Momskatt på arv

2020-11-17 i Arvsskatt
FRÅGA |Hej! Jag är Svensk-medborgare bosatt här och ska få min farfars vigselring skickad till mig, för att återanvändas i min då jag nyförlovad.Min far ärvde/ fick ringen sen min farfar dog för flera år sen och vill nu ge den i förskottsarv till mig då jag är nyförlovad. Han tänkte skicka ringen från Norge till Sverige. Ska det vara någon momsavgift på detta förskottsarv från utlandet? - Ringens värde är gissningsvis 5000-6000kr i guld.
Atefa Jafary |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att din far vill ge sin vigselring i förskott på arv till dig och du undrar om det ska utgå momsskatt på detta när ringen skickas från Norge. Moms regleras i mervärdeskattelagen (ML). För att vara skyldig till mervärdesskatt krävs att din far i egenskap av näringsidkare säljer ringen till dig såsom konsument (1 kap 2 § ML). Av förutsättningarna i din fråga tolkar jag det som att din far snarare vill ge ringen i förskott på arv till dig. Arv är skattefritt i Sverige (8 kap. 2 § inkomstskattelag, IL). Jag hoppas att du fick svar på din fråga! Har du ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma!Med vänlig hälsning,

Kan arvsskatten återinföras?

2020-09-26 i Arvsskatt
FRÅGA |Är det risk att arvsskatt återinförs?
Jonna Johansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Arvsskatten är sedan 2005 avskaffad i Sverige. Ifall den kommer att återinföras eller ej är helt beroende av politiska beslut i riksdagen. Det har förts fram motioner från några ledamöter i riksdagen om att utreda ifall arvsskatten ska återinföras (se exempel motion 2013/14:Sk403 och motion 2011/12:Sk429) men förslagen har fått avslag. Mig veterligen finns inget skarpt förslag om att återinföra arvsskatten i nuläget, men det kan som sagt ändras beroende på politiken. Det går således inte att säga om arvsskatten kommer att återinföras igen framöver eller om den förblir slopad, utan det beror på vilken politik som förs och vad en majoritet av riksdagen röstar för vid ett sådant förslag. Jag hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Vilket lands lag gäller vid arvutdelning?

2020-08-29 i Arvsskatt
FRÅGA |Hejsan, min son har dubbelt medborgarskap, svensk och belgiskt. Han är skriven i Sverige. Om han ärver sina farföräldrar i Belgien, måste han då betala belgiskt arvsskatt eller kan han åberopa svensk lag och inte skatta för sitt arv? Vänliga hälsningar
Alexandra Madsen |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Normalt ska lagen i det land där den avlidne hade hemvist tillämpas på arvet, det innebär att om den avlidne hade hemvist i Belgien ska också belgisk lag tillämpas. Om det av samtliga omständigheter framgår att den avlidne vid sin död uppenbart hade närmare anknytning till ett annat land, ska dock lagen i det landet tillämpas. Genom arvsförordningen finns även en möjlighet för en person att välja vilket lands lag som ska tillämpas på dennes arvet. En person kan genom ett särskilt lagvalsförordnande i ett testamente ange att lagen i det land där hen är medborgare vid tidpunkten för sitt val eller vid sin död ska tillämpas på arvet. Det är dock inte möjligt att välja ett annat lands lag än medborgarskapslandets (EU-förordning nr 650/2012). Är hans farföräldrar inte medborgare i Sverige kan de alltså inte heller förordna att svensk lag ska tillämpas på arvet. Det finns inte någon arvsskatt i Sverige, varken på arv från utlandet eller från en arvlåtare som är bosatt i Sverige, (8 kap. 2 § inkomstskattelagen). Detta gäller sedan januari 2005, då lagen om arvsskatt och gåvoskatt upphävdes. Det innebär att din son inte kommer att betala någon skatt på själva överflytten av arvet från dödsboet till hans egna ägor. Det som istället kan ske är då att det blir fråga om beskattning i tidigare eller senare led. Det kan alltså vara så att arvet ska beskattas i Belgien enligt belgisk lag.Då din son bor i Sverige så omfattas han av svensk skattelagstiftning. Men han kan även omfattas av utländsk skattelagstiftning beroende på hur stark anknytning han har till landet som han ska få pengar ifrån. Det framgår inte hur pass stark anknytning din son har till Belgien.Sammanfattningsvis är det inte arvingarnas medborgarskap och bosättning som avgör frågan om vilket lands lag som används, utan det är den avlidna personen som avgör. Jag har tyvärr ingen kunskap om de belgiska arvreglerna och kan därför inte ge dig vidare rådgivning än så. Själva överflytten av arvet från dödsboet till arvingen i Sverige är dock skattefritt.Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Skatt på arv från Storbritannien

2020-06-23 i Arvsskatt
FRÅGA |Hej!Jag bor i Sverige och har både svenskt och brittiskt medborgarskap. Jag kommer att ärva en summa pengar efter min mor som bodde och avled i Storbritannien. Arvet kommer att beskattas i Storbritannien.Har jag förstått rätt att jag kan sätta pengarna direkt i mitt bankkonto i Sverige utan att betala skatt eftersom arvsskatten avskaffades 2005?Jag är väldigt tacksam för den expertisen ni bjuder på!
Elin Giding |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! Precis som du själv skriver är arvsskatten avskaffad sedan 2005. Detta innebär därmed att förvärv genom arv är fria från skatt. Arvet behöver därmed inte redovisas som inkomst i din deklaration. Däremot kan det tas upp under övriga upplysningar så att Skatteverket vet vart pengarna kommer ifrån, det är däremot inget krav. Hoppas du är nöjd med ditt svar! Du är alltid välkommen att höra av dig till oss igen vid fler frågor. Med vänlig hälsning,

Arvsskatt på arv från Finland?

2020-11-09 i Arvsskatt
FRÅGA |Hej! Min vuxna dotter har fått ett arv efter sin farmor i Finland. Arvet består av ett efterlevandeskydd som delades jämt mellan tre barnbarn, varav två bor i Finland, min dotter bor i Sverige.Frågan jag vill ställa är: ska hon beskatta för dessa pengar, det rör sig om drygt 300 00 kr. I så fall är det tii Finland eller till Sverige hon ska skatta?Med vänlig hälsning
Hanna Palmkvist |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Arvsskatten är avskaffad i Sverige (8 kap. 2 § första stycket inkomstskattelagen). Din dotter kommer alltså inte behöva betala skatt till Sverige för arvet. Finland har däremot arvsskatt (du kan läsa mer om det här). Vilket lands regler som ska tillämpas på ett arv mellan länder avgörs av EU:s arvsförordning, när länderna i fråga är medlemmar i EU. Huvudregeln är att det är reglerna från landet som arvlåtaren, det vill säga din dotters farmor, var bosatt i som ska tillämpas på arvet (3 kap. artikel 21.1, EU:s arvsförordning). Så vitt jag förstår bodde din dotters farmor i Finland vid tiden för sin bortgång, och det är då finska regler som ska tillämpas på arvet. Din dotter ska alltså som utgångspunkt betala skatt för arvet i Finland (läs mer om den finska arvsskatten och internationella situationer här).Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss med en ny fråga.Med vänlig hälsning,

Skatt på utländsk fastighet som erhållits genom ett testamente?

2020-09-26 i Arvsskatt
FRÅGA |Hej!Jag är bosatt i Sverige men är fransk medborgare.Antar att jag köper en fastighet i Frankrike tillsammans med min syster (50% var) som bor där och är fransyska i en form som kallas "indivision" där.Jag skriver ett testamente för att endast min svenska sambo bosatt i Sverige skall kunna ärva mig.Om jag avlider hur mycket skatt måste min sambo betala i arvskatt och i vilket land?Tacksam för svar om möjligt.Ps: Min syster vill att vi skall köpa i en annan form som kallas "démembrement" där hon betalar 60% och äger fastigheten som "nue-propriété" och jag betalar 40% för att jag är äldre och är "usufruitier" dvs äger ej fastighet men kan disponera den och hyra ut den, och sedan när jag avlider blir det är hon som ärver mig och det blir ingen arvskatt, men avlider hon ärver hennes barn henne och tar över nue-propriété, och jag kan bo kvar tills jag avlider.Jag motsätter mig denna lösning då jag vill att min sambo skall ärva mig om det inte blir för mycket arvskatt förstås.Med vänlig hälsning,
Jacob Björnberg |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline,UTREDNINGJag tolkar ditt ärende enligt följande. Du har eventuellt för avsikt att tillsammans med din syster förvärva en i Frankrike belägen fastighet och era respektive ägarandelar kommer att uppgå till 50 %. Såväl du som din syster är franska medborgare, men det är endast du som har hemvist i Sverige och såvitt jag förstår lever du likaledes i ett samboförhållande här. Du står nu i begrepp att upprätta ett testamente i vilket du avser att testamentera hela din kvarlåtenskap till din svenska sambo och du undrar därför vad som skulle hända med det utländska fastighetsinnehavet i skattehänseende vid en framtida arvssituation (alltså vid ditt frånfälle). Den lagstiftning som behöver beaktas följer enligt nedan.Inkomstskattelagen (IL).Det ska inledningsvis förtydligas att jag av förklarliga skäl inte besitter någon som helst kunskap om fransk arvsrätt varför jag inte kan avgöra huruvida någon beskattning kommer att tas ut i samband med ett sådant arvsskifte. För svenskt vidkommande kan följande ganska korta och relativt snabba slutsats dras. Den egendom som tillfaller din sambo i enlighet med ditt testamente utlöser ingen skatt i Sverige. Arv beskattas således inte alls och detta enligt 8 kap. 2 § 1 st. IL, vilket innebär att din ideella andel om 50 % i den fastighet som du och din syster eventuellt planerar att införskaffa också blir befriad från skatt när andelen genom testamentet förvärvas av din sambo. Någon svensk löpande kommunal fastighetsavgift på innehavet aktualiseras inte heller eftersom fastigheten kommer att vara belägen utomlands. Det ska dock noteras att din sambo genom den så kallade kontinuitetsprincipen kommer att inträda i din skattemässiga ställning varför hennes omkostnadsbelopp enligt 44 kap. 14 § IL kommer att motsvara halva det omkostnadsbelopp som du själv skulle ha haft om du hade sålt fastigheten, vilket stadgas i 44 kap. 21 § IL. Det går med andra ord inte att undkomma den kapitalvinstbeskattning som kommer att tas ut i samband med en avyttring av fastigheten, se 44 kap. 13 § IL. Vidare kan också vissa spörsmål kopplade till den internationella dubbelbeskattningen behöva beaktas vid en framtida försäljning om din sambo fortfarande skulle ha sin skatterättsliga hemvist i Sverige. I förekommande fall kan det dock föreligga en rätt till avräkning av erlagd utländsk skatt för den skattskyldige genom vissa internationella dubbelbeskattningsavtal eller genom den så kallade avräkningslagen.Avslutande ord och ytterligare rådgivningSammantaget kan följande anföras. Ingen skatt kommer att tas ut på värdet av din kvarlåtenskap som genom testamentet tillfaller din sambo. En eventuell fastighet belägen i Frankrike omfattas också av den ifrågavarande bestämmelsen i 8 kap. 2 § 1 st. IL. Däremot kommer din sambo att träffas av en svensk kapitalvinstbeskattning om fastigheten överlåtes.Vid fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Antingen här på hemsidan, via den kostnadsfria telefonrådgivningen eller ånyo genom några av våra betaltjänster. Själv nås jag på jacob.bjornberg@lawline.se och du får mer än gärna kontakta mig direkt ifall du önskar ytterligare hjälp i den fortsatta processen. I så fall kan jag slussa dig vidare till någon av byråns eminenta jurister utan att du behöver sitta i telefonkö. Mot bakgrund av COVID-19 erbjuder våra jurister idag möten såväl telefonledes som på Skype och andra liknande digitala plattformar.Avslutningsvis är den livliga förhoppningen att min hantering av ditt ärende har varit matnyttig och presenterats i en för dig utförlig och tillfredsställande form. Återkom gärna med synpunkter genom att skicka in ett omdöme när du mottar en sådan förfrågan.Vänligen,

Behöver skatt betalas för bostadsrätt som fåtts genom arv?

2020-07-19 i Arvsskatt
FRÅGA |Hej! Min bror och jag kommer att ärva min mammas bostadsrätt när hon går bort. Kan han överlåta sin del på mig? Måste han betala skatt för det värdet som hans del är värd?
Matilda Bergström |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Alla förvärv som sker genom arv och testamente är skattefria (8 kap. 2 § IL). Det innebär att ni inte behöver betala skatt för bostadsrätten när ni ärver den. Vill din bror inte ha del i bostaden utan vill överlåta sin del till dig kan ni komma överens om det i arvskiftet. Han behöver alltså inte betala skatt för det värdet som hans del i bostadsrätten är värd. Tänk dock på att om er mor fått uppskov vid en tidigare försäljning kommer det beloppet återföras till beskattning hos dödsboet (47 kap. 11 § st. 3 IL).Vänligen,

Amerikansk arvsskatt på arv från arvlåtare i Sverige?

2020-04-30 i Arvsskatt
FRÅGA |Hej!Jag är svensk medborgare bosatt och beskattas i USA. Jag har enligt tidigare SINK ansökningar blivit bedömd att vara begränsat skatteskylding i Sverige. Detta innebär bl.a. att alla inkomster jag har i Sverige beskattas i USA.Min fråga gäller försäljning av dödsbo. Min mor gick bort efter jag flyttat till USA och hon har en bostadsrätt i Sverige. Den kommer säljas till vinst. Hur beskattas detta för min del och hur skall jag hantera arvskatten? Vad säger lagen?Tack på förhand!
Mina Jenabpour |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Skilj på dig själv som fysisk person och dödsboet som juridisk personEftersom att du är begränsat skattskyldig i Sverige och beskattas enligt Lag (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta (SINK) är du endast skattepliktig för sådan inkomst som listas i 5 § SINK. Det är dock viktigt att skilja på hur DU som fysisk person och begränsat skattesubjekt ska beskattas och hur DÖDSBOET som juridisk person ska beskattas. Baserat på den information du har gett mig i frågan kommer jag att utgå från att din mor var obegränsat skattskyldig i Sverige. Dödsboet efter henne ska därför beskattas enligt de skatteregler som gäller för en obegränsat fysisk person i Sverige (4 kap. 1-2 § inkomstskattelagen). Dödsboet betalar skatt på kapitalvinstenNär dödsboet säljer bostadsrätten görs en kapitalvinst. En kapitalvinst ska tas upp till beskattning hos dödsboet, enligt 42 kap. 1 § inkomstskattelagen. För DIN del innebär alltså inte kapitalvinsten i sig någon skattekonsekvens, det faller på dödsboet att deklarera detta. Ingen arvsskatt i Sverige, men vad gäller i USA?Efter att dödsboet sålt fastigheten kommer arvskifte ske (23 kap. ärvdabalken) och du kommer att få ditt arv utdelat. I Sverige har vi ingen arvsskatt, utan ett arv är skattefritt. Men eftersom att du bor i USA och beskattas enligt amerikanska skatteregler blir frågan vad som gäller beträffande arvsskatt i USA. Vad jag känner till så har USA kvar sin arvsskatt, men normalt sett beskattas inte arv från utländska arvlåtare - det finns dock undantag och gränsbelopp att rätta sig efter. Jag kan inte med säkerhet svara på vad som gäller beträffande de amerikanska skattereglerna, därför rekommenderar jag dig att ta kontakt med en skattejurist där du bor - eventuellt vända dig till Sveriges ambassad i USA eller Skatteverket som får vägleda dig. Du är välkommen att ställa en till fråga om du fortfarande har funderingar!Med vänlig hälsning,