Skatt vid försäljning av bostad utanför EU

2022-01-13 i Internationell skatterätt
FRÅGA |Hej, Jag ska sälja min bostad i land utanför EU (Bosnien-Hercegovina), jag har full äganderätt. Jag är boende och arbetar i Sverige. Frågan är hur går beskattningen till, måste jag betala skatt i Sverige? Vad gäller om jag vill överföra pengarna hit till Sverige?
Fredrik Nygren |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår din fråga som att du undrar över vilket land du beskattas i när du säljer din bostad belägen i ett land utanför EU, i detta fall gäller det specifikt Bosnien-Hercegovina.Reglerna om beskattning som är relevanta för din fråga återfinns främst i inkomstskattelagen (hädanefter förkortat IL). Därutöver gäller även dubbelbeskattningsavtalet mellan Sverige och Jugoslavien (hädanefter förkortat "avtalet"). Skatteavtal för att undvika att samma inkomst beskattas i två länderFör att ett land ska få beskatta en inkomst krävs det att landet har beskattningsrätt enligt sina interna skatterättsliga regler. I Sverige är man obegränsat skatteskyldig om man: 1) är bosatt i Sverige, 2) stadigvarande vistas i Sverige, eller 3) tidigare har varit bosatt i Sverige och fortfarande har en väsentlig anknytning till hit. (3 kap. 3 § IL)Eftersom du enligt beskrivningen i din fråga är bosatt i Sverige anses du alltså som obegränsat skatteskyldig här. Det innebär helt enkelt att Sverige har rätt att beskatta dina inkomster. Det innebär däremot inte att du inte även är skatteskyldig i Bosnien-Hercegovina enligt deras regler.För att undvika att det uppstår någon dubbelbeskattning av dina inkomster, det vill säga att både Sverige och Bosnien-Hercegovina beskattar den, har länderna upprättat ett så kallat skatteavtal. Ett skatteavtal är ett avtal mellan två eller flera länder där de i förväg kommer överens om vilket land som ska få beskatta vilken typ inkomst hos personer som har anknytning till båda länderna. Med andra ord är syftet med skatteavtal att undanröja dubbelbeskattningssituationer som kan uppstå när båda ländernas lagar stadgar en skattskyldighet.Bestämmande av hemviststatVid avgörandet av vilket land som enligt skatteavtalet ska få beskatta den vinst du gör vid försäljningen av bostaden, använder man begreppet hemviststat. Hemviststaten är den stat där du har en bostad som stadigvarande står till ditt förfogande; om du har en sådan bostad i båda staterna, anses du ha hemvist i den stat med vilken dina personliga och ekonomiska förbindelser är starkast. Det innebär att om du har en bostad i både Sverige och Bosnien-Hercegovina (vilket du har angivit i din fråga), anses hemviststaten vara den stat där du har ditt centrum för dina levnadsintressen. Centrumet för dina levnadsintressen skulle sannolikt anses vara Sverige eftersom du arbetar här. (art. 4 p. 2a avtalet)Om det emellertid inte kan avgöras i vilken stat du har ditt centrum för dina levnadsintressen eller om du inte i någondera staten har en bostad som stadigvarande står till ditt förfogande, anses du ha hemvist i den stat där du stadigvarande vistas. Med andra ord bestäms hemviststaten då av var du spenderar mest tid. (art. 4 p. 2b avtalet)Om det inte heller går att bestämma i vilket land du stadigvarande vistas i, eller om du inte vistas stadigvarande i något av länderna, anses du ha hemvist i den stat där du är medborgare. (art. 4 p. 2c avtalet)Skulle det vara så att du är medborgare i båda länderna och att det inte går att bestämma din hemviststat utifrån någon av punkterna ovan, så får respektive lands skattemyndighet komma till en ömsesidig överenskommelse där de tillsammans bestämmer i vilket land du ska beskattas. (art. 4 p. 2d avtalet)I ditt fall:Utifrån den informationen du har angivit i din fråga skulle jag dra slutsatsen att din hemviststat är Sverige. Detta på grund av att det verkar vara så att du har ditt centrum för din levnadsintressen i just Sverige. Men min förhoppning är att du utifrån det jag nu har redogjort för själv kan bilda dig en uppfattning om huruvida din hemviststat är Sverige eller Bosnien-Hercegovina.Både Sverige och Bosnien-Hercegovina har beskattningsrättSom jag tidigare konstaterat är du att anse som obegränsat skatteskyldig i Sverige. Det innebär att Sverige har rätt att beskatta dina inkomster, men det innebär däremot inte att du inte även är skatteskyldig i Bosnien-Hercegovina. I det dubbelbeskattningsavtal som Sverige ingått med Bosnien-Hercegovina anges att vinst genom överlåtelse av fastighet får beskattas i den avtalsslutande stat där fastigheten är belägen. (art. 13 p. 1 avtalet)Det viktiga ordet i avtalet är "får". Utöver att Sverige har beskattningsrätt får alltså även Bosnien-Hercegovina beskatta din inkomst vid försäljningen av bostaden. Det innebär däremot inte att Bosnien-Hercegovina ska beskatta dig, utan det är upp till dem att i sina interna skatteregler avgöra huruvida du ska beskattas eller ej. Som du kanske märker är reglerna komplicerade och svaret på dubbelbeskattningsfrågan beror på de inhemska skattereglerna i Bosnien-Hercegovina. Tyvärr kan jag inte bidra med vidare hjälp i frågan eftersom det rör utländsk rätt och inte svensk rätt. Jag råder dig därför att ta kontakt med Skatteverket som kan vägleda dig i detta.Jag hoppas att du fick hjälp med din fråga!Med vänliga hälsningar,

Medborgarskapets betydelse för beskattnings- och arvsfrågor

2021-11-20 i Internationell skatterätt
FRÅGA |Jag äger skog i Finland men har bott i Sverige sedan 1982. Tänkte ansöka om svenskt medborgarskap och undrar om det förändrar beskattningen. Jag tänker behålla mitt finska medborgarskap. Jag är pensionär och får en del av pensionen till konto i Sverige och en annan del till konto i Finland (€-konto). Jag betalar skatt på all pension i Sverige men deklarerar skogsrörelsen i Finland. Påverkas arvsreglerna? Jag är gift med en svensk och har en bror i Finland.
Fredrik Nygren |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår din fråga som att du dels undrar över om ett svenskt medborgarskap förändrar din beskattningssituation, och dels om ett svenskt medborgarskap påverkar arvsreglerna. Till frågan hör att du har varit bosatt i Sverige i snart 40 år men har kvar (och avser att behålla) ditt finska medborgarskap. Vidare har du en skogsrörelse i Finland som du deklarerar för där. Därutöver är du pensionär och betalar skatt på all pension i Sverige. Slutligen har du ett äktenskap med en svensk men har kvar en bror i Finland. Det korta svaret på din fråga är att varken din beskattnings- eller arvssituation kommer att förändras. Detta beror på att frågor om beskattning och arv i första hand avgörs utifrån var du har din hemvist snarare än var du har medborgarskap. I det följande redogör jag mer utförligt för de rättsliga grunderna som mitt svar vilar på. Jag avslutar även med en kort sammanfattning av utredningen inklusive en hänvisning till vart du kan vända dig för vidare hjälp om det skulle behövas.Tillämpliga reglerReglerna som är relevanta för din fråga är relativt omfattande och snåriga. För den skatterättsliga delen av din fråga består de bland annat av inkomstskattelagen (hädanefter förkortat IL), lagen om dubbelbeskattningsavtal mellan de nordiska länderna och själva dubbelbeskattningsavtalet mellan de nordiska länderna (hädanefter förkortat avtalet). För den arvrättsliga delen av din fråga berörs lagen om arv i internationella situationer, den så kallade arvsförordningen (hädanefter förkortad ArvF) och den så kallade nordiska arvskonventionen (hädanefter förkortad NAK). För att göra det hela så enkelt som möjligt att förstå går jag i det följande inte igenom alla dessa reglerkomplex i dess fullständighet och dess hänvisningar mellan varandra. Istället håller jag mig till att förklara de delar som är mest relevanta för din fråga.UtredningI den följande utredningen har jag delat upp svaret utifrån de två olika områdena som din fråga berör, det vill säga dels beskattningsfrågan och dels arvsfrågan.Medborgarskapet i förhållande till beskattningsfråganFör att ett land ska få beskatta en inkomst krävs det att landet har beskattningsrätt enligt sina interna skatterättsliga regler. I Sverige är man obegränsat skatteskyldig här om man: 1) är bosatt i Sverige, 2) stadigvarande vistas i Sverige, eller 3) tidigare har varit bosatt i Sverige och fortfarande har en väsentlig anknytning till hit. (3 kap. 3 § IL)Eftersom du enligt beskrivningen i din fråga är bosatt i Sverige anses du alltså som obegränsat skatteskyldig här. Det innebär helt enkelt att Sverige har rätt att beskatta dina inkomster. Det innebär däremot inte att du inte även är skatteskyldig i Finland enligt finsk rätt.För att undvika att det uppstår någon dubbelbeskattning av dina inkomster, det vill säga att både Sverige och Finland beskattar den, har länderna upprättat ett så kallat skatteavtal. Ett skatteavtal är ett avtal mellan länderna där de i förväg har kommit överens om vilket av dem som ska få beskatta vilken typ inkomst hos personer som har anknytning till båda länderna.Vid avgörandet av vilket land som enligt skatteavtalet ska få beskatta dig använder man begreppet hemviststat. Av vad du har angivit i din fråga så är du åtminstone bosatt i Sverige, men du bedriver även skogsrörelse i Finland vilken du deklarerar för där. Det innebär att det inte är uppenbart vilket land man ska se som din hemviststat. För att avgöra den frågan har man i avtalet sagt att en person ska anses ha hemvist endast i den stat där personen har en bostad som stadigvarande står till dennes förfogande. I första hand kommer din hemvist alltså bestämmas av i vilket land du har en bostad. (art. 4 p. 2a avtalet)Utifrån din fråga framgår att du åtminstone har en bostad i Sverige vilket alltså skulle göra Sverige till din hemviststat. Men om det skulle vara så att du även har en bostad i Finland så går det inte att avgöra frågan på grundval av var du har en bostad. I det fallet kommer hemviststaten anses vara den stat som du har starkast personliga förbindelser till. (art. 4 p. 2a avtalet)Om du enbart har bostad i Sverige är alltså frågan avgjord redan där och Sverige kommer anses som din hemviststat. Om du däremot har bostad i både Sverige och Finland måste man undersöka vilken stat du har starkast anknytning till. Som du har förklarat i din fråga har du bott i Sverige de senaste 40 åren och du har dessutom gift dig med en person i Sverige. Det tyder på att Sverige skulle anses vara din hemviststat även i det fallet. Något som dock talar emot att du skulle ha starkast anknytning till Sverige att du har skogsrörelse och familj i Finland. Om det på grund av det inte skulle gå att bestämma din hemviststat enligt vad jag redogjort för precis ovan, ska man enligt avtalet gå vidare och undersöka i vilket stat du stadigvarande vistas. Med andra ord bestäms hemviststaten då av var du spenderar mest tid – vilket jag enligt beskrivningen i din fråga tolkar som är Sverige. (art. 4 p. 2 b avtalet)Allt detta innebär alltså att frågan om i vilket land du är medborgare aldrig behöver aktualiseras. Om du således väljer att bli svensk medborgare kommer inte det få någon påverkan på hur din beskattningssituation ser ut.Medborgarskapet i förhållande till arvsfråganVad gäller frågan om ett svenskt medborgarskap kommer påverka arvsreglerna i din situation gäller i princip samma sak som för beskattningen. Som huvudregel gäller att ditt arv vid din bortgång kommer att fördelas enligt arvsreglerna i det land där du har din hemvist. (art. 2 st. 1 NAK jfr art. 21.1 ArvF)Det finns dock två undantag från denna regel. Det ena undantaget är om du har givit uttryck i exempelvis ett testamente att du vill att ditt arv ska fördelas enligt reglerna i en annan stat som du är medborgare i. (art. 3 NAK jfr art. 22 ArvF)Det andra undantaget är om det av alla omständigheter framgår att du vid din bortgång uppenbart hade en närmare anknytning till en annan stat än din hemviststat. Detta är ett ganska högt ställt krav och det ska mycket till för att något annat lands regler än hemviststatens ska tillämpas. (art. 2 st. 2 NAK jfr art. 21.2 ArvF)Med det sagt är det alltså, likt beskattningsfrågan, vilket land som du har hemvist i som blir avgörande för frågan om vilket lands arvsregler som kommer att tillämpas. Vid denna bedömning kommer man när det gäller arvsfrågan att göra en helhetsbedömning av omständigheterna kring ditt liv under de år som föregick din bortgång. Utifrån det du har angivit i din fråga talar omständigheterna för att Sverige kommer ses som din hemviststat med liknande resonemang som vid beskattningsfrågan. (Skäl 23 ArvF)Allt detta innebär alltså att frågan om i vilket land du är medborgare inte kommer ha någon avgörande betydelse för vilket lands arvsregler som kommer att tillämpas. Istället kollar man på var du hade din hemvist vid din bortgång och eftersom det redan är Sverige så kommer inte ett svenskt medborgarskap att påverka arvsreglerna.Sammanfattning och rådSammanfattningsvis kommer varken din beskattnings- eller arvssituation påverkas av ett svenskt medborgarskap. Anledningen till det är att frågor om beskattning och arv i första hand avgörs utifrån var man anser att du har din hemvist snarare än var du har medborgarskap. Om du har fler funderingar på området är du välkommen att höra av dig till mig på min mailadress angiven nedan. Annars rekommenderar jag dig att även ta en titt på Skatteverkets hemsida här och eventuellt även ta kontakt med dem.Avslutande ordJag hoppas att du känner att du har fått svar på din fråga. För det fallet att du i efterhand kommer på några följdfrågor eller kanske upplever att jag har missförstått någonting i din fråga, är du varmt välkommen att höra av dig till mig på fredrik.nygren@lawline.se.Med vänliga hälsningar,

Beskattning av kryptovalutor

2021-04-12 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA |Hej!Jag har under några år investerat i olika former av kryptovaluter och planerar att sälja en viss del av min portfolio under en snar framtid. Min tanke är att sälja till den Amerikanska Dollarn och undrar då om den transaktionen blir skattepliktig i Sverige eller gäller det bara om jag säljer till den Svenska kronan?Min andra fråga är hur jag redovissar/skattar räntan jag tjänar genom kryptovalutor på tillexempel Blockfi.io MVH
Fredrik Nygren |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår det som att du har två stycken frågor, den första frågan tolkar jag som att du undrar över om en kapitalvinst är skattepliktig i Sverige även om den är en följd av en transaktion av utländsk valuta (i ditt fall USD). Den andra frågan tolkar jag som att du undrar över hur du ska redovisa ränteintäkter från kryptovalutor. I det följande har jag därför valt att dela upp svaret i två delar som var för sig berör dina frågor. Reglerna om beskattning återfinns som utgångspunkt i inkomstskattelagen (hädanefter IL).Skatteplikt i Sverige kvarstår trots försäljning till utländsk valutaFörutsatt att du antingen är bosatt i Sverige, stadigvarande vistas här, eller har bott här och fortfarande har väsentlig anknytning till Sverige, kommer du som fysisk person vara obegränsat skattskyldig i Sverige. Det innebär att du är skattskyldig för alla dina inkomster i Sverige och från utlandet. (3 kap. 3 § och 3 kap. 8 § IL)Den som uppfyller något av de nämnda kriterierna är således skatteskyldig i Sverige oavsett om denne avyttrar en tillgång mot ersättning av utländsk valuta eller om ersättningen är av svensk valuta. Det innebär alltså att du fortfarande kommer vara tvungen att betala kapitalvinstskatt i Sverige även om du säljer dina tillgångar mot ersättning av USD. Om tanken därutöver är att så småningom växla den erhållna ersättningen i utländsk valuta tillbaka mot svensk valuta, så kommer du beskattas för den eventuella kapitalvinsten vid växlingen av valuta. Du skulle således beskattas två gånger, en gång för försäljningen av tillgångarna och en gång för växling av den utländska valutan till svenska kronor. Det finns dock ett undantag från att bli beskattat två gånger på det nämnda sättet. Det är nämligen så att om växling sker inom trettio dagar från avyttringen, tillämpas den kurs som används vid växlingen också vid beräkningen av värdet på ersättningen. (44 kap. 16 § IL)Det innebär att kapitalvinsten eller kapitalförlusten på valutan räknas in i vinsten eller förlusten på tillgångarna.Mer information om beskattning av tillgångar mot ersättning i utländsk valuta hittar du på skatteverkets hemsida här.Redovisning av ränteintäkter från kryptovalutorSom jag tolkar scenariot för din andra fråga så har du lånat ut kryptovaluta och då samtidigt fått en fordran som du erhåller ränta på. Vid utlåning av kryptovaluta ser skatteverket det som att valutan byter ägare och att den således har avyttrats. Du skall då redovisa utlåningen som en avyttring på blankett K4 avdelning D. Angående räntan som du erhåller på den fordran du har till följd av utlåningen så ska den redovisas året efter det att du erhållit den. Redovisningen för denna inkomst gör du under ruta 7.2 i deklarationen.Om den kryptovaluta du har utlånat senare lämnas tillbaka till dig så kommer skatteverket se det som en avyttring av den fordran du hade och som ett köp av kryptovaluta. En sådan avyttring redovisar du på blankett K4 under avdelning D.Mer information om beskattning av kryptovalutor hittar du på skatteverkets hemsida här.Jag hoppas att du fick hjälp med din fråga!Med vänliga hälsningar,

Skatt vid försäljning av bostadsrätt

2021-11-21 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA |Jag köpte min bostadsrätt år 1967 för 12 000 kr. Nu får jag 1.7 milj. för försäljning av bostaden! Samtidigt har jag köpt en ny bostadsrätt i Karlskoga för 80 000 kr! Hur räknas min vinst? Under åren har jag skaffat en inglasad balkong ,och tapetserat om lägenheten och kaklat badrummet! Skatt på vinsten?
Fredrik Nygren |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår din fråga som att du undrar över hur man beräknar din vinst vid försäljning av din bostadsrätt samt vilken skatt som åläggs denna vinst. Utifrån omständigheterna i din fråga förstår jag det som att du köpte bostadsrätten för 12 000 kr år 1967. Nu säljer du den för 1.7 miljoner kr. Under åren innan försäljningen har du fixat en inglasad balkong, tapetserat om samt kaklat badrummet. I det följande går jag först igenom hur man beräknar vinsten och sedan hur man räknar ut vad som ska skattas. Reglerna som är relevanta för din fråga återfinns i inkomstskattelagen (hädanefter förkortad IL)Beräkning av kapitalvinstenInkomster som du har på grund av innehav av i tillgångar hör till vad som kallas för inkomstslaget kapital. Det innebär således att bostadsrättsförsäljningen kommer att behandlas som en kapitalinkomst. (41 kap. 1 § IL)Huvudregeln vid beräkningen av vinsten är att man beräknar skillnaden mellan försäljningsvärdet för den avyttrade tillgången minskad med utgifterna för försäljningen, och omkostnadsbeloppet. Med andra består din vinst av försäljningsvärdet minus dina utgifter för försäljningen minus omkostnadsbeloppet. (44 kap. 13 § IL)FörsäljningsvärdetFör att kunna beräkna din vinst måste vi alltså först konstatera försäljningsvärdet. Enligt vad du angav i din fråga uppgick till försäljningsvärdet till 1.7 miljoner kronor. Utgifterna för försäljningen Därefter måste vi bestämma vilka utgifter du har haft i och med försäljningen. Det skulle kunna vara saker såsom mäklararvode, homestyling och liknande utgifter som du haft i samband med försäljningen.OmkostnadsbeloppetSlutligen måste vi även beräkna det så kallade omkostnadsbeloppet. Omkostnadsbeloppet består av anskaffningsvärdet adderat med utgifter som du har haft för förbättring, reparationer och underhåll av bostaden. Som du har beskrivit det i din fråga har du installerat en inglasad balkong, tapetserat om samt kaklat badrummet. Samtliga av dessa utgifter hör till sådana förbättringsutgifter om de har gjorts inom fem år från försäljningsdagen och att de sammanlagt har uppgått till minst 5 000 kr. (46 kap. 5–12 § IL)När det kommer till anskaffningsvärdet (som du skriver är 12 000 kr) gäller lite specialregler. Först och främst ska bostadsrätter som har förvärvats före år 1974 anses vara förvärvade den 1 januari 1974. (46 kap. 14 § 1 st. IL)Som anskaffningsvärde ska anses 150 procent av bostadsrättens andel av privatbostadsföretagets behållna förmögenhet den 1 januari 1974. Förmögenheten ska beräknas med utgångspunkt i taxeringsvärdet på företagets fastighet för år 1974 och med hänsyn till företagets övriga tillgångar och skulder enligt bokslutet för det räkenskapsår som avslutats närmast före ingången av år 1974. Om det inte finns något taxeringsvärde fastställt för år 1974, beräknas det istället med ledning av det taxeringsvärde som fastställts närmast därefter. (46 kap. 14 § 2 st. IL)För att räkna ut din vinst krävs det som du märker en del uppgifter som jag inte har tillgång till. Dels behöver man veta om du har utfört renoveringarna de senaste fem åren samt vad de kostade. Därutöver behövs en del information från ditt privatbostadsföretag. Det kan du rimligen få tag på enkelt genom att ta kontakt med någon i styrelsen. Beräkning av skattSom sagt saknas uppgifter för att jag ska kunna beräkna din vinst. Det innebär att jag inte heller kan beräkna din skatt. Däremot anger jag i det följande hur skatten beräknas.Innan man bestämmer vad den slutliga skatten blir är det viktigt att komma ihåg att det inte är hela vinsten som ska tas upp för beskattning. Där enbart tjugotvå trettiondelar (22/30) av vinsten som ska tas upp för beskattning. (46 kap. 18 § IL)Det innebär att om vi låtsats att din vinst uppgick till 100 000 kr, beräknas det belopp som ska tas upp för beskattning på följande vis:100 000 x (22/30) = 73 333,333… kr.Vinstbeloppen som i exemplet ska tas upp för beskattning är alltså 73 333,333…kr. Skattesatsen som åläggs denna vinst är sedan 30%. (65 kap. 7 § IL)Som en avslutande rekommendation kan jag även tillägga att mycket information finns att hitta på Skatteverkets hemsida som du hittar här.Jag hoppas att du fick hjälp med din fråga!Med vänliga hälsningar,

Beskattning av pension vid flytt utomlands

2021-07-20 i Internationell skatterätt
FRÅGA |Hej, En fråga om beskattning av svensk pension. Ja har allmän pension, premiepension och tjänstepension från privat tjänst från Sverige. Min man har allmän pension, premiepension och tjänstepension från offentlig tjänst från Sverige. Vi har flyttat ut från Sverige tillbaka Tyskland och är tysk medborgare. Hur fungerar det med beskattningen, betalar vi skatt på pensionen i Tyskland eller Sverige? Tack för svaret!
Fredrik Nygren |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår din fråga som att du undrar över hur det kommer bli med beskattningen av din och din mans pension då ni flyttat från Sverige till Tyskland. Frågan är således om ni kommer betala skatt på pensionen i Sverige eller i Tyskland. Förutsättningarna för din fråga förstår jag som att du får pension i form av allmän pension (där premiepension ingår) och tjänstepension, detsamma gäller för din man men hans pension kommer från offentlig tjänst. Vidare är ni dessutom tyska medborgare. Det korta svaret på din fråga är att åtminstone din pension förmodligen kommer att beskattas i Tyskland. Din mans pension är det svårare för mig att säga någonting säkert om då det beror på omständigheter som jag inte har tillgång till utifrån det du skrev i din fråga. I det följande kommer jag emellertid att gå igenom de mest relevanta reglerna på ett sätt så att du/ni förhoppningsvis själva kan komma till en slutsats.De regler om beskattning som är relevanta för din fråga är ett relativt omfattande och snårigt regelkomplex som bl.a. består av inkomstskattelagen (hädanefter förkortat IL), lagen om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta och lagen om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Tyskland. Därutöver gäller även själva dubbelbeskattningsavtalet mellan Sverige och Tyskland (hädanefter förkortat "avtalet"). För att göra det hela så enkelt som möjligt att förstå går jag i det följande inte igenom alla dessa lagar och dess hänvisningar mellan varandra, istället förklarar jag enbart de mest relevanta delarna för din fråga. Skatteavtal för att undvika att samma inkomst beskattas i två länderFör att ett land ska få beskatta en inkomst krävs det att landet har beskattningsrätt enligt sin interna skatterätt. Den svenska interna skatterätten säger att Sverige behåller beskattningsrätten över personer som flyttar härifrån. Detta gäller under de fem första åren från det att personen flyttat, förutsatt att denne inte bevisar att den inte längre har någon väsentlig anknytning till Sverige. För att sådan väsentlig anknytning inte längre ska anses finnas krävs i stort sett att man "klipper alla band" till Sverige. (3 kap. 7 § IL)Då ni har flyttat till Tyskland och även är medborgare där, kommer även Tyskland vilja beskatta eran inkomst (pension). För att undvika att det uppstår någon dubbelbeskattning av inkomsten, det vill säga att både Sverige och Tyskland beskattar den, har länder upprättat ett så kallat skatteavtal. Det innebär att länderna i förväg har kommit överens om vilket av dem som ska få beskatta vilken typ inkomst när en person har anknytning till båda länderna. Du kan läsa mer om skatteavtal på skatteverkets hemsida här.Bestämmande av hemviststatVid avgörandet av vilket land som enligt skatteavtalet ska få beskatta personen i fråga använder man begreppet hemviststat. Hemviststaten är den stat där du har en bostad som stadigvarande står till ditt förfogande; om du har en sådan bostad i båda staterna, anses du ha hemvist i den stat med vilken dina personliga och ekonomiska förbindelser är starkast. Det innebär att om ni har en bostad i Tyskland och ingen bostad i Sverige, så kommer eran hemviststat att vara Tyskland. Har ni emellertid en bostad i båda länderna anses hemviststaten vara den stat där ni har erat centrum för era levnadsintressen. (4 art. 2 p. a avtalet)Om det emellertid inte kan avgöras i vilken stat ni har erat centrum för era levnadsintressen eller om ni inte i någondera staten har en bostad som stadigvarande står till erat förfogande, anses ni ha hemvist i den stat där ni stadigvarande vistas. Med andra ord bestäms hemviststaten då av var ni spenderar mest tid. (4 art. 2 p. b avtalet)Om det inte heller går att bestämma i vilket land ni stadigvarande vistas i, eller om ni inte vistas stadigvarande i något av länderna, anses ni ha hemvist i den stat där ni är medborgare. I din fråga skrev du att ni var tyska medborgare, så om det inte går att bestämma eran hemviststat utifrån de punkter jag gått igenom kommer ni att anses ha eran hemviststat i Tyskland – förutsatt att ni inte har dubbelt medborgarskap och även är medborgare i Sverige. (4 art. 2 p. c avtalet)Skulle så vara fallet, det vill säga att ni är medborgare i båda länderna och att det inte går att bestämma eran hemviststat utifrån någon av punkterna ovan, så får respektive lands skattemyndighet komma till en ömsesidig överenskommelse där de tillsammans bestämmer i vilket land ni ska beskattas. (4 art. 2 p. d avtalet)Eftersom jag inte har tillgång till all relevant information angående erat förhållande kan jag tyvärr inte med 100 % tillförlitlighet säga något om vilket land som är er hemviststat, men jag skulle tro att det förmodligen är Tyskland. Vanlig pension beskattas enbart i hemviststaten När det är bestämt vilket land som är hemviststat går det utifrån avtalet även att avgöra vilket land som pensionen kommer att beskattas i. Pension, som person med hemvist i en avtalsslutande stat uppbär, beskattas nämligen endast i denna stat. Det innebär att pensionen du får från Sverige kommer att beskattas i hemviststaten – det vill säga troligtvis i Tyskland. (18 art. 1 p. avtalet)Beskattning av pension från offentlig tjänst Angående din mans pension och beskattningen av den gäller däremot att den endast beskattas av den stat som betalar ut den – det vill säga Sverige. (19 art. 2 p. första meningen avtalet)Från denna regel finns dock ett undantag enligt vilket pension endast beskattas i den andra avtalsslutande staten (det vill säga Tyskland) om personen i fråga (det vill säga din man) har hemvist i denna stat och är medborgare där och inte är medborgare i den förstnämnda staten. Det innebär att om din man har sin hemvist i Tyskland, har ett tyskt medborgarskap och inte har ett svenskt medborgarskap, så kommer han att likt dig endast beskattas i Tyskland. (19 art. 2 p. andra meningen avtalet)Det jag nu har gått igenom om pension från offentlig tjänst gäller emellertid inte på pension som betalas ut på grund av arbete som utförts i samband med rörelse som bedrivs av staten eller en av dess politiska underavdelningar eller lokala myndigheter. I sådana fall tillämpas de vanliga reglerna, det vill säga de som gäller för dig, vilket var det jag gick igenom under rubriken "vanlig pension beskattas enbart i hemviststaten". (19 art. 3 p. avtalet)Jag hoppas att du fick hjälp med din fråga!Med vänliga hälsningar,