Skatt vid arv

2015-11-29 i Arvsskatt
FRÅGA |Ska en svensk medborgare (pensionär) bosatt permanent i Spanien, betala arvsskatt på arv som kommer från Sverige- Om så är fallet blir det skillnad om man låter pengarna stanna kvar i Sverige på ett bankkonto
Ronny Hussein |Hej och tack för din fråga!Svensk arvsskatt avskaffades 2005. Enligt 8 kapitlet 2§ Inkomstskattelagen är förvärv genom gåva, arv och testamente skattefritt i Sverige. Detta innebär att du inte kommer att betala skatt på arvet i Sverige. Jag har inte koll på Spansk lagstiftning så jag lämnar den frågan därhän. Klart är att du är fri från skatteplikt i Sverige vad avser arvet!Vänligen,

Italiensk arvsskatt

2015-08-20 i Arvsskatt
FRÅGA |Hej!Jag har en faster som nyligen gott bort i italien, jag och min bror har fått ärva ett antal lägenheter samt tillgångar på diverse konton. Vi är bägge födda i italien men är svenska medborgare och jag är osäker på om vi har kvar italiensk medborgarskap.Hur ser det ut med eventuell arvskatt?
Soroosh Parsa |Hej. Tack för att du vänder dig till Lawlie med din fråga. Det verkar som att tillgångarna som har varit föremål för arv har funnits i Italien vid tiden för dödsfallet. Italiensk arvsrätt ska därför sannolikt tillämpas. I svensk rätt finns ingen arvsskatt. Mer om italiensk arvsskatt får ni höra med den italienska motsvarigheten till Skatteverket eller italiensk juridisk rådgivning.Jag kan tänka mig att arvsskatt inte behöver betalas om kvarlåtenskapen inte uppgår till ett visst i förväg bestämt värde. Jag rekommenderar hur som helst att ni söker hjälp hos en jurist som har kunskap om det italienska rättssystemet, eller framförallt den italienska arvsrätten.Eventuell arvsskatt behöver inte redovisas i er svenska deklaration.Vänligen

Återinförd arvskatt?

2015-04-25 i Arvsskatt
FRÅGA |Min f.d. man har avlidit. Han har ca 400 tusen i tillgångar plus en bostadsrätt. Allt går till våra söner. Är arvsskatten återinförd? Hur många % är den i så fall på?Med vänlig hälsningBerit
Ola Silvén | Hej! Tack för att du har valt att vända dig till Lawline med din fråga.Arvskatten är inte återinförd Inkomstskattelangen 8 kap. 2 § (IL), här. Era söner kommer alltså inte behöva betala någon skatt på de tillgångar de ärver. Vänliga hälsningar,

Arvsskatt?

2015-02-26 i Arvsskatt
FRÅGA |Hej!Jag äger en villa köpt för 1MSEK, taxvärde 3MSEK och säljvärde 4MSEK.När jag dör ärver min dotter villan.1. Om man tror på återinförd arvsskatt skänker jag villan till henne (innan gåvoskatt återinförs).Men dottern har redan ett bra boende och säljer genast villan när jag dött. Detta ger reavinstskatt.(4-1)*30%=0,9MSEK. Eller?2. Om jag inte ger henne villan ärver hon den och säljer den. Vad händer då? Först arvskatt (kanske 25% på 4MSEK dvs 1 MSEK). Sen reavinstskatt som i 1 ovan? Eller hur beräknas reavinsten då? Hur stor är risken för återinförande av nämnda skatter tror ni?
Mattias Olsson |Hej,och tack för att du vänt dig till Lawline. Skattereglerna finns i huvudsak i inkomstskattelagen (IL). Den hittar du https://lagen.nu/1999:1229 . Återinförandet av arvsskatten Det är en omöjlighet att med exakthet uttala sig om huruvida arvsskatten kommer att införas. Det var en socialdemokratiskt regering som avskaffade arvsskatten till att börja med (http://www.di.se/artiklar/2015/2/23/ledare-arvsskatten-ar-faktiskt-inte-pa-vag-tillbaka/) så att påstå att bara för att de åter har fått makten så skall arvsskatten återinföras är kanske att gå lite långt. Visserligen har LO-ekonomerna och vänsterpartiet börjat tala om ett återinförande av arvsskatten (http://blogg.pwc.se/taxmatters/pwc-skattefragor-infor-valet-arvsskatten, http://www.privataaffarer.se/val-2014/sjostedt-v-vill-aterinfora-arvs-och-formogenhetsskatt-656116 & http://greenroom.seb.se/arvs-och-gavoskattens-aterkomst/) men det verkar inte som att det finns någon anledning till oro (http://www.di.se/artiklar/2015/2/23/ledare-arvsskatten-ar-faktiskt-inte-pa-vag-tillbaka/ ). Det bör dock nämnas att två miljöpartister har motionerat om återinförandet. (http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Motioner/Arvsskatt-och-formogenhetsskat_H102Sk403/?text=true och http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Motioner/terinforande-av-arvsskatt_GZ02Sk429/?text=true) Fastigheten som gåva Precis som du är inne på, är gåvor inte skattepliktigt för givaren IL 41:1 & 2, 42:1 & 44:3 och inte heller för mottagaren IL 8:2. Då din dotter får fastigheten i gåva av dig hamnar hon i din skattemässiga situation IL 44:21, vilket innebär att hon får göra de skattemässiga avdragen som då hade fått lov att göra om det var du som sålde fastigheten. När din dotter sedan säljer fastigheten så skall hon beskattas på en kvoterad kapitalvinst. Kapitalvinsten räknas ut genom att man tar det som hon fick vid försäljningen, i ditt exempel är detta fyra miljoner, och minskar med bland annat omkostnadsbeloppet IL 44:13. Omkostnadsbeloppet vid försäljning av fastighet är bland annat vad fastigheten köptes för, i ditt exempel är detta en miljon (detta då din dotter hamnat i din skattemässiga situation IL 44:21), IL 44:14 men också exempelvis förbättringsutgifter som under det beskattningsåret som de utfördes uppgick till mer än 5 000 kronor IL 45:11. Detta skulle innebära att kapitalvinsten i ditt exempel skulle vara tre miljoner. Dessa tre miljonerna skall sedan kvoteras till 22/30 delar IL 45:33. Jag antar att du har använt fastigheten som boende och att det därför räknas som en privatbostad IL 2:8. Om du sedan ger den till din dotter och du fortsätter att bo i den så kommer fastigheten att fortsätta att vara en privatbostad IL 2:8. Det som skall tas upp till beskattning blir således 22/30 x 3 000 000 vilket är 2 200 000. På detta skall sedan 30% dras i skatt IL 65:7 vilket blir 660 000. Arv med fingerad arvsskatt Om vi antar att arvsskatten såg ut som den gjorde innan den blev avskaffad så skulle din dotter tillhöra skatteklass 1. Då skulle arvsbeskattningen ungefär se ut på följande sätt: av de 4 000 000 skall ett grundavdrag göras med 70 000 varför 3 930 000 skall tas upp till beskattning. De första 300 000 skattas med 10% vilket lämnar en skatt om 30 000. De nästkommande 300 000 beskattas med 20% vilket resulterar i en skatt om 60 000. Än så länge en skatt om totalt 90 000. De resterande 3 330 000 beskattas med 30% vilket resulterar i en skatt om 999 000 + 90 000 = 1089000. För mer läsning på området kan du titta närmare på skatteverkets hemsida Vilka följdverkningar denna typ av beskattning skulle få – ytterligare avdrag vid försäljning eller liknande – kan jag tyvärr inte uttala mig om. Uträkningen ovan är gjord efter de instruktioner jag kunde hitta på Skatteverkets hemsida om hur man löste det tidigare. Om vi utgår i från den nuvarande arvsbeskattningslagstiftningen IL 8:2 skulle skatteuträkningen vara den samma som i fallet där du ger fastigheten i gåva till din dotter. Summering Jag kan inte med säkerhet säga varken det ena eller det andra gällande återinförandet av arvsskatten. I nuläget verkar det inte finnas någon överhängande politisk vilja att återinföra den, även om det finns vissa politiska krafter som verkar mot det målet. Hur själva beskattningen skulle utformas är ännu svårare att uttala mig om; jag har dock gjort ett försök. Om vi skulle utgå ifrån den lagstiftningen som gäller i nuläget så skulle skatten landa på cirka 660 000 om villan säljs.Bästa hälsningar

Skatt på arv från utlandet.

2015-10-30 i Arvsskatt
FRÅGA |Hej! Min hustru har ärvt sin mamma i Sydostasien och planerar att föra över 1 miljon kronor till ett bankkonto i Sverige. Inte finns det väl risk för att detta måste beskattas i Sverige?
Jakob Borin |Hej och tack för din fråga!Av 8 kap. 2 § inkomstskattelagen framgår att förvärv genom arv är skattefria i Sverige. Detta gäller även arv från utlandet. Din hustru behöver således inte betala någon skatt på arvet från hennes mamma. Mot bakgrund av att det rör sig om ett betydande belopp, 1 mkr, skulle jag dock kunna tänka mig att ni kommer bli kontaktade av banken med anledning av överföringen. Banken kan tex ha frågor om var pengarna kommer ifrån. Ni kommer dock inte behöva betala någon arvsskatt. Med vänlig hälsning,

Arvsskatt eller inte?

2015-07-03 i Arvsskatt
FRÅGA |Hej,Jag skulle vilja veta om jag och min syster maste betala arvskatt om min mamma gar bort. Vi ar de enda arvingarna forutom vara barn. Jag har bott i Australien i 20 ar och min syster har bott i USA i 17 ar. Det ar ingen arvskatt i Australien.Tack
Mikaela Wedbäck Pizevska |Hej, Tack för din fråga och för att du vänder dig till Lawline. Arvsskatten i Sverige avskaffades 1 januari 2005. Förvärv genom arv eller testamente är alltså skattefritt för den som är annars är skyldig att betala skatt i Sverige. Se 8 kap. 2 § inkomstskattelagen. För svar på liknande frågor se följande länkar:http://lawline.se/answers/aterinford-arvskatthttp://lawline.se/answers/den-avskaffade-arvsskattenhttp://lawline.se/answers/skatt-pa-arvDet pågår emellertid en diskussion i Sverige om att återinföra arvskatten. Om det kommer ske, och när det i sådana fall skulle komma att ske, är omöjligt att säga. Gällande rätt är som sagt att man inte behöver skatta för det man ärver eller förvärvar genom testamente. I ditt fall, då det varken finns arvskatten i Sverige eller Australien, borde det inte finnas något att oroa sig över. Vad gäller din syster kan utfallet bero på skattelagstiftningen i USA, eventuella avtal mellan USA och Sverige samt huruvida hon är skattskyldig där och/eller i Sverige. Jag hoppas att detta gav dig svar på din fråga. Med vänlig hälsning,

Gåva av bostadsrätt till barn

2015-03-27 i Arvsskatt
FRÅGA |Om en brf.lägenhet ges som gåva till ett barn av flera ska då värdet på lägenheten vid arvskifte minskas med ev kommande reavinstbeskattning och mäklararvode?
Beatrice Walldov |Hej och tack för din fråga!Om du ger bort en bostadsrättslägenhet utan att mottagaren betalar någon som helst ersättning för lägenheten kommer överlåtelsen att klassificeras som en gåva och därmed vara skattefri enligt 8 kap 2 § inkomstskattelagen. Detta gäller dock inte om det rör sig om en blandad överlåtelse, dvs en överlåtelse som är delvis en försäljning och delvis en gåva. Det vanligaste exemplet på en sådan överlåtelse är en försäljning till underpris. Om du som givare gjort vinst på din överlåtelse trots underpriset kommer du få att betala reavinstskatt på den vinst som överlåtelsen medför.Sammanfattningsvis innebär detta att sålänge det rör sig om en ren gåva, utan krav på motprestation från ditt barn kommer reglerna om reavinstskatt aldrig att träda in eftersom det rör sig om en gåva och dessa inte är skattepliktiga. Mäklararvode kommer inte aktualiseras såvida du inte anlitar en mäklare som har hand om försäljningen, troligtvis har du dock inget behov av mäklare eftersom det inte rör sig om någon försäljning och du redan har någon att överlåta lägenheten till. Hoppas att du är nöjd med ditt svar, om inte, eller om du har närmre funderingar är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Arv och skattefrihet

2015-02-15 i Arvsskatt
FRÅGA |Jag var tidigare 1 av 11 delägare i ett dödsbo, men har nu blivit utlöst av övriga delägare. Måste jag deklarera och betala skatt på den summan(50tkr)?
Gustaf Otterheim |Hej! Tack för din fråga!Enligt 8 kapitlet 2 § Inkomstskattelagen är förvärv genom arv, testamente, gåva eller bodelning skattefria. Vad gäller arv hänger detta samman med att eventuella skatter som den avlidne var skyldig att betala men som ännu inte har betalats kommer att betalas av dödsboet innan ett arvskifte till arvtagarna äger rum, se 4 kapitlet 1 - 3 §§ Inkomstskattelagen. Arvtagaren mottar således redan skattade pengar, varför arvtagaren inte behöver skatta för dessa.Detta medför att du inte behöver betala skatt på eller deklarera den summa du erhållit. Det förhållandet att de övriga dödsbodelägarna "löser ut dig" förändrar inte på detta då det i grund och botten rör sig om en fördelning av ett arv.Hoppas detta ger någon klarhet!Med vänlig hälsningGustaf Otterheim