Hur mycket skatt ska man när man säljer ett hus?

2018-07-17 i Försäljning av fastighet
FRÅGA |Hej Vi håller på att sälja vår fars hus. Det är jag och min syster som står som delägare i bodelningen och hans sambo är den andra. Vad kommer skatten att bli för oss?Försäljning 1,8 mkr, bygget 1,5, mäklararvode 50000. Vad ska dödsboet stå för?
Carl Lohmander |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om skatt finner man i Inkomstskattelagen (IL).Från det som du nämnt i din fråga blir vinsten vid försäljningen 1 800 000 – 1 500 000 – 50 000 = 250 000. 22% av detta är 55000 (skatten) (45 kap 33 § IL). Med dessa förutsättningar ska dödsboet alltså betala 55 000 kr i skatt, det kan dock finnas annat som påverkar skatteplikten, tex avdrag för förbättringskostnader om man tex renoverat badrummet.I dödsboet är huset en tillgång. När man räknar ut värdet på dödsboet lägger man ihop alla tillgångar och drar ifrån alla skulder (även tex skatten som hade kommit vid en försäljning av huset). Dessa skulder ska alltså täckas ur dödsboets tillgångar innan något delas ut i arv, på så vis kan man säga att dödsboet ska stå för skatten vid försäljningen av huset.Hoppas du fått svar på din fråga!Vänligen,

Behöver jag betala skatt på hela försäljningsbeloppet?

2018-06-30 i Försäljning av fastighet
FRÅGA |Jag har ärvt en stuga efter min moster. Min moster och morbror byggde stugan själva. Om jag säljer, får jag då skatta för hela försäljningsbeloppet? Det finns ju ingen tidigare köpekostnad att dra av.
Linn Gerhardsson |Hej! Tack för att du vänder dig med din fråga till Lawline! De skattemässiga konsekvenserna som uppstår vid en fastighetsförsäljning regleras i inkomstskattelagen.Vid en framtida försäljning av stugan som du fått i arv efter din moster tillämpas en princip inom skatterätten som kallas kontinuitetsprincipen (44 kap. 21 § IL). Principen innebär att du som arvtagare träder i din mosters skattemässiga situation. Din köpekostnad blir med andra ord din mosters anskaffningskostnad ("köpekostnad") för stugan. Denna kostnad får du dra av från försäljningsbeloppet. Summan som återstår utgör skattepliktig inkomst och beskattas med en effektiv skattesats om 22 procent (44 kap. 13 § IL, 44 kap. 14 § IL, 45 kap. 33 § IL)Svar på din frågaOm du säljer stugan kommer du inte att skatta på hela försäljningsbeloppet. Från försäljningsbeloppet får du dra av din mosters anskaffningskostnad för stugan, dvs de kostnader hon haft för att uppföra stugan. Dessa kostnader behöver styrkas i form av kvitton och annan bevisning. Jag råder dig därför att söka upp och förvara dessa så de finns tillgängliga vid en framtida försäljning. Hoppas att du fick svar på din fråga!

Jag vill sälja min fastighet till min son till ett förmånligt pris och slippa skattekonsekvenser. Hur gör jag detta?

2018-06-11 i Försäljning av fastighet
FRÅGA |Hej,Jag tänker ge min fastighet i gåva till min son och hans sambo. De betalar då mindre än 85% av förra årets taxeringsvärde till mig vilket är 2 150 000. Fastigheten värderas till ca 6 000 000. Fördelningen verkar bli 60% till sonen och 40% till sambon. Förutom vad de får i överskott från försäljningen av sina resp. lägenheter (sonen 1 400 000 och sambon 500 000) så tar hon ett lån på 1 500 000 som hon står för helt själv. Dessa pengar skall användas till inköp avseende beendet samt underhåll av fastigheten. Funkar det att göra så, med avsikt att komma undan skatt?Hälsningar
Lucas Cyrén |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Kapitalvinstskatt & huvudsaklighetsprincipenDu är på rätt spår. Du pratar om vad som inom skatterätten brukar kallas huvudsaklighetsprincipen vid överlåtelse av fastighet. Den innebär att en transaktion av en fastigheten inte ska betraktas som ett köp om ersättningen för fastigheten inte överstiger en viss summa, utan istället betraktas transaktionen i sin helhet som en gåva (om det finns en gåvoavsikt vid transaktionen, vilket det får anses göra i ert fall). Detta får effekten att säljaren inte behöver betala någon kapitalvinstskatt på "försäljningen", eftersom gåvor är skattebefriade enligt 8 kap. 2 § inkomstskattelagen.Summan som inte får överstigas är överlåtelseårets taxeringsvärde (eller marknadsvärdet om detta är lägre än taxeringsvärdet, men det är ju sällan fallet). Jag märker på din text att ni utgått från förra årets taxeringsvärde, vilket ni då bör rätta till om ni vill vara säkra på att inte behöva betala någon kapitalvinstskatt på försäljningen.Skattekonsekvensen som huvudsaklighetsprincipen för med sig innebär att din son och dennes sambo när de sedan ska sälja huset vidare måste använda din anskaffningsutgift vid kapitalvinstberäkningen. Detta leder i regel (i en marknad där värdet på fastigheter stadigt ökar) till att kapitalvinsten blir större vid deras framtida försäljning och att "skattesmällen" således kommer vid denna tidpunkt. Huvudsaklighetsprincipen är inte lagreglerad utan har genom årens lopp utvecklats ur Högsta Förvaltningsdomstolens praxis.StämpelskattÄven här är du rätt ute. Om en fastighet säljs till ett lägre pris än taxeringsvärdet så behöver ingen kapitalvinstskatt betalas, men stämpelskatt kan komma att bli aktuellt eftersom det är en äganderättsövergång av en fastighet. Stämpelskatten utgör 1,5% av den högsta summan av fastighetens taxeringsvärde och ersättningen som betalas.Stämpelskatt utgår dock enbart om ersättningen motsvarar minst 85% av ersättningen, så om ni vill undvika att betala stämpelskatten ska ni placera er under detta belopp. I detta fall är det taxeringsvärdet året före det år då lagfart ansöktes som gäller (söker din son om lagfart för fastigheten i år är det alltså förra årets taxeringsvärde som ni ska göra era beräkningar utifrån).Om du är intresserad av lagtexten råder jag dig att kika närmre i 5 §, 8 § och 9 § Lag om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter.SammanfattningDu verkar vara rätt ute vad gäller beräkningarna. Tänk bara på att ni vid huvudsaklighetsprincipen måste utgå från detta årets taxeringsvärde (om överlåtelsen sker i år) vid er beräkning. För stämpelskatten kan ni dock använda förra årets taxeringsvärde, förutsatt att din son och dennes sambo ansöker om lagfart i år.Jag hoppas att du/ni får nytta av svaret!

Kostnader vid överlåtelse av fastighet

2018-05-31 i Försäljning av fastighet
FRÅGA |Min fru och jag är hälftenägare till en fastighet. Är det någon kostnad om min fru överlåter sin hälft till mig så att jag blir ensam ägare?
Malin Gustavsson |Hej och tack för att du valt att vända dig till oss på Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du vill veta specifikt vilka kostnader som skulle kunna uppkomma i och med själva överlåtelsen. Därmed kommer jag inte nedan att behandla de situationer som överlåtelsen kan komma att ha inverkan på längre fram i tiden. Ni bör dock vara medvetna om att överlåtelsen så småningom påverkar din skatteskyldighet om du så småningom säljer fastigheten, att överlåtelsen får arvsrättsliga följder samt under vissa omständigheter kan beaktas om din fru inom 3 år skulle gå i personlig konkurs._____SkattGåvaUnder förutsättning att din fru ger bort sin andel till dig utan att du utger någon motprestation (pengar, övertagande av lån, annan form av ersättning etc.) eller motprestation understiger fastighetsandelens taxeringsvärde kommer överlåtelsen skatterättsligt sett betraktas som gåva. I sådant fall kommer din fru inte kapitalvinstbeskattas för överlåtelsen (8 kap 2 § inkomstskattelagen). Vid gåva av fastighet (utan ersättning eller till en ersättning som understiger 85 % av fastighetsandelens taxeringsvärde) behöver heller ingen stämpelskatt betalas (5 § stämpelskattelagen). Överlåtelsen kan alltså i sådant fall alltså ske skattefritt.KöpOm överlåtelsen istället sker mot en ersättning som motsvarar eller överstiger fastighetsandelens taxeringsvärde betraktas överlåtelsen som köp och din fru kommer då behöva betala kapitalvinstskatt med 22 % på vinsten (44 kap 13 §, 45 kap, 65 kap 7 § inkomstskattelagen). För din del gäller att stämpelskatt på 1,5 % av det högsta beloppet av köpeskillingen och taxeringsvärdet, ska betalas om överlåtelsen sker mot en ersättning som motsvarar eller överstiger 85 % av fastighetsandelens taxeringsvärde (8-9 § stämpelskattelagen).Administrativa avgifterFör att gåvan/köpet ska vara giltig måste ni upprätta en skriftlig handling, det vill säga ett gåvobrev/köpebrev, samt registrera detta hos skatteverket vilket kostar 275 kr. Av handlingen ska framgå vem som är gåvogivare/säljare, vem som är mottagare/köpare samt vad som överlåts. Handlingen måste undertecknas av er båda och din frus underskrift måste vara bevittnad av två personer. (4 kap 1 & 29 § samt 20 kap 7 § jordabalken; 8 kap 1 § samt 16 kap äktenskapsbalken). Med anledning av ägarförändringen ska du ansöka om lagfart hos lantmäteriet inom tre månader från gåvotillfället (20 kap 2 § jordabalken). För detta tas en expeditionsavgift på 825 kr ut. Sammanfattande svar och råd Sammanfattningsvis kommer överlåtelsen, om den sker i form av gåva, att vara skattefri. Om överlåtelsen sker genom köp kommer din fru att behöva betala kapitalvinstskatt och du kommer att få betala stämpelskatt. Oavsett tillkommer vissa administrativa avgifter (1 100 kr) enligt ovan._____Hoppas du fått svar på din fråga! Vill ni ha hjälp att formulera en lämplig skriftlig handling för överlåtelsen kan ni antingen boka tid med en av våra jurister eller använda vår avtalstjänst online. Vill ni lämna mer information om storlek på eventuell ersättning och få hjälp med beräkning av preliminär skatt är ni välkomna att skicka in en fråga till vår expressrådgivning.Vänliga hälsningar,

Försäljning och beskattning av kolonistuga samt köp av fritidshus

2018-07-04 i Försäljning av fastighet
FRÅGA |Hej! Min mamma köpte en kolonistuga för 85 000 kr för ca 8 år sedan på arrende tomt, Nu vill hon sälja kolonistugan för att köpa en sommarstuga som står på ofri grund arrendetomt. Taxeringsvärdet på sommarstugan är under 50 000 kr vilket borde betyda 0 kr i fastighetsskatt med de nya reglerna? Min stora fråga för att hjälpa henne är att när hon säljer kolonistugan och direkt köper fritidshus/ sommarstuga hur ser det ut med skatten då? Kolonistugan kan gå för 350 000 kr och köptes för 85 000. Fritidshuset kan komma att kosta 300 000 eller max 350 000 kr. Tacksam för så snabbt svar som möjligt!
Therese Axén |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag har valt att dela in mitt svar i olika delar; dels hur stor skatt det blir vid försäljning av kolonistugan utifrån de förutsättningar du gett och dels huruvida förutsättningarna för uppskov är uppfyllda. Jag kommer avsluta med att nämna lite om kommunal fastighetsavgift.Beräkning av skattFörst och främst är en kolonistuga hus på ofri grund och behandlas i inkomstskattemässiga sammanhang som en fastighet (2 kap. 6 § Inkomstskattelagen). Reglerna vid försäljning är densamma som vid försäljning av småhus (se vidare 2 kap 8 § IL). Det som beskattas är vinsten respektive förlusten av försäljningen som räknas ut enligt följande: Försäljningspriset- försäljningsutgifter- anskaffningsvärde och lagfartskostnad m.m.- förbättringsutgifter+ återföring av uppskov = vinst eller förlust (se 44 kap 13-14 §§ IL och 45 kap IL). Kapitalvinst ska alltså beräknas som skillnaden mellan ersättningen för den avyttrade tillgången (350 000 kr) minskad med utgifter för avyttringen (exempelvis mäklarprovision) och omkostnadsbelopp (44 kap 13 § IL). Med omkostnadsbelopp menas utgifter för anskaffning (85 000 kr) ökade med utgifter för förbättring (förbättringsutgifter). I din fråga har du inte nämnt några utgifter för avyttringen eller förbättringsutgifter varav jag inte räknat med sådana. Uppställningen blir därmed följande: 350 000 (försäljningsinkomst) - 85 000 (anskaffningsutgift) = 265 000 kr. Sammantaget är kapitalvinsten 265 000 kr och vinsten ska tas upp till beskattning med 22/30 enligt 45 kap 33 § IL och med en skattesats på 30 % enligt 41 kap 1 § och 42 kap 1 § IL. Skatten landar då på 58 300 kr (265 000*0,22). Sammanfattningsvis skulle din mamma få betala ca 58 300 kr i skatt utifrån de omständigheter du angivit och bortsett från uppskov. Förutsättningar för uppskovMed uppskov menas att man skjuter upp med att betala skatt på vinsten vid försäljning av en bostad om vissa förutsättningar är uppfyllda. Av förutsättningarna i din fråga så kan jag inte avgöra om din mamma har rätt till uppskov då jag inte har alla omständigheter (se 47 kap 2,3 och 5 §§ IL om krav för uppskov). Du kan få hjälp med att avgöra detta här. Jag har ändå nedan valt att räkna ut uppskov med utgångspunkt i att ersättningen för fritidshuset motsvarar ersättningen för ursprungsbostaden (dvs 350 000 kr) bara för att illustrera. Om ersättningen för fritidshuset motsvarar ersättningen för ursprungsbostaden, så kan avdrag medges för ett uppskovsbelopp som motsvarar hela kapitalvinsten ökad med tidigare uppskovsbelopp (47 kap. 7 § 1 stycket 1 IL). Det skulle innebära att vinsten på 265 000 kr helt skjuts upp. Uppskovet försvinner dock inte utan påverkar när ersättningsbostaden (fritidshuset) säljs. Vid avyttring av ersättningsbostad så ska säljaren beskattas genom att man lägger uppskovsbeloppet till vinsten eller förlusten när man beräknar kapitalvinsten för ersättningsbostaden (45 kap. 33 § IL, 46 kap. 18 § IL). Kort om kommunal fastighetsavgiftAlla bostäder i småhus, ägarlägenheter och hyreshus har kommunal fastighetsavgift. Avgiften är indexbundet och räknas varje år om efter förändringarna av inkomstbasbeloppet (se här). Fritidshuset som din mamma vill köpa utgör ett småhus på ofri grund (se 2 kap 8 § IL). Ett småhus på ofri grund där taxerat byggnadsvärde inte kommer upp till 50 000 kr, får inget taxeringsvärde alls. Ägaren till huset ska då inte betala någon kommunal fastighetsavgift. Dock får ägaren till marken däremot, betala fastighetsavgift med taxerat markvärde som underlag (se här). I din fråga är det oklart om du menar att byggnadsvärdet inte uppgår till 50 000 kr eller om du menar taxeringsvärdet. För fler frågor är du välkommen att ringa till vår telefonrådgivning på 08-533 300 04mvh

Hur beräknas vinstskatt när vi säljer sommarstället?

2018-06-13 i Försäljning av fastighet
FRÅGA |Vi har ärvt ett s ommarställe byggt s lutet av 30-talet/ början 40-talet. Under årens lopp har el dragits in, i övrigt div förbättringar. Hur beräknas vinstskatten vid en försäljning?
Emelie Lövgren |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Regler om skatt finns i Inkomstskattelagen (IL).Under förutsättning att det blir en vinst vid försäljningen ska vinsten beräknas genom att ta ersättningen ni får för sommarstället, alltså det ni får för sommarstugan när ni säljer den, minus det så kallade omkostnadsbeloppet (44 kap. 13§ IL). Omkostnadsbeloppet är de kostnader ni haft för anskaffandet av sommarstället och för förbättring av sommarstället (44 kap. 14§ IL).Du skriver att ni har ärvt sommarstället. Det innebär att ni ska "träda in i den tidigare ägarens skattemässiga situation", alltså att ni ska ta över den tidigare ägarens omkostnadsbelopp (44 kap. 21§ IL). Den tidigare ägaren är den ni ärvde av. Ni ska alltså använda den tidigare ägarens anskaffningsutgift i er egen beräkning av vinsten. Har den ni ärvde sommarstugan av exempelvis betalat 100 000 kr för sommarstugan ska detta alltså också räknas som er kostnad för stugan.Det är också viktigt att nämna att det finns en specialregel gällande fastigheter förvärvade före 1952 som innebär att man anser att fastigheten förvärvades 1952 och att man ska beräkna omkostnadsbeloppet som 150% av taxeringsvärdet 1952 (45 kap. 28§ IL). Du skriver att den är byggd på 30-talet eller 40-talet, men eftersom jag inte vet när den förvärvades kommer jag utgå från att det var efter 1952.Utöver detta skriver du att ni har utfört olika förbättringar. Även detta ska som huvudregel räknas in i omkostnadsbeloppet. Gällande fastigheter finns vissa regler kring vilka förbättringsutgifter som får tas med. Exempelvis får man inte räkna med reparationer som man har gjort mer än fem år innan det år man säljer fastigheten (45 kap. 12§ 2 stycket IL). Du skriver att ni har dragit in el i sommarstugan. Det bör räknas som en sådan förbättrande utgift som får räknas med och inte reparation eller underhåll som kräver att det gjorts inom viss tid (45 kap. 11§ IL). Vilka de andra förbättringsutgifterna är skriver du inte och jag kan inte bedöma om de får räknas med eller inte utan mer information. Det är viktigt att tänka på att vissa utgifter man har haft för att reparera eller underhålla sommarstugan inte kan räknas med. Beräkningen av kapitalvinsten vid en eventuell försäljning av sommarstugan blir alltså: ersättningen för sommarstugan – den tidigare ägarens omkostnadsbelopp – förbättringsutgifter. Eftersom sommarstugan är en privatbostad måste ni bara ta upp 22/30 av kapitalvinsten till beskattning (2 kap. 8§ och 45 kap. 33§ IL). Det är alltså detta ni ska skatta på. Skatt på kapital är 30% (65 kap. 7§ IL). Jag ger ett exempel för att illustrera detta. Vi tänker oss att ni fick 500 000 kr för sommarstugan och att den tidigare ägaren har betalat 100 000 kr för sommarstugan samt att ni har bekostat förbättringar för 50 000 kr. Då blir uträkningen: 500 000 kr – 100 000 kr – 50 000 kr = 350 000 kr. Det är alltså detta som är er kapitalvinst. Av dessa 350 000 kr måste ni bara ta upp 22/30 till beskattning. Kvar till beskattning av kapitalvinsten på 350 000 kr blir alltså ungefär 256 667 kr. Av detta ska ni skatta 30%, alltså ungefär 77 000 kr.Jag hoppas du fick svar på dina frågor!Med vänlig hälsning,

Hur beräknas reavinsten när jag säljer mitt hus?

2018-06-02 i Försäljning av fastighet
FRÅGA |Hej,Jag fick en villa med tillhörande tomt i gåva av mina föräldrar för ett antal år sedan. I samband med gåvan övertog jag dessutom ett lån. Hur beräknas reavinstskatten den gång jag säljer mitt hus? Jag har hört att de omkostnader som mina föräldrar hade för fastigheten följer med gåvan, måste jag ha några verifikationer på det i så fall?
Linn Gerhardsson |Hej! Tack för att du vänder dig med din fråga till Lawline! De skattemässiga konsekvenserna vid försäljning av en fastighet regleras i inkomstskattelagen. Nedan förkortat IL. Gåva och övertaganden av lån Att du har fått en villa med tillhörande tomt av dina föräldrar men samtidigt tagit över ett lån på villan innebär att du har förvärvat villan genom att blandat fång. Du har lämnat en motprestation till dina föräldrar, du har gett viss ersättning för villan i annat än pengar (betalningsansvar för lånet). Ett blandat fång innebär att förvärvet har inslag av både gåva och köp. För att skatterättsligt kunna hantera ett sådant förvärv måste förvärvat klassificeras som antingen gåva eller köp.Under förutsättning att det lån på villan du har tagit över är mindre än taxeringsvärdet för villan ses förvärvet som en gåva i dess helhet. Att förvärvet ses som en gåva i sin helhet innebär att dina föräldrar inte betalar någon skatt på försäljningen och du betalar inte heller någon skatt för den inkomst som villan utgör. Gåvor är i svensk rätt skattefria (8 kap. 2 § IL). Däremot tillämpas den så kallade kontinuitetsprincipen vid gåvor (44 kap. 21 § IL).KontinuitetsprincipenVid gåvor av bland annat fastigheter tillämpas den så kallade kontinuitetsprincipen. Den innebär, precis som du säger, att de omkostnader som dina föräldrar hade för fastigheten följer med gåvan. Eftersom att dina föräldrar inte betalade någon reavinstskatt skjuts denna istället fram tills du säljer villan. Då använder du deras omkostnader vid beräkning av den reavinstskatt som du ska betala. Svar på din fråga Hur reavinstskatten beräknas framgår av en rad bestämmelser i IL.(Se 44 kap. 13 § IL, 44 kap. 14 § IL, 44 kap. 21 § IL, 45 kap. 11 § IL, 45 kap. 12 § IL och 45 kap. 33 § IL) För att kunna beräkna reavinstskatten måste först själva vinsten beräknas (kapitalvinsten). Kapitalvinsten beräknas genom skillnaden mellan - försäljningsersättningen du får för den sålda villan minskat med mäklarkostnader, och - dina föräldrars omkostnadsbelopp (plus ev. egna kostnader som kan öka denna belopp).Dina föräldrars omkostnadsbelopp är den summa som dina föräldrar ursprungligen köpte villan för (anskaffningskostnad) plus kostnader för eventuella förbättringsåtgärder som dina föräldrar utfört på villan. Exempel på förbättringsutgifter är om dina föräldrar byggt till något garage/friggebod eller gjort ett inglasat uterum. Detta är åtgärder som direkt höjer värdet på villan. Även vissa reparations- och/eller underhållsåtgärder på villan kan räknas som förbättringsåtgärder. Detta om de är vidtagna någon gång under de fem föregående åren från det att villan säljs och uppgår till en kostnad om minst 5000 kr per år. Om du själv utför förbättringsåtgärder efter det att du förvärvat villan ingår dessa också i omkostnadsbeloppet. Reparationsåtgärder måste dock uppfylla tids- och kostnadskraven för att kunna räknas med och därmed påverka beskattningsunderlaget. Exempel på reparationsåtgärder är om du målar om villan. Ju större omkostnadsbeloppet är, desto mindre blir den slutliga reavinstskatten. Detta eftersom att omkostnadsbeloppet minskar försäljningsersättningen och det är denna på vilken skatten beräknas. När kapitalvinsten är fastställd kan den slutliga reavinstskatten beräknas. Reavinstskatten beräknas genom att kapitalvinsten multipliceras med 22/30 och 30%, dvs. kapitalvinsten x 22/30 x 0.3 Detta innebär att vid försäljning av en fastighet är den effektiva reavinstskatten 22 %.För att du för skatteverket ska kunna styrka vilka omkostnader du haft är det alltid bäst att ha kvar alla kvitton och aktuella papper. Detta för att beräkningen ska bli korrekt. Vid gåva av fastighet ska kontinuitetsprincipen tillämpas. För att så ska kunna göras krävs bevisning i form av verifikationer, dvs papper som verifierar dina föräldrars omkostnadsbelopp för villan. Jag råder dig att försöka få fram dessa och spara tillsammans med alla andra kvitton och papper som är av betydelse för villan vid en framtida försäljning. Du kan också kontakta skatteverket. Hoppas att du fick svar på din fråga och annars!

Vad gäller vid försäljning av en fastighet till ett pris under marknadsvärdet?

2018-05-22 i Försäljning av fastighet
FRÅGA |Hej!Står inför en bodelning.Vad gäller när den avlidnes hus säljs 4 månader innan dödsdag till en betydligt mindre summa än marknadsvärdet på huset?I detta fallet blev huset sålt till en släkting som inte står som arvinge.Ses mellanskillnaden mellan marknadsvärdet och försäljningssumma som gåva?
Linn Gerhardsson |Hej!Tack för att du vänder dig med din fråga till Lawline! Vad gäller vid försäljning av ett hus till en summa under marknadsvärdet? Vid försäljning av en fastighet aktualiseras främst skattemässiga konsekvenser. Dessa regleras i inkomstskattelagen, nedan förkortat IL. Vid en försäljningen av ett hus är utgångspunkten att försäljningen sker till ett pris som motsvarar marknadsvärdet. Detta gäller vid försäljning av egendom i allmänhet. Om en husförsäljning sker till ett pris som understiger marknadsvärdet utgör transaktionen ett s.k. blandat fång. Det betyder att transaktioner innehåller inslag av både gåva och köp. För att kunna behandla konsekvenserna av en sådan transaktion måste den först klassificeras: antingen som gåva eller köp. För att kunna klassificera transaktionen måste en bedömning av olika omständigheter göras. Dessa kommer jag att redogöra för nedan och även redogöra för konsekvenser som blir beroende på utfallet av klassificeringen. Ses mellanskillnaden mellan marknadsvärdet och försäljningssumman som en gåva? Med hänvisningen till det jag sagt ovan blir svaret på din fråga här att: om transaktionen klassificeras som en gåva ses hela försäljningen som en gåva och inte bara mellanskillnaden. Detta trots att en betalning faktiskt har skett.Bedömning av omständigheter: Gåva eller köp? För att transaktionen ska klassas som en gåva måste först ett antal kriterier vara uppfyllda. Dessa är: 1. Förmögenhetsöverföring (att ett värde överförs mellan parterna) 2. Gåvoavsikt (givaren ska ha för avsikt att berika mottagaren utan att förvänta sig en motprestation) 3. Frivillighet (givaren ska frivilligt ha valt att genomföra transaktionen). Samtliga kriterier måste vara uppfyllda för att det ska röra sig om en gåva. Ju närmre släkt givaren och mottagaren är med varandra, desto mer talar det för att gåvoavsikt föreligger. Generellt kan sägas att vid en transaktion mellan givaren och dennes närståendekrets antas gåvoavsikt föreligga. Avgörande för bedömningen i ditt fall är alltså hur relationen mellan släktingarna sett ut och om det funnits en avsikt att öka mottagarens förmögenhet. Om förutsättningarna ovan är uppfyllda krävs dessutom att försäljningssumman understiger fastighetens taxeringsvärde för att transaktionen ska klassas som en gåva. Detta kallas för huvudsaklighetsprincipen: om transaktionen till sin huvudsakliga del utgör gåva klassas hela transaktionen som en sådan. Avgörande för bedömningen i ditt fall blir därför hur stor försäljningssumman var i jämförelse med taxeringsvärdet. Av din fråga framgår att försäljningssumman betydligt understiger fastighetens marknadsvärde. Transaktionen klassificeras som en gåva om försäljningssumman understiger fastighetens taxeringsvärde vid tillfället för försäljningen. Konsekvenserna av transaktionen: gåvaFör det fall att kriterierna ovan är uppfyllda och försäljningssumman understiger taxeringsvärdet kommer hela transaktionen att klassificeras som en gåva. Detta innebär att den avlidnes dödsbo inte kommer att betala någon skatt på en eventuell försäljningsvinst som uppstått. Släktingen som är ny ägare till huset kommer däremot att få detta obeskattade värde överfört till sig (44 kap. 21 § IL). Konsekvenserna av transaktionen: köp För det fall att något av kriterierna ovan inte är uppfyllda eller att försäljningssumman överstiger fastighetens taxeringsvärde kommer hela transaktionen istället att klassificeras som ett köp. För den avlidnes dödsbo innebär det att en eventuell försäljningsvinst ska beskattas, (4 kap. 1 § IL, 41 kap. 1 § IL, 42 kap. 1 § IL). Släktingen som ny ägare kommer inte att få något obeskattat värde överfört till sig i denna situation. Sammanfattningsvis kan sägas att det uppstår olika ekonomiska konsekvenser för dödsboet beroende på hur transaktionen klassificeras. Om transaktionen klassas som en köp kommer dödsboet att behöva betala skatt på en eventuell försäljningsvinst. Några skattemässiga konsekvenser uppstår inte för dödsboet om transaktionen klassificeras som en gåva. För att denna klassificering ska kunna göras på ett korrekt sätt krävs ytterligare information om bland annat fastighetens taxeringsvärde. Vill du ha en mer ingående redogörelse för den skattemässiga regleringen är du välkommen att ställa en ny fråga. Hoppas att du fick svar på din fråga!