inkomstskattelagen som säger att förvärv genom gåva är skattefria. Om ni istället väljer att ge själva fastigheten som gåva till eran barn kommer inte de att beskattas vid själva förvärvet (8 kap. 2 § Inkomstskattelagen), dock om de väljer att sälja fastigheten träder de in i eran skattemässiga situation (44 kap. 21 § Inkomstskattelagen), vilket innebär att kapitalvinsten beräknas som skillnaden mellan ersättningen för fastigheten minus den anskaffningsutgift du och din fru har haft för fastigheten. Sammanfattningsvis innebär det att om ni säljer fastigheten själva och sedan ger kapitalvinsten som gåva till eran barn, kommer du och din fru att beskattas på kapitalvinsten. Om ni istället ger själva fastigheten som gåva till eran barn, kommer inte de att beskattas för själva förvärvet men istället sker beskattningen när de avyttrar fastigheteten i framtiden. Det blir ingen skillnad på själva beskattningen men i första fallet är det ni som blir skatteskyldiga för kapitalvinsten, och i det andra fallet är det barnen som blir skatteskyldiga när de säljer fastigheten i framtiden. När det kommer till stämpelskatt, vid förvärv genom gåva behöver man betala stämpelskatt enbart om man övertar lån eller betalar något för gåvan. Om så är inte fallet, betalar man endast expeditionsavgiften (https://www.lantmateriet.se/sv/fastigheter/andra-agare/stampelskatt-och-avgifter/). Om du och din fru kommer att sälja fastigheten kommer ni att behöva betala stämpelskatt medan om ni ger fastigheten som gåva till eran barn kommer endast betalningen av expeditionsavgiften bli aktuellt. Med Vänliga Hälsningar,

Beskattning av inkomster från streaming

2019-05-01 i Inkomstskatt
FRÅGA |Min dotter har en sida på nätet där hon streamar. Det kommer in ca 3500kr i månaden därifrån. Hon har ingen firma eller så. Hur ska hon då betala skatt.
Megi Xukthi |Hej, Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Man har en skyldighet att deklarera om sin årliga inkomst överstiger 19 247 kr. Din dotter har tjänat ca. 42 000 kr därför har hon en skyldighet att deklarera sina inkomster. Först måste utredas huruvida inkomsterna ska beskattas som inkomst av näringsverksamhet eller som hobbyverksamhet. Kriterierna för att en verksamhet ska anses som näringsverksamhet är; förvärvsverksamhet (vinstsyfte), yrkesmässighet (varaktighet) och självständighet (13 kap. 1 § 1 st. Inkomstskattelagen). Beräkningen av det skattepliktiga resultatet i näringsverksamhet görs enligt reglerna i 14 kap. Inkomstskattelagen. Om din dotters verksamhet inte uppfyller ovan angivna kriterierna, (t.ex. om inget vinstsyfte finns med verksamheten) ska inkomsterna istället beskattas som hobbyverksamhet i inkomstslaget tjänst (12 kap.37 § Inkomstskattelagen). Vid beräkningen av det skattepliktiga inkomsten räknar man samman alla intäkter man får i hobbyverksamheten och sedan drar av de kostnader som man har haft. I hobbyverksamhet får man dra av alla kostnader för verksamheten som helhet. Man har en skyldighet att ta upp verksamheten i sin deklaration endast om intäkterna från hobbyverksamheten överstiger kostnaderna. Enligt 39 kap. 3 § Skatteförfarandelagen har man en skyldighet att dokumentera alla intäkter och kostnader (spara alla kvitton och liknande) för att kunna fullgöra din uppgiftsskyldighet och möjliggöra Skatteverkets kontroll av denna.Med vänliga hälsningar,

Beskattning vid förvärv av fastighet genom gåva

2019-03-31 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA |Hej,vi är 5 personer som ärver en fastighet.Fastigheten säljs nu för 5,0 mio min del är 20% .Min Dotter köper ut de övriga 80 % .Fraga: är det bättre hon köper 100% direkt?(samed även mina 20%, Eller kann jag skänka henne del 20% vid senare tillfälle utan att betalavinstskatt för denna del (20 % delen)?Vi är bada bosatta i utlandet.
Megi Xukthi |Hej, Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! Om din dotter köper din andel av fastigheten, kommer du att beskattas för kapitalvinsten. Kapitalvinsten beräknas som skillnaden mellan ersättningen för den avyttrade tillgången minskad med utgifterna för avyttringen och omkostnadsbeloppet (44 kap. 13 § Inkomstskattelagen). Med omkostnadsbelopp avses utgifter för anskaffningen ökad med utgifter för förbättring av fastigheten. Det framgår av din fråga att du har ärvt din andel av fastigheten. Vid förvärv genom arv, träder arvtagaren i arvlåtarens skattemässiga situation (44 kap. 21 § Inkomstskattelagen), vilket innebär att kapitalvinsten beräknas som skillnaden mellan ersättningen för fastigheten minus den anskaffningsutgift arlåtaren hade för fastigheten. Vid avyttring av en privatbostadsfastighet tas enbart 22/30 delar av kapitalvinsten upp till beskattning (45 kap. 33§ Inkomstskattelagen). För fysiska personer är den statliga inkomstskatten på kapitalinkomster 30% vilket innebär att den effektiva skattesatsen blir 22%. Om du istället väljer att överlåta din andel av fastigheten till din dotter genom gåva kommer inte du att beskattas för gåvan enligt huvudregeln i 8 kap. 2 § Inkomstskattelagen som säger att förvärv genom gåva är skattefria.Med vänliga hälsningar,

Beskattning vid förvärv av fastighet genom gåva

2019-02-28 i Gåvoskatt
FRÅGA |En mor vill ge en fastighet som bara är en obebyggd tomt som gåva till 1 barn och 2 barnbarn.Är det någon gåvoskatt på detta, stämpelskatt kommer det säkerligen att bli.Är det något annat som man bör tänka på, vi skriver gåvobrev.
Megi Xukthi |Hej,Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! Förvärv genom gåva är skattefria (8 kap. 2 § Inkomstskattelagen). Detta innebär att gåvotagaren inte betalar någon skatt när den förvärvar fastigheten. När det kommer till stämpelskatt, vid förvärv genom gåva behöver man betala stämpelskatt enbart om man övertar lån eller betalar något för gåvan. Om så är inte fallet, betalar man endast expeditionsavgiften (https://www.lantmateriet.se/sv/fastigheter/andra-agare/stampelskatt-och-avgifter/).Vid förvärv genom gåva träder man in i gåvogivarens skattemässiga situation (44 kap. 21 § Inkomstskattelagen), vilket innebär att om gåvotagarna väljer att sälja fastigheten i framtiden kommer kapitalvinsten att beräknas som skillnaden mellan ersättningen för fastigheten minus den anskaffningsutgift gåvogivaren hade för fastigheten, dvs. anskaffningsutgiften kommer att bli summan som modern betalade för att förvärva fastigheten. Med Vänliga Hälsningar,

Skatt vid gåva av pengar och bostadsrätt

2018-12-30 i Gåvoskatt
FRÅGA |Hej!Min pappa äger en lägenhet som han nu behöver sälja pga ålderdom!Han önskar att jag o min syster skall få pengarna från lägenheten.Vi undrar ifall det gör ngn skillnad ifall han ger bort själva lägenheten som gåva till oss ist, dvs gör det ngn skillnad skattemässigt att få lägenheten alt att få pengarna ifrån en försäljning?? Pappa har en tidigare uppskjuten vinstskatt på ca 570000sek, utöver det finns inga lån på lägenheten!MvhKarin
Megi Xukthi |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Pengar Förvärv av tillgångar genom gåva är skattefria (8 kap. 2 § Inkomstskattelagen). Om du och din syster får pengar i gåva av eran pappa, kommer gåvan vara skattefri. LägenhetOm ni istället får en lägenhet i gåva av eran pappa kommer ni vid själva förvärvet inte behöva betala någon skatt. Dock om ni i framtiden bestämmer att sälja lägenheten, kommer ni att beskattas för kapitalvinsten i inkomstslaget kapital (41 kap. 1 § Inkomstskattelagen). Kapitalvinsten beräknas som skillnaden mellan ersättningen för den avyttrande tillgången minskad med utgifterna för avyttringen och omkostnadsbeloppet (44 kap. 13 § Inkomstskattelagen). Omkostnadsbeloppet är anskaffningsutgifter ökad med förbättringsutgifter. Vid förvärv av tillgångar genom gåva blir s.k. kontinuitetsprincipen aktuellt, vilket innebär att gåvotagaren träder in i gåvogivarens skattemässiga situation, det vill säga, du och din syster kommer att träda in i eran pappas skattemässiga situation. Detta innebär att anskaffningsvärdet kommer att beräknas som det gåvogivaren (eran pappa) köpte lägenheten för, ökad med eventuella kostnader för förbättrande reparationer och underhåll som gåvogivaren har gjort i lägenheten (44 kap. 21 § Inkomstskattelagen). Kortfattad innebär vad som ovan sagts att om ni får pengar i gåva undviker ni beskattningen. Om ni istället får en lägenhet i gåva, kommer inte ni att beskattas vid själva förvärvet, dock kommer ni betala skatt på kapitalvinsten om ni väljer att sälja lägenheten i framtiden. Med Vänliga Hälsningar