Arvskatt på utländskt arv

2019-09-29 i Arvsskatt
FRÅGA |Hej!Min svärfar har gått bort, min make ska få ärva stor summa pengar. Jag är införstådd med att arvskatt och gåvoskatt är upphävd i den svenska lagen, gäller det även från utlandet (förenade araberna) Ska det deklareras? Banken? Vill ej få problemVänligen Arvtagare
Erik Bengtsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Frågan besvaras med regler som finns i inkomstskattelagen (IL) och skatteförfarandelagen (SFL).Arvskatt Enligt svensk skattelagstiftning finns det inte någon skyldighet att betala skatt på pengar som har ärvts. Detta gäller både för arv i Sverige och arv från utlandet, 8 kap. 2 § IL. Arvet behöver inte deklareras. Kontrolluppgift vid insättning på svenskt bankkonto Om du sätter in arvet på ett konto här i Sverige så bör du vara medveten om att banken är skyldig att skicka en kontrolluppgift till skatteverket för summor som överstiger 150 000 kr, 23 kap. 1 SFL Du bör därför vara beredd på att bevisa för skatteverket att pengarna verkligen kommer ifrån ett arv. Detta kan exempelvis göras med ett dokument från bouppteckningen.Hoppas du fick svar på din fråga! Vänligen,

Måste man betala skatt på arv?

2019-09-03 i Arvsskatt
FRÅGA |Om en minderårig ärver pengar som kommer från en avliden förälders fond/ aktier eller får pengar från en livsförsäkring, måste barnet skatta för det?
Astrid Niva-Lindmark |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Sedan 2005 har vi ingen arvsskatt i Sverige vilket innebär att man inte behöver betala någon skatt på arv. Ersättning som betalas ut från en livförsäkring som inte är en pensionsförsäkring är också skattefri. Hoppas du fick svar på din fråga. Vänligen,

Arvsskatt i England?

2019-07-15 i Arvsskatt
FRÅGA |Jag har ärvt en fastighet och pengar i Sverige tillsammans med värde a 3,5 millioner, men jag är bosatt i England sedan många år tillbaka. Måste jag betsla skatt på arvet i England?
Elin Giding |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline.När det kommer till arvsskatt är den avskaffad i Sverige sedan 2004. Detta till skillnad från Storbritannien som fortfarande tillämpar en arvsskatt på 40% när värdet överstiger 325 000 pund. Eftersom det är en fråga som sträcker sig över två länder, nämligen Sverige och Storbritannien behöver vi se till vilket lands lagstiftning som ska tillämpas. Eftersom Sverige är en del av EU tillämpas Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 650/2012 när en svensk medborgare avlidit. Enligt dess artikel 21 är huvudregeln att man ser till vart den avlidne bodde vid tidpunkten för dess bortgång. Storbritannien omfattas inte av denna förordning, däremot gäller i princip samma regler där då arvsskatten ska betalas i det fall personen som avlidit varit permanent boende eller lämnat kvarlåtenskap (exempelvis en bostad) i Storbritannien. Eftersom arvet kommer från Sverige, och Sverige inte tillämpar någon arvsskatt, har du därmed ingen skyldighet att betala detta vare sig i Sverige eller Storbritannien. Däremot, eftersom vi inte är insatta i Storbritanniens lagstiftning skulle jag råda dig att utöver detta, kontakta skatteverket eller en jurist i Storbritannien för säkerhets skull.Hoppas du är nöjd med ditt svar! Du är alltid välkommen att höra av dig till oss igen om några nya frågor uppkommer.Med vänlig hälsning,

En finsk bröstarvinge ärver sin svenske far pga. testamente, ska arvet beskattas i Finland eller Sverige

2019-06-30 i Arvsskatt
FRÅGA |En finsk bröstarvinge ärver sin svenske far med laglott p g a testamente, ska arvet beskattas i Finland eller vad gäller oavsett om testamente finns eller inte? Tack
|Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att det du önskar få svar på är huruvida arvet till bröstarvingen ska beskattas och om så är fallet, huruvida beskattningen ska ske i Sverige eller Finland. Båda dessa frågor regleras i inkomstskattelagen (IL). I vilket land ska beskattning ske? För att avgöra i vilket land ni kommer beskattas måste först er skattskyldighet avgöras. Ni kan antingen ses som obegränsat eller begränsat skattskyldiga i Sverige.Obegränsat skattskyldig är den som är bosatt i Sverige, den som stadigvarande vistas i Sverige eller den som har väsentlig anknytning till Sverige (3 kap 3 § IL). Den som är obegränsat skattskyldig är skattskyldig för alla sina inkomster i Sverige och från utlandet (3 kap 8 § IL). Den som inte är obegränsat skattskyldig är begränsat skattskyldig (3 kap 17 § IL).Det framgår inte av din fråga vilken koppling bröstarvingen har till Sverige vilket är av avgörande betydelse för frågan om i vilket land arvet ska beskattas. Har arvingen aldrig varit bosatt ska beskattning ske i Finland om arvingen däremot anses ha väsentlig anknytning till Sverige ska beskattning ske i Sverige. Några faktorer som beaktas för att avgöra om en person har väsentlig anknytning till Sverige är till exempel om hen är svensk medborgare, om hen har en bostad i Sverige för åretruntbruk eller om hen bedriver näringsverksamhet i Sverige, 3 kap. 7 § IL. Som tidigare nämnts så framgår det dock inte av din fråga hur arvingens situation ser ut, det är därför svårt för mig att göra en korrekt bedömning. Jag kommer dock i mitt fortsatta svar att utgå från att arvingen är beskattningsskyldig i Sverige då rådgivare på lawline endast besitter kunskap om svensk rätt. Ska arvet beskattas? Är arvingen obegränsat skattskyldig i Sverige kommer beskattning att ske i enlighet med IL. Av nämnda lag framgår att förvärv genom arv, testamente, gåva eller bodelning är skattefria, 8 kap. 2 § IL. Arvet kommer således att beskattas först när arvingen väljer att avyttra de ärvda tillgångarna eller tillgångar som denne köpt för ärvda pengar. Hoppas att du fått svar på din fråga, annars ska du inte tveka att höra av dig igen! Med vänlig hälsning

Är arvskatten slopad?

2019-09-22 i Arvsskatt
FRÅGA |Är arvsskatten slopad även vid testamente till utomstående eller gäller det bara lagliga arvingar? Vad gäller vid gåva till utomstående?
Paula Reich Zackrisson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline!Arvskatten är sedan den 1 januari 2005 avskaffad. Detta innebär att man inte behöver betala någon skatt på arv. Hoppas du fick svar på din fråga!Hälsningar,

Arvsskatt i Sverige och Wisconsin

2019-07-26 i Arvsskatt
FRÅGA |Hej, om man är svenska medborgare och bosätter sig i Wisconsin och därefter ärver en svensk medborgare, utgår det då någon som helst arvsskatt om beloppet understiger 5 miljoner USD ?
|Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det utgår ingen arvsskatt i Sverige, oavsett om du bor här eller ej (8 kap 2 § inkomstskattelagen). Jag undviker av principiella skäl att uttala mig om utländsk rätt, eftersom olika länders rättsordningars särskilda karaktär gör att det är mycket lätt att missförstå sammanhanget en viss bestämmelse ska förstås. Med tanke på skatterättens karaktär och konkretionen i din fråga valde jag dock att göra ett undantag, och göra en enklare sökning på internet för att ge dig vägledning: Samtliga de källor jag tittat på förmedlar samma uppgifter, nämligen att det inte tas ut någon federal arvsskatt för det beloppet, och ingen delstatlig arvsskatt i Wisconsin.Vänligen

Dansk arvsskatt

2019-07-10 i Arvsskatt
FRÅGA |Jag har en vän bosatt i Danmark och Dansk medborgare han har testamenterat en del av sin kvarlåtenskap till mig svensk och bosatt i sverige vi har inga familje band. Ska jag betala arvsskatt eller annan skatt på arvet?
Hugo Snöbohm Hartzell |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Enligt 8 kap 2 § Inkomstskattelagen (IL) är arv skattefritt här i Sverige. Någon svensk skatt behöver således inte betalas på arvet. Arvskatt finns däremot i Danmark vilket betyder att du kan komma att behöva skatta på arvet i Danmark. Enligt artikel 21 i Europaparlamentets och rådets förordning nr 650/2012 ska lagstiftningen i det land där arvlåtaren har sin hemvist vara den som är tillämplig på arvet. Eftersom din vän är bosatt i Danmark tilika dansk medborgare torde därför dansk arvsskatt betalas på arvet. För vidare rådgivningen rekommenderar jag Lawlines telefonrådgivning alternativt Lawlines juristbyrå.

Måste jag betala skatt på utländskt arv?

2019-06-16 i Arvsskatt
FRÅGA |Om jag ärver pengar från en släkting utomlands , tex USA eller England , betalar jag in skatt i förväg till det landet som pengarna kommer från?
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Enligt svensk skattelagstiftning är du inte skyldig att betala skatt på arv. Någon skattskyldighet för arv finns varken för arv från utlandet eller från Sverige (8 kap. 2 § inkomstskattelagen). Däremot kan skyldigheten i utlandet variera. I vissa länder finns det en skyldighet att betala skatt på arv, om så är fallet är du skyldig att betala skatt för arvet i det landet, däremot inte i Sverige. Jag har dessvärre ingen uppgift om skattskyldigheten i olika länder, om ett utländskt arv blir aktuellt rekommenderar jag dig att kontakta en jurist som kan skatterätten för det aktuella landet.Vänligen,