Vilket lands lag gäller vid arvutdelning?

2020-08-29 i Arvsskatt
FRÅGA |Hejsan, min son har dubbelt medborgarskap, svensk och belgiskt. Han är skriven i Sverige. Om han ärver sina farföräldrar i Belgien, måste han då betala belgiskt arvsskatt eller kan han åberopa svensk lag och inte skatta för sitt arv? Vänliga hälsningar
Alexandra Madsen |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Normalt ska lagen i det land där den avlidne hade hemvist tillämpas på arvet, det innebär att om den avlidne hade hemvist i Belgien ska också belgisk lag tillämpas. Om det av samtliga omständigheter framgår att den avlidne vid sin död uppenbart hade närmare anknytning till ett annat land, ska dock lagen i det landet tillämpas. Genom arvsförordningen finns även en möjlighet för en person att välja vilket lands lag som ska tillämpas på dennes arvet. En person kan genom ett särskilt lagvalsförordnande i ett testamente ange att lagen i det land där hen är medborgare vid tidpunkten för sitt val eller vid sin död ska tillämpas på arvet. Det är dock inte möjligt att välja ett annat lands lag än medborgarskapslandets (EU-förordning nr 650/2012). Är hans farföräldrar inte medborgare i Sverige kan de alltså inte heller förordna att svensk lag ska tillämpas på arvet. Det finns inte någon arvsskatt i Sverige, varken på arv från utlandet eller från en arvlåtare som är bosatt i Sverige, (8 kap. 2 § inkomstskattelagen). Detta gäller sedan januari 2005, då lagen om arvsskatt och gåvoskatt upphävdes. Det innebär att din son inte kommer att betala någon skatt på själva överflytten av arvet från dödsboet till hans egna ägor. Det som istället kan ske är då att det blir fråga om beskattning i tidigare eller senare led. Det kan alltså vara så att arvet ska beskattas i Belgien enligt belgisk lag.Då din son bor i Sverige så omfattas han av svensk skattelagstiftning. Men han kan även omfattas av utländsk skattelagstiftning beroende på hur stark anknytning han har till landet som han ska få pengar ifrån. Det framgår inte hur pass stark anknytning din son har till Belgien.Sammanfattningsvis är det inte arvingarnas medborgarskap och bosättning som avgör frågan om vilket lands lag som används, utan det är den avlidna personen som avgör. Jag har tyvärr ingen kunskap om de belgiska arvreglerna och kan därför inte ge dig vidare rådgivning än så. Själva överflytten av arvet från dödsboet till arvingen i Sverige är dock skattefritt.Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Skatt på arv från Storbritannien

2020-06-23 i Arvsskatt
FRÅGA |Hej!Jag bor i Sverige och har både svenskt och brittiskt medborgarskap. Jag kommer att ärva en summa pengar efter min mor som bodde och avled i Storbritannien. Arvet kommer att beskattas i Storbritannien.Har jag förstått rätt att jag kan sätta pengarna direkt i mitt bankkonto i Sverige utan att betala skatt eftersom arvsskatten avskaffades 2005?Jag är väldigt tacksam för den expertisen ni bjuder på!
Elin Giding |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! Precis som du själv skriver är arvsskatten avskaffad sedan 2005. Detta innebär därmed att förvärv genom arv är fria från skatt. Arvet behöver därmed inte redovisas som inkomst i din deklaration. Däremot kan det tas upp under övriga upplysningar så att Skatteverket vet vart pengarna kommer ifrån, det är däremot inget krav. Hoppas du är nöjd med ditt svar! Du är alltid välkommen att höra av dig till oss igen vid fler frågor. Med vänlig hälsning,

Arvsskatt slopad

2020-04-19 i Arvsskatt
FRÅGA |Hej Om jag delvis skulle testamentera till en icke anhörig ,behöver den personen betala arvsskatt då?MvhJ
Lovisa Lindgren |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Nej, han eller hon behöver inte skatta på arvet eftersom arvsskatten i Sverige är slopad sedan 2005 (8 kap 2 § inkomstskattelagen). Hoppas du fick svar på din fråga och lycka till!Vänliga hälsningar

Skyldighet att betala arvsskatt i Sverige eller Norge?

2020-01-16 i Arvsskatt
FRÅGA |Jag och min bror är norska medborgare, födda i Norge, men bor i Sverige. Vi har ärvt pengar efter våra föräldrar. Dessa pengar finns idag på ett norskt konto. Blir vi skyldiga på detta någon arvsskatt i Norge
Dostan Sulaiman |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Arvsskatten är avskaffad både i Sverige och NorgeI Sverige har vi ingen arvsskatt längre, vilket framgår av 8 kap. 2 § inkomstskattelagen. Svensk arvsskatt på pengarna är därför inte aktuellt. Vad gäller norsk skatterätt så avskaffades arvsskatten år 2014, varför arvsskatt inte är aktuellt för arv efter personer som avlidit år 2014 eller senare. Svaret på din fråga är därför att ni inte blir skyldiga att betala någon arvsskatt på det ärvda beloppet om dina föräldrar gått bort år 2014 eller senare.Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!Med vänliga hälsningar,

Behöver skatt betalas för bostadsrätt som fåtts genom arv?

2020-07-19 i Arvsskatt
FRÅGA |Hej! Min bror och jag kommer att ärva min mammas bostadsrätt när hon går bort. Kan han överlåta sin del på mig? Måste han betala skatt för det värdet som hans del är värd?
Matilda Bergström |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Alla förvärv som sker genom arv och testamente är skattefria (8 kap. 2 § IL). Det innebär att ni inte behöver betala skatt för bostadsrätten när ni ärver den. Vill din bror inte ha del i bostaden utan vill överlåta sin del till dig kan ni komma överens om det i arvskiftet. Han behöver alltså inte betala skatt för det värdet som hans del i bostadsrätten är värd. Tänk dock på att om er mor fått uppskov vid en tidigare försäljning kommer det beloppet återföras till beskattning hos dödsboet (47 kap. 11 § st. 3 IL).Vänligen,

Amerikansk arvsskatt på arv från arvlåtare i Sverige?

2020-04-30 i Arvsskatt
FRÅGA |Hej!Jag är svensk medborgare bosatt och beskattas i USA. Jag har enligt tidigare SINK ansökningar blivit bedömd att vara begränsat skatteskylding i Sverige. Detta innebär bl.a. att alla inkomster jag har i Sverige beskattas i USA.Min fråga gäller försäljning av dödsbo. Min mor gick bort efter jag flyttat till USA och hon har en bostadsrätt i Sverige. Den kommer säljas till vinst. Hur beskattas detta för min del och hur skall jag hantera arvskatten? Vad säger lagen?Tack på förhand!
Mina Jenabpour |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Skilj på dig själv som fysisk person och dödsboet som juridisk personEftersom att du är begränsat skattskyldig i Sverige och beskattas enligt Lag (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta (SINK) är du endast skattepliktig för sådan inkomst som listas i 5 § SINK. Det är dock viktigt att skilja på hur DU som fysisk person och begränsat skattesubjekt ska beskattas och hur DÖDSBOET som juridisk person ska beskattas. Baserat på den information du har gett mig i frågan kommer jag att utgå från att din mor var obegränsat skattskyldig i Sverige. Dödsboet efter henne ska därför beskattas enligt de skatteregler som gäller för en obegränsat fysisk person i Sverige (4 kap. 1-2 § inkomstskattelagen). Dödsboet betalar skatt på kapitalvinstenNär dödsboet säljer bostadsrätten görs en kapitalvinst. En kapitalvinst ska tas upp till beskattning hos dödsboet, enligt 42 kap. 1 § inkomstskattelagen. För DIN del innebär alltså inte kapitalvinsten i sig någon skattekonsekvens, det faller på dödsboet att deklarera detta. Ingen arvsskatt i Sverige, men vad gäller i USA?Efter att dödsboet sålt fastigheten kommer arvskifte ske (23 kap. ärvdabalken) och du kommer att få ditt arv utdelat. I Sverige har vi ingen arvsskatt, utan ett arv är skattefritt. Men eftersom att du bor i USA och beskattas enligt amerikanska skatteregler blir frågan vad som gäller beträffande arvsskatt i USA. Vad jag känner till så har USA kvar sin arvsskatt, men normalt sett beskattas inte arv från utländska arvlåtare - det finns dock undantag och gränsbelopp att rätta sig efter. Jag kan inte med säkerhet svara på vad som gäller beträffande de amerikanska skattereglerna, därför rekommenderar jag dig att ta kontakt med en skattejurist där du bor - eventuellt vända dig till Sveriges ambassad i USA eller Skatteverket som får vägleda dig. Du är välkommen att ställa en till fråga om du fortfarande har funderingar!Med vänlig hälsning,

Laglott och arvsskatt

2020-02-29 i Arvsskatt
FRÅGA |Hej. Min man har krävt ut sin laglott efter sin far (då han hade uteslutit honom i sitt testamente). Nu när arvskiftet gått igenom visar det sig att makan till min mans pappa har "köpt" ut min man så han får ut sin laglott. Men nu så det att det är "brukligt" att han betalar 25% skatt. Stämmer detta?
Egzon Kalludra |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline!Allmänt om jämkning av laglottFör att få ut sin laglott kan en bröstarvinge påkalla jämkning i testamente, precis som du beskriver att din man har gjort. Begäran om jämkning brukar meddelas i samband med bouppteckningen, där anspråket därefter antecknas i bouppteckningen. För att få laglotten tilldelad sig räcker det att man begär jämkning inom sex månader efter det man erhöll del av testamentet. Det behövs varken göras någon särskild prövning eller väcka talan i domstol.Din frågaOm jag förstår frågan rätt har din man begärt jämkning av sin lagstadgade laglott och jag antar att du med uttrycket "köpt ut" din man menar att han har erhållit sin laglott. Din mans fars maka har därefter hävdat att 25% skatt ska betalas för laglotten. Denna fråga kan besvaras väldigt konkret: Sedan den 1 januari 2005 har vi ingen arvsskatt i Sverige. Påståendet om att din man ska betala 25% skatt för laglotten stämmer således inte! Jag hoppas att du fick din fråga besvarad. Har du fler frågor kan du ställa dem här.Vänligen,

Hur beskattas arv som har avyttrats?

2019-11-24 i Arvsskatt
FRÅGA |Min morförälder har gått bort och jag och en annan släkting har ärvt lika. Min släkting ska köpa ut mig har vi bestämt och nu har fastighet, mark, lösöre och konto värderat. Jag kommer antagligen få pengarna redan i år. Jag har försökt att hitta svar men inte lyckats. Vad kan jag förvänta mig att få betala i skatt eller via deklaration för summan som är drygt 1,2 miljoner?
Rojan Arikan |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga aktualiserar främst regler som återfinns i inkomstskattelagen (IL), men även regler i ärvdabalken (ÄB).Huvudregeln när det gäller beskattning av arv är att förvärv genom arv, testamente, gåva eller bodelning inte ska beskattas enligt 8 kap. 2 § IL. Det finns alltså ingen arvsskatt i Sverige. Du är en del av den första arvsklassen och har därmed ärvt från din morförälder genom din s.k. istadarätt enligt 2 kap. 1 § andra stycket ÄB.Inkomstslaget kapitalAngående att din släkting ska "köpa ut dig" antar jag att släktingen ska köpa ditt arv från dig. Den ersättning du kommer få från din släkting när du säljer arvet till honom/henne kommer i så fall inte att vara skattefri, utan det ska tas upp som en intäkt och beskattas i inkomstslaget kapital. Detta eftersom ersättningen räknas som en kapitalvinst enligt 42 kap. 1 § IL. Vad en kapitalvinst är definieras i 41 kap. 2 § IL, vilket är vinster som du får vid avyttring av tillgångar. Med avyttring av tillgångar avses försäljning, byte och liknande överlåtelse av tillgångar enligt 44 kap. 3 § IL. På så sätt blir försäljningen av ditt arv till din släkting en kapitalvinst för dig, då du har avyttrat den tillgången till honom/henne.Beräkning av kapitalvinstenOm du ska beräkna vad kapitalvinsten för de tillgångar du har avyttrat är (förutsatt att det alltså inte redan var beräknat) finns huvudregeln för kapitalvinstberäkning i 44 kap. 13 § IL. Kapitalvinsten i ditt fall ska beräknas som skillnaden mellan: ersättningen du får av din släkting (minskad med eventuella utgifter för att sälja arvet) och omkostnadsbeloppet. Omkostnadsbeloppet är utgifter för att förvärva dessa tillgångar (vilket ofta inte finns vid arv) och förbättringsutgifter enligt 44 kap. 14 § IL. Inga sådana utgifter framgick av din fråga, så jag kan tyvärr inte räkna ut kapitalvinsten åt dig.Något bra att veta är att beskattningstidpunkten för kapitalvinster är att vinsterna ska tas upp som intäkter och därmed beskattas det beskattningsår då tillgångarna avyttras enligt 44 kap. 26 § IL. Alltså ska du beskattas för arvet det år du säljer arvet till din släkting.Viktigt att komma ihåg är att kontinuitetsprincipen gäller för alla tillgångar som ärvts, vilket innebär att du inträder i din morförälders skattemässiga situation när du får ditt arv enligt 44 kap. 21 § IL. Detta innebär att eventuella skatteutgifter som din morförälder haft på de tillgångarna du ärvt, faller nu på dig istället.Beräkning av skattenAngående hur själva beskattningen av kapitalvinsten ska ske, är det först viktigt att nämna att skattesatsen i inkomstslaget kapital för fysiska personer är 30 % enligt 65 kap. 7 § IL. Detta innebär att summan på 1,2 miljoner som framgår av frågan ska beskattas med 30 %.1 200 000 kr x 0,3 = 360 000 kr i skatt som du ska betala. Avslutningsvis är det alltså 360 000 kronor som du ska få betala i skatt för försäljningen av ditt arv till din släkting.(Alternativt svar)Om du mot förmodan menar att arvet endast fördelas på ett annat sätt när du säger att din släkting "köpt ut dig", och att du därmed inte har sålt ditt arv till din släkting, ska arvet du får inte beskattas. Är det alltså endast arv det är frågan om och det inte rör sig om försäljning av tillgångarna i arvet, blir endast bestämmelsen i 8 kap. 2 § IL tillämplig, vilket innebär att arvet inte ska beskattas.Jag hoppas du fick svar på din fråga och hör gärna av dig till oss igen om du har fler funderingar!Med vänlig hälsning,