Är arvsskatten en avdragsgill anskaffningskostnad?

2021-05-05 i Arvsskatt
FRÅGA |Min fru har sålt sin ärvda fastighet. Hon ärvde den år 2004 och betalade arvskatt på taxerindvärdet 229000:- Skatten var då 30% på det beloppet dvs 68700. Farmor köpte huset 1970 för 19000:- som då var taxeringsvärdet. Som jag förstått av tidigare inlägg så skall hennes anskaffningsvärde användas vid reavinstberäkningen. Kan man inte hävda att arvskatten de fakto var en kostnad vid förvärvet?
Malin Hedlund |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Mycket riktigt ska farmoderns anskaffningsvärde användas vid beräkningen av reavinsten. Detta beror på att arvtagaren inträder i arvlåtarens skattemässiga situation enligt 14 kap. 21 § Inkomstskattelagen (IL). När en fastighet säljs måste ägaren betala skatt på kapitalvinsten. Kapitalvinsten beräknas genom att ta ersättningen för fastigheten vid försäljningen, minskade med kostnaderna för försäljningen och omkostnadsbeloppet. Omkostnadsbeloppet utgörs av anskaffningsutgiften och förbättringsutgifter, vilket avser reparationer och underhåll (44 kap 13 - 14 §§ IL). Även om det är rimligt att tänka att arvsskatten skulle kunna vara en avdragsgill anskaffningskostnad, så är svenska allmänna skatter uttryckligen undantaget enligt 9 kap. 4 § IL och får därmed inte dras av. Vad din fru ska beskattas på i inkomstslaget kapital blir alltså sammanfattningsvis, det hon säljer fastigheten för, minskat med 19000 kr som var farmoderns anskaffningsvärde (förutsatt att det inte är några reparationer eller underhåll utförda inom en femårsperiod). Det kommer tyvärr inte gå att hävda arvsskatten som en kostnad vid förvärvet.Hoppas det var svar på din fråga! Vänliga hälsningar,

Ska man betala skatt när arv fördelas mellan arvtagarna?

2021-03-28 i Arvsskatt
FRÅGA |Min syster tar över ägandet av faderns kolonistuga. Jag får hälften av stugan värde i kontanter av henne. Stugan säljs inte till systern, hon tar över ägandet. Behöver jag betala skatt då? Det är ju ett förskott på arvet.
Amanda Boqvist Thiel |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att besvara din fråga kommer jag använda mig av inkomstskattelagen. Du skriver att stugan inte sålts till din syster, utan att hon tar över ägandet. Hade det varit så att du efter arvsskiftet sålt hälften av stugan till din syster hade detta räknats som en kapitalvinst (41 kap 2 § inkomstskattelagen). Kapitalvinster beskattas med 30 % (65 kap 7 § inkomstskattelagen).Skattefrihet vid arvDe tillgångar som man får genom arv, bodelning, gåva och testamente är skattefria (8 kap 2 § första stycket inkomstskattelagen). Arv som fördelas mellan arvtagarna omfattas alltså av skattefriheten.SammanfattningEftersom du skriver att det inte skett en försäljning av stugan är min bedömning att det inte är fråga om en kapitalvinst som beskattas. Hoppas du känner att du fått svar på din fråga och att jag tolkat din fråga rätt. Om inte är du varmt välkommen att vända dig till oss på Lawline igen.Med vänlig hälsning,

Finns arvsskatten kvar i Sverige?

2021-03-18 i Arvsskatt
FRÅGA |Finns arvsskatten kvar i Sverige?
Martin Carleheden |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Arvsskatten är sedan 1 januari 2005 slopad.8 kap. 2 § Inkomstskattelagen stadgar att förvärv genom arv, testamente, gåva eller bodelning är skattefria.Med vänlig hälsning!

Arvskatt i England

2021-02-05 i Arvsskatt
FRÅGA |Jag är boende i Sverige och skall ärva en avliden som var bosatt i England.Betalar jag arvsskatt i England? Beloppet är ca 9500 £.
Oscar Rudén |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline.När det kommer till arvsskatt är den avskaffad i Sverige sedan 2004. Detta till skillnad från Storbritannien som fortfarande tillämpar en arvsskatt på 40% när värdet överstiger 325 000 pund. Eftersom det är en fråga som sträcker sig över två länder, nämligen Sverige och Storbritannien behöver vi se till vilket lands lagstiftning som ska tillämpas. Eftersom Sverige är en del av EU tillämpas Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 650/2012 när en svensk medborgare avlidit. Enligt dess artikel 21 är huvudregeln att man ser till vart den avlidne bodde vid tidpunkten för dess bortgång. Storbritannien omfattas inte av denna förordning eftersom de inte längre tillhör EU, däremot gäller i princip samma regler där då arvsskatten ska betalas i det fall personen som avlidit varit permanent boende eller lämnat kvarlåtenskap (exempelvis en bostad) i Storbritannien. Eftersom arvet kommer ifrån Storbritannien (England) så kommer nog dessvärre beskattning ske där. Däremot, eftersom vi inte är insatta i Storbritanniens lagstiftning skulle jag råda dig att utöver detta, kontakta skatteverket eller en jurist i Storbritannien för säkerhets skull.Hoppas att de var svar på din fråga!

Ska man betala skatt i Sverige på arv från utlandet?

2021-04-26 i Arvsskatt
FRÅGA |Hej, jag är japansk medborgare men är gift och bor i Sverige sen 20 år. Mina föräldrar i Japan undrar nu vad som händer när dom så småningom avlider. Hur skiftas arvet? Jag antar att jag betalar japansk arvskatt, men kan resten överföras till mig i Sverige utan att jag betalar skatt en gång till?Dessutom, om jag väljer att bli svensk medborgare nu, gör det någon skillnad? (Problemet är att jag då förlorar mitt japanska medborgarskap. Japan tillåter ej dubbelt medborgarskap.)Med vänlig hälsning
Amanda Boqvist Thiel |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Hur skiftas arvet? Normalt ska lagen i det land där den avlidne hade hemvist tillämpas på arvet. Det betyder att om den avlidne hade hemvist i Japan ska japansk lag tillämpas. Med hemvist menas det land där man är folkbokförd. Om dina föräldrar har hemvist i Japan ska arvet skiftas enligt japansk lagstiftning. Ingen arvsskatt i SverigeI Sverige har vi ingen arvsskatt, vilket betyder att man inte ska betala någon skatt på det man ärver (8 kap 2 § första stycket inkomstskattelagen). Jag har dessvärre inga kunskaper om Japans arvsrätt och skatterätt. Om de skulle ha arvsskatt i Japan kommer du däremot inte skatta på arvet ännu en gång i Sverige, eftersom vi inte har någon arvsskatt i här. Dessutom är det vanligt att länder har ingått så kallade dubbelbeskattningsavtal. Syftet med dessa avtal är att man inte ska beskattas två gånger på samma inkomst. Så även om vi hade haft arvskatt i Sverige är det möjligt att ett sådant dubbelbeskattningsavtal hade löst problematiken. Men så är inte fallet, utan du kommer inte behöva betala någon arvsskatt enligt svensk lagstiftning. Däremot är det möjligt att du kommer behöva betala arvsskatt i Japan. Hoppas du känner att du fått svar på din fråga! Om du har några ytterligare frågor är du varmt välkommen att vända dig till oss på Lawline igen. Med vänlig hälsning,

Behöver man ta med en gåva eller förskott på arv i deklarationen?

2021-03-26 i Arvsskatt
FRÅGA |Jag och min bror har fått en lika stor summa från vår mor. Jag har förstått av tidigare svar att det inte ska beskattas. Men behöver mamma och vi barn ta upp detta i deklarationen som gåva/ förskott på arv?
Hanna Ullerholt |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Både gåvoskatten och arvskatten slopades i Sverige år 2005 och sedan dess har vi inte behövt betala skatt för varken gåvor eller arv. Att gåvor och arv är skattefria kan du se i 8 kap. 2 § inkomstskattelagen. Eftersom det är skattefritt behöver ingen av er ta med denna summan pengar i er deklaration.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Kan förskott på arv beskattas retroaktivt?

2021-02-27 i Arvsskatt
FRÅGA |Hej. Om två syskon får vars en lika stor penninggåva av förälder och man i gåvobrev anger att gåvan ska betraktas som förskott på arv:Blir denna gåva skattepliktig ifall arvsskatten har återinförts vid förälderns bortgång?Om svaret är ja: Undviker man denna risk genom att istället skriva att gåvan INTE ska utgöra förskott på arv?
Victor Nilsson |Hej, och tack för att du valt att vända dig till Lawline!I regeringsformen (RF) finns ett retroaktivitetsförbud för vissa typer av lagstiftning. Bland annat finns ett förbud mot retroaktiva skatter. Det är inte tillåtet att ta ut mer skatt än vad som gällde när omständigheten som grundade skattskyldigheten skedde (2 kap. 10 § RF andra stycket).Ett förskott på arv kan alltså inte beskattas retroaktivt ifall det skulle införas en arvsskatt.Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Beskattning av arv som har avyttrats

2021-01-26 i Arvsskatt
FRÅGA |Min bror och jag tog över vår avlidnes mammas fritidshus genom arvsskifte. Två ytterligare syskon blev utbetalda kontant. Inget köpeavtal upprättades.Måste vi betala reavinstskatt? eller först när vi säljer vidare?tackar på förhand!
Minela Kurjakovic |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att reda ut om en inkomst ska beskattas så måste vi ta hänsyn till bestämmelserna i Inkomstskattelagen (IL). Enligt 8 kap. 2 § IL är tillgångar som man förvärvar genom arv, bodelning, gåva och testamente skattefria. Arv är således skattefritt i sig själv. Ska man betala skatt om man köps ut ur ett arv?Du nämner att två av syskonen blev utbetalda kontant. Som jag har förstått din situation så har du och din bror köpt ut de andra två syskonen. Syskonen har m.a.o. fått ersättning i utbyte mot sina ägarandelar. Eftersom denna summa (dvs. ersättningen) inte ingår i arvet, utan det är något som ni har kommit överens om, så kommer denna inkomst, alltså den ersättning som ni betalar ut till era två syskon, att ses som en kapitalvinst (41 kap. 2 § IL). Kapitalvinster ska beskattas. Enligt 41 kap. 2 § IL utgör kapitalvinst den vinst som du får när du avyttrar dig tillgångar. Med avyttring av tillgångar avses enligt 44 kap. 3 § IL försäljning, byte och liknande överlåtelse av tillgångar. I er situation blir det att de två syskonen säljer (eller byter ut) sitt arv, till dig och din bror, mot ersättning. Ersättningen de får blir en kapitalvinst för syskonen då de har avyttrat tillgången (arvet) till dig och din bror.Hur mycket skatt ska betalas?För fysiska personer är den statliga inkomstskatten på kapitalinkomster 30 procent av överskottet i inkomstslaget kapital (65 kap. 7 § IL). Detta innebär alltså att kapitalvinsten ska beskattas med 30%. En kapitalvinst beräknas enligt 44 kap 13 och14 §§ IL. Ska jag betala in skatt på arv?Sedan 2005 har vi ingen arvsskatt i Sverige vilket innebär att man inte behöver betala någon skatt på arv. Detta följer av 8 kap. 2 § IL. Det är först när man avyttrar en tillgång (t.ex. byter ut eller säljer ett hus) som inkomsten från avyttringen blir skattepliktig.Hoppas du fått svar på din fråga. Har du fler frågor är du varmt välkommen att återkomma! Vänliga hälsningar