Är utbildning en avdragsgill utgift?

2018-07-27 i Avdrag
FRÅGA |Hej, jag har i min deklaration redovisat kostnader för dubbel bosättning och ökade levnadskostnader vid studier på annan ort. Utbildningen (till skidlärare) har varit en förmån från min arbetsgivare då man ansåg det ett alternativ efter att jag efter en längre tids sjukskrivning inte kunnat återgå till mitt ordinarie arbete (arbetsledare/chef) på företaget. Min handledare på Skatteverket anser inte avgiften avdragsgill och anser att jag lämnat oriktiga uppgifter och begär ett skattetillägg på det högsta beloppet om 40%. Vid förfrågan om varför - då jag vid granskning redovisat alla utgifter med bl.a. kontoutdrag och intyg - får jag inget svar. Svaret säger bara att man anser utbildningen irrelevant till att jag skulle behålla mitt jobb på företaget - vilket jag också är kluven till eftersom man från företagets sida valt att stå för utbildningen efter samråd med andra kunniga på området som ansåg det relevant.Min fråga är alltså om man verkligen kan ta ut ett skattetillägg även om jag redovisat utgifterna? Och, om bedömningen kring vilket typ av förmån jag blivit erbjuden verkligen tillfaller skatteverket när företaget har valt att stå för utgifterna? (Jag har i övrigt haft både bostadsrätt, sambo samt arbetet kvar på ursprungsorten).Tack på förhand
Lena Famulak |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Så som jag har tolkat din fråga, handlar det om Skatteverket har gjort fel med att utge skattetillägg för att de anser att du har lämnat oriktiga uppgifter vad gäller utbildningen till skidlärare, och om dessa oriktiga uppgifter verkligen är oriktiga eftersom företaget har valt att stå för kostnaderna. För att kunna besvara din fråga på bästa sätt, ska jag dela upp mitt svar i 4 delar. När får avdrag inte göras? När det gäller personliga levnadskostnader, får avdrag inte göras. (9 kap. 2§ inkomstskattelagen). Till personliga levnadskostnader räknas exempelvis utbildning som inte anses relevant till dina arbetsuppgifter. När är en utbildning relevant? För att en utbildning ska ha relevans till arbetet krävs det att det är en fortbildning, och alltså ingenting "nytt" för din karriär (12 kap. 31§ inkomstskattelagen). Exempelvis, om du redan är en skidlärare, och ska gå en kurs i något specifikt område som har med skidor att göra, för att bli en bättre lärare – så är det en fortbildning. Men om du är receptionist, och ska gå en utbildning för att bli en skidlärare, så är det inte relevant till dina arbetsuppgifter. Det blir därmed en personlig levnadskostnad och därför en icke avdragsgill utgift. När kan man få skattetillägg? Skattetillägg får man endast om man har redovisat felaktiga uppgifter i din deklaration till Skatteverket (14 kap. 3§ inkomstskattelagen). Du kan i princip arbeta "svart" hela året, men du utför inget brott förrän du redovisar felaktig information i din deklaration. Avslutningsvis Skatteverket har tolkat så som att utgiften inte är avdragsgill, eftersom utbildningen inte är relevant, och därav har felaktig information angetts vilket resulterar i skattetillägg. Om du vill överklaga, är det sällan Skatteverket accepterar ursäkten att man inte visste. De gör ibland undantag, om man är väldigt ung eller väldigt gammal och inte visste bättre, men huvudregeln är att varje person har skyldighet att känna till lagen och veta hur ens egna beskattning ska gå till. Lycka till! Med vänliga hälsningar

Skatteavdrag för arbetsresor, bör kvitton sparas som underlag?

2018-06-18 i Avdrag
FRÅGA |Ställde nyligen en fråga om avdrag på skatt för resor till och från arbetsplats och vad som gäller för detta. Jag undrar även om det krävs att jag sparar kvitton för bensinkostnaderna eller räcker det med anställningsavtalet som bevis för att jag haft resekostnader?
Angelica Karlsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.För att du ska medges skatteavdrag måste du kunna styrka att du haft kostnaderna som du ska dra av. Det effektivaste sättet att styrka detta är genom att spara kvitton. Du bör alltså spara kvitton för bensinen. Har du ett bensinkort kan du med fördel använda årsbeskedet från detta.Mitt råd är alltså att du bör spara kvitton. Detta underlättar för Skatteverket, vilket i förlängningen även gynnar dig.Hoppas du fick svar på din fråga! Återkom gärna vid fler funderingar.Med vänliga hälsningar,

Kan Skatteverket ta ut skattetillägg när jag har gjort felaktigt avdrag?

2018-05-30 i Avdrag
FRÅGA |SkattetilläggHejJag har gjort avdrag i deklarationen för dubbelt boende som redovisats i upplysningar med ett totalt belopp för hyreskostnader mm. För 2 år sedan fick jag skicka en total redogörelse till Skatteverket med hyreskontrakt med mycket annat varvid jag fick det godkänt då.Idag ringer man från Skatteverket och informerar att man tänker avslå mitt yrkande om avdrag i senaste deklaration med hänvisning till att jag nu gjort avdrag mer än 5 år.Likaså hävdar man att i och med att jag nu gjort avdrag det 6:e året att jag inte följt lagstiftningen för avdrag i maximalt 5 år och därmed kommer att yrka på ett skattetillägg.Jag anser mig inte undanhållit några uppgifter utan redovisat mina verkliga kostnader för intäktens förvärvande och yrkat avdrag för detta. Kan man verkligen hävda skattetillägg för att jag inte uppgett att jag nu kommit in på år 6 som jag arbetar på annan ort?
Anton Okic |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Ökade levnadskostnader får dras av i inkomstslaget tjänst om den skattskyldige på grund av sitt arbete har flyttat till en ny bostadsort, och en bostad för den skattskyldige, dennes make, sambo eller familj har behållits på den tidigare bostadsorten, se 12:19 inkomstskattelagen (IL). Sådana levnadskostnader får dras av under längst två år, eller fem år om den dubbla bosättningen föranleds av makens eller sambons förvärvsverksamhet, se 12:20 3 st. IL. Tiden räknas från den dag den skattskyldige flyttar till den nya orten, och den förlängs inte om det skulle vara så att den skattskyldige under någon period inte kan utnyttja rätten till avdrag.Du har alltså, åtminstone som det framgår i din fråga, inte längre rätt till avdrag för dubbel bosättning. Enligt 49:4 skatteförfarandelagen (SFL) ska Skatteverket ta ut skattetillägg av den som på annat sätt än muntligen under förfarandet lämnat en oriktig uppgift till ledning för egen beskattning. Här avses alltså bland annat uppgifter i en deklaration. En lämnad uppgift anses enligt 49:5 SFL vara oriktig om det klart framgår att den är felaktig. I andra stycket finns dock ett undantag från denna regel, nämligen att uppgiften inte anses vara oriktig om den tillsammans med övriga uppgifter som har lämnats eller godkänts utgör tillräckligt underlag för ett riktigt beslut. Med andra ord; en oriktig uppgift ska inte anses vara lämnad om den skattskyldige gör ett oriktigt avdrag, under förutsättning att de uppgifter han eller hon i övrigt lämnar är sådana att rätten till avdrag kan bedömas korrekt med ledning av dessa.SammanfattningDu har inte rätt till avdrag för dubbel bosättning och genom att skriva med avdraget i deklarationen har du lämnat en felaktig uppgift. För att skattetillägg ska kunna tas ut krävs dock att det "klart framgår" att uppgiften är felaktig, och då får man beakta övriga uppgifter som har lämnats och huruvida alla dessa tillsammans utgör underlag för ett oriktigt beslut. Skatteverket har gjort bedömningen att förutsättningarna för skattetillägg är uppfyllda, för mig är det inte möjligt att dra någon slutsats med den information jag har till handa. Om du fortfarande känner dig tveksam rekommenderar jag att du bokar tid med våra jurister här.Om du anser att Skatteverkets beslut om skattetillägg är felaktigt har du rätt att överklaga det enligt 67:2 SFL. Du kan använda dig av denna blankett. Observera att överklagan ska vara ställd till förvaltningsrätten men skickas till Skatteverket.Hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,

Avdrag för resor utan kvitton

2018-05-27 i Avdrag
FRÅGA |jag bor och är inskriven i Stockholm . Jobbar sen 13 år tillbaka i Nyköping. för att kunna göra avdrag för jobbresor kräver skattekontoret underlag. Jag har slarvat med kvittona, har kört olika bilar.... räcker det inte med faktum att jag bor i stockholm och jobbar i Nyköping, kan redovisa anställningsintyg och då är det klart att jag har rest till jobbet...
Hanna Mustafa |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! I mitt svar utgår jag ifrån att du menar avdrag som får göras för utgifter du haft på grund av ditt arbete, se 12 kap. 1 § Inkomstskattelag (1999:1229). Du kan fortfarande yrka avdraget och har du andra bevis än just kvittot får Skatteverket bedöma om det är tillräckligt eller inte. I praxis finns exempel där rätt till avdrag funnits trots att kvitton saknat, se här. Avgörandet ligger väl i linje med tidigare avgöranden i samma ämne. För avdrag är det inte nödvändigt att kunna uppvisa kvitton om man på annat sätt kan styrka att man haft kostnader. Med vänlig hälsning,

Dödsbos möjlighet till RUT-avdrag

2018-06-26 i Avdrag
FRÅGA |Hej!Andra veckan i maj beställdes flyttstäd till min mormors lgh då hon äntligen fått plats på äldreboende.Datum för städet sattes till den här veckan då det är mycket saker som behöver komma undan först, och det var ju ändå 2mån uppsägningstid på lgh.Nu är det bara så att mormor dog efter endast två veckor på boendet...Nu påstås det från städfirman att RUT-avdrag inte kan göras..? Jag skulle förstå om vi beställt städet EFTER mormor dog, och även om vi inte satt något datum.Men datum sattes och beställning gjordes när mormor var i livet. Så vad är problemet?Finns det för-/nackdelar med att ev. bakdatera städet (för oss som familj, städfirman, dödsboet)?Förstår inte syftet/nyttan med det men vad skulle detta innebära?
Martin Rosén |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!RUT-avdrag är en s.k. skattereduktion, vilket regleras i inkomstskattelagen (IL). Först och främst kan det konstateras att det rör sig om flyttstädning, vilket i lagen benämns som hushållsarbete enligt 67 kap. 13 § 1 st. 1 p. IL. Vidare så är det 67 kap. 11 § som är relevant för din fråga. Där stadgas 3 punkter som alla ska vara uppfyllda; 1. vid beskattningsårets utgång har fyllt 18 år, 2. är obegränsat skattskyldiga under någon del av beskattningsåret, och 3. har haft utgifter för utfört hushållsarbete, fått förmån av hushållsarbete som ska tas upp i inkomstslaget tjänst eller har redovisat ersättning för utfört hushållsarbete i en förenklad arbetsgivardeklaration.Vidare så framgår det av 67 kap. 11 § 3 st. IL att även dödsbon har rätt till skattereduktion, förutsatt att hushållsarbetet har ägt rum före dödsfallet. Avslutningsvis så måste alltså arbetet ha skett innan dödsfallet för att det ska vara möjligt att göra RUT-avdrag. Det spelar alltså ingen roll att tjänsten är beställd, den måste också ha utförts. Att du talar om att bakdatera städet låter som en dum idé då det förutsätter att städfirman ska gå med på det, vilket kan innebära att deras möjlighet till utbetalning från skatteverket uteblir. Det skulle även leda till att ni lämnar oriktiga uppgifter för ledning av dödsboets beskattning enligt 49 kap. 4-5 §§ skatteförfarandelagen, vilket med största sannolikhet skulle leda till skattetillägg. Hoppas du fått svar på din fråga! Med vänlig hälsning,

Skatteavdrag för arbetsresor och arbetskontor i hemmet?

2018-06-18 i Avdrag
FRÅGA |Hej! Har nyligen skrivit på för ett jobb på annan ort, drygt 8 mil från där jag bor. Kommer att åka till och från jobbet tre dagar i veckan, med egen bil. Jag undrar hur mkt avdrag på skatten som jag kommer ha rätt till att göra för mina resor till och från detta jobb? Två dagar i veckan kommer jag att arbeta hemifrån. Jag undrar även om detta kan ge något avdrag på skatten, tex för kostnader för att inreda kontor hemma? Tack på förhand!
Angelica Karlsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Din fråga regleras i 12 kap. inkomstskattelagen (IL). Jag kommer att börja med att besvara frågan om skatteavdrag för resor till och från arbetet. Därefter kommer jag att besvara frågan om skatteavdrag för kontor i hemmet.Avdrag för resor till och från arbetsplatsenDu har rätt att göra skatteavdrag för dina resor mellan bostaden och arbetsplatsen under de förutsättningar som anges i 12 kap. 26–30 §§ IL.För att få göra skatteavdrag för resor med egen bil kan det krävas lite olika saker beroende på hur många dagar under året som man använt bilen till jobbet (se SKV A 2015:25, s. 1). Notera dock att vissa undantagsregler finns vid hög ålder, sjukdom eller funktionshinder (12 kap. 30 § IL), men jag förutsätter att det inte är aktuellt i ditt fall eftersom du inte skrivit något om detta.Om du under ett år använder bilen till jobbet mer än 60 dagar men mindre än 160 dagar krävs två saker för att avdrag ska medges. För det första att avståndet till arbetsplatsen är minst 5 km, vilket är uppfyllt i ditt fall. För det andra krävs att man gör en regelmässig tidsvinst på sammanlagt två timmar genom att använda den egna bilen framför allmänna kommunikationsmedel såsom buss eller tåg (12 kap. 27 § 1 st. IL). När man beräknar tidsvinsten ska man ta hänsyn till både resan dit och hem, men även sådant som tiden det tar att leta upp en parkeringsplats och tiden det tar att gå ifrån parkeringsplatsen till arbetsplatsen (se SKV A 2015:25, s. 2).Om du använder bilen till jobbet minst 160 dagar om året är det enda kravet att körsträckan ska vara minst 300 mil per år (12 kap. 27 § 2 st. IL). Körsträckan skulle vara uppfylld i ditt fall, däremot skulle antal dagar kunna vara ett problem beroende på hur ditt schema ser ut eftersom du säger att du inte kommer att åka in till arbetsplatsen alla arbetsdagar. Dock kan du i så fall göra avdrag ändå förutsatt att du gör en tidsvinst på sammanlagt två timmar genom att använda bilen (se föregående stycke).Det skatteavdrag som du sedan får göra är 18,50 kr per mil om du använder en egen bensindriven bil. Om du använder en bensindriven tjänstebil gäller 9,50 kr per mil (12 kap. 27 § 3 st. IL). Vid sidan om detta schablonavdrag kan du även göra avdrag för eventuella väg-, bro- och färjeavgifter samt trängselskatt med den faktiska kostnaden för detta (12 kap. 27 § 4 st. IL).Om du 1) använder en egen bensindriven bil, 2) åker mellan din bostad och arbetsplats tre dagar i veckan, och 3) sträckan blir 16 mil fram och tillbaka, blir alltså summan som du sedan kan dra av 888 kr för varje vecka.Avdrag för arbetskontor i hemmetI praxis har man varit restriktiv med att bevilja avdrag för arbetskontor i hemmet. Detta eftersom arbetskontor ofta kan anses ingå i bostaden och därmed kan användas för privata ändamål (se bl.a. motiveringarna i rättsfallen RÅ 1975 ref. 114 I–V). För att medges avdrag måste därför arbetskontoret vara avskilt från övriga bostaden eller inrett på sådant sätt att det inte kan användas för bostadsändamål. Ett exempel på hur dessa rekvisit kan uppfyllas ges i rättsfallet RÅ 1982 1:77, där avdrag beviljades för att arbetskontoret var beläget i ett uthus som saknade vatten och avlopp samt uteslutande var inrett med kontorsmöbler.Ett alternativ om man inte kan uppfylla kravet om avskildhet från övriga bostaden och därmed inte kan medges skatteavdrag, kan vara att hyra ut kontorsrummet till arbetsgivaren för att medges vissa avdrag den vägen. Du kan läsa mer om detta här. Sammanfattning Du torde ha goda möjligheter till skatteavdrag för dina resor till och från arbetsplatsen. Avdraget blir 18,50 kr per mil om du använder en egen bensindriven bil. Däremot blir det i normalfallet svårt att få göra avdrag för att upprätta ett arbetskontor i hemmet om du inte kan uppfylla kravet om avskildhet från övriga bostaden.Hoppas du fick svar på din fråga! Återkom gärna vid fler funderingar.Med vänliga hälsningar,

Bodelning skatteavdrag

2018-05-30 i Avdrag
FRÅGA |När jag deklarerar. Får jag göra avdrag för summan jag löste ut min förra sambo? Vi gjorde en bodelning.
Jakob Perä |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Denna fråga är reglerad i inkomstskattelagen (1999:1229) (IL). Inom skatterätten är utgångspunkten att om en viss inkomst inte ska beskatta får man inte heller göra avdrag för en förlust som hänförs till inkomsten. Det framkommer i lagtexten att inkomster från bodelningen är skattefria (8:2 IL). I 9:2 IL framkommer det att privata levnadskostnader inte får dras av utan att bodelning nämns. Med bakgrund av att 9:2 enbart utgör exempel på privata levnadskostnader och av stadgandet i 8:2 drar jag slutsatsen att du inte får göra avdrag för lösa ut sambon.Hoppas du fick svar på din fråga!MVH

Avdrag för utgifter vid tjänsteresa utomlands i inkomstdeklarationen

2018-05-01 i Avdrag
FRÅGA |Jag reste en del utomlands med jobbet förra året. Min arbetsgivare hade som policy att man skulle lämna in kvitto för t.ex. resor, mat och logi och inget traktamente betalades alltså ut. Jag var ibland lat och lämnade inte in mina kvitton (för flygresor, mat, logi, konferensavgifter etc.). Nu har jag annat jobb och inte möjlighet att få ersättning från min före detta arbetsgivare. Men jag undrar om jag har möjlighet att göra avdrag i deklarationen för mina kostnader för tjänsteresor utomlands?
|Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline! Som jag förstod dig vill du ta reda på om det går att göra avdrag för de kostnader du haft för dina tjänsteresor utomlands. Jag kommer först nämna vad som gäller allmänt och därefter besvara din fråga. Eftersom du skriver att du varit anställd, utgår jag ifrån att det inte rör sig om egen näringsverksamhet. Detta är relevant för att bestämma vilka skatterättsliga regler som blir tillämpliga i ditt fall. En anställning räknas till inkomstslaget (skattetyp) "tjänst" och eventuella avdrag sker därför främst enligt bestämmelserna i 12 kap. inkomstskattelagen. Du bör ta hänsyn till att utgifter vid inkomstslaget "tjänst" bara får kostnadsföras det beskattningsår som de uppkommit (10 kap. 13 § inkomstskattelagen). Du måste beakta att det blir fråga om tjänsteresor om: - du beordrats av din arbetsgivare, - du hade åkt för att arbeta för arbetsgivarens räkning (du fått lön), - du vistades utanför din vanliga verksamhetsort (resesträckan varit minst 50 km till den andra arbetsplatsen), - och resorna var förenade med övernattning. (12 kap. 6 § inkomstskattelagen)För att du ska kunna dra av utgifterna som "kostnad" krävs att utgifterna ska ha uppkommit medan du försökt förvärva och bibehålla inkomster (12 kap. 1 § inkomstskattelagen). Kostnader som uppkommit under anställningen måste också uteslutande vara motiverade för tjänsten; de behöver dock inte ha varit nödvändiga för tjänsten. Hur skulle ett avdrag kunna medges i ditt fall? Jag förutsätter att det i ditt fall också varit fråga om tjänsteresor i skatterättslig mening. På grund av tjänsteresorna i ditt fall har du fått s.k. merkostnader, dvs. att du fick ökade levnadskostnader som inte hade funnits där om inte tjänsten funnits (12 kap. 6 § inkomstskattelagen). Därför skulle du också ha rätt att dra av utgifter för logi, ökade utgifter för måltider och andra småutgifter, såsom konferensutgifter. Det som avgör är som sagt att det finns ett samband med tjänsten, för att du ska kunna göra avdrag. Avdraget för måltider och småutgifterna bestäms enligt schablon/mall. När det gäller utgifter för logi, motsvarar avdraget den faktiska utgiften. Om du inte kan bevisa den faktiska kostnaden för login, brukar ett avdrag medges med schablonbelopp (12 kap. 13 §). Eftersom du inte fått traktamente, måste du först göra det "sannolikt" att du haft ökade utgifter för måltider och småutgifter utomlands (12 kap. 16 § första stycket inkomstskattelagen). Kan du bevisa att kostnader uppstod, medges avdrag enligt ett "normalbelopp" för en hel dag, halvt för en halvdag. "Normalbelopp" är olika för varje land och uppdateras inför varje skatteår/kalenderår. De aktuella schablonbeloppen om normalbelopp för skatteåren 2017 och 2018 går att finna på skatteverkets webbsida: För avdrag vid resor du gjort året 2017, skulle du få använda denna mall: https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/357053.htmlFör avdrag vid resor du gjort år 2018, är denna mall tillämplig: https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/364831.html?date=2017-11-27Enligt Skatteverkets allmänna råd (SKV A 2011:33, s. 2) kommer avdrag för ökade kostnader utomlands enligt schablon medges, efter att du lämnat in vissa uppgifter om resorna. Uppgifter som krävs är: - datum för resorna - syftet med dessa - tidpunkter för avresa och hemresa samt - orten för resornaOm du kan visa att dina utgifter för måltider och småutgifter varit större än normalbeloppet för det land du jobbat i, kan du få göra avdrag för den faktiska utgiftsökningen (12 kap. 16 § tredje stycket inkomstskattelagen). Kan du göra avdrag? Svaret på din fråga är alltså att du får göra avdrag, så länge du kan göra det sannolikt att ökade levnadskostnader uppstått under dina tjänsteresor. Det spelar ingen roll att du bytt jobb, i deklarationen anges alla de inkomster och utgifter som du haft under skatteåret. Du får inte göra avdrag för kostnader om du blivit ersatt för dessa av arbetsgivaren; du får inte göra avdrag om du fått någon ersättning/olika förmåner för utgifterna. Avdraget bestäms antingen enligt schablon eller enligt den faktiska utgiften; detta beror på utgiften. Annat du behöver beakta Du nämner inte vad som hände när du lämnat in vissa av kvitton du sparat. Du får inte göra avdrag för utgifter i de inlämnade kvittona, om du på något sätt fått ersättning för dessa utgifter. De utgifterna som ersatts får inte alls dras av; ersättningen för dessa kostnader behöver inte beskattas (12 kap. 3 § första stycket inkomstskattelagen). En tjänsteresa får inte ha pågått i mer än tre månader. Om du utan uppehåll, utan att ha åkt tillbaka till Sverige jobbat kvar utomlands, på samma ställe, i mer än tre månader i följd, gäller andra regler (12 kap. 6 § andra stycket inkomstskattelagen). (semester- och sjukdomsperioder innebär ofta att tremånadersperioden förlängs). (Det gäller andra beräkningsmetoder för riksdagsledamöter (12 kap. 6a inkomstskattelagen).) Om du vill, kan du läsa mer om "avdrag vid tjänsteresa utomlands" på Skatteverkets hemsida: https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.3/326322.htmlhttps://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.3/326315.htmlHoppas att du fick svar på din fråga! Med vänliga hälsningar,