Anskaffningsutgift (inköpspris) vid fastighetsförsäljning

2021-10-03 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA |Hej. Jag skall sälja min fastighet, vilken jag övertog som gåva från min dåvarande partner för ca 18 år sedan. Han köpte huset 1977 för ca 150.000 kronor.Vad skall jag ta upp som inköpspris för huset när jag skall skatta/ deklarera?
Victoria Andersson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar det som att du undrar vilket inköpspris du ska ta upp för ett hus du har erhållit som en gåva.Svaren på din fråga regleras i inkomstskattelagen (IL).Utifrån en skattehänsyn, exempelvis när du ska sälja huset går med vinst, så kan anskaffningsutgiften (inköpspriset) påverka det totala skatteunderlaget som du kommer behöva skatta på. Detta skatteunderlag kallas för kapitalvinst.Kapitalvinsten beräknas genom att ersättningen för fastigheten ska minskas med utgifterna för försäljningen och omkostnadsbeloppet enligt 44 kap. 13 § IL.Vad är då ett "omkostnadsbelopp"?Vad som avses med omkostnadsbeloppet framgår enligt 44 kap. 14 § IL. Där står det att omkostnadsbeloppet innefattar två poster: anskaffningsutgiften och eventuella förbättringskostnader. Det är två viktiga poster eftersom dessa påverkar storleken på kapitalinkomsten som du kommer behöva skatta på (ju större anskaffningsutgift, desto mindre blir den slutliga kapitalvinsten (skatteunderlaget)).Vad avses med anskaffningsutgiften ("inköpspriset")?Med anskaffningsutgift avses beloppet som den skatteskyldiga har betalat för fastigheten/bostadsrätten. Utifrån informationen du har delat med dig av så har din före detta partner anskaffat egendomen för 150 000 kr.Vad blir då anskaffningsutgiften ("inköpspriset") för dig?Enligt skattelagarna vi har i Sverige så gäller en princip som kallas för "kontinuitetsprincipen" som framgår enligt 44 kap. 21 § IL. Detta innebär att den som förvärvat egendom genom gåva (Du) inträder i den tidigare ägarens skattemässiga situation. Detta innebär alltså att det är den tidigare ägarens anskaffningsutgift (inköpspris) som kommer gälla för dig rent skattemässigt, vilket då uppgår till 150 000 kr.Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Beskattning av kapitalvinst vid försäljning av aktier

2021-08-25 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA |HejJag har ett aktiebolag och driver restaurangverksamhet , nu ska jag sälja 30% av mina aktier , behöver jag skatta för den vinsten som uppstår då när jag öppnade aktiebolaget så betalade jag in 100.000 kronor för aktiekapitalet.?mvh
Victoria Andersson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Svaret på din fråga återfinns i inkomstskattelagen (IL), jag uppmuntrar dig också att besöka Skatteverkets rådgivning för en förklaring på hur beräkningen ska ske.För att besvara din fråga så måste jag inledningsvis göra några antaganden. Jag antar att med "ditt företag" så avses ett aktiebolag vars aktier du heläger (100 %). Du vill nu sälja 30 % av dessa och undrar ifall du kommer behöva betala kapitalvinst på detta.När man säljer aktier och går med vinst så kommer detta att tas upp som en intäkt enligt 42 kap. 1 § st. 1 IL (se också 41 kap. 1 § st. 1 IL). Detta innebär alltså att du ska skatta på den intäkten (skattepliktig inkomst) som tillkommer. Däremot, finns det en möjlighet att minska den skattepliktiga inkomsten genom att betrakta eventuella kostnader du har haft för att anskaffa aktierna.Gällande aktier som avyttras (säljs) så finns relevanta regler i 44 och 48 kap IL, se 48 kap. 2 § IL. Kapitalvinsten beräknas genom att ta skillnaden på ersättningen (det du säljer aktierna för) minskat med utgifter för avyttringen (ex. mäklararvoden, juristarvode) och omkostnadsbeloppet, se 44 kap. 13 § IL.Kapitalvinst = ersättningen – (utgifter för avyttringen + omkostnadsbeloppet)Eftersom kostnaden för aktiekapitalet inte omfattas av "utgifter för avyttringen" måste vi alltså se till den andra kostnadsposten: omkostnadsposten. Ifall kostnaden (aktiekapitalet) kan tillgodoräknas till omkostnadsbeloppet så kan vi alltså minska den totala skattepliktiga inkomsten (underlaget du skattar på).Med omkostnadsbeloppet avses utgifter du har haft för anskaffningen av aktierna (ex. inbetalt aktiekapital och avgiften du betalade för registrering av bolaget till Bolagsverket), se 44 kap. 14 § IL. Detta innebär alltså att aktiekapitalet på 100 000 kr betraktas som en avgift du har haft för anskaffningen.Däremot så säljer du inte alla dina aktier, utan endast 30 % (om vi utgår från att du heläger bolaget). Då borde du inte kunna tillgodoräkna hela aktiekapitalet som en kostnad på försäljningen av 30 % av totala antalet aktier, du borde däremot kunna räkna med en kostnad på 30 % av aktiekapitalet (30 % av 100 000 kr = 30 000 kr). Du drar alltså av 30 000 kr från den skattepliktiga inkomsten som uppstår när du säljer 30 % av totala antalet aktier. Resterande kostnaden du haft (70 000kr) ska alltså dras när du säljer av dina resterande aktier (70 % av aktierna som kvarstår i ditt ägo).Vi kan ta ett exempel: ifall du säljer aktierna för 40 000 kr och du endast haft aktiekapitalet som kostnad, så ska du endast skatta på (40 000 – 30 000 kr =) 10 000 kr. Du kommer alltså fortfarande vara skattepliktig för överskottet (10 000 kr) som kvarstår efter att du dragit av kostnaderna du haft för bolaget.Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Avdrag för bytet av ett värmesystem i en fastighet

2021-02-28 i Omkostnadsbelopp
FRÅGA |Jag fick ett hus i gåva av min mamma 2001. Huset är byggt 1960. Nu ska huset säljas men det ursprungliga värmesystem (oljepanna, senare kompletterad med med elpatron) har nu lagt av. Jag har planer på att installera ett luft-vatten system för 150 000 kr innan försäljning. Hur mycket av 150 000 kr får jag dra av innan jag skattar för vinsten av husförsäljningen?
Victoria Andersson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag har tolkat det som att din fråga rör vinstskatten för en fastighet som du erhållit genom en gåva av din mamma. Svaret på din fråga regleras i inkomstskattelagen (IL).Eftersom det är en fastighet som ska säljas så är det särskilt det 44:e och 45:e kapitlet i inkomstskattelagen som ska tillämpas. För att förenkla besvarandet av din fråga och hur den eventuella vinstskatten skulle kunna se ut, så kommer jag dela upp mitt svar i två steg. Det första steget är att utröna vad kapitalvinsten är. Kapitalvinsten är det belopp som du ska skatta på. Den beräknas genom att ersättningen för fastigheten (det du säljer fastigheten för; försäljningsvärdet) ska minskas med utgifterna för försäljningen och omkostnadsbeloppet enligt 44 kap. 13 § IL.Det andra steget är att beskriva hur beräkningen av vinstskatten sker.Första steget: omkostnadsbeloppet för egendomenVad som avses med omkostnadsbeloppet framgår enligt 44 kap. 14 § IL. Där står det att omkostnadsbeloppet innefattar anskaffningsutgiften och eventuella förbättringskostnader. Det är två viktiga poster eftersom dessa påverkar storleken på kapitalinkomsten som dina föräldrar kommer behöva skatta på.1. Vad avses med anskaffningsutgiften?Med anskaffningsutgift avses beloppet som den skatteskyldiga har betalat för fastigheten/bostadsrätten. Eftersom du inte har delat med dig någon sådan uppgift kan jag däremot inte göra en fullgod beräkning.För att förenkla förståelsen så kan vi utgå från att fastigheten inköptes för 100 000 kr i mitt exempel.2. Vad avses med förbättringsutgifter?Vad som avses med förbättringsutgifterna är generellt sett sådant som den skattepliktiga (Du) har lagt ned för att förbättra fastigheten. Hur detta beräknas för fastigheter regleras i 45 kap. IL, se särskilt 45 kap. 12 § IL.Förbättringsutgifterna kan därefter delas upp i två distinkta kategorier. Det första är s k förbättrande reparationer medan det andra är ny-, till- och ombyggnader av fastigheten. Ett exempel på en förbättrande reparation är att en värmepanna byts ut i fastigheten medan en ombyggnad är att slå ut en vägg eller att flytta köket. Det är viktigt att indelningen sker korrekt då huvudregeln är att förbättrande reparationer inte räknas med i omkostnadsbeloppet, medan utgifter för ny-, till- och ombyggnader räknas med i omkostnadsbeloppet.Däremot så anses vissa förbättrande reparationer vara av sådant slag att det kan räknas med i omkostnadsbeloppet trots huvudregeln. Detta gäller ifall den förbättrande reparationen har lämnat fastigheten i ett bättre skick vid avyttringen än vid förvärvet. Dock så ska det uppmärksammas att dessa reparationer måste hänföras sig till beskattningsåret alternativt något av de fem föregående beskattningsåren för att omfattas av omkostnadsbeloppet, den s k femårsregeln. Regeln framgår av 45 kap. 12 § st. 2 IL. Förbättringsutgifterna måste också under ett beskattningsår uppgå till minst 5 000 kronor för att omfattas av omkostnadsbeloppet (45 kap. 11 § IL).Såsom jag har förstått dina uppgifter så planerar du att byta ut värmesystemet och ersätta det med en luftvärmepump samt undrar ifall detta kan dras av från kapitalvinsten så du kan slippa skatta på det.Enligt huvudregeln så skulle luftvärmepumpen falla inom kategorin för förbättrande reparationer. Detta skulle innebära att det inte får räknas med i omkostnadsbeloppet, vilket medför att det inte får dras av från kapitalvinsten. Däremot så finns det förmodligen utrymme att anse att den här nya luftvärmepumpen medfört att fastigheten är i ett bättre skick vid försäljningen än vid förvärvet (tidpunkten då du erhöll fastigheten). Jag anser alltså att luftvärmepumpen bör kunna anses som en förbättrande reparation som kan medräknas i omkostnadsbeloppet trots huvudregeln (Dvs: får dras av från kapitalvinsten innan du skattar på det). Eftersom du planerar att utföra reparationen innan du säljer fastigheten kommer inte heller femårsregeln vara till problem.Viktigt att tillägga är dock att det inte är hela beloppet på 150 000 kr som får dras av. Du får endast göra avdrag för den prisskillnaden mellan den nya, dyrare delen (luftvärmepumpen) och delen som fanns tidigare (oljepannan med kompletterande elpatron). För denna beräkning så behöver du alltså ta reda på vad kostnaden för oljepannan med den kompletterande elpatronen skulle varit om du valt att behålla och reparera den istället för att byta ut den mot luftvärmepumpen.För att exemplifiera det så kan vi säga att kostnaden för oljepannan med elpatronen skulle kostat 50 000 kr. Detta skulle innebära att det är mellanskillnaden på 100 000 kr (150 000 – 50 000) som du skulle få dra av på kapitalvinsten.Andra steget: beräkning av vinstskattenNär vi har beräknat kapitalvinsten så ska vi slutligen kvotera detta belopp. För fastigheter som används som privat bostad så gäller det nämligen att endast 22/30-delar av kapitalvinsten ska tas upp och beskattas (45 kap. 33 § IL). Skattesatsen ligger på 30 % enligt 65 kap. 7 § IL.Eftersom jag inte har någon uppgift om vad kostnaden för en installation av en oljepanna och elpatron skulle ha varit så kan jag inte med säkerhet besvara hur mycket av de 150 000 kr som du skulle få dra av från kapitalvinsten. För att beräkna den slutliga vinstskatten så är det alltså särskilt kostnaden för oljepannan och elpatronen som du måste ta reda på.För att fortsätta på mitt exempel för hur den slutliga vinstskatten skulle kunna se ut och beräknas så utgår vi från att fastigheten köptes för 100 000 kr, att förbättringen från oljepannan till luftvärmepumpen kan estimeras till 100 000 kr (150 000 – 50 000 kr) samt att fastigheten säljs för 4 000 000 kr.Fastigheten (100 000 kr) + förbättrande reparationen (150 000 - 50 000 = 100 000 kr) ska alltså dras av vinsten (4 000 000 kr). Detta medför en kapitalvinst på 3,8 Mkr. Från detta ska du endast skatta på 22/30-delar av kapitalvinsten; 3,8 Mkr x 22/30 ≈ 2,79 Mkr.Skatten som du skulle fått betala skulle då ligga på 0,3 (skattesatsen) x 2,79 Mkr ≈ 837 000 kr. Men eftersom detta är ett hypotetiskt exempel så gäller inte denna siffra i ditt fall.Hoppas att du har fått svar på din fråga,Med vänlig hälsning,

Beskattning av kapitalvinst och arvsskatt

2021-01-15 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA |Mina föräldrar har sålt sin egendom och min far vill ge mig förskott på arv Jag är ensambarn.Hur mycket kan jag erhålla utan att behöva skatta för det?Min mors del står under överförmyndare eftersom hon är dement.Mina föräldrar köpte stället 1960 för 50000 kr och försäljningsvärdet är 2,9 miljoner.Hur stor blir vinstskatten?Mvh
Victoria Andersson |Hej!Jag tolkar det som att du har två separata frågor. Den ena behandlar vinstskatten för en fastighet alternativt en bostadsrätt. Den andra frågan behandlar vad för skatt du som gåvomottagare eventuellt måste betala.Svaren på dina frågor regleras i inkomstskattelagen (IL).Gällande vinstskatten så är utgångspunkten att man särskiljer hur en fastighet ska beskattas (45 kap. IL) från hur en bostadsrätt ska beskattas (46 kap. IL). Eftersom det inte framgår vad för slags egendom dina föräldrar har sålt (fastighet eller bostadsrätt) så är det svårt för mig att tillämpa det rätta kapitlet i inkomstskattelagen. Däremot så är reglerna vid kapitalvinster för fastigheter och bostadsrätter tämligen lika så detta kommer inte påverka vad som gäller vid besvarandet av din fråga alltför mycket.Det första steget är att utröna vad kapitalvinsten är. Kapitalvinsten är det belopp som dina föräldrar ska skatta på. Den beräknas genom att ersättningen för fastigheten (2,9 miljoner) ska minskas med utgifterna för försäljningen och omkostnadsbeloppet enligt 44 kap. 13 § IL.Det andra steget är att beskriva hur beräkningen av vinstskatten sker.Första steget: omkostnadsbeloppet för egendomenVad som avses med omkostnadsbeloppet framgår enligt 44 kap. 14 § IL. Där står det att omkostnadsbeloppet innefattar anskaffningsutgiften och eventuella förbättringskostnader. Det är två viktiga poster eftersom dessa påverkar storleken på kapitalinkomsten som dina föräldrar kommer behöva skatta på.1. Vad avses med anskaffningsutgiften?Med anskaffningsutgift avses beloppet som den skatteskyldiga har betalat för fastigheten/bostadsrätten. Utifrån informationen du har delat med dig av så har dina föräldrar anskaffat egendomen för 50 000 kr. Anskaffningsutgiften är alltså 50 000 kr.Däremot finns det ett undantag till detta förhållande. Ifall det är en bostadsrätt som avyttras så gäller istället en schablonregel för anskaffningsutgiften enligt 46. Kap 14 § IL. Schablonregeln innebär att alla bostadsrätter som har förvärvats före 1974 (vilket gäller för dina föräldrar) ska istället anses förvärvad den 1 januari 1974. Då ska istället anskaffningsutgiften beräknas som 150 % av bostadsrättens andel av bostadsrättsföreningens förmögenhet den första januari 1974, 46 kap. 14 § IL. Då gäller alltså inte anskaffningsutgiften på 50 000 kr.Eftersom jag varken vet vad för slags egendom dina föräldrar har avyttrat samt vad bostadsrättens andel av bostadsrättsföreningens förmögenhet den första januari 1974 var så kan jag dessvärre inte dra en slutsats om vilket belopp som ska användas vid anskaffningsutgiften. För att utröna denna information skulle dina föräldrar kunna kontakta bostadsrättsföreningen.2. Vad avses med förbättringsutgifter?Vad som avses med förbättringsutgifterna är generellt sett sådant som den skattepliktiga (dina föräldrar) har lagt ned för att förbättra fastigheten. Hur detta beräknas för fastigheter regleras i 45 kap. IL, se särskilt 45 kap. 12 § IL. För bostadsrätter regleras det istället i 46 kap. IL, se 46 kap. 8–10 §§ IL.Förbättringsutgifterna kan därefter delas upp i två distinkta kategorier. Det första är s k förbättrande reparationer medan det andra är ny-, till- och ombyggnader av fastigheten. Ett exempel på en förbättrande reparation är att en värmepanna byts ut i fastigheten medan en ombyggnad är att slå ut en vägg eller att flytta köket. Det är viktigt att indelningen sker korrekt då huvudregeln är att förbättrande reparationer inte räknas med i omkostnadsbeloppet, medan utgifter för ny-, till- och ombyggnader räknas med i omkostnadsbeloppet.Däremot så anses vissa förbättrande reparationer vara av sådant slag att det kan räknas med i omkostnadsbeloppet trots huvudregeln. Detta gäller ifall den förbättrande reparationen har lämnat fastigheten i ett bättre skick vid avyttringen än vid förvärvet. Dock så ska det uppmärksammas att dessa reparationer måste hänföras sig till beskattningsåret alternativt något av de fem föregående beskattningsåren för att omfattas av omkostnadsbeloppet. Detta framgår av 45 kap. 12 § st. 2 IL för fastigheter och i 46 kap. 10 § st. 2 IL för bostadsrätter. Förbättringsutgifterna måste också under ett beskattningsår uppgå till minst 5 000 kronor för att omfattas av omkostnadsbeloppet (för fastigheter; 45 kap. 11 § IL och för bostadsrätter 46 kap. 8 § IL).Andra steget: beräkning av vinstskattenNär vi har beräknat kapitalvinsten så ska vi slutligen kvotera detta belopp. För bostadsrätter såsom fastigheter som används som privat bostad gäller det nämligen att endast 22/30-delar av kapitalvinsten ska tas upp och beskattas (för fastigheter: 45 kap. 33 § IL och för bostadsrätter: 46 kap. 18 § IL). Skattesatsen ligger på 30 % enligt 65 kap. 7 § IL.Eftersom jag inte har någon uppgift om vilken typ av egendom det är (bostadsrätt eller fastighet) samt att jag inte vet vad för slags förbättringsutgifter dina föräldrar har haft så kan jag inte uttala mig om vad den slutliga vinstskatten kommer bli. För att beräkna vinstskatten är det alltså dessa uppgifter som ni måste ta reda på. Tänk på att ju större omkostnadsbeloppet är (anskaffningsutgiften och eventuella förbättringsutgifter), desto mindre behöver dina föräldrar skatta på.Måste du skatta för arvet och/eller gåvan från dina föräldrar?Sedan 2004 så har Sverige avskaffat arvs- och gåvoskatten som tidigare gällde. Detta innebär att så länge värdeöverföringen från din far till dig uppfyller kraven för att vara ett arv eller en gåva så kommer du inte beskattas för detta oavsett storleken, se 8 kap. 2 § IL.Hoppas att du har fått svar på din fråga,Med vänlig hälsning,

Omkostnadsbelopp vid försäljning av fritidsbostad

2021-09-01 i Omkostnadsbelopp
FRÅGA |Vid försäljning av fritidsbostad ingick diverse inventarier (möbler, trädgårdstraktor, verktyg etc) som införskaffats inom de senaste 3-5 åren innan försäljning. Det totala anskaffningsvärdet är ca: 200.000 kr (1,5% av fastighetens försäljningspris). Kan man inkludera anskaffningskostnaden för dessa inventarier vid beräkning av reavinst? Man kan ju hävda att dessa inventarier har påverkat försäljningspriset.
Victoria Andersson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Svaret på din fråga regleras i inkomstskattelagen (IL).För att besvara din fråga måste jag först klassificera vad för slags bostad det är rent skattemässigt. Det finns två relevanta kategorier: en privatbostadsfastighet eller en näringsfastighet. Detta innebär alltså att även fast du brukar bostaden som en fritidsbostad, så kommer den troligen att betraktas som en privatbostadsfastighet. Detta förutsatt att fastigheten består av ett småhus med tillhörande tomtmark, samt att minst 50 % av husets yta används av ägaren (eller närstående till denna) som dess fritidsboende, 2 kap. 8 och 13 IL. Hus som inte kan klassificeras som privatbostadsfastighet är i stället en näringsfastighet, 2 kap. 14 § IL.Jag kommer hädanefter utgå från att du använder bostaden som ett fritidsboende, vilket medför att denna ska betraktas som en privatbostadsfastighet ur ett skatterättsligt perspektiv. Jag kommer också utgå från att det handlar om fast egendom och inte en bostadsrätt, vilket då medför att skatteberäkningen kommer ske utifrån kapitel 44 IL och kapitel 45 i IL. Jag uppfattar det också som att med den "totala anskaffningskostnaden" du beskriver är anskaffningsvärdet för inventarierna (möbler, trädgårdstraktor och verktyg). Jag ska förklara nedan hur dessa kostnader förhåller sig till kapitalvinsten, och om det ens är möjligt att minska skatteunderlaget (beloppet som du kommer behöva skatta på).Först så ska vi utröna vad kapitalvinst är för något. Kapitalvinsten är det belopp som du ska skatta på. Den beräknas genom att ersättningen för fastigheten (vi säger 13,5 miljoner kr) ska minskas med (1) utgifterna för försäljningen och (2) omkostnadsbeloppet enligt 44 kap. 13 § IL.Vad är "utgifterna för försäljningen"?Med utgifter för försäljningen avses exempelvis mäklarkostnader och homestyling (inredare som inreder en bostad så att försäljningsvärdet förhoppningsvis stiger). Kostnader för möbler, trädgårdstraktor och verktyg som du har använt och införskaffat de senaste 3–5 åren omfattas förmodligen inte av denna kostnadspost.Däremot, kanske kostnaden kan omfattas i "omkostnadsbeloppet".Vad är omkostnadsbeloppet för egendomen?Vad som avses med omkostnadsbeloppet framgår enligt 44 kap. 14 § IL. Där står det att omkostnadsbeloppet innefattar (1) anskaffningsutgiften och (2) eventuella förbättringskostnader för egendomen. Det är två viktiga poster eftersom dessa påverkar storleken på kapitalinkomsten som du kommer behöva skatta på (skatteunderlaget).1. Vad avses med (1) anskaffningsutgiften?Med anskaffningsutgift avses beloppet som den skatteskyldiga (du) har betalat för fastigheten. Du har inte delat med dig av en sådan, men vi kan säga att du lade ned 4 miljoner kr för att anskaffa fastigheten.Här omfattas inte möblerna, trädgårdstraktorn eller verktygen, eftersom dessa införskaffades efter att du anskaffat själva fastigheten.Däremot, finns det en slutlig kostnadspost ("förbättringsutgifter") som dessa kostnader i stället skulle kunna omfattas av.2. Vad avses med förbättringsutgifter?Vad som avses med förbättringsutgifterna är generellt sett sådant som den skattepliktiga (du) har lagt ned för att förbättra fastigheten. Hur detta beräknas för fastigheter regleras i 45 kap. IL, se särskilt 45 kap. 12 § IL.Förbättringsutgifterna kan därefter delas upp i två distinkta kategorier. Det första är s k förbättrande reparationer medan det andra är ny-, till- och ombyggnader av fastigheten. Ett exempel på en förbättrande reparation är att en värmepanna byts ut i fastigheten medan en ombyggnad är att slå ut en vägg eller att flytta köket.Det är viktigt att indelningen sker korrekt då huvudregeln är att förbättrande reparationer (förstnämnda kategorin) inte räknas med i omkostnadsbeloppet, medan utgifter för ny-, till- och ombyggnader (sistnämnda kategorin) räknas med i omkostnadsbeloppet.Däremot så anses vissa förbättrande reparationer vara av sådant slag att det kan räknas med i omkostnadsbeloppet trots huvudregeln. Detta gäller ifall den förbättrande reparationen har lämnat fastigheten i ett bättre skick vid avyttringen än vid förvärvet. Dock så ska det uppmärksammas att dessa reparationer måste hänföras sig till beskattningsåret alternativt något av de fem föregående beskattningsåren för att omfattas av omkostnadsbeloppet. Detta framgår av 45 kap. 12 § st. 2 IL för fastigheter. Förbättringsutgifterna måste också under ett beskattningsår uppgå till minst 5 000 kronor för att omfattas av omkostnadsbeloppet (för fastigheter; 45 kap. 11 § IL)Utifrån dessa två kategorier så omfattas inte möbler eller verktyg. Avseende trädgårdstraktorn är det mindre klart vad som skulle gälla. Exempelvis skulle man kunna argumentera för att det var en kostnad (anskaffningsutgiften för traktorn) som uppstod för att renovera gården på fastigheten som också lämnade fastigheten i ett bättre skick vid försäljningen. Att det skulle uppgå till minst 5 000 kr framstår som självklart och förbättringen har skett inom de senaste fem beskattningsåren.I slutändan är det däremot Skatteverket som bestämmer ifall en sådan kostnad ska omfattas av omkostnadsbeloppet eller inte och jag tror tyvärr att alla inventarier kommer bedömas vara icke-avdragsgilla kostnader (inte omfattas av omkostnadsbeloppet) och därmed inte minska skatteunderlaget.Slutsats:Möblerna och verktygen bör inte kunna dras av (alltså: omfattas av anskaffningsutgiften eller omkostnadsbeloppet). Gällande trädgårdstraktorn föreslår jag att i första hand kontakta Skatteverket. Troligen kommer Skatteverket inte heller anse att trädgårdstrakton ska dras av.Detta kan tyckas vara konstigt, särskilt då möbler, verktyg och trädgårdstraktor som medföljer vid en fastighetsförsäljning förmodligen ökat försäljningsvärdet. För att förklara detta förhållande så kan vi ta ett exempel: ifall du hade sålt trädgårdstraktorn/möblerna/verktygen separat och inte vid fastighetsförsäljningen, så skulle du blivit beskattad på denna försäljning (kapitalvinst). Därför får du inte en möjlighet att kostnadsföra inventarierna genom att sälja dessa vid en fastighetsförsäljning i stället.Mot bakgrund av det jag beskrivit ovan så kommer du förmodligen inte kunna dra av kostnaderna från kapitalvinsten.Jag hoppas du fick svar på din fråga,

Gåva av aktier till en vän

2021-03-21 i Gåvoskatt
FRÅGA |Hej!Om jag har ett nystartat bolag som har haft väldigt lite verksamhet. Jag äger 100% av aktierna, men skulle vilja ge bort 50% av aktierna som gåva till en vän. På pappret har han inte varit delaktig någonting i bolaget men har hjälp mig mycket med olika saker. Hur går jag till väga och hur blir det med eventuell skatt?
Victoria Andersson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag har tolkat det som att din fråga rör huruvida du kan ge bort en gåva i form av aktier till din kompis. Jag har också förstått det som att verksamheten har låg aktivitetsgrad, men att din kompis har hjälpt dig med en hel del saker. Svaret på din fråga finns i inkomstskattelagen (IL). Hur ser gåvoskatten ut i Sverige? Ända sedan 2004 så har Sverige avskaffat den tidigare gällande gåvoskatten. Denna innebar att gåvor skulle beskattas. Eftersom detta förhållande inte längre gäller så är alltså gåvor skattefria i Sverige (8 kap. 2 § IL). Däremot finns det vissa informella krav som domstolar typiskt ställer för att bedöma att en värdeöverföring är en gåva juridiskt sett. Dessa rekvisit regleras inte i lagtext utan framgår av domstolsavgöranden. Gåvobegreppet består av tre rekvisit (krav): (1) det har skett en förmögenhetsöverföring, (2) gåvan har överlämnats frivilligt och slutligen (3) det ska föreligga en gåvoavsikt hos gåvogivaren. Förutsatt att pengarna som du överför till din kompis uppfyller dessa rekvisit så kommer han inte behöva skatta på detta, utan han kommer då inträda i din skattemässiga situation (44 kap. 21 § IL). Detta innebär att beskattning för aktierna först sker när aktierna avyttras (samma sak som gäller för alla aktieägare). Att de har "bytt ägare" från dig till din kompis har således ingen inverkan på vare sig din eller din kompis skatteförpliktelser. Vad gäller då i ditt fall? Enligt mig så kommer det första kravet uppfyllas då aktierna som överlåts är en förmögenhetsöverföring. Därefter så ska det andra och tredje kravet också beaktas. Det framgår att det ske frivilligt och att det ska föreligga en gåvoavsikt hos dig. En värdeöverföring som sker på grund av att mottagaren har utfört prestationer åt gåvogivaren anses inte vara en gåva. Jag skulle säga att det inte är helt självklart ifall aktieöverföringen uppfyller det tredje rekvisitet i synnerhet. Men ifall det är så att din kompis har utfört mer generella tjänster utan något krav på gottgörelse samt att du avser att ge gåvan på grund av er nära vänskap (och inte prestationerna) så torde detta rekvisit vara uppfyllt. För att vara på den säkra sidan så anser jag att en gåva som sker som ett tack för hans arbetsprestationer inte ska överföras, då det riskerar att istället betraktas som lön för hans arbete. Då kommer aktieförvärvet beskattas som en inkomst hos honom (11 kap. 1 § IL). Om det är så att du avser att ge gåvan på grund av er nära sällskap så kan du erhålla bevis på gåvans existens genom att upprätta ett gåvobrev. Ifall skattemyndigheten i efterhand skulle ifrågasätta om aktieöverföringen var en gåva eller inte så skulle ni bland annat kunna erbjuda gåvobrevet som bevis på detta. Slutsats: Jag har inte alltför mycket omständigheter att gå på för att göra en fullständig prövning, men jag skulle rådgiva dig att ta reda på om gåvan ges som lön för din kompis arbetsprestation eller om det sker på grund av er nära sällskap. Om det senare förhållandet föreligger så bör ni upprätta ett gåvobrev för att inneha något slags bevis på att det var en gåva. Då kan ni försäkra er om att din kompis inte riskerar att behöva skatta på pengarna ifall skattemyndigheten skulle anse att det inte har förelegat en giltig gåva. Om du känner att det skulle vara behövligt med ett gåvobrev av denna orsak och att du behöver hjälp med att upprätta detta så kan du gärna kontakta oss på vår avtalstjänst. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga och lycka till!

Gåva från förälder till barn

2021-02-26 i Gåvoskatt
FRÅGA |Min man och jag äger ett hus som vi kommer att sälja. Huset har stigit i värde sen det köptes för snart 8 år sedan. Vinsten måste självklart beskattas. Men en del av försäljningsintäkten tänkte vi ge till våra två barn som förskott på arv eller som gåva, vilket som är mest förmånligt. Måste de då betala skatt igen på dessa belopp som ju faktiskt redan är beskattat en gång vid husförsäljningen ? Det blir ju skatt på skatt??Måste vi upprätta ett gåvobrev eller annat dokument som talar om var pengarna kommer ifrån?
Victoria Andersson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår din fråga som att du och din man har koll på hur realisationsvinsten för er fastighet fungerar, men att ni nu undrar om pengarna som ni avser att ge bort till era barn kommer behöva beskattas. Svaret på din fråga regleras i inkomstskattelagen (IL).Ända sedan 2004 så har Sverige avskaffat den tidigare gällande gåvo- och arvsskatten. Denna innebar att gåvor såsom arv skulle beskattas. Eftersom detta förhållande inte längre gäller så är alltså arv såsom gåvor skattefria i Sverige (8 kap. 2 § IL). Ett viktigt tillägg är att gåvor från en förälder till ett barn tenderar att betraktas som ett förskott på arv vid förälderns bortgång. Detta skulle kunna komplicera situationen ifall ett barn fick en penninggåva men inte den andra.I er situation så verkar det däremot som att ni avser att ge barnen en lika stor mängd av försäljningsintäkten – då lär inte en problematisk situation uppstå om att den andra skulle ha fått ett större arv än den andra. Ovanpå detta så innebär avskaffandet av gåvo- och arvsskatten att oavsett om penninggåvan bedöms vara en gåva eller ett förskott på arv juridiskt sett, så kommer pengarna inte beskattas. Utöver detta så finns det inga formkrav för en gåva. Att en gåva saknar formkrav innebär att en gåva inte behöver skrivas ned i ett gåvobrev för att anses vara giltig. Jag skulle nog anse att en överföring av pengarna som en gåva skulle vara enklast i ert fall då det enligt svensk rätt inte finns något särskilt formkrav för att gåvan ska anses vara giltig. Däremot så finns det en möjlighet att upprätta ett gåvobrev för att se till att få bevis på gåvans existens och därmed dess giltighet. I det fallet då skattemyndigheten skulle undra var pengarna kommer ifrån så skulle då gåvobrevet kunna användas som ett bevis på gåvans existens. På detta sätt så kan ni försäkra er om att barnen inte riskerar att behöva skatta på pengarna ifall skattemyndigheten skulle anse att det inte har förelegat en giltig gåva.Om ni känner att det skulle vara behövligt med ett gåvobrev av denna orsak och att ni behöver hjälp med att upprätta detta så kan ni gärna kontakta oss på vår avtalstjänst.Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!

Beskattas gåvomottagaren för gåvan?

2021-01-14 i Gåvoskatt
FRÅGA |Hej!Kan jag föra över 300 000:- till min dotter utan att hon behöver betala skatt?
Victoria Andersson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Svaret på din fråga regleras i inkomstskattelagen (IL).Innan 2004 så innehade Sverige en gåvo- och arvsskatt som innebar att gåvor såsom arv skulle betraktas som en inkomst hos gåvomottagaren och skulle därmed beskattas. Däremot gäller inte detta förhållande längre eftersom gåvo- och arvsskatten har avskaffats. Detta förhållande kan man utläsa ur 8 kap. 2 § IL. Följaktligen så kommer gåvogivaren (du) inte kunna dra av utgiften för gåvan, 9 kap. 2 § IL.För att din dotter ska kunna ta emot dessa pengar skattefritt krävs det däremot att pengarna uppfyller rekvisiten för att anses vara en gåva. Dessa rekvisit regleras inte i lagtext utan framgår av domstolsavgöranden. Det skatterättsliga gåvobegreppet består av tre rekvisit: (1) det har skett en förmögenhetsöverföring, (2) gåvan har överlämnats frivilligt och slutligen (3) det ska föreligga en gåvoavsikt hos gåvogivaren.Förutsatt att pengarna som du överför till din dotter uppfyller dessa rekvisit så kommer det alltså inte inkomstbeskattas hos din dotter. Det är alltså av ytterst vikt att pengarna som överförs faktiskt är en gåva och att det inte är en slags belöning för en prestation som din dotter har och/eller kommer att utföra. Detta eftersom den så kallade delningsprincipen gäller vid gåvogivande av alla tillgångar förutom fastigheter. Principen innebär att överföringar som är av blandad art (att överföringen delvis har egenskap av en gåva såsom en betalning för en prestation) riskerar att delas upp i en skattefri och skattepliktig del.Eftersom jag inte har några omständigheter att gå på så kan jag dessvärre inte göra en bedömning om vad som gäller i just din situation. Men så länge du som gåvogivare uppfattar överföringen som en gåva och att denna sker utan att din dotter utför en prestation, så bör dessa omständigheter tala för att det handlar om en gåva och följaktligen inte inkomstbeskattas.Jag hoppas att mitt svar var till hjälp!Med vänlig hälsning,