Kan jag ge ett hus som gåva och få pengar i gåva tillbaka?

2018-10-18 i Fastighetsskatt
FRÅGA |Hej!! Jag och min syster ska få ett hus i gåva av våran far. Sen ska min syster köpa ur mig. Vad är egentligen bäst att göra så de inte blir omkostnader för båda parter??Är de att ge syster en gåva från min pappa och sen går syster på banken och tar ett lån och ger mig en gåva på dom pengarna eller hur ska man göra för att de ska gå rätt till ??? Jag vill helst slippa alla omkostnader till ex vinstskatt och annat som kan bli. Vad tycker ni man ska göra och hur blir de rätt åt båda parter? För dags läget ska ju syster bo i de hus som vi ska få.
Ebba Ekstrand |Hej och tack för att du kontaktar Lawline med din fråga.Gåvor är skattefria (8 kap 2 § Inkomstskattelag). Du och din syster inträder i din fars skattemässiga position, den dagen ni bestämmer er för att sälja kommer ni att skatta på vinsten. Du vill sen sälja din andel till din syster. Problemet i frågan är att det som omtalas i frågan inte är en gåva. Det är ett förtäckt köp. Högsta förvaltningsdomstolen tillämpar principen om rättshandlingars verkliga innebörd (RÅ 2004 ref.27). Det innebär att skatteverket kommer att se transaktionen mellan dig och din syster för vad den faktiskt är, oberoende av hur den benämnts i avtalet. Du kommer alltså att bli skyldig att betala skatt för försäljningen.Tack för att du kontaktade lawline, behöver du mer rådgivning kan du ringa till oss på lawline, 08-533 300 04Vi besvarar samtal måndag till fredag 10:00-16:00

Hur ska jag ta över halva huset och tjänar vi på att gifta oss?

2018-08-08 i Fastighetsskatt
FRÅGA |Precis blivit sambo med en man som har två barn och själv har jag tre barn. Frågeställning 1: Min sambo äger huset som vi bor i men han vill att vi ska äga det tillsammans. Frågeställningen vi står inför är om han ska ge mig halva huset i gåva samt att jag tar över hälften av lånen (vi har koll på att den dagen husets säljs så åker även jag på vinstskatt) eller om jag ska köpa in mig i huset till satt marknadsvärde. Vilket alternativ är mest fördelaktigt?Frågeställning 2: Finns det någon fördel för oss att gifta oss sett ur ekonomiskt och juridiskt perspektiv?
Ebba Ekstrand |Hej och tack för att du kontaktar Lawline med din frågaHusetFastighetsskatten beror på hur mycket han har betalat för huset. Reglerna om fastighetsskatt återfinns i 45 kapitel Inkomstskattelag. Säg att han köpt huset för 100' och idag är det värt 200'. Då är 100' hans vinst som är skattepliktigt om han skulle sälja idag (-mäklararvoden och förbättringsarbeten på huset som får räknas av). 22/30-delar av vinsten tas upp till beskattning, och kapitalvinstskatten är 30%. Om du får halva huset (värt 100) så skattar varken han eller du på gåvan nu, men den dagen ni säljer så skattar ni båda utifrån hans inköpspris och den prisökning som skett (ni skattar på 50' var, alltså sammanlagt 100' i vinst). Om han säljer halva huset till dig, till det ökade marknadspriset, betalar du 100' för hälften av huset som är värt 200'. Då har han gjort en vinst nu och ska skatta 50'. Du har köpt ett hus för marknadspris och skattar först om du skulle sälja det och huset då när du ska sälja det har ett högre värde. Jag anser att alternativen är ekonomiskt likvärdiga, och att det är svårt för mig att säga vad som är bäst för er utifrån den information jag har, men jag hoppas att jag har hjälpt er att själva kunna fatta ett mer informerat beslut.Är det fördelaktigt för er att gifta er?När sambos har gemensamma barn kan det vara fördelaktigt att gifta sig, eftersom barnen då inte ärver förens båda föräldrarna är döda. Om man är sambos och har gemensamma barn ärver barnen direkt. I ert fall förstår jag det som att ni har barn var för sig, barnen har då rätt att kräva ut sitt arv när den som är deras biologiska förälder går bort, även om ni gifter er. Att gifta sig påverkar inte heller beskattningen i sverige, i övrigt vet jag för lite om er situation för att uttala mig om eventuella fördelar och nackdelar. Tack för att du kontaktade lawline, behöver du mer rådgivning kan du ringa till oss på lawline, 08-533 300 04Vi besvarar samtal måndag till fredag 10:00-16:00

Hur beräknar man fastighetsskatt?

2018-07-30 i Fastighetsskatt
FRÅGA |Har ärvt och sålt hus byggnadsår 1865 för 1600000krVad får jag betala i skatt?
Isak Eriksson |Hej! Tack för att du vänder dig till lawline med din fråga! Lite generellt om skatt vid fastighetsförsäljning och hur man räknar ut kapitalvinst Svaret till din fråga finner vi i inkomstskattelagen (IL). Skattereglerna kring försäljning av fastighet finner vi under inkomstslaget kapital, då detta kort sammanfattat rör avyttring av tillgång, se 41 kap 2§ IL. Huvudregeln som gäller vid beräkning av kapitalvinster finner vi i 44 kap 13§, där kapitalvinsten är skillnaden mellan ersättningen av den avyttrade tillgången, minskad med utgifterna för avyttringen eller utfärdandet och omkostnadsbeloppet. Utgifterna för avyttringen kan exempelvis vara mäklarkostnader. Med omkostnadsbeloppet avses utgifter för anskaffning ökade med förbättringsutgifter, se 44 kap 14§. IL. Här är det värt att nämna att det ofta finns speciella regleringar när det gäller exempelvis förbättringsutgifter för fastigheter som regleras i 45 kap 11-15§§ IL. Här stadgas exempelvis vilka förbättringsutgifter som får tas med. Det står inget om något om förbättringsarbeten i frågan du ställt men är inte ovanligt i samband med försäljning av äldre hus. Anskaffningsvärdet i detta fall blir det som den du ärvde från betalade för huset. Se 44 kap 20§ 2st. IL om att man träder in i den tidigare ägarens skattemässiga situation om man tillgången förvärvas exempelvis genom arv.I stora drag kan man beskriva detta med en liten formel: Kapitalvinst = ersättning vid försäljning - mäklarkostnader - (anskaffningsvärdet + förbättringsutgifter) Jag kan även rekommendera skatteverkets hemsida på området, se: https://www.skatteverket.se/privat/fastigheterochbostad/forsaljningavprivatbostad.4.76a43be412206334b89800042922.html Så vad göra man när man räknat ut kapitalvinsten? När vi har räknat ut kapitalvinsten så ska vi beräkna skatten på denna. Man skattar på 22/30 av kapitalvinsten vid fastighetsförsäljning. På 22/30 av vinsten betalar man 30% skatt. Se 45 kap. 33 §§ och 65 kap. 7 § IL. Sammanfattning Utifrån frågan så har jag inte möjlighet att kunna beräkna skatten men med detta svar borde du kunna se vad vilken information som behövs för att själv kunna göra en estimering. Kapitalvinst = 1 600 000 - mäklarkostnader - (anskaffningsvärde + förbättringsutgifter) Kapitalvinst som ska beskattas ("tas upp") = Kapitalvinst x (22/30) Total skatt = kapitalvinst som ska beskattas x 0,3 ( alltså 30%)Jag hoppas detta ger lite vägledning i frågan!Med vänliga hälsningar,

Beskattning vid fastighetsförsäljning.

2018-07-22 i Fastighetsskatt
FRÅGA |Jag äger 1/5 av ett dödsbo där en fastighet ingår. Fastigheten är värderat 733 000. Jag ämnar lösa ut övriga ägare. Vilket är mest fördelaktigt för alla.? Att göra det som en gåva och att jag betalar 146 600 till var och en av dem. Det blir väl ingen skatt då? Eller att jag köper deras delar men då får de väl betala skatt ? Hur mkt isåfall?Om det går att göra det som en gåva borde väl jag betala de 146 600 minus skatt eftersom jag vid en eventuell framtida försäljning måste betala skatten då.
Henrik Berg | Hej. Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Kort svar finnes längst ned.Skillnaden mellan gåva och köp. Den enda skillnaden mellan en gåva och ett köp som huvudregel är egentligen att en gåva in omfattar någon form av motprestation. Detta innebär att om man ger en gåva om 146 600 kronor men får deras andel av huset så anses ett köp ha skett även om rubriceringen av transaktionen är annorlunda. Detta innebär ändå att transaktionen kommer att ge skattepliktig inkomst. När det gäller gåva av fastighet fungerar det lite annorlunda.När det specifikt gäller gåva av fastighet gäller följande:1.Gåvoavsikt. Det var menat som en gåva och ingen motprestation begärs.2.Förmögenhetsöverföring. Att förmögenhet har överförts till gåvomottagaren från gåvogivaren.3.Transaktionen sker av fri vilja. När det gäller fastigheter regleras huruvida det är en gåva eller inte speciellt. Den rådande principen heter huvudsaklighetsprincipen. Denna menar att om ersättningen som utgår för fastigheten understiger taxeringsvärdet så anses en gåva föreligga. Taxeringsvärdet är inte densamma som marknadsvärdet. Du skrev att fastigheten var värderad till 733 000 kronor och att du menade lösa ut de andra mot marknadsvärdet. Om taxeringsvärdet är 733 001 eller mer så räknas de 146 600 i ersättning som gåva eftersom ersättningen då understiger taxeringsvärdet. Om taxeringsvärdet är 733 000 eller mindre blir ersättningen om 146 600 kronor skattepliktig. Ersättningen måste alltså understiga taxeringsvärdet för att en gåva ska föreligga.Om gåva föreligger blir transaktionen såklart skattefri (8 kap. 2§ inkomstskattelagen).Beskattning av fastigheter.När en fastighet säljs kommer eventuell vinst att vara skattepliktig. Försäljning av fastigheter beskattas enligt inkomstslaget kapital för privatpersoner enl. 41 kap. 1§ inkomstskattelagen. Dock har beskattning av vinst från fastighetsförsäljning lite specialregler. Till att börja med skiljer man på privatbostadsfastigheter och näringsfastigheter. Skillnaden på dessa är att en privatbostadsfastighet ska till majoriteten användas av ägaren eller närstående som permanentbostad eller fritidsbostad. Resterande typer/användning av fastighet är näringsfastighet (2 kap. 8, 9 & 13§§ inkomstskattelagen). Om man t.ex. innehar en fastighet som man brukade bo i men som man nu mestadels hyr ut är detta en näringsfastighet. Om man endast hyr ut en mindre del av fastigheten och bor där permanent bör denna fastighet ses som en privatbostadsfastighet.1. Väl konstaterat att den här frågan rör sig om en privatbostadsfastighet går vi vidare till uträkningen av skatten. Grundläggande för inkomstslaget kapital så utlöses beskattningen det år man avyttrar egendomen (41 kap. 26§ inkomstskattelagen). Avyttring definieras som när man säljer, byter eller överlåter på annat dylikt sätt (innefattar ej gåva) enl. 44 kap. 3§ inkomstskattelagen2. Själva skatten fungerar som att man tar vinsten och drar av kostnaden för att sälja denna och omkostnadsbeloppet (44 kap. 13§ inkomstskattelagen). Omkostnadsbeloppet innebär det pris man anskaffade egendomenför samt eventuella förbättringsutgifter (44 kap. 14§ inkomstskattelagen). I ert fall kommer ni få använda er av 1/5 del av omkostnadsbeloppet, förbättrande utgifter samt förbättrande reparationer. Detta eftersom ni ärver fastigheten med varsin lika del.3. Om man dock ärver egendomen så blir ens eget omkostnadsbelopp det belopp som arvgivaren hade fått använda sig av (44 kap. 21§ inkomstskattelagen). Detta kallas för kontinuitetsprincipen och innebär att arv/gåvomottagaren ska hamna i givarens skattemässiga situation. Detta gäller även förbättrande utgifter och förbättrande reparationer enligt 45 kap. 11 och 12§§ inkomstskattelagen. 4. När det gäller beskattning av fastigheter specifikt innebär förbättringsutgifter alla former av utgifter som gått till förbättrande ändringar av fastigheten (45 kap. 11§ inkomstskattelagen). Förbättrande ändringar är innebära om-/till och-/eller nybyggnationer. Om man alltså bygger till ett sovrum, bygger om altanen eller bygger en farstu går dessa kostnader under förbättringsutgifter. Kravet på att få räkna in dessa utgifter är att utgifterna totalt under 1 år överstiger 5000 kronor.5. Vidare får man skriva av förbättrande reparationer enligt 45 kap. 12§ inkomstskattelagen om det gäller privatbostäder. Förbättrande reparationer innebär reparationer som även höjer standarden/värdet i en bostad. Att t.ex. byta ut golvet mot ett likadant räknas ej som förbättrande reparation. Om man dock byter ut ett slitet laminatgolv mot fräscht klinkers räknas detta som förbättrande reparationer. Kravet för att få skriva av förbättrande reparationer är att man endast får gå tillbaka 5 år retroaktivt. Utgiften ska alltså ha uppstått inom 5 år bakåt för att få skriva av denna utgift. 6. Vidare gäller för beskattning för fastigheter att all vinst inte är skattepliktig. När man väl dragit av alla kostnader och utgifter från vinsten så är endast 22/30-delar av vinsten skattepliktig (45 kap. 33§ inkomstskattelagen). Av dessa 22/30-delar av vinsten beskattas denna med 30% (65 kap. 7§ inkomstskattelagen).Exempel ditt fall: OBS!!! (Korrekta siffror kan inte användas eftersom jag inte har all information).Om du betalar 146 000 kronor till de andra har de fått in en vinst om 146 000 kronor eftersom de anses ha avyttrat sin del av fastigheten (se 1). Av dessa 146 000 kommer kostnader att dras av (se 2). Vinst: 146 000 kronor.-Omkostnadsbelopp: 50 000 kronor. (se 2&3). (det arvgivaren betalat för fastigheten)-Förb. Utgifter: 10 000 kronor. (se 4). (byggt veranda).-Förb. Reparation: 12 000 kronor. (se 5). (installerat klinkers).Resultat vinst: 74 000 kronor. Kvot. Fastighet: cirka 54 200 kronor ((22/30) x 74 000) (se 6). Skatt inkomstslaget kapital: 54 200 x 0.7 = 37 940 kronor (se 1&6). Som du ser här är detta resultatet av en fastighetsförsäljning som du föreslår den i fall den inte räknas som gåva. Kort svar:Beroende på taxeringsvärdet är det svårt att säga om du kan beteckna ersättning för de andra andelar i fastigheten som gåva eller inte. Om 146 600 kronor understiger 1/5 av taxeringsvärdet är det en gåva enligt huvudsaklighetsprincipen och om 146 600 överstiger 1/5 av taxeringsvärdet kan ersättningen ej ses som en gåva.Om ersättningen inte blir en gåva kommer vinsten att vara skattepliktig för de andra. Hur mycket vinsten är beräknas som:Vinst- (utgifter + omkostnadsbelopp). När det gäller omkostnadsbeloppet så kommer ni att använda er av arvgivarens kostnader och köpeskilling enligt 44 kap. 21§ inkomstskattelagen. Detta kallas för kontinuitetsprincipen och innebär att arv och gåvomottagare ska hamna i givarens skattemässiga situation. Eftersom gåva och arv inte är skattepliktigt hoppar man helt enkelt över gåvo och arvmottagare vad gäller hela beskattningen. Ni använder er alltså av arvgivarens kostnader. Sammanfattat varierar de andras skatt beroende vad arvgivaren hade för omkostnadsbelopp, förbättrande utgifter och/-eller förbättrande reparationer. Resterande vinst efter dessa avdrag beskattas dock med (22/30) x 0.7= cirka 51.2%. Vänligen.

Gåva istället för försäljning för att kringgå skatt.

2018-09-17 i Fastighetsskatt
FRÅGA |Två systrar har ärvt en stuga värd ca 700 000 till 800 000 kr på arrendetomt. Man ska inte sälja stugan men en syster kommer ev. ta över stugan själv genom att lösa ut den andra systern. Går det skriva detta som skattefri gåva där ena systern får halva stugan i gåva och den andra får 350 000 till 400 000 kr i gåva eller måste den systern som får pengar betala 30 % i skatt för att ha överlåtit en halv stuga även fast stugan i praktiken inte säljs till någon ny innehavare?
Ebba Ekstrand |Hej och tack för att du kontaktar Lawline med din fråga.Förvärv genom arv och gåva är skattefria. Systrarna som ärvt stugan inträder i arvlåtarens position, den dagen de bestämmer sig för att sälja kommer de att skatta på vinsten. Gåvor är också skattefria (8 kap 2 § Inkomstskattelag). Problemet i frågan är att det som omtalas i frågan inte är en gåva. Det är ett förtäckt köp. Högsta förvaltningsdomstolen tillämpar principen om rättshandlingars verkliga innebörd(RÅ 2004 ref.27). Det innebär att skatteverket kommer att se transaktionen för vad den faktiskt är, oberoende av hur den benämnts i avtalet. Systern kommer alltså att bli skyldig att betala skatt på sin vinst. Tack för att du kontaktade lawline, behöver du mer rådgivning kan du ringa till oss på lawline, 08-533 300 04Vi besvarar samtal måndag till fredag 10:00-16:00

Ge hus som gåva

2018-08-07 i Fastighetsskatt
FRÅGA |HejVi är 3 delägare till ett fritidshus. Jag äger 25%. Jag vill inte längre vara delägare. Förslaget från de andra delägarna är att det ska vara en gåva ( när de köper ut mig). Då tror jag de tänker sig att betala en lägre summa till mig eftersom jag inte betalar skatten på 22%. Skatten ligger kvar i huset och betalas av dem senare? Hur fungerar detta? känns som om jag kan behöva betala skatten sen när de säljer?
|Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline!Jag utgår ifrån att du och de andra delägarna pratar om att du ska ge över din andel i fritidshuset som gåva. Jag utgår också från att det handlar om en fastighet i jordabalkens mening (i mitt svar inkluderar jag inte bostadsrätter). Vad innebär det för dig att du överlämnar din andel av huset som gåva? Gåvor behöver inte beskattas, av varken dig eller gåvotagarna (under vissa villkor, se mer under nästa rubrik "Får de betala en liten summa till dig när du ger bort huset som gåva?"). Om gåvotagarna av din andel av huset skulle senare vilja sälja hela huset, kommer du inte behöva betala någon skatt om gåvan hinner fullbordas (genom att ni skrivit gåvobrev och Lantmäteriet registrerat allting). Det behöver upprättas ett giltigt gåvobrev och de andra delägarna behöver ansöka om lagfart till Lantmäteriet inom tre månader från gåvotillfället (det tillkommer en expeditionsavgift som de nya ägarna får betala tillsammans). De ska bifoga gåvobrevet. Får de betala en liten summa till dig när du ger bort huset som gåva? En gåva innebär vanligen att man inte får något i gengäld. Därför finns det vissa krav kring gåvoöverlämnanden. I detta fall är det relevant att du känner till: skulle du få tillbaka en alltför stor summa så kan detta komma att ses som om du egentligen sålde din andel av huset och då skulle du komma att behöva betala skatt. (du kan beakta att även övertagande av lån räknas som ersättning och ses då som försäljning om det överstiger ett visst värde.) För att överlåtelsen av huset ska ses som gåva får inte ersättningen överstiga 85 % av överlåtelseårets taxeringsvärde, för den andel du äger. Överstiger den liten summa du pratar om dessa 85 % kan du behöva beskatta eventuell kapitalvinst och gåvomottagarna kan behöva betala stämpelskatt. Sammanfattning Du behöver inte betala skatt när de andra delägarna fått gåvan, även om de senare säljer huset. Se till att ersättningen du får inte är alltför stor i förhållande till taxeringsvärdet av din andel. Hoppas att du fått svar på dina frågor! Du får gärna vända dig till oss på Lawline igen om du har fler frågor. Med vänliga hälsningar,

Gåva av fastighet och förskott på arv

2018-07-30 i Fastighetsskatt
FRÅGA |HejMitt syskon vill lösa ut mig ifrån våran mors fastighet.för att slippa skatten har vi tänkt oss att mitt syskon köper fastigheten ifrån våran mor som samtidigt skriver ett testamente där jag får pengarna för min del när hon går bort.när det inte finns gåvo el arvskatt tror vi att detta fungerar VAD TROR NI ?
Isak Eriksson |Hej! Tack för att du vänder dig till lawline med din fråga! Om jag förstår din fråga rätt så äger din mor fastigheten som hon bor i. Ditt syskon vill köpa denna fastighet och du vill inte att det ska påverka arvet som du kommer att få efter din mor. Ni vill betala så lite som möjligt i skatt. Lite generellt om avyttring av fastighetDet är värt att belysa att det arv din mor kommer att lämna efter sig är det som finns vid hennes bortgång. Fram till den tidpunkten kan hon avyttra egendom och skaffa ny egendom. Om ditt syskon köper fastigheten för marknadsvärde så blir det ingen skillnad i värdet av det som din mor äger, då hon istället för fastigheten äger dess värde i pengar. Vid försäljning av fastighet så ska man betala skatt. Om din mor istället ger bort fastigheten som en gåva utan motprestation så minskar det totala värdet av det hon äger. Även vid viss betalning av fastigheten så kan det ses som en gåva. I praxis etablerat en gräns vid taxeringsvärdet (brukar vara ca 75% av marknadsvärdet), se skatteverkets referat av RÅ 1981 1:29 https://www.skatteverket.se/rattsinformation/arkivforrattsligvagledning/arkiv/rattsfall/2009/rattsfall2009/357808.5.58a1634211f85df4dce80009757.html Vad blir skillnaden mellan gåva och köp av fastighet? Ger din mor bort fastigheten så minskar hennes egendom och sker detta till en arvinge så kan det se som förskott på arv om inte annat står skrivet i överlåtelsehandlingen, se 6 kap 1§ Ärvdabalken. Om en arvinge har fått ett förskott på arv blir värdet av detta något som arvingen får avstå när man delar sen delar upp arvet. Som du säger så skattar man inte på det man får i gåva eller genom arv, se 8 kap 2§ Inkomstskattelagen. Så om det är skatter ni vill undvika så får din mor ge huset till ditt syskon, eventuellt mot sådan betalning att det fortfarande ses som en gåva. I samband med denna gåva så får ni skriva in i handlingen att övergången av fastigheten ska ses som förskott på arv.Om man istället säljer fastigheten så får den som säljer fastigheten betala skatta på en del av vinsten man gjort i samband med fastigheten. Man skattar på 22/30 av skillnaden mellan det belopp din mor anskaffade fastigheten för och det hon säljer den för. På 22/30 av vinsten betalar man 30% skatt. Se 45 kap. 33 § Inkomstskattelagen.Vill ni ha hjälp att upprätta köpehandlingar och avtal så rekommenderar jag att ni bokar en tid hos en av våra jurister. Du kan boka tid direkt på https://lawline.se/boka Jag hoppas detta ger lite nyttig information i frågan! Med vänliga hälsningar,

Fastighetsförsäljning skatteuträkning

2018-07-14 i Fastighetsskatt
FRÅGA |Köpte huset för 165000 för 38 år sen om jag säljer det nu och får 2 miljoner för det vad får jag betala i skatt?
Ebba Ekstrand |Hej och tack för att du kontaktar Lawline med din fråga !När du säljer en fastighet du äger är det skattemässigt en avyttring av en kapitaltillgång, formeln för beräkningen av skatt hittar du i 44 kapitel 13-14 § Inkomstskattelagen. Formeln ser ut som följande: Försäljningspriset - försäljningskostnader - omkostnadsbeloppet. Jag vet inte vad du har haft för försäljningskostnader om du haft några sådana, eller vilka omkostnader som du har haft. Vad som är omkostnader beskrivs i 44 kapitel 14 § Inkomstskattelagen, men för just fastigheter finns ytterligare regler om vad du kan dra av från skatten som omkostnadsbelopp i 45 kapitel 11-12 § Inkomstskattelagen. Jag har ingen aning om vilka ombyggnationer din fastighet har genomgått, så mitt svar kommer alltså att ignorera både försäljningskostnader och avdrag för ombyggnationer. Det kan alltså mycket väl bli så att du i verkligheten får betala en lägre skatt än den jag nämner här. Du ska inte skatta för hela beloppet när du säljer en fastighet, bara 22 trettiondelar ska tas upp till beskattning (45 kapitel 33 § Inkomstskattelag). Du ska alltså bara ta upp 1 466 666 kronor till beskattning. Av det beloppet får du räkna bort 165 000, alltså dina anskaffningsutgifter. Du har alltså en skattepliktig kapitalvinst på 1 301 666 kronor. Skattesatsen för kapitalvinster är 30 % jämnt, du kommer alltså att betala 390 499 kronor i skatt. Tack för att du kontaktade lawline, behöver du mer rådgivning kan du ringa till oss på lawline, 08-533 300 04Vi besvarar samtal måndag till fredag 10:00-16:00