Avdrag för ökade levnadskostnader vid dubbel bosättning m.m.

2011-10-18 i Avdrag
FRÅGA |Jag har fått ett nytt jobb i Göteborg(har sökt själv ej arbetslös).Familjen är bosatt i Stockholm och kommer att så vara en tid till.Vad har jag för avdragsmöjligheter i deklarationen, tex hemresor & boende ?
Paulina Nilsson |Hej och tack för din fråga! När man som du på grund av arbete har flyttat till en ny bostadsort har man rätt till avdrag för ökade levnadskostnader om man behållit bostaden på den gamla orten. Det är dock en förutsättning att du övernattat på arbetsorten samt att avståndet mellan arbetsorten och den gamla bostadsorten är minst 5 mil. Till en början har du rätt att göra *avdrag för måltider och småutgifter*, dock endast för den första månaden av vistelsen. Om du inte kan visa den verkliga merkostnaden får du göra avdrag med 63 kronor per dag under den första månaden. Vidare har du rätt att göra *avdrag för utgiften för ditt boende på den nya orten*. Det krävs att du kan visa kvitto eller liknande som visar hur stor utgiften är. Om det så småningom blir så att familjebostaden flyttas till arbetsorten får du istället göra avdrag för bostaden på den gamla bostadsorten. Du får göra dessa avdrag under längst två år. Om du är gift eller sambo kan denna tidsperiod förlängas till fem år under förutsättning att den dubbla bosättningen beror på makens/sambons förvärvsverksamhet. Du hittar mer utförlig information om ovanstående avdrag i Skatteverkets ställningstagande 2011-08-10, dnr 131 94075?11/111, se här: http://www.skatteverket.se/rattsinformation/stallningstaganden/2011/stallningstaganden2011/1319407511111.5.8639d413207905e9480002480.html. Slutligen har du också möjlighet till *avdrag för hemresor*. Du får göra avdrag för en hemresa per vecka under förutsättning att avståndet mellan arbetsorten och bostadsorten är minst 50 km samt att du ska ha övernattat på arbetsorten. Som utgångspunkt får du göra avdrag för det billigaste färdsättet. Dock får man göra avdrag för skälig utgift för flygresa/tågresa även om det färdsättet inte är billigast. Det är också möjlighet att få avdrag för bilkostnader om det saknas allmänna kommunikationer. I så fall är avdraget 18,50 kr/mil. Att så skulle vara fallet med resor mellan Göteborg och Stockholm är dock inte särskilt sannolikt. All ovanstående information kan du själv hitta på Skatteverkets hemsida, www.skatteverket.se, genom att nyttja deras sökfunktion. Hoppas att du fått svar på din fråga. Skriv gärna igen om du har fler frågor. Vänligen, Paulina Nilsson

Reseavdrag - NJa 1986 ref 41

2011-05-18 i Avdrag
FRÅGA |Hej! Jag har blivit granskad av skatteverket för mina reseavdrag. Dom har angett en resväg som inte är framkomlig pga dåligt underhåll och den resvägen är kortare än den jag brukar åka. Jag försöker att hitta vad som står i RÅ 1986 ref. 41 men lyckas inte få fram den på nätet - vet ni var man ska söka för att få fram innehållet???
Lan Le Huong |Hej! För att kunna läsa rättspraxis krävs det tillstånd från Karnov. Jag har kopierat rättsfall här åt dig, hoppas att det går att läsa. Med vänliga hälsningar RÅ 1986 ref 41 Vid beräkning av avdrag för kostnad för resor med egen bil mellan bostad och arbetsplats har i visst fall kravet att vägavståndet skall utgöra den kortast möjliga körsträckan frångåtts. Inkomsttaxering 1979. 33 § anvisningarna punkt 4 kommunalskattelagen (1928:370) (Se RÅ 88 Ref 34) Stefan L var bosatt i Arlöv och anställd vid Televerkets Radiokontor på Stadiongatan i södra delarna av Malmö. ? I sin självdeklaration yrkade han avdrag för kostnader för resor med egen bil mellan bostaden och arbetsplatsen med 3 561 kr beräknat efter en körsträcka tur och retur om 30 km per dag. Taxeringsnämnden medgav avdrag med 2 609 kr beräknat efter närmaste färdväg om 22 km tur och retur. Stefan L överklagade. Han uppgav att han följt uppmaningarna i press och radio att använda Ringvägen i stället för att köra genom centrala Malmö. Länsrätten i Malmöhus län (1982-06-21) yttrade: ? Det får antas att den av Stefan L använda färdvägen mellan bostaden och arbetsplatsen är lämpligast med hänsyn till trafikförhållanden m.m. och att densamma medför mindre körtid än om färdvägen gått genom centrala Malmö. Med hänsyn härtill och övriga omständigheter finner länsrätten skäligt att medge Stefan L yrkat avdrag för kostnader för resor mellan bostaden och arbetsplatsen. ? Länsrätten bifaller besvären och bestämmer taxeringarna till belopp (här uteslutna). I besvär yrkade taxeringsintendenten att taxeringsnämndens beslut skulle fastställas och anförde bl.a.: I kommunalskattelagens begrepp "skälig kostnad" för resor till och från arbetsplatsen ligger att vägavståndet normalt skall beräknas efter den kortaste möjliga körsträckan. Skäl att frångå denna beräkningsgrund kan inte anses föreligga. Kammarrätten i Göteborg (1983-10-27, Jarnevall, Ahlquist, referent, Johansson) yttrade: Stefan L har uppgivit att han följt uppmaningen i press och radio att inte köra genom centrala Malmö utan i stället köra Ringvägen som går utanför Malmö. Denna körväg får vidare ? även om någon tidsvinst inte skulle uppstå ? anses utgöra den normala färdvägen för honom. Med hänsyn härtill och till omständigheterna i övrigt finner kammarrätten att skäligt avdrag för kostnader för resor mellan bostad och arbetsplats bör beräknas med utgångspunkt från den färdväg Stefan L sålunda använt. ? Kammarrätten avslår besvären. Taxeringsintendenten fullföljde sin talan. Prövningstillstånd meddelades. Regeringsrätten (1986-02-14, Hilding, Engblom, Voss) yttrade: ? Enligt punkt 4 första stycket av anvisningarna till 33 § kommunalskattelagen har skattskyldig under vissa förutsättningar rätt till avdrag för skälig kostnad för resor till och från arbetsplatsen. De två följande styckena, som fogats till anvisningspunkten genom lagstiftning år 1969, innehåller vissa regler om avdrag vid användande av egen bil för resor till och från arbetsplatsen. I den proposition som låg till grund för 1969 års lagstiftning anförde departementschefen (prop 1969:29 s 30) att som skälig kostnad anses i regel lägsta avgift för tillgängligt allmänt kommunikationsmedel, såsom järnväg, spårväg eller buss. Av detta uttalande får anses följa att avdrag för resor med egen bil normalt skall, med tillämpning av den i anvisningspunktens andra stycke angivna schablonen, beräknas till lägsta belopp, d.v.s. efter kortast möjliga körsträcka. Frågan i målet gäller om sådana omständigheter kan anses föreligga som motiverar att kravet på kortast möjliga körsträcka frångås. Stefan L har uppgett att han icke räknar med någon tidsvinst om han kör på Ringvägen i stället för att köra genom Malmö. Vid bedömningen skall emellertid hänsyn även tagas till trafikförhållanden m.m. Ur många synpunkter får det anses klart fördelaktigt att trafikanter väljer att färdas på Ringvägen i stället för att passera Malmö. Med hänsyn härtill och då körning på Ringvägen innebär endast en 4 km längre färdsträcka enkel resa än vid färd genom Malmö och medför ett ökat årligt avdragsbelopp om endast ca 950 kr föreligger anledning att frångå kravet på kortast möjliga körsträcka. Regeringsrätten bifaller inte besvären. Regeringsråden Berglöf och Werner var skiljaktiga och anförde: Enligt punkt 4 första stycket av anvisningarna till 33 § kommunalskattelagen har skattskyldig under vissa förutsättningar rätt till avdrag för skälig kostnad för resor till och från arbetsplatsen. De två följande styckena, som fogats till anvisningspunkten genom lagstiftning år 1969, innehåller vissa regler om avdrag vid användande av egen bil för resor till och från arbetsplatsen. I den proposition som låg till grund för 1969 års lagstiftning anförde departementschefen (prop 1969:29 s 30) att som skälig kostnad anses i regel lägsta avgift för tillgängligt allmänt kommunikationsmedel, såsom järnväg, spårväg eller buss. Av detta uttalande får anses följa att avdrag för resor med egen bil normalt skall, med tillämpning av den i anvisningspunktens andra stycke angivna schablonen, beräknas till lägsta belopp, d.v.s. efter kortast möjliga körsträcka. Frågan i målet gäller om sådana omständigheter kan anses föreligga som motiverar att kravet på kortast möjliga körsträcka frångås. Stefan L har uppgett att han inte räknar med någon tidsvinst om han kör på Ringvägen i stället för att köra genom Malmö. Inte heller i övrigt har det förekommit någon omständighet som bör föranleda att kravet på kortast möjliga färdväg frångås. På grund av det anförda fastställer vi, med ändring av kammarrättens dom, taxeringsnämndens beskattningsåtgärder. Föredraget 1986-01-28, målnummer 5-1984 Litteratur: prop 1969:29, s 30.

Rätt till skattereduktion för ROT-arbete som delägare av fritidshus

2011-03-10 i Avdrag
FRÅGA |Om jag är delägare i min mammas fritidshus, kan jag få skattereduktion för husarbete (ROT)? Hur stor andel måste jag äga?
Oscar Sundholm |Hej! Grundregeln för att ha rätt till rotavdrag är att du bor i bostaden där arbetet utförs eller har den som fritidsbostad. Eftersom att skattereduktionen är kopplad till individen så har både du och din mor rätt till rotavdrag. Det finns ingen lägsta gräns för hur stor din andel måste vara för att du ska vara berättigad till rotavdrag. Skatteverket har en hel del matnyttig information som du finner här http://www.skatteverket.se/skatter/rotavdrag.4.58a1634211f85df4dce80009465.html Vänliga hälsningar

ROT-avdrag

2011-09-12 i Avdrag
FRÅGA |min son bor i bostadsrätt där det nu renoveras badrum, men han får ej rotavdrag(jobbar i Danmark)hans bror vill betala renoveringen, om han får del i lägenheten, kan brodern som jobbar i Sverige få rotavdrag, om han får del i lägenheten?
Lina Hjorter |Hej, För att ha rätt till ROT-avdrag, dvs rätt till skattereduktion för reparation, underhåll samt om- och tillbyggnad krävs att arbetet utför i eller i nära anslutning till en bostad som personen som skall göra avdraget: • äger och bor i eller har som fritidsbostad eller • äger och som dennes föräldrar bor i. Det räcker således inte med att äga en lägenhet eller en del av en lägenhet, utan någon av ovanstående punkter måste vara uppfylld. Med vänlig hälsning,

Avdrag för resor till och från arbete, trots reseersättning från arbetsgivare?

2011-04-14 i Avdrag
FRÅGA |får ja lov att göra av drag för resor till och från jobbet även om ja har körersättning av firman ja är anställd på ???
Jimmy Mikaelsson |Hej! Under de förutsättningar som anges i 12 kap. 26-30 §§ Inkomstskattelagen ( https://lagen.nu/1999:1229 ), har du rätt att göra avdrag för dina resor mellan din bostad och din arbetsplats. I det informationsmaterial som medföljer deklarationsblanketten, vilken Skatteverket i dagarna skickar ut, hittar du utförlig information om detta avdrag. Avdraget ska du göra även om din arbetsgivare har gett dig ersättning för resor till och från din arbetsplats. Däremot är du skyldig att ta upp den ersättning du har fått av din arbetsgivare för dina resor. Förstår jag dig rätt har du fått viss kontant ersättning av din arbetsgivare, för dina resor. Summan som din arbetsgivare har gett dig i ersättning för dina resor, är du då skyldig att ta upp som lön. Din arbetsgivare har eventuellt redan gjort skatteavdrag från din lön för den ersättningen, det ska han egentligen ha gjort, se 5 kap. 2 § Skattebetalningslagen ( https://lagen.nu/1997:483 ). Eftersom du är skyldig att skatta för ersättningen, måste du dock kontrollera att din arbetsgivare har gjort avdrag för den. Detta bör gå att utläsa av dina lönespecifikationer samt kontrolluppgifterna som din arbetsgivare har lämnat till Skatteverket. Har din arbetsgivare inte gjort skatteavdrag för ersättningen måste du själv redovisa den i din deklaration. Sammanfattningsvis så är du skyldig att ta upp ersättningen du har fått av din arbetsgivare, men du har rätt att göra avdrag för dina resor mellan bostad och arbetsplats. Undrar du över något annat, så kan du finna mycket information på Skatteverkets hemsida ( http://www.skatteverket.se/4.1a098b721295c544e1f800040234.html ). Med vänliga hälsningar

Ränta på CSNskuld avdragsgill?

2010-05-18 i Avdrag
FRÅGA |Jag har betalt min dotters skulder till CSN. De är avdragsgilla räntor enl. CSN. Min dotter är utlandssvensk och sjukpensionär pga skada. Kan jag dra av räntan?
Gabriella Rondahl |Hej! Utgifter som inte är avdragsgilla återfinns dels i kap 9 inkomstskattelagen samt bestämmelser som berör sakområdet. Huvudregeln är att utgifter för att förvärva och bibehålla inkomster skall dras av som kostnad. För att du skall kunna dra av räntan krävs det enligt skatteverket att räntan avser en egen skuld. Vidare får räntor enligt 4 kap. 1 § studiestödslagen inte dras av, enligt 9:7 IL. Du kan således inte dra av räntorna som hänför sig till din dotters skulder. Hälsningar,