Får dödsbon dra av räntekostnader mot kapitalintäkter?

2021-05-03 i Avdrag
FRÅGA |Får dödsbon dra av räntekostnader mot kapitalintäkter?
Amanda Boqvist Thiel |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att besvara din fråga kommer jag använda mig av inkomstskattelagen. Ett dödsbo är en juridisk person som innehar den avlidna personens tillgångar och skulder till dess att dödsboet skiftas. För dödsåret är dödsboet skattskyldigt för den avlidne personens inkomster fram till dödsfallet, och för sina egna inkomster därefter. Detta innebär att de regler som skulle ha gällt för den avlidne om den varit vid liv gäller på samma sätt som för skattskyldiga fysiska personer (4 kap 1 § inkomstskattelagen). För senare beskattningsår använder man de bestämmelser som gäller för fysiska personer även för dödsboet (4 kap 2 § inkomstskattelagen). Det finns dock vissa undantag, vilka dock inte är relevanta för din fråga. Eftersom samma regler gäller för dödsbon som för fysiska personer, är ränteutgifter avdragsgilla i inkomstslaget kapital (42 kap 1 § andra stycket inkomstskattelagen). Detta betyder att dödsbon får dra av ränteutgifter mot kapitalinkomster. Hoppas du känner att du fått svar på din fråga! Med vänlig hälsning,

Varför ska man återbetala lön och annan ersättning i brutto?

2021-05-03 i Inkomstskatt
FRÅGA |HejDet gäller återbetalningskrav från akassa. Som har blivit felsktiga under dagarna jag var svår sjuk. Jag sa att jag är villig att betala tillbaka. Bloppet de säger att jag måste betala är lite svårt för mig att förstå. Jag fick ersättning i netto i 30 dagar och de vill jag ska betala tillbaka i brutto alltså betala dem skatt också. Min fråga är varför ska jag betala skatt till dem? Varför ska jag betala de pengarna hag inte fått? Är det rättvist?Jag blir tacksam om ni förklara det för mig. Mvh
Amanda Boqvist Thiel |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag förstår att det kan verka konstigt, men jag ska försöka förklara för dig varför det ser ut som det gör. Först och främst ska sägas att ersättning från a-kassa eller försäkringskassan behandlas på samma sätt som lön skatterättsligt. Condictio indebitiHuvudregeln vid felaktig betalning är att betalningen ska återgå. Det följer av principen condictio indebiti. Det betyder att om man fått lön eller annan ersättning utbetald felaktigt så ska man betala tillbaka. Däremot finns det vissa undantag från den här regel, som gäller om betalningsmottagaren har varit i god tro om att den haft rätt till de mottagna pengarna, och om personen inrättat sig efter betalningen. Med god tro menas att man varken insåg eller borde ha insett att utbetalningen var felaktig. Att ha inrättat sig efter betalningen kan till exempel innebära att man har använt pengarna. Återbetalning i bruttoNedan ska jag förklara varför man ska betala tillbaka lön eller annan ersättning i brutto, det vill säga beloppet innan skatt. Först och främst ska sägas att skatteavdrag för lön och liknande ersättningar är preliminära och slutregleras i samband med deklarationen, det vill säga en gång per år. Tidigare skulle ett sådant återkrav endast omfatta nettobeloppet. Från och med den 1 januari 2019 gäller nya regler som innebär att arbetsgivare och andra (tex A-kassan) ska redovisa utbetalningar och skatteavdrag för varje månad. Tidigare skulle detta redovisas genom en årlig kontrolluppgift. De pengar som har betalats in till Skatteverket har betalats från A-kassan, men för din räkning. Skatteavdraget tillhör alltså dig och inte A-kassan. A-kassa kan då inte heller begära tillbaka beloppet till sig. Det innebär att vid felaktigt utbetald ersättning ska A-kassan begära tillbaka både utbetald lön och gjort skatteavdrag. Därför är det bruttoersättningen (beloppet innan skatt) som begärs tillbaka för dig, men skatteavdraget ändras inte eftersom det redan är inbetalt till Skatteverket. Det inbetalda beloppet ska istället "återfås" vid den slutliga skatteberäkningen. Det betyder att du kommer få tillbaka skatten på ersättningen, men först efter deklarationen det året efter att ersättningen betalats ut. Jag förstår att det kan kännas orättvist att du ska behöva ligga ute med dessa pengar nu, men det är så regleringen ser ut. Hoppas du känner att du fått svar på din fråga! Om inte är du varmt välkommen att vända dig till oss på Lawline igen. Dessutom kan jag tipsa om att höra av dig till Skatteupplysningen om du känner att mitt svar inte var tillräckligt tydligt. Med vänlig hälsning,

Ska man betala skatt i Sverige på skadestånd som man fått från chilenska staten?

2021-04-20 i Inkomstskatt
FRÅGA |Hej , min pappa och mina bröder kommer att få en ersättning eller en reparation från chilenska staten sedan de satt i fängelse som politiska fångar under Pinochets tid för tortyr och allt annat.Deras advokat uppskattar beloppet att få för ungefär en miljon kronor var .Min fråga är , måste de betala någon typ av skatt i Sverige för dem pengarna ?Kan chilenska staten sätta in pengarna direkt till deras bankkonto i Sverige ?Tack för hjälpen.
Amanda Boqvist Thiel |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du undrar om din pappa och dina bröder kommer behöva betala skatt i Sverige på det skadestånd de kommer att erhålla från chilenska staten. Ideella skadestånd Till att börja med ska sägas att skadestånd som man får på grund av kränkning genom brott, som ska täcka tex själsligt lidande, sveda och värk mm är ideella skadestånd. Sådana ideella skadestånd är skattefria. Det betyder att man i Sverige inte behöver betala skatt på ideella skadestånd. Gottgörelseförmånder från ChileEnligt Skatteverkets hemsida är gottgörelseförmåner från Chile som betalas ut för att kompensera offer och anhöriga till offer vars mänskliga rättigheter kränkts eller som drabbats av politiskt våld i Chile under diktaturtiden inte skattepliktiga.Av det du beskriver i din fråga låter det som att din pappa och dina bröder fått ersättning på grund av att de fått sina mänskliga rättigheter kränkta under diktaturtiden. Skatteverket anser att sådana ersättningar är att likställa med ideella skadestånd och att de därför inte är skattepliktiga enligt inkomstskattelagen. Kan Chilenska staten sätta in skadeståndet direkt till deras bankkonto? I och med att det rör sig om stora belopp och dessutom från utlandet kan det vara bra att din pappa och dina bröder kontaktar sina respektive banker i förväg. Min bedömning Min bedömning är att denna ersättning är skattefri i Sverige. Däremot har jag inte alla omständigheter och därför är min rekommendation att ni ändå ringer till skatteupplysningen och ställer frågan till dem. Hoppas du känner att du fått svar på din fråga! Med vänlig hälsning,

Vad händer med uppskovsbeloppet när man går bort?

2021-03-25 i Reavinstskatt
FRÅGA |Jag undrar vad som gäller efter en bostadsförsäljning om man väljer att inte betala in sin reavinstskatt och om det inte finns några pengar kvar efter man gått bort. Vad händer då med den skuld man har?
Amanda Boqvist Thiel |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du undrar vad som händer om man skjuter på reavinstskatten efter en bostadsförsäljning, och det vid ens bortgång inte finns tillräckligt med tillgångar för att täcka skulden. Att skjuta upp betalningen av vinstskatt från en bostadsförsäljning kallas för uppskov. För att besvara din fråga kommer jag först förklara lite om vad uppskov är och vad som händer med uppskovet när man avlider. Jag kommer också förklara lite om vad som händer om den nya bostaden överlåts genom arv eller testamente. Reglerna om uppskov finns i inkomstskattelagen. När man sålt sin bostad med vinst och ska köpa en ny har man i vissa fall möjlighet att skjuta upp beskattningen på hela eller delar av vinsten genom att ansöka om uppskov hos Skatteverket (47 kap 2 § inkomstskattelagen). Den nya bostaden, som har uppskovet knutet till sig, brukar kallas för ersättningsbostad. På Skatteverkets hemsida kan du läsa mer om kraven för att få skjuta upp betalningen av vinstskatten. Beloppet som ska betalas i vinstskatt kallas för uppskovsbelopp. Vad händer med uppskovsbeloppet när man avlider?Uppskovsbeloppet är en slags skatteskuld. Huvudregeln i Sverige är att man inte kan ärva någons skulder. Det betyder dock inte att skulden försvinner när man avlider. När någon dör ska ett dödsbo upprättas, och den avlidnes tillgångar och skulder överförs till dödsboet. Det är dödsboet som betalar skatt för den som gått bort, som om denne fortfarande levde (4 kap 1 § inkomstskattelagen). Skulderna ska lösas mot tillgångarna i dödsboet, vilket innebär att skulden kommer dras av mot tillgångarna. Om tillgångarna i dödsboet inte räcker till för att betala av skulderna kommer ingen ta över den resterande delen av skulden. Om bostaden överlåtes Om ersättningsbostaden övergår till en ny ägare är huvudregeln att uppskovsbeloppet ska återföras till beskattning, vilket betyder att det ska betalas. Detta gäller även om ersättningsbostaden överlåtes genom arv, testamente eller bodelning, alltså om man har gått bort. Huvudregeln är alltså att då man går bort och någon annan ärver ersättningsbostaden så ska uppskovsbeloppet betalas med den bortgångnes tillgångar. Det finns dock undantag från denna huvudregel. Om ersättningsbostaden överlåts genom arv eller testamente till maka, make, sambo eller hemmavarande barn (barn som bor hemma) under 18 år eller genom bodelning med anledning av att ett äktenskap eller samboförhållande löses upp eller att makan, maken eller sambon dör så ska uppskovet istället överföras till den nya ägaren av bostaden. Det innebär att den nya ägaren tar över uppskovet. Överföringen innebär att den nya ägaren ska betala skatt på uppskovsbeloppet när ersättningsbostaden senare säljs. Mer information om detta finns på Skatteverkets hemsida. Svar på din frågaHuvudregeln är att man inte ärver skulder. Det betyder att om det inte finns tillräckligt med tillgångar för att täcka skulden, så kommer den delen av skulden som tillgångarna inte täcker avskrivas. Om förutsättningarna är uppfyllda så kan uppskovet överföras till den som tar över ersättningsbostaden. Hoppas du känner att du fått svar på din fråga! Om inte är du varmt välkommen att vända dig till oss på Lawline igen! Med vänlig hälsning,

Är flerfamiljshus en privatbostadsfastighet eller en näringsfastighet?

2021-05-03 i Fastighetsskatt
FRÅGA |Hej! Jag och min man köpte för ett år sen en villa som är klassad som 1-2 familjshus och har beskattats som privatbostad. Villan är sedan tidigare ombyggd till tre lägenheter, alltså snarare radhus än villa. Villan har total boyta 216m2 varav vi själva bor i lägenheten på 86m2. Vi har försökt läsa på om vi kan fortsätta att hyra ut villan som privatbostad, eller om fastigheten behöver klassas om till näringsfastighet. Informationen är emellertid tvetydig och svårbegriplig och vi undrar därför om ni kan hjälpa oss att reda ut det. Det vi fått till oss är att ett småhus ska vara inrättat till bostad för en till två familjer (i nuläge hyr vi ut två delar, alltså tre familjer medräknat oss). För ett 2- familjshus bör vi enligt skatteverket använda mins 40% av den totala boytan, vilket vi gör. Villan har även en källare som till större delen används av oss. Jag läste på domstol.se att om man hyr ut fler än två lgh anses man bedriva näringsverksamhet. Enligt detta skulle vår bostad klassas som privatbostad. Läste även på skatteverket om tröghetsregeln. Om det nu är så att vi behöver klassa om fastigheten så har vi vad jag förstått två år från inköpsdatum (dec 2019) på oss att utföra ändringen?Tacksam för hjälp! Med vänlig hälsning
Amanda Boqvist Thiel |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! För att besvara din fråga kommer jag använda mig av inkomstskattelagen (IL). Privatbostadsfastighet och näringsfastighet En fastighet är antingen en privatbostadsfastighet eller en näringsfastighet (2 kap 13-14 § IL). För att en fastighet ska klassificeras som en privatbostadsfastighet krävs dels att fastigheten vid fastighetstaxeringen klassificeras som småhusenhet. Vidare ska småhuset definieras som en privatbostad. En privatbostad är ett småhus som helt eller till en övervägande del (mer än 50%) används för permanent boende eller som fritidsbostad för ägaren eller närstående till ägaren, eller är avsedd att användas som sådan bostad (2 kap 8 § IL). Precis som du skriver gäller för tvåfamiljshus, att småhuset till väsentlig del ska användas eller avses att användas för eget eller närståendes boende. Enligt förarbeten menar man med väsentlig del 40 %. Det har sedan bekräftats i rättspraxis att dessa 40 % avser ytan. Däremot är definitionen av ett tvåfamiljshus att det ska vara inrättat till bostad åt två familjer. Om jag förstår din fråga rätt är huset inrättat till bostad åt tre familjer, varför min bedömning är att det inte kan räknas som ett tvåfamiljshus. Det betyder att det inte räknas som privatbostadsfastighet. De fastigheter som inte räknas som privatbostadsfastighet är näringsfastigheter (2 kap 14 § IL). Tröghetsregeln Tröghetsregeln innebär att om det inträffar något som gör att en bostad hos samma ägare inte längre ska räknas som privatbostad, ska den ändå räknas som privatbostad under det kalenderår då ändringen sker och det följande året, om inte ägaren begär annat (2 kap 11 § IL). Detta betyder att om förhållandena ändras på sådant sätt att det egentligen är att anse som en näringsfastighet, så kan omklassificeringen skjutas upp. Att ni byggt om bostaden till tre lägenheter kan vara en sådan händelse som gör att tröghetsregeln blir aktuell. I så fall innebär det att fastigheten ändå kommer räknas som privatbostadsfastighet det året ni byggde om samt året efter. Sammanfattning Jag tycker det låter som att er fastighet räknas som en näringsfastighet och därför ska omklassificeras, samt att tröghetsregeln är aktuell. Min rekommendation är ändå att ni ringer Skatteupplysningen, de bör kunna besvara hur ni ska gå till väga. Hoppas du känner att du fått svar på din fråga! Med vänliga hälsningar,

Ska man betala skatt i Sverige på arv från utlandet?

2021-04-26 i Arvsskatt
FRÅGA |Hej, jag är japansk medborgare men är gift och bor i Sverige sen 20 år. Mina föräldrar i Japan undrar nu vad som händer när dom så småningom avlider. Hur skiftas arvet? Jag antar att jag betalar japansk arvskatt, men kan resten överföras till mig i Sverige utan att jag betalar skatt en gång till?Dessutom, om jag väljer att bli svensk medborgare nu, gör det någon skillnad? (Problemet är att jag då förlorar mitt japanska medborgarskap. Japan tillåter ej dubbelt medborgarskap.)Med vänlig hälsning
Amanda Boqvist Thiel |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Hur skiftas arvet? Normalt ska lagen i det land där den avlidne hade hemvist tillämpas på arvet. Det betyder att om den avlidne hade hemvist i Japan ska japansk lag tillämpas. Med hemvist menas det land där man är folkbokförd. Om dina föräldrar har hemvist i Japan ska arvet skiftas enligt japansk lagstiftning. Ingen arvsskatt i SverigeI Sverige har vi ingen arvsskatt, vilket betyder att man inte ska betala någon skatt på det man ärver (8 kap 2 § första stycket inkomstskattelagen). Jag har dessvärre inga kunskaper om Japans arvsrätt och skatterätt. Om de skulle ha arvsskatt i Japan kommer du däremot inte skatta på arvet ännu en gång i Sverige, eftersom vi inte har någon arvsskatt i här. Dessutom är det vanligt att länder har ingått så kallade dubbelbeskattningsavtal. Syftet med dessa avtal är att man inte ska beskattas två gånger på samma inkomst. Så även om vi hade haft arvskatt i Sverige är det möjligt att ett sådant dubbelbeskattningsavtal hade löst problematiken. Men så är inte fallet, utan du kommer inte behöva betala någon arvsskatt enligt svensk lagstiftning. Däremot är det möjligt att du kommer behöva betala arvsskatt i Japan. Hoppas du känner att du fått svar på din fråga! Om du har några ytterligare frågor är du varmt välkommen att vända dig till oss på Lawline igen. Med vänlig hälsning,

Ska man betala skatt när arv fördelas mellan arvtagarna?

2021-03-28 i Arvsskatt
FRÅGA |Min syster tar över ägandet av faderns kolonistuga. Jag får hälften av stugan värde i kontanter av henne. Stugan säljs inte till systern, hon tar över ägandet. Behöver jag betala skatt då? Det är ju ett förskott på arvet.
Amanda Boqvist Thiel |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att besvara din fråga kommer jag använda mig av inkomstskattelagen. Du skriver att stugan inte sålts till din syster, utan att hon tar över ägandet. Hade det varit så att du efter arvsskiftet sålt hälften av stugan till din syster hade detta räknats som en kapitalvinst (41 kap 2 § inkomstskattelagen). Kapitalvinster beskattas med 30 % (65 kap 7 § inkomstskattelagen).Skattefrihet vid arvDe tillgångar som man får genom arv, bodelning, gåva och testamente är skattefria (8 kap 2 § första stycket inkomstskattelagen). Arv som fördelas mellan arvtagarna omfattas alltså av skattefriheten.SammanfattningEftersom du skriver att det inte skett en försäljning av stugan är min bedömning att det inte är fråga om en kapitalvinst som beskattas. Hoppas du känner att du fått svar på din fråga och att jag tolkat din fråga rätt. Om inte är du varmt välkommen att vända dig till oss på Lawline igen.Med vänlig hälsning,