Utbildningskostnad för utvidgning av verksamhet

2017-02-20 i Avdrag
FRÅGA |Hej!Har en fråga gällande avdragsgill kostnad för kurs. Undrar i fall man som anställd hårfrisörska, kan dra av kostnaden för en grundkurs man gått i nagelvård då jag tänkt erbjuda nagelvård till kunderna på hårfriseringen. ska har gått en grundkurs i nagelvård och har tänkt att förutom hårvård erbjuda nagelvård till kunderna på hårfriseringen. Kan denna kostnad möjligtvis vara avdragsgill inför inkomstdeklarationen)
Jesper Forsgren |Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Som jag förstår situationen du beskriver vill du göra avdraget i rollen som näringsidkare och du har tagit kursen för att kunna utöka din näringsverksamhet. Utbildningar kan i vissa fall vara avdragsgilla för företagare/näringsidkare. Det kräver då att utbildningen har ett samband med den verksamhet du redan bedriver (hårfrisering) och att den medför att din verksamhet har nytta av dina nya kunskaper.Nagelvård blir en ny tjänst inom den redan bedrivna verksamheten och ses som en utvidgning av verksamheten. Kursen är en förutsättning för denna utvidgning men ger ingen nytta till själva hårfriseringen. Utifrån den bedömningen är kostnaden för kursen inte avdragsgill.Här är en länk till Skatteverkets sida om utbildningskostnader för företagare.Hoppas du fick svar på din fråga!Mvh,

Dubbla avdrag ‒ Skattebrott?

2017-01-26 i Avdrag
FRÅGA |Hej. En bekant till mig använder sig av tjänstebil i sitt arbete. Saken är den att han lämnar in sin Reseräkning varje månad till företaget han är anställd på och får utbetalt ersättning Månatligen för bensin, ersättningen är mellan 3 500 - 4 000:-/ månad. När han sedan lämnar sin Årliga Självdeklaration, gör han återigen avdrag för körda mil i tjänsten. Detta innebär att han får ut Dubbel Milersättning varje år. Han har gjort så här i ca 8 år och inte blivit kontrollerad av Skattemyndigheten någon gång. Blir han återbetalningsskyldig? Böter eller tom fängelse?
Jonatan Sundqvist |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om jag har förstått din fråga rätt, så brukar din bekant dra av kostnader för drivmedel vid tjänsteresor med förmånsbil i sin inkomstdeklaration. Sådana kostnader får dras av enligt 12 kap. 5 § inkomstskattelagen (1999:1229) (här), men givetvis föreligger avdragsrätt endast när den skattskyldige själv har stått för kostnaden. När kostnaderna täcks av drivmedelsersättning från arbetsgivaren, får inget sådant avdrag ske. Din bekant lämnar således en oriktig uppgift till Skatteverket när han i sin deklaration gör avdrag för drivmedelskostnader.Om din bekant lämnade de oriktiga uppgifterna uppsåtligen, så har han gjort sig skyldig till skattebrott enligt 2 § skattebrottslagen (1971:69) (här). Straffet för skattebrott är fängelse i högst två år. Med tanke på att det troligtvis inte rör sig om alltför stora summor som undandragits i skatt (avdrag kan medges för högst 95 öre/km), är det dock tänkbart att brottet istället bedöms som skatteförseelse enligt 3 § skattebrottslagen. I så fall är straffet böter.Utöver straffansvar finns det ett administrativt sanktionssystem som kan tillämpas när oriktiga uppgifter har lämnats till Skatteverket. Detta sker genom att ett skattetillägg tas ut av den skattskyldige enligt 49 kap. 4 § skatteförfarandelagen (2011:1244) (här). Skattetillägget är 40 % av den undandragna skatten, vilket framgår av 49 kap. 11 § skatteförfarandelagen.Enligt praxis från högsta domstolen och högsta förvaltningsdomstolen får dock den som har blivit dömd för skattebrott inte påföras skattetillägg för samma oriktiga uppgifter som låg till grund för skattebrottet. Detsamma gäller också åt motsatt håll; den som har påförts skattetillägg får inte dömas för skattebrott för samma oriktiga uppgift som låg till grund för skattetillägget. Således kan din bekant inte både dömas för skattebrott och påföras skattetillägg. Det mest sannolika är enligt min bedömning att han endast påförs skattetillägg.Du undrade också om han kan bli återbetalningsskyldig. Det är möjligt och i så fall sker det genom att Skatteverket omprövar sitt beslut om slutlig skatt för det beskattningsår som den oriktiga uppgiften lämnades. Omprövning till nackdel för den skattskyldige får i huvudregel endast ske inom två år från beskattningsårets utgång. När det handlar om omprövning på grund av oriktiga uppgifter får dock omprövningen ske inom sex år från beskattningsårets utgång, s.k. efterbeskattning. Detta framgår av 66 kap. 27 § skatteförfarandelagen (här). Om din bekant har lämnat oriktiga uppgifter i åtta år, så kan Skatteverket alltså inte ändra besluten om slutlig skatt för de första beskattningsåren, men väl för alla beslut de senaste sex åren.Kort sammanfattat riskerar alltså din bekant skattetillägg eller åtal för skattebrott, alternativt skatteförseelse. Skatteverket kan dessutom ompröva de beslut som fattats de senaste sex åren om hans slutliga skatt.Jag hoppas att mitt svar har varit till hjälp.Med vänlig hälsning,

Avdrag för underhåll till före detta maka

2017-01-26 i Avdrag
FRÅGA |Om jag betalar underhåll till min exfru, enligt avtal, är kostnaden avdragsgill i min deklaration ? Antagande att exfrun tar upp motsvarande belopp som inkomst!?
|Hej!Tack för att du ställer din fråga till Lawline.Huvudregeln är att du normalt inte får göra avdrag för underhållsbidrag. Periodiska understöd i form av underhåll till före detta maka kan du dock få göra avdrag för om det är ett fastställt underhållsbidrag, det vill säga genom dom eller avtal. Detta gäller dock inte vid underhåll till person som fortfarande är medlem av ditt hushåll. Mitt råd är att kontakta skatteverket för att få reda på vad som exakt gäller i just din situation gällande om underhållet är avdragsgillt.Hoppas detta gav svar på din fråga.Vänligen

Parkeringsförmån: beskattning och avdragsrätt.

2017-01-07 i Avdrag
FRÅGA |HejJag har ett aktiebolag. Mitt företag leasar en bil. Mitt företags adress är samma som min hemadress då jag har kontoret på hemadressen men är ut på olika företag under veckan.Jag betalar för en boendeparkering privat. Men tycker att företaget kan stå för den.Har företaget rätt att betala parkeringen och dra av den som en kostnad?Utan att jag blir förmånsbeskattad pga att det är samma adress som min hemadress?
Sotirios Apostolou |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag inser från din fråga att den leasade bilen utgör en bilförmån. Återkom gärna med kommentarer eller följdfrågor om så inte är fallet. Under förutsättning att det handlar om en förmånsbil är fri uppställningsplats vid arbetsplatsen skattefri (detta framgår utav Handledning för beskattning av inkomst och förmögenhet vid 2004 års taxering (HL) p. 251 par. 17.2.45). Detta har de följande två konsekvenserna. För det första ska du inte bli förmånsbeskattad, men för det andra får parkeringsförmånen inte dras av. Anledningen är att det endast är skattepliktiga förmåner som får dras av. Det är emellertid så att det har kommit in flera frågor till Skatteverket om parkeringsförmånen. På grund av detta har de utfärdat olika skrivelser som reglerar förmånen mer i detalj. Det finns ingenting på deras hemsida angående just ditt fall, men jag anser att det skulle vara lämpligt att kontakta Skatteverket med detaljer om din situation för att ta reda på huruvida det möjligtvis finns något undantag till den ovanstående regeln. Jag hoppas att du fått svar på din fråga.Vill du få frågan närmare utredd kan du skicka din frågeställning till vår Expresstjänst och få en utredning inom 3 dagar. Se http://lawline.se/lawline-express eller klicka på knappen till höger.Med vänliga hälsningar,

Kommanditbolag avvecklat, får jag dra av kapitalförlust?

2017-02-14 i Avdrag
FRÅGA |Hej jag har ett KB som jag la ner 2015 bolaget har bara funnits dom sista 10åren utan aktivitet. Om jag har förstått det hela rätt så får jag ta och dra 70% som en kapitalförlust i min egen deklaration i år!?
Jonas P. Lind |Hej och tack för att du ställer din fråga till Lawline. Skatteverket har gett ut information om beskattningen för delägare i handelsbolag här. Du måste dock räkna lite själv för att komma fram till om du faktiskt har ett underskott som du kan dra av.Skattemässigt behandlas kommanditbolag exakt som handelsbolag. Därför finns ingen specifik information för just KB eftersom det ur skatteverkets synvinkel bara är en specialvariant av handelsbolaget som behandlas likadant i skattehänseende.Skatteverkets information:Om du kikar på sida 13 och 14 i den ovan länkade informationen så ser du när underskott av att en verksamhet upphör kan kvittas hos dig som delägare. Som du ser på sida 14 upp till höger så får du dra av 70 % om det är så att din JAU (justerade anskaffningsutgift) är positiv. Det finns vissa specialregler för kommanditdelägare eftersom kommanditdelägaren har ett begränsat ansvar i bolaget.Mer information om hur JAU beräknas kan du se på sida 16. Det är enkelt sagt en siffra som visar om du tillfört pengar till bolaget eller om du snarare tömt det på pengar genom uttag. Har man ett negativt JAU innebär det att man i princip tagit ut mer pengar än man tillfört och då kan man inte göra avdrag så som du vill göra eftersom man då inte anses ha gjort en förlust.På sida 25 uppe till höger ser du ett exempel på den beräkning som skall göras för att räkna ut hur stort det underskott du kan dra av är. Avdraget kan användas på kapitalvinster. Har du inte sådana som motsvarar ditt uträknade avdrag så får du istället rätt till skattereduktion på beskattningen av din tjänsteinkomst om du istället har sådan.Skattereduktionen: Du kan alltså inte dra av 70 % i inkomstslaget tjänst eftersom ditt avdrag hänför sig till inkomstslaget kapital.Om det är så att du inte har någon kapitalvinst att dra av denna kapitalförlust mot kommer du därför få använda skattereduktion som regleras i Inkomstskattelagens 67 kapitel. Regeln som gäller för dig finns i 67:10 där det framgår att kapitalförluster på upp till 100 000 kr får skatten minskas med 30 %. Är förlusten högre än så blir avdraget bara 21 %.Innebörden är att om kapitalförlusten du beräknat är 100 000 kr så får du dra av 70 000 kr från inkomstslaget kapital. (De 70 % du frågar om). Om du bara har 10 000 kr i inkomstslaget kapital kommer du dock ha en förlust på 60 000 kr som du inte kan utnyttja i det inkomstslaget. Dessa 60 000 kr blir då en skattereduktion där 30 % får dras av mot inkomstskatten i inkomstslaget tjänst. Det resulterar i sig att du får dra bort 18 000 kr av din tjänsteinkomst från beskattning.Som jag förstått det är detta något som skatteverket dock sköter åt dig om du anger att du har större förluster än inkomster i ett visst inkomstslag, men det kan självklart vara bra att veta vad de sysslar med eftersom det ofta är krångligt och regelverket är svårt att få en överblick över.Jag hoppas att detta hjälper dig till viss del även om jag inte kan ge dig några klara och tydliga svar utan istället hänvisar till att du behöver räkna själv för att se så du har rätt till avdrag. Jag hoppas du kommer fram till att du har rätt till avdrag och att skatteverket medger det!Med vänliga hälsningar,

Avdrag för underhåll

2017-01-26 i Avdrag
FRÅGA |Om jag betalar underhåll till min exfru, enligt avtal, är kostnaden avdragsgill i min deklaration ? Antagande att exfrun tar upp motsvarande belopp som inkomst!?
|Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Regler om avdrag för olika typer av utgifter finns i inkomstskattelagen (IL). Det finns en allmän regel om möjligheten till avdrag för periodiskt understöd i 9 kap. 3 § IL. Där anges att periodiska utbetalningar till personer i den skattskyldiges hushåll inte får dras av. För att detta "avdragsförbud" ska gälla krävs alltså att underhållet utbetalas periodiskt (vilket jag förutsätter är fallet) och att personen som mottar underhållet finns i den skattskyldiges hushåll. Om mottagaren av underhållet du betalar, det vill säga din exfru, och du själv inte har gemensamt hushåll gäller alltså inte förbudet. I resten av svaret utgår jag från att så är fallet. Huvudregeln för när en utgift av detta slag är avdragsgill är enligt 10 kap. 1 § IL att den ska ha erlagt på grund av en tjänst. I 12 kap. 1 § preciseras detta som att utgifter för att förvärva och bibehålla inkomster ska dras av som kostnader. Det kan visserligen framstå som svårt att motivera varför ett underhåll ska anses vara erlagt för att förvärva eller bibehålla andra inkomster. Enligt Skatteverkets ställningstagande i frågan kan man dock få avdrag för periodiska understöd om utbetalningen avser avser fastställt underhållsbidrag till maka eller make, eller tidigare maka eller make. Du kan läsa ställningstagandet här.Svaret på din fråga blir alltså att man kan dra av fastställda periodiska understöd till tidigare maka. Jag hoppas detta är tillräckligt svar på frågan!

Kostförmåner

2017-01-24 i Avdrag
FRÅGA |Hej, Jobb på förskola, matavdrag ska göras, vems ansvar att kontrollera att det blir gjort? Arbetsgivarens eller den anställdes? Om det inte gjorts, hur lång tid tillbaka kan det göras? Avdrag i efterhand-allt på en gång eller uppdelat?
Carl William Ahlberg |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Om jag tolkar din fråga rätt så undrar du vems ansvar det är att deklarera en kostförmån på arbetsplatsen. Enligt de svenska skattereglerna ses en kostförmån som en löneförmån, och skall som utgångspunkt värderas till marknadsvärdet och sedan tas upp som en inkomst av tjänst. Man får alltså inte göra avdrag för lunch du ätit gratis på jobbet, men om du får betala för lunchen så behöver du givetvis inte ta upp den som en löneförmån- bestämmelserna gäller endast i de fall då du får äta gratis eller rabatterat på din arbetsplats. Detta följer av 11 kap. 1 § Inkomstskattelagen. Om den däremot tillhandahålls gratis, skall den som ovan nämnts tas upp som inkomst av tjänst. Av förenklingsskäl finns emellertid en schablonregel för kostförmåner som stadgas i 61 kap. 3 § Inkomstskattelagen. Enligt Skatteverkets hemsida är beloppet som ska tas upp av den som erhållit fri lunch under 2016 88 kronor per dag. Det är alltså den som nyttjat förmånen, som också skall ta upp denna i deklarationen för föregående år. Man kan även notera att en arbetsgivare som tillhandahållit gratis lunch till de anställda får göra avdrag för detta som en kostnad i näringsverksamheten enligt 16 kap. 1 § Inkomstskattelagen, men att arbetsgivaravgifter å andra sidan skall betalas in. Detta är arbetsgivarens skyldighet att göra. Jag hoppas du fick svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Avdrag för dubbel bosättning

2017-01-05 i Avdrag
FRÅGA |Hej, jag har en skattefråga.Jag har hela tiden varit anställd på ett företag i Gbg. Jag tog tjänstledigt för studier i Växjö. Sedan jobbade jag på sommarmånaderna men hade kvar lägenheten i Växjö. Kan jag göra avdrag för dubbelt boende? Vad gäller om man inte jobbar hela månader utan 5-6 dagar i månaden? Har ju boende på två orter.Med vänlig hälsningFörvirrad student
Sotirios Apostolou |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Huvudsakligen regleras frågan i inkomstskattelagen (i det följande IL) 12 kap. 18-22§§. Enligt skatteverket finns de förutsättningar som tillämpas i praktiken i IL 12 kap. 19 och 20§§. Sammanfattat måste du, för att kunna göra avdrag, ha flyttat till en ny bostadsort på grund av ditt arbete, ha behållit en bostad på den tidigare bostadsorten och arbeta längre än 50 kilometer från bostadsorten.Avdraget omfattar "den faktiska utgiften," som skatteverket säger, och får göras under längst två år. Ränteutgifter kan inte tas med i avdraget utan dras under inkomst av kapital. Från din berättelse framgår det att du får göra avdrag för den bostad du behåller i Växjö medan du arbetar i Göteborg, men det skulle vara lämpligt att kontakta Skatteverket med ytterligare detaljer för att specificera vad som skulle gälla beloppsmässigt i just ditt fall. Innan du gör det skulle du möjligtvis ha nytta av att ta reda på vad de säger om frågan här (sammanfattat) och här (mer i detalj). Jag hoppas att du fått svar på din fråga.Vill du få frågan närmare utredd kan du skicka din frågeställning till vår Expresstjänst och få en utredning inom 3 dagar. Se http://lawline.se/lawline-express eller klicka på knappen till höger.Med vänliga hälsningar,