Avdragsgillt underhåll

2017-07-28 i Avdrag
FRÅGA |om jag betalar underhåll till min fru är det då avdragsgillt i deklaration om inte vad behövs då för det skall bli avdragsgillt en dom från tingsrätten att jag måste betala en viss summa enl äktenskapsbalken.Om inget gäller och jag vägrar betala vad händer då???
Anonym Anonym |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Normalt sett är underhållsbidrag inte avdragsgillt. Du får dock göra avdrag för periodiska underhåll till en före detta maka om själva underhållsförpliktelsen är fastställd via dom eller överenskommelse genom avtal om din före detta fru inte längre är en del av ditt dagliga hushåll. Det är alltså inte en speciell summa enlig äktenskapsbalken. Det du bör göra är att kontakta skatteverket för att få ett klart svar på vad som gäller i just din situation. Vad som händer om du inte betalar beror lite på vad som gör att du betala underhåll från första början. Om ni har avtal eller dom på att hon har rätt till underhåll, kan hon kräva ut detta med hjälp av kronofogdemyndigheten. Har ni inget beslut på underhåll utan att det bara är något du gör för den goda sakens skull, kan hon inte kräva att du fortsätter utan att ni avtalar eller får en dom på underhållsskyldigheten. Med vänlig hälsning,

Vid uthyrning av småhus på två olika fastigheter - får avdrag göras för båda fastigheter?

2017-06-04 i Avdrag
FRÅGA |Hej.Min fråga gäller skatteregler för privatbostadsfastigheter.Jag har idag två småhus varav ett jag bor själv i. Det andra hyrs ut med hyresintäkter på ca 48000 om året. Att 40000 av dessa är skattefria + schablon på 20% avdrag på hyresintäkten har jag lyckats ta reda på.Det är nu troligt att jag inom en viss tid kommer bli ägare till ytterligare ett småhus i form av ett arv.Då folket på skatteverket inte riktigt verkar vara eniga om hur lagen ska tolkas här då jag fått olika svar från olika personer så är min fråga:Om jag nu vill hyra ut även det ärvda småhuset, hur ser skattereglerna ut när man har två privatbostadsfastigheter, är de samma som innan eller det är inga skattelättnader alls på det ärvda huset vid uthyrning?
Johanna Bergvall |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag kommer i mitt svar att hänvisa till inkomstskattelagen, du hittar den här.Precis som du skriver får du göra ett totalt avdrag på 40 000 kr + 20 % av ca 48 000, vilket innebär att du inte behöver skatta på din nuvarande hyresintäkt. (42 kap 30 och 31 §§ inkomstskattelagen)Är fastigheten en privatbostadsfastighet?Första frågan i ditt fall blir att avgöra om den fastighet du kommer att ärva ska ses som en privatbostadsfastighet eller en näringsfastighet. För att det ska vara en privatbostadsfastighet krävs att småhuset är en privatbostad. Med privatbostad menas ett småhus som till övervägande del (mer än 50 %) används eller är avsett att användas av dig eller någon närstående till dig, antingen som fritidsbostad eller för permanent boende. Förarbetena till lagen menar att uthyrning inte nödvändigtvis är ett bevis för att småhuset inte är avsett att användas för eget boende, men att det inte bör ses som en privatbostad om det framgår att ägaren inte har någon avsikt att bosätta sig på fastigheten inom överskådlig tid. (2 kap 8, 13 och 14 §§ inkomstskattelagen) Även om bostaden skulle klassas som en näringsfastighet kommer den till utgången av nästa år anses vara en privatbostadsfastighet på grund av tröghetsregeln. (2 kap 11 § inkomstskattelagen)Du bör få göra avdrag även för den ärvda fastighetenI ett ställningstagande från Skatteverket fastställs att avdrag får göras för varje privatbostadsfastighet, vilket enligt min bedömning bör innebära att du får göra avdrag även för uthyrningen av den ärvda fastigheten. Detta överensstämmer även med avdragets syfte - att stimulera och göra det lättare att hyra ut den egna bostaden och på så sätt öka utbudet av bostäder. (Läs ställningstagandet här. Observera att det gäller uthyrning av flera bostäder på samma fastighet och inte uthyrning av småhus på olika fastigheter, resten av resonemanget i ställningstagandet kan alltså inte appliceras på detta fall). Sammanfattningsvis, är min bedömning att du till och med nästa år har rätt till samma slags avdrag på den ärvda fastigheten som för den du redan äger. Därefter kan fastigheten komma att bli en näringsfastighet beroende på om du har för avsikt att själv / låta någon närstående bo i huset inom en överskådlig tid eller inte. Hoppas du känner att du fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att höra av dig igen genom att kommentera här nedan! Med vänliga hälsningar,

Ränteutgifter skattereduktion och avdrag

2017-04-18 i Avdrag
FRÅGA |Hej,Jag har betalat ca 40 000 kr i ränta i år 2016 för att jag har lån. Hade ingen inkomst i sverige för att jag pluggar just nu.Jag är klar med studier i 2020. Då ska börja jobba. Tills det jag kommer betala ca 30000 kr i ränta per år på mina privata lån.Jag undrar om jag kan söka om någon typ av avdrag nu ? eller när jag börjar jobba i år 2021, kan jag räkna med ränta som jag betalar till 2020 på mina lån för skatteavdrag då i år 2021 ?Tack på förhand.Glad Påsk.Mvh, Faisal
Oskar Paladini Söderberg |Hej och varmt välkommen till Lawline!Som jag förstår det har du/kommer att ha dessa ränteutgifter:Beskattningsår:2016 - 40 000kr2017 - 30 000kr 2018- 30 000kr 2019- 30 000kr 2020- 30 000kr 2021- 30 000kr Osv. För att besvara din fråga söker vi ledning i Inkomstskattelagen som du kan finna här,Obegränsat eller begränsat skattskyldig?Först måste vi fastställa om du är obegränsat eller begränsat skatteskyldig i Sverige. Eftersom du nämner att du inte haft någon inkomst i Sverige tyder det på att du har haft någon annan inkomst från utlandet. I IL 3:3§ följer det att du är obegränsat skattskyldig ifall du är bosatt här i Sverige. Detta bedöms från fall till fall och ifall du är folkbokförd i Sverige anses du normalt sett som obegränsat skattskyldig i landet. Jag kommer nedan att utgå ifrån att du är obegränsat skattskyldig. Ränteutgifter avdragsgilla?Jag kan börja med att nämna att vissa räntor på lån är inte avdragsgilla, detta finner du i IL 9:7§ (bland annat studielån från CSN). Ifall dina lån inte omfattas av denna § så torde dem vara avdragsgilla. Ränteutgifter som du beskriver hänför sig till inkomstslaget kapital och det stadgas i IL 42:1§ 2st att ränteutgifter ska dras av oavsett om de är utgifter för att förvärva och bibehålla inkomster för obegränsat skattskyldiga.Ifall du är att anse som begränsat skattskyldig tillämpas istället 42:1§ 2st som stadgar att utgifterna som huvudregel får dras av ifall de är utgifter för att förvärva eller behålla inkomster. Undantag finnes i 3stDetta innebär att ränteutgifterna som huvudregel är avdragsgilla i inkomstslaget näringsverksamhet. Detta innebär vidare att du då enligt IL 41:12§ när du beräknar resultatet i inkomstslaget kapital som sedan kommer ligga till grund för din beskattning då kan ta upp ränteutgiften som en kostnadspost och således räkna av mot exempelvis kapitalinkomster eller andra intäktsposter i inkomstslaget kapital som framgår av IL 41:1§.BeskattningstidpunktenBeskattningstidpunkten för ränteutgifter stadgas i 41:9§ och innebär när du ska göra avdrag för ränteutgiften. Där stadgas att utgifter ska, som huvudregel, dras av som kostnad det beskattningsår då du betalar dem. Alltså ska du ta upp räntekostnaden för 2016 i deklarationen för beskattningsåret 2016. UnderskottIfall du som du säger i frågan inte har några inkomster innebär detta att det uppkommer ett underskott i inkomstslaget kapital. Detta beräknas genom att intäkterna minskas med kostnaderna enligt IL 41:12§ 1st och ifall det uppstår ett underskott som det gör i ditt fall ska bestämmelserna om skattereduktion i IL 67kap tillämpas enligt 41:12§ 2st. SkattereduktionSkattereduktion innebär enligt IL 67:2§ att du får reducera skatten på bland annat kommunal och statlig inkomstskatt som du betalar på eventuell lön. Enligt 67:10§ så ska skatten minskas med 30% av den del av underskottet i inkomstslaget kapital som inte överstiger 100 000kr och 21% av den återstående överskottet. Problemet är dock att dessa inte får ”skjutas fram”. Dem är hänförliga till det beskattningsår som de betalas enligt HR i IL 41:9§. Detta innebär att eftersom du inte har några inkomster för 2016 till 2020 och således inte kommer att kunna reducera skatten genom dina ränteutgifter. Ifall du börjar jobba år 2021 och då erhåller förvärvsinkomster kommer du att kunna reducera skatten enligt denna beräkningen (förutsatt att du inte har några andra intäkter eller utgifter än dem 30 000kr i ränteutgift för år 2021). ExempelUnderskott i inkomstslaget kapital (IL 41:12§) —> 30 000kr. Skattereduktion (IL 67:10§) —> 30% av 30 000kr = 9000kr. Skatten för förvärvsinkomster (beräknat på den beskattningsbara förvärvsinkomsten enligt IL 1:5§) —> 50 000krI detta läge då du 2021 ska betala in skatt på din förvärvsinkomst på 50 000kr får du reducera denna skatt med 9000kr för dina ränteutgifter. SammanfattningDu får göra avdrag för varje beskattningsår för sig vilket innebär att för 2016 får du göra avdrag för dina ränteutgifter mot andra inkomster i inkomstslaget kapital (t.ex. uthyrning av fastighet eller försäljning av aktier). Ifall du inte har några andra inkomster eller utgifter i inkomstslaget kapital får du göra en skattereduktion på 30% av ränteutgiften som inte överstiger 100 000kr. Detta får reduceras mot skatten du ska betala för resterande förvärvsinkomster (t.ex. inkomst av anställning). Ifall du inte har några andra inkomster finns det ingen skatt att reducera och då försvinner din skattereduktion. Detta innebära att så fort du börjar uppbära inkomst kommer du att kunna göra antingen avdrag i inkomstslaget kapital eller skattereduktion men i dagsläget får du inte göra något avdrag då skattereduktionen inte får sparas och utnyttjas senare år. OBS, jag har i mitt svar utgått från att det inte finns några utländska inkomster som ska beskattas i Sverige. Detta eftersom det inte framgick av frågan att så var fallet. Jag hoppas att jag har klarlagt rättsläget för dig och och har du ytterligare frågor kan du mejla oss på info@lawline.se eller boka tid med någon av våra erfarna jurister. Mvh,

ROT-avdrag: kan fördelas fritt mellan sambor.

2017-03-19 i Avdrag
FRÅGA |Om man är sambos, äger en bostadsrätt gemensamt och har anlitat hantverkare med ROT-avdrag. Nu år 2016 är slut inser man att bara den ena ägaren kan tillgodogöra sig skattereduktionen. Frågan till er lyder: går det att justera detta i inkomstdeklarationen (den ena ägaren tar upp även den andras skattereduktioner) eller måste detta kommuniceras med Skatteverket? MvhJeanette
Sotirios Apostolou |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Enligt Skatteverkets information om skattereduktion för rot- och rutarbete fr.o.m. 2016 är det så att skattereduktion för rotarbete kan medges den som betalat 70 procent av arbetskostnaden. De allmänna villkoren måste givetvis också vara uppfyllda, nämligen:- Det utförda arbetet ska vara hänförligt till sökandens hushåll. – Den som ansöker om skattereduktion ska äga och bo i det småhus, den ägarlägenhet eller den bostadsrätt där arbetet utförts. – Arbetet får inte utföras av den som begär skattereduktion eller närstående till denne. – Utföraren ska vara godkänd för F-skatt när avtalet om arbetet träffas eller när ersättningen betalas ut. - Skattereduktion medges även den som utgett ersättning för husarbete avseende förälders hushåll eller fått en förmån av husarbete avseende förälders hushåll. Dessutom måste den som ansöker om skattereduktion äga hela eller del av småhus, ägarlägenhet eller bostadsrätt som föräldern bor i.Det framgår av det ovanstående att det endast kan vara en person som betalat 70% av arbetskostnaden och följaktligen kan medges skattereduktionen. Jag tolkar din fråga som om du vill veta huruvida skattereduktionen får utnyttjas av en annan person än den som faktiskt har rätt till den. I annat fall är du välkommen att återkomma med följdfrågor. Angående denna fråga är situationen sådan att sambor fritt kan fördela det slutliga rot- eller rutavdraget mellan varandra. För skattereduktion för Rotarbete måste den som tar emot skattereduktionen, förutom att tillhöra samma hushåll, äga bostaden där arbetet utförts. Den man fördelar till måste ha fyllt minst 18 år under 2016 och vara obegränsat skattskyldig i Sverige, dvs måste vara bosatt här. Precis som du säger måste detta kommuniceras till Skatteverket: Både den som vill överlåta och den som vill överta en slutlig skattereduktion ska begära det som övrig upplysning i sin deklaration. Någon ändring i skattereduktion för rot-/rutarbete som förtrycks i deklarationen görs inte. Eventuell ändring görs när din deklaration handläggs av Skatteverket.Jag hoppas att du fått svar på din fråga!Ovan svar är vad som inryms inom vår gratisrådgivning, behöver du vidare rådgivning rekommenderar jag att du kontaktar någon av de specialiserade jurister Lawline samarbetar med. Du kan boka tid på ett kontor nära dig direkt via http://lawline.se/boka alt klicka på knappen till höger.Med vänliga hälsningar,

Avdrag vid uthyrning av bostadsrätt

2017-07-26 i Avdrag
FRÅGA |Jag hyr ut min bostadsrätt och har inkluderat el, bredband, städ, räntekostnader mm. Vad kan jag dra av?
|Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! När du hyr ut en bostadsrätt ska du ta upp hyresintäkterna som inkomst i inkomstslaget kapital. De kostnader du har för uthyrningen ger inte rätt till vanligt avdrag utan i stället rätt till ett schablonavdrag. För bostadsrätter gäller ett schablonavdrag om 40 000 kronor per år och per bostadsrätt enligt 42:30 inkomstskattelagen (IL). Du ska alltså inte ta upp alla separata kostnader för uthyrningen utan i stället dra av en schablonsumma. Därutöver har du enligt 42:31 IL rätt till ytterligare avdrag om 20% av hyresintäkten. Får du exempelvis in 50 000 kr för uthyrningen får du schablonavdrag om 40 000 och dessutom 10 000 ytterligare i avdrag med hjälp av 42:31 IL (20% av 50 000). I det fallet behöver du alltså inte skatta alls för uthyrningen eftersom summan efter intäkterna minus avdrag blir 0. Avdraget kan dock aldrig överstiga intäkterna. Är dina intäkter från uthyrningen t. ex. 25 000 kronor blir även ditt avdrag 25 000 kr.För ytterligare information rekommenderar jag Skatteverkets hemsida, länk finns här.

Skatteavdrag för ökade levnadskostnader

2017-05-14 i Avdrag
FRÅGA |Hej,Jag försöker bli klok på detta med avdrag för arbete på annan ort/dubbel bosättning. Jag kommer att få ett tidsbegränsat förordnande som chef för ett team i Falun (jag bor i Stockholm) under perioden 1 september-31 december 2017. Vilken möjlighet till avdrag för dubbelt boende har jag i det fallet? Jag läste på Skatteverkets hemsida men blev inte klok. En kanske mer korkad fråga är vad det innebär i praktiken; låt säga att jag hyr ett rum i Falun som kostar mig 5000 kr i månaden. Får jag då göra avdrag med 5000 x 4 månader=20 000 kr. Och om jag fattar det rätt så minskar jag min bruttoinkomst med 20000 kr och får på så sätt minskad skatt. Men förlorar jag på det eller är det ett till ett så att säga, om du förstår hur jag menar. Tacksam för svar! :-)MVHEva
JR Umeå |Hej! Tack för att du vänder till Lawline med din fråga. Reglerna gällande dubbelbosättning regleras i inkomstskattelagen (1999:1229) (IL), och därför finner vi svar på våra funderingar i denna lag. Du som har dubbelbosättning kan bland annat göra avdrag för ökade bostadskostnader i deklarationen. Enligt 12 kap 20 § IL krävs det att du övernattar på arbetsorten, samt att det rör sig om mer än 50 km mellan bostadsorten och arbetsorten, för att ett avdrag ska kunna bli aktuellt. Då ditt chefsförordnande inte sträcker sig över 2 år finns inget hinder för avdrag. I vanliga fall finns det annars en begränsning för avdrag efter 2 år, alternativt 5 år i vissa fall. Det som dock bör uppmärksammas är att du förlorar din rätt att göra avdrag för dubbelbosättning på grund av ökad boendekostnad om bostaden på den gamla bostadsorten är uthyrd. När det sedan gäller avdraget i sig, är du berättigad att göra avdrag enligt 12 kap. 21 § 1st IL för ökade utgifter för logi med ett belopp som motsvarar den faktiska utgiften. Principen är att avdrag ska medges för den verkliga fördyringen till följd av flytten. Enligt förarbetena till paragrafen (prop. 1989/90:110 s 360) framgår det att avdraget normalt bör motsvara den faktiska bostadskostnaden på arbetsorten. Viktigt att veta är att det råder en viss skillnad mellan vanliga hyreslägenheter, egna fastigheter och bostadsrättslägenheter. Ska du göra avdrag för ökade bostadskostnader som härrör från en egen fastighet eller bostadsrättslägenhet på den nya arbetsorten får du inte göra avdrag för ränteutgifter. Ränteutgifterna ska i sådana fall redovisas under inkomstslaget kapital. Om du istället ska göra avdrag för en ökad bostadskostnad av en hyreslägenhet på den nya arbetsorten får du räkna med ränteutgifterna i avdraget. Även hushållselen utgör enligt Skatteverket en del av den faktiska bostadskostnaden och bör således räknas med i bostadskostnaden som du gör avdrag för. Då jag i detta fall inte fått någon närmare information om vilken typ av bostad du kommer att ha på arbetsorten är det viktigt att du har detta i åtanke när du ska deklarera.Enligt 12 kap 21 § 2st IL, får du inte endast göra avdrag för en ökad boendekostnad, utan också för ökade måltidskostnad och småutgifter. Däremot får du bara göra avdrag för de kostnader som uppkommit den första månaden på den nya arbetsorten. Det du får göra avdrag för är småutgifter, med antingen den verkliga merkostnaden för utgiften eller med ett schablonbelopp. Schablonbeloppet i ditt fall är 66 kr per dag då den nya arbetsorten ligger i Sverige. Även när det gäller avdrag för måltidskostnader och småutgifter krävs det att kostnaden har samband med övernattning på arbetsorten. Detta avdrag får endast göras förutsatt att du inte fått traktamente av din arbetsgivare.Enligt 12 kap 24§ IL när en skattskyldig på grund av sitt arbete vistas på en annan ort än den där han eller hans familj bor på, ska utgifter för hemresor från den nya arbetsorten också dras av om avståndet mellan hemorten och arbetsorten är längre än 50 kilometer. Avdrag får göras för högst en hemresa per vecka. För att nu svara på din fråga ifall det är rätt att göra avdrag på 20,000 kr är svaret ja, då avdrag ska medges för den faktiska bostadskostnaden på arbetsorten. Du drar alltså av 20,000 kr av din bruttoinkomst för att på så sätt få minskad skatt. Ju längre bruttoinkomst du redovisar desto lägre skatt får du betala. Till detta kan du lägga till måltidskostnader du kommer att ha den första månaden i Falun, samt ifall du har hemresor till Stockholm under de 4 månader du kommer att jobba i Falun. När du ska göra avdrag av din bruttoinkomst är det väldigt viktigt att du har sparade kvitton på alla de utgifter du minskar din bruttoinkomst med vid deklarationen. Anledningen till detta är att du i något skede kan behöva styrka de utgifter du haft under året och därför är kvitton ett måste.Hoppas att du fått svar på dina funderingar gällande dubbel bosättning. Är så inte fallet, är du mer än gärna välkommen att ställa fler frågor till oss! Med vänliga hälsningarElin Ramos

Rotavdrag för fritidshus

2017-04-17 i Avdrag
FRÅGA |Min son har nyligen köpt en fritidsfastighet, vilken han vill renovera. Nu funderar han på att ge mig, sin mamma en mindre del av fritidsfastigheten som gåva alt, är att jag köper en mindre del av fastigheten, däreftern söker jag lagfart för den delen. Kan jag då utnyttja rotavdrag för reparationsarbeten jag betalar för på fritidshuset?
Sofia Nygren |Hej och tack för att du valt att kontakta Lawline!För att kunna utnyttja rotavdraget krävs att du har så kallad synlig äganderätt, vilket innebär att det krävs ett avtal samt inskrivning hos inskrivningsmyndigheten. Observera att om du söker rotavdrag för ett fritidshus krävs att du är helt eller delvis bosatt i fastigheten. Att vara ägare till fastigheten ger alltså i sig inte avdragsrätt. Rotavdragets storlek varierar något beroende på din inkomst etc. Mer om rotavdrag finns att läsa här och här. Här kan du hitta vilka arbeten som medför respektive inte medför avdragsrätt. Väl mött!

Tjänsteställe

2017-03-05 i Avdrag
FRÅGA |Hej!Har en fråga angående reseersättning. Är folkbokförd i Trollhättan företaget jag jobbar för finns också i Trollhättan men har min husvagn som jag drar runt på olika jobb.Var ifrån ska jag räkna ersättningen?
Julia Gustafsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Som jag förstår det bor du i Trollhättan och utgår från Trollhättan med ditt arbete men åker ut till andra orter och övernattar då i husvagnen. För att kunna veta hur man ska beräkna ett avdrag måste man börja med att fastställa vart du har ditt tjänsteställe. En anställd har tjänstestället på någon av följande platser enligt 12 kap 8 § inkomstskattelagen. Där du utför huvuddelen av sitt arbete = huvudregel Där du hämtar och lämnar arbetsmaterial eller förbereder och avslutar sina arbetsuppgifterDär du har din bostad = undantagsregeln Har du en exempelvis en projektanställning vid byggarbetsplats, besöker sällan arbetsgivarens lokaler är tjänstestället platsen för anläggningen där du utgör arbetet, det vill säga på andra platser än Trollhättan. Har du istället en anställning med varierande arbetsplatser och besöker regelbundet arbetsgivaren lokaler för att hämta material eller för förberedelser anses du ha ditt tjänsteställe i i din arbetsgivares lokaler (alternativregeln) det vill säga i Trollhättan där företaget ligger. Har du däremot en anställning med varierande arbetsplatser och besöker arbetsgivarens lokal regelbundet i form av att denna upprättar tillfälliga kontor eller liknande de olika arbetsplatserna anses ditt tjänsteställe variera beroende på vart detta tillfälliga kontor/arbetsbod finns. Om ingen av de två föregående reglerna är tillämpliga, dvs. inget naturligt tjänsteställe kan pekas ut därför att arbetet utförs på skiftande platser och arbetsgivarens lokaler besöks sällan, kan bostaden utgöra tjänsteställe. Denna undantagsregel infördes särskilt med tanke på de byggnads- och anläggningsarbetare som i sin anställning utför arbete på skilda platser och inte regelmässigt besöker arbetsgivarens lokaler. Regeln är dock avsedd att tillämpas även för andra kategorier anställda som i sin anställning har sådana förhållanden att något tjänsteställe varken kan fastställas utifrån huvudregeln eller alternativregeln.Vid tillämpningen av undantagsregeln blir ditt tjänsteställe Trollhättan. Är det reseersättning eller avdrag för tjänsteresor du avser med din fråga krävs det att det du begär avdrag för är en resa som arbetsgivaren har beordrat att du ska göra för att arbeta för arbetsgivarens räkning på annan plats än den ordinarie arbetsplatsen/ordinarie tjänsteställe. Är ditt tjänstställe därför i arbetsgivarens lokaler eller i din bostad, dvs i Trollhättan ses resor direkt mellan bostaden och de olika arbetsplatserna som tjänsteresor, som arbetsgivaren kan ersätta med skattefri reseersättning. Även resorna mellan arbetsgivarens lokaler och de olika arbetsplatserna är tjänsteresor. Har man fått en skattefri ersättning får man dock inte göra avdrag i sin inkomstdeklaration för motsvarande kostnader man haft i utövande av sitt arbete. Alltså, har du fått skattefri reseersättning eller traktamente får du inte också göra avdrag för dessa under avdrag för ökade levnadsomkostnader under tjänsteresor. Har du tjänsteställe på de platser där du utför ditt arbete (alltså utanför Trollhättan) och har med dig husvagnen är det inte tjänsteresor som aktualiseras utan istället avdrag för tillfälligt arbete och hemresor tillbaka till Trollhättan. Om den anställda har sitt arbete på en annan ort än den där man har sin bostad kan avdrag för ökade levnadskostnader. Om en anställd har valt att bo i egen husvagn på arbetsorten kan avdrag medges med den faktiska kostnaden. Det innebär att avdrag kan medges för värdeminskning av husvagnen, uppställningsplats och andra kostnader som har ett direkt samband med husvagnens användning för boende vid det tillfälliga arbetet. Hoppas du har fått svar på din fråga!