Är jag skatteskyldig för pension i USA eller Sverige ?

2021-08-31 i Internationell skatterätt
FRÅGA |Jag bor, arbetar, och betalar skatt i USA. Jag kommer att gå i pension om ett par år och vill då köpa ett hus i Sverige och bo halva tiden i Sverige och den andra halvan i USA. Jag planerar att behålla ett hus i USA och min inkomst som pensionär kommer ifrån mitt pensionssparande i USA. Hur kommer detta att påverka var jag är skatteskyldig?
Nähar Abdulreza |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag kommer utgå från bestämmelserna i inkomstskattelagen (1999:1229) för att besvara din fråga. Jag tolkar din fråga som att du vill veta hur din skattskyldighet påverkas (alltså om du blir skattskyldig) pga de olika åtgärderna du planerar att göra. Jag kommer inte kunna gå djupare in på om du kommer att bli skattskyldig för just den specifika pension inkomsten då jag inte har tillräckligt med information för att göra den bedömningen. Jag kan dock vägleda dig och förklara hur den bedömningen görs. Skattskyldighet Först måste jag bedöma i vilken mån du kommer att vara skattskyldig i Sverige. För att anses som obegränsat skattskyldig i Sverige krävs att du antingen är bosatt här, har stadigvarande vistelse här (ca 183 dagar om året) eller har en väsentlig anknytning hit (3 kap. 3 § IL). I ditt fall talar allt för att du både kommer att vara stadigvarande bosatt här och ha en väsentlig anknytning hit. Att inneha en fastighet här i riket talar starkt för att en väsentlig anknytning föreligger hit (3 kap. 7 § IL). Jag utgår därmed från att du kommer att vara obegränsat skatteskyldig för alla dina inkomster oavsett vart de kommer ifrån (3 kap. 8 § IL). Så genom att köpa hus i Sverige kommer det att tala för att du har en väsentlig anknytning hit och du kommer då att bli skattskyldig här. Om du stadigvarande vistas här (ca 183 dagar per år) så ska du också anses vara obegränsat skattskyldig här för alla dina inkomster. Konkurrerande anspråk I och med att USA också har ett skatteanspråk på pensionen kommer dubbelbeskattningsavtalet mellan USA och Sverige att tillämpas, det kan du hitta här. Avtalet är till för att förhindra att du beskattas i båda länderna och beroende på vilken form av pension det är kan du bli skattskyldig i antingen USA eller Sverige. Bestämmelserna om pension behandlas i artikel 19 i dubbelbeskattningsavtalet och skattskyldigheten är beroende på vart du har din hemvist, vilken form av pension det är samt om du anses vara medborgare i USA. Jag kommer exemplifiera detta nedan men hålla det generellt då jag inte har tillräckligt med information för att bedöma just ditt fall. Privat pension Ifall du som anställd erhållit en privat pension från ett individuell pensionssystem ska du beskattas för denna i Sverige, om du anses ha en hemvist här, hemvist bedöms enligt artikel 4 (artikel 19.1). Ifall din hemvist är i USA ska beskattning ske där, men om du är medborgare i USA eller har uppehållstillstånd där ska USA ha beskattningsrätten då de utgår från nationalitetsprincipen (artikel 1.4). Social Security - pension Handlar det istället om Social Security-pension har USA alltid beskattningsrätt, anledningen är att man här utgår från källstatsprincipen, alltså ska beskattning ske av det landet som pensionen kommer ifrån, detta oavsett om du är amerikansk medborgare eller inte (artikel 19.2). Ifall ni vill ha mer ingående rådgivning angående vart du blir skattskyldig för en viss inkomst eller annan rådgivning rekommenderar jag er att boka tid med vår juristbyrå här, eller ringa oss: Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt: Telefon: 08-533 300 04 Öppettider: Mån-fre kl. 10:00-16:00 Jag hoppas du fått vägledning angående din fråga och tack för att du vände dig till Lawline! Om du har andra frågor kan du jättegärna ställa en ny fråga!

Vart beskattas man för försäljning av fastighet i Mexiko?

2021-07-28 i Internationell skatterätt
FRÅGA |vart ska man skatta vid fastighetsförsäljning i Mexiko? Om man är född och uppvuxen i Mexiko men har bott i Sverige sedan 2003, vilket land blir man då skatteskyldig i vid försäljning av hus i Mexiko?har sett att Mexiko och Sverige har ett dubbelbeskattningsavtal men det verkar mest röra inkomster/företag.
Nähar Abdulreza |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag kommer att utgå från bestämmelserna i Inkomstskattelagen (1999:1229) och Lag (1992:1196) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Mexiko för att besvara din fråga. Skattskyldighet i Sverige I och med att du skriver att du bott i Sverige sedan 2003 utgår jag från att du även nu är bosatt i Sverige. Eftersom du är bosatt i Sverige så är du obegränsat skattskyldig här (3 kap 3 § IL). Innebörden av det är att du är skattskyldig för all dina inkomster från både Sverige och utlandet (3 kap 8 § IL). Så i och med att du är skattskyldig i Sverige och att Mexiko har ett skatteanspråk på inkomsterna från fastighetsförsäljningen så aktualiseras dubbelbeskattningsavtalet mellan Sverige och Mexiko. Dubbelbeskattningsavtalet För att undgå dubbelbeskattning (båda länderna beskattar) har man inför ett Dubbelbeskattningsavtal som hindra detta. Avtalet är tillämpligt då du har hemvist i Sverige (artikel 1). Överlåtelse av fast egendom är en av inkomsterna som omfattas av avtalet (artikel 2). Du anses ha hemvist i Sverige enligt avtalet då du enligt den svenska lagstiftningen är skattskyldig här på grund av din bosättning (artikel 4). Realisationsvinst en person med hemvist i en av avtalsslutande staterna gör genom överlåtelse av fast egendom som är belägen i den andra staten får beskattas i staten där den är belägen (artikel 13). Alltså får Mexiko beskatta försäljningen du gör av fastigheten. Slutligen i händelse av att en inkomst får beskattas i Mexiko enligt den mexikanska lagstiftningen och bestämmelserna i avtalet så ska Sverige från den svenska inkomstskatten avräkna ett belopp som motsvarar den skatt som erlagts i Mexiko (Artikel 22.2a) Slutsats Slutsatsen blir då att enligt skatteavtalet ska beskattningen ske i Mexiko medan Sverige från den svenska inkomstskatten avräknar beloppet motsvarande det som erlagts i Mexiko från fastighetsförsäljningen. Jag hoppas du fått svar på din fråga och tack för att du vände dig till Lawlinen!

Beskattning av andel i Fritidshus (Privatbostadsfastighet)

2021-04-24 i Fastighetsskatt
FRÅGA |Jag och min bror äger ett fritidshus värderat till 1,3 milj. Min bror ska köpa loss mig och vi har pratat om 500 000, vad blir vinstskatten för mig då?
Nähar Abdulreza |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag kommer att utgå från bestämmelserna i Inkomstskattelagen (1999:1229) för att besvara din fråga. Vid avyttring av tillgångar ska inkomstslaget kapital tillämpas (41 kap. 1 § IL). Ert fritidshus räknas som en privatbostadsfastighet och utgör en tillgång som då ska beskattas vid avyttring, med avyttring räknas bland annat försäljning (44 kap 3 § IL). Även en avyttring av en andel av fritidshuset anses vara en tillgång. Det du ska beskattas på är kapitalvinsten du gjort från försäljningen. Kapitalvinsten utgör Ersättningen du erhållit från försäljningen alltså de 500 000 kronorna minskad med omkostnadsbeloppet som är anskaffningsutgiften (det du köpt eller betalt för din andel) plus förbättringsutgifter (44 kap. 13 & 14 §§ IL). Avyttringen för privatbostadsfastigheter kvoteras till 22/30 vilket innebär att 22/30 av själva vinsten ska beskattas med 30%. Skattesatsen blir då i praktiken 22%, du ska alltså skatta med 22% av din sammanlagda kapitalvinst (45 kap 33 § IL). Jag hoppas du fått svar på din fråga och tack för att du vände dig till Lawline.

Ska jag betala arvsskatt i Danmark för arv från Sverige?

2020-12-27 i Arvsskatt
FRÅGA |HejJag er bosatt i Danmark och er Dansk medborgare, skall jag betala skat på ett arv jag får från Sverige, i Danmark och Sverige????
Nähar Abdulreza |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! För att besvara frågan kommer jag att utgå från EU-rätt och nationella regler i Inkomstskattelagen. Både Danmark och Sverige är medlemmar i Europeiska Unionen, därmed är Europaparlamentets och rådets förordning nr 650/2012 tillämplig. Enligt Artikel 21 ska den lag där arvlåtaren har sin hemvist tillämpas på själva arvet. Eftersom arvet är från Sverige ska det beskattas utifrån Svensk lagstiftning. I Sverige betalar en inte arvsskatt enligt 8 kap. 2§ Inkomstskattelagen. Du skattar därför inte på arvet du fått från Sverige. Jag hoppas du fått svar på din fråga och tack för att du vände dig till Lawline!

Kan aktiebolag överlåta byggnad till aktieägare?

2021-08-20 i Försäljning av andelar i bolag
FRÅGA |Min man och jag äger en fastighet samt ett aktiebolag. Bolaget har på vår fastighet bekostat en permanent byggnad som är för dess ändamål: förråd, kontor och personalrum. Vi inser att detta blir en konstig mix av ägande och önskar överta den här byggnaden i vårt ägande eftersom den står på vår tomt. Vi har lagt in mer pengar i bolaget än vad byggnaden är värd utifrån materialkostnad. Hur kan ett övertagande ske på bästa sätt både för oss och för företaget? Kan de ske genom gåva, uttag av insatt kapital ect och hur ser skatteeffekten ut?
Nähar Abdulreza |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag kommer att utgå från bestämmelserna i aktiebolagslagen (2005:551) och inkomstskattelagen (1999:1229) för att besvara din fråga. Jag kommer att på ett generellt sätt förklara konsekvenserna för överlåtelser av tillgångar från aktiebolag till aktieägare. När det gäller den civilrättsliga aspekter av överlåtelsen måste man betrakta ABL:s bestämmelser. Ifall en Gåva ges från ett aktiebolag så betraktas det som en värdeöverföring (17 kap. 1 § 4 p ABL). För att en liknande överföring ska få ske krävs vidare att överföringen sker enligt reglerna i 17 kap. 2 § ABL, dessa regler är till för att skydda aktieägare och ska som utgångspunkt följas men av samtyckesprincipen framgår att ifall alla aktieägare samtycker till värdeöverföringen ska inte paragrafen vålla några problem, i ert fall är det alltså inget problem. Till skillnad från förra bestämmelsen måste täckningsprincipen i 17 kap. 3 § ABL följas. Det är ett skydd för borgenärer till aktiebolaget och innebär i stora drag att aktiebolaget inte får göra värdeöverföringen om det inte finns full täckning för företagets bundna egna kapital. Utöver detta krävs också att det ska vara försvarligt med hänsyn till de krav som verksamhetens art,omfattning och risker ställer på storleken av det egna kapitalet (17 kap. 2 st 1p). Ifall värdeöverföringen anses civilrättsligt giltig och överlåtelsen sker är det i skatterättslig mening inte möjligt att ge en skattefri "gåva" från ett aktiebolag till en aktieägare. Ifall det sker en förmögenhetsöverföring från aktiebolaget till en aktieägare betraktas det som en förtäckt utdelning i skatterättsligt hänseende och ska beskattas i inkomstslaget kapital för aktieägaren (41 kap. 1 § & 42 kap. 2 § IL). Ifall bolaget är att anses som ett fåmansföretag enligt 57 kap. 3 § IL och att en av er är verksam i betydande omfattning och har kvalificerade andelar enligt 57 kap. 4 § IL ska beskattning av utdelningen ske enligt regeln i 57 kap. Värt att nämna är att företaget inte får dra av utdelning som en utgift. För bolaget kommer en uttagsbeskattning ske enligt reglerna i 22 kap IL. Ett uttag har gjorts från aktiebolaget till ett värde som understiger marknadsvärdet 22 kap. 3 § IL. Därmed ska beskattningen tas upp som om tillgången avyttrats mot marknadsvärdet. En kapitalvinstberäkning görs sedan på byggnaden och beskattas i inkomstslaget näringsverksamhet med det fiktiva värdet (marknadsvärdet) som ersättning 22 kap. 7 § IL. En underprisöverlåtelse enligt 23 kap IL kommer inte kunna bli aktuell då mottagaren är en fysisk person och skattskyldigheten för avyttringen av byggnaden måste hänföras till inkomstslaget näringsverksamhet 23 kap. 16 § IL för förvärvaren för att reglerna om underprisöverlåtelse ska bli aktuella. Detsamma gäller om en försäljning görs till er med ett värde som understiger marknadsvärdet. Ni kan även välja att sälja byggnaden till marknadsvärdet där intäkten beskattas i inkomstslaget näringsverksamhet för aktiebolaget 15 kap. 1 § IL och ingen skattekonsekvens uppkommer för er själva. Jag hoppas du fått vägledning och insyn i hur det förhåller sig och tack för att du vände dig till Lawline med din fråga!

Kan en äga bostad i Sverige om en har skattehemvist i utlandet?

2021-06-24 i Internationell skatterätt
FRÅGA |Om jag har skattehemvist i Spanien, dvs betalar skatt i Spanien, får jag då äga någon form av bostad i Sverige?
Nähar Abdulreza |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du undrar om det finns någon begränsning som hindrar dig som skattskyldig i Spanien att äga en bostad i Sverige och hur skattekonsekvensen blir. Som utgångspunkt kan jag nämna att det inte finns några begränsningar för någon med skattehemvist i utlandet att äga en bostad i Sverige. Rätten tillhör alla och samma regler gäller för de som har skattehemvist i Sverige som för dem som har det utomlands. I händelse av att bostaden skulle generera inkomster i form av hyra eller försäljning så skulle beskattningen dock ske i Sverige enligt svensk intern rätt. I och med att både Spanien och Sverige tillhör OECD-avtalet så tillämpas dess regler gällande skatt. Enligt artikel 6 ska en person som bor i en avtalsslutande stat (Spanien) beskatta för inkomst hänförlig till fast egendom i landet där egendomen är belägen, alltså i Sverige. Slutsatsen är då att det är fullt möjligt att både köpa och äga en bostad i Sverige om du har skattehemvist i Spanien. Sverige begränsar inte rätten att äga bostad ifall du har skattehemvist i ett annat land eller kommer från utlandet. Uppkommen inkomst hänförlig till bostaden beskattas i Sverige enligt intern rätt. Jag hoppas du fått svar på din fråga och tack fr att du vände dig till Lawline! Ifall du har andra frågor eller funderingar kan du jättegärna ställa en till fråga.

Skattepliktig gåva

2021-03-31 i Gåvoskatt
FRÅGA |Jag är särbo sedan 6år.Under ca 5år har jag fått 2000kr/månad som gåva.Jag har varit på visit 1ggr varje vecka.Ibland har jag hjälpt till med tex räkning,dator etc.Ibland även handlat på vägen dit.Skall dessa pengar beskattas?Vi har inga papper på dessa gåvor.Tacksam för svar
Nähar Abdulreza |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag kommer utgå från bestämmelserna i Inkomstskattelagen (1999:1229) för att besvara din fråga. Utgångspunkten i inkomstskattelagen är att gåvor är skattefria (8 kap. 2 § IL). För att pengarna ska ses som en gåva krävs att den uppfyllt vissa krav för att anses vara skattefria. Det som först och främst krävs är att det ska handla om en förmögenhetsöverföring, vilket pengar räknas som. Frivillighet och gåvoavsikt Vidare krävs att gåvan ska vara rent benefik, det innebär att den inte ska vara en form av ersättning för en prestation som gåvotagaren gjort. Det ska vara en helt frivillig överföring av en tillgång, ifall detta rekvisit inte uppfylls ses det som en tjänst och ska beskattas. I den juridiska litteraturen nämns att de flesta svårigheterna i att bedöma ifall en förmögenhetsöverföring ska ses som en gåva är ifall den gjorts i form av ersättning mot en prestation, en så kallad remuneratorisk gåva. Här menar en att gåvotagaren gjort någon form av arbetsinsats till gåvogivaren som ligger till grund för gåvan. Domstolen gör en samlad bedömning av omständigheterna i det enskilda fallet och viktiga faktorer i den bedömningen brukar vara bland annat relationen mellan parterna. Ifall det handlar om en nära personlig relation talar det oftast för att det är en benefik överföring, alltså utan motprestation, det framgår av HFD 2016 ref. 69. Men det är dock väldigt beroende på omständigheterna i övrigt och hur domstolen ser på det enskilda fallet. Så i din situation talar er relation för att det ska ses som en skattefri gåva, men enligt min åsikt talar resterande omständigheter som ärendena du utför för det motsatta, att det snarare handlar om någon form av ersättning som ska beskattas. Dessutom omständigheten att du får pengar kontinuerligt varje månad talar för att det är en ersättning och därmed en skattepliktig gåva. Men det är en snäv linje mellan en skattefri och skattepliktig gåva och bedömningen är väldigt svår. Jag kan tyvärr inte ge ett exakt svar i ditt specifika fall utan det är upp till domstolens och dennes bedömning av omständigheterna att komma fram till vare sig det handlar om en benefik överföring eller ersättning. Jag hoppas du fått ett svar på din fråga och tack för att du vände dig till Lawline.

När anses gåvor vara skattefria?

2020-12-24 i Gåvoskatt
FRÅGA |Hej!Jag är en svensk medborgare med irakisk bakgrund. Bor i Sverige med min fru och mina tre barn i en liten hyreslägenhet. Inte så lätt med att få tag på en lägenhet nuförtiden så tänker jag på att köpa en bostad istället. Problemet är att jag är student i nuläget och kan därför inte få lån från banken. Däremot har min familj i hemlandet möjlighet att hjälpa mig med hela summan. Jag vet att man behöver inte betala skatt på gåva, men jag läste på en webbsida att någon som hade fått 5 miljoner kronor som gåva från sin bror och han fick betala skatt på hela beloppet eftersom skatreverket i Karlstad ansåg att det handlade om tjänsteinkomst då hade mannen hjälpt hans brorsfamilj med flytt och andra tjänster som jag anser vara vanliga mellan familjemedlemmar.Min fråga är: är det möjligt att skatteverket anser gåvan jag får av min mor som "tjänsteinkomst" bara för att jag har varit snäll mot henne? Min mamma är sjuk och jag besöker henne ofta, när jag får chansen. Självklart ställer jag upp och hjälper henne med allt möjligt om det behövs. Jag vet att det låter lite tokigt, men kan hennes gåva till mig räknas som tjänsteinkomst av skatteverket?Hur kan jag bli säker på vad som gäller i just mitt fall? Hur ska jag gå tillväga?Tack på förhandMvh
Nähar Abdulreza |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag kommer generellt beskriva vad som anses utgöra en gåva från ett skatterättsligt perspektiv. Det blir dock väldigt svårt att gå djupare in på din specifika situation eftersom jag inte känner till fler omständigheter och utöver det är det även väldigt beroende av domstolens egna bedömning på det enskilda fallet. Jag kommer främst utgå från Inkomstskattelagen (Hänvisas till som IL) och juridisk litteratur. Det är precis som du säger, utgångspunkten i inkomstskattelagen är att gåvor ska vara skattefria (8 kap. 2§ IL). För att pengarna ska ses som en gåva och därmed skattefri krävs att den uppfyllt vissa rekvisit. Det som först och främst krävs är att det ska handla om en förmögenhetsöverföring, vilket pengar räknas som. Frivillighet och gåvoavsikt Vidare ska överföringen av gåvan varit frivillig och att givaren, med en gåvoavsikt överför gåvan till mottagaren. Alltså ska syftet med förmögenhetsöverföringen vara en gåva, ifall något brister i dessa rekvisit räknas inte överföringen som en gåva. I den juridiska litteraturen nämns att de flesta svårigheterna i att bedöma ifall en förmögenhetsöverföring ska ses som en gåva är ifall den gjorts i form av ersättning mot en prestation, en så kallad remuneratorisk gåva. Här menar en att gåvotagaren gjort någon form av arbetsinsats till gåvogivaren som ligger till grund för gåvan. Det måste inte vara i form av allmänna tjänster som t ex görs i ett anställningsförhållande, utan begreppet tjänst är väldigt brett. Domstolen gör en samlad bedömning av omständigheterna i det enskilda fallet och viktiga faktorer i den bedömningen brukar vara bland annat relationen mellan parterna. Ifall det handlar om en nära personlig relation talar det oftast för att det är en benefik överlåtelse, alltså utan motprestation, det framgår av HFD 2016 ref. 69. Men det är dock väldigt beroende av omständigheterna i övrigt och hur domstolen ser på det enskilda fallet. Sammanfattning Gåvor är som huvudregel skattefria men det krävs att de överensstämmer med vissa rekvisit. Först ska det handla om en förmögenhetsöverföring. Överföringen ska göras med frivillighet och ha en gåvoavsikt. Utöver det får gåvan inte heller ges på grund av en arbetsinsats mottagaren av gåvan gjort till gåvogivaren, det är upp till domstolen att utifrån omständigheterna göra den bedömningen. Men en nära relation mellan den som tar emot gåvan och gåvogivaren brukar tala för att det är en benefik överlåtelse. Rekommendation Ifall du behöver ytterligare juridisk hjälp av mer specifik art om hur det ser ut i praktiken med gåvor av denna sort rekommenderar jag dig att boka tid med vår juristbyrå här, eller ringa oss:Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt: Telefon: 08-533 300 04 Öppettider: Mån-fre kl. 10:00-16:00 Jag hoppas du fått svar på din fråga och tack för att du vände dig till Lawline!