Skatteskyldighet vid arv och senare försäljning

2013-09-27 i Försäljning av fastighet
FRÅGA |Min fru ärvde ett sommarställe tillsammans med hennes två systrar Nu vill en syster köpa ut de andra två Fråga: Är pengarna systrarna får skatte pliktigt ?
Louise Bjartell |Hej,Nar systrarna ärvde huset inträdde de i den tidigare ägaren/tidigare ägarnas ställe (enligt 44 kap.21 paragrafen Inkomstskattelagen, IL). Med det sagt kommer systrarna, vid en framtida försäljning, behöva skatta pa samma sätt som den f.d. ägaren/ägarna skulle ha gjort. När din fru och systrarna ävde huset behövde de inte betala någon skatt eftersom vi inte längre har någon arvsskatt i Sverige. Däremot är de skyldiga att betala skatt vid en framtida försäljning av sommarstället. Pengarna som systrarna får om en syster köper ut de andra är alltså skattepliktiga.

Överlåtelse av andel av fastighet under det taxeringsvärde som belöper på andelen

2013-08-06 i Försäljning av fastighet
FRÅGA |Jag äger 25% av en fastighet, min lillebror äger 25% och pappa 50%. Jag ska nu lösa ut min lillebror. Till vilket belopp ska jag lösa ut honom för att vi ska slippa skatt? Taxeringsvärdet är 6 miljoner. Kan han ge mig hela sin del i gåva och vi registrerar gåvan och jag ansöker om lagfart?
Rikard Wahlström |Hej, Tack för din fråga. I svensk skatterätt gäller, vid överlåtelse av fastigheter, den s.k. huvudsaklighetsprincipen. Denna innebär att en överlåtelse som sker till en köpeskilling vilken understiger taxeringsvärdet anses skatterättsligt, i sin helhet, utgöra en gåva. För att en överlåtelse i ditt fall skatterättsligt ska anses som en gåva krävs att du köper din brors fjärdedel för mindre än 1 500 000 kr (dvs. en fjärdedel av taxeringsvärdet). Det är givetvis möjligt för din bror att överlåta andelen till dig genom gåva. Överlåts fastigheten genom gåva eller till en köpeskilling vilken understiger 1 500 000 kr försätts du, jämlikt 44 kap. 21 § inkomstskattelagen, i din brors skattemässiga situation. Detta utlöser inga beskattningskonsekvenser vid tillfället för gåvans/köpets fullbordande. Med vänlig hälsning, 

Skatt vid överlåtelse av fastighet

2013-05-09 i Försäljning av fastighet
FRÅGA |Är tre syskon som fått hus i gåva av fader.Två syskon vill överlåta ägandet till det tredje syskonet.Måste man betala skatt för ersättningen av gåvoandelarna?
Maria Lindgren |Hej!Vid överlåtelse av fastighet betalas skatt på skillnaden mellan inköpspris och försäljningspris. När man fått en andel i gåva inträder gåvotagaren i givarens ställe och inköpspriset utgörs i sådana fall av det pris som givaren köpte fastigheten för.Beskattning sker inte om man överlåter en fastighet till ett pris som understiger hälften av taxeringsvärdet. Detta då överlåtelsen räknas som en gåva och någon gåvoskatt inte längre finns i Sverige. Om man ska överlåta en tredjedel av en fastighet måste således ersättningen understiga 1/3 av hälften av taxeringsvärdet på fastigheten för att det ska anses utgöra gåva. I ett sådant fall behöver någon skatt inte betalas. Överstiger dock ersättningen till vart och ett av syskonen 1/3 av hälften av taxeringsvärdet ses det som en försäljning och beskattning kommer att ske på skillnaden mellan inköpspriset och försäljningspriset. Huruvida syskonen kommer bli skattskyldig för ersättningen vid överlåtelsen beror således på hur mycket ersättningen uppgår till respektive vad taxeringsvärdet på fastigheten är.Lycka till!

Beskattning vid försäljning av ärvd fastighet.

2013-03-25 i Försäljning av fastighet
FRÅGA |Jag och mina 3 syskon +en farbror och en faster ärver en annan farbror. Vi är alla överens men nu undrar jag hur det blir med skatt vid försäljningen av den gård som ingår i arvet?
|En övergång genom arv jämnställs skatterättsligt med en gåva. Detta innebär att istället för att skatt utgår när övergången sker så sätts mottagaren så att säga i den föregående ägarens ställe. Följden blir att vid en senare avyttring kommer den skattepliktiga vinsten att omfatta även värdestegring vilken uppkommit under den tiden fastigheten tillhörde den avlidne.Skatteplikten som uppkommer vid försäljningen kommer därför att omfatta försäljningspriset minus den avlidnes anskaffningskostnad och de förbättringskostnader som den avlidne eller arvtagarna haft för gården.För närmare beräkning av hur mycket av vinsten som är skattepliktig samt vilka kostnader som räknas som förbättringskostnader se 45 kap IL (https://lagen.nu/1999:1229#K45).

Kapitalvinst och begränsad skatteskyldighet

2013-08-25 i Försäljning av fastighet
FRÅGA |Hej! Jag har fått ärva ett hus som kommer att säljas i Sverige. Jag bor i ett annat EU land permanent. Hur gör jag med beskattningen (reavinsten)?
|Hej och tack för din fråga!I det följande kommer jag utgå från att Ni är begränsat skatteskyldig i Sverige, det vill säga Ni saknar väsentlig anknytning till Sverige.Enligt 3 kap. 18 §  st. 1 p. 11 Inkomstskattelagen (1999:1229) är den som är begränsat skatteskyldig i Sverige ändå skattskyldig i inkomstslaget kapital för kapitalvinst vid försäljning av fastighet belägen i Sverige.Den kapitalvinst som uppkommer vid försäljning av den aktuella fastigheten skall således tas upp vid inkomstbeskattning i Sverige. Hur beskattning sker i det land som du bor i kan jag inte svara på och jag kan därför inte, med de uppgifter Ni angett, närmare svara på hur fastighetsförsäljningar behandlas genom internationella skatteavtal mellan Sverige och det land Ni bor I.Vänligen,

Beskattningen av enskilda näringsidkares kapitalvinst vid försäljning av näringsfastighet

2013-06-12 i Försäljning av fastighet
FRÅGA |Jag har från olika källor hört att det skall finnas en gräns för hur många näringsfastigheter en privatperson kan sälja under en bestämd tidsperiod med bibehållen skattesats på 30% av 90% av kapitalvinsten. Stämmer det verkligen?
Axel Bonning | Hej, Enligt 13 kap. 6 § första stycket inkomstskattelagen ska enskilda näringsidkares kapitalvinster vid försäljning av näringsfastigheter tas upp i inkomstslaget kapital istället för inkomstslaget näringsverksamhet. Innebörden av detta är att 90 % av kapitalvinsten kommer beskattas med 30 %. Detta gäller dock bara för ”icke yrkesmässiga försäljningar” av näringsfastigheter, den enskilda näringsidkaren får alltså inte bedriva handel med fastigheter eller byggnadsrörelse. Det finns ingen exakt gräns för hur många fastigheter en enskild näringsidkare kan sälja inom en viss tid för att näringsidkaren ska anses bedriva handel med fastigheter utan varje enskilt fall får avgöras med ledning av rättspraxis. Personer som anskaffar fastigheter med syftet att upprusta och vidareförsälja fastigheterna anses i princip alltid bedriva byggnadsrörelse eller handel med fastigheter. Från praxis kan bl a följande nämnas: En person hade från 1956 köpt 20 fastigheter, varav 18 de senaste sju åren. Under 1960-1966 sålde han 10 fastigheter, varav 6 till utomstående och 4 till sitt eget aktiebolag, som hade till uppgift att förvalta, köpa och sälja fastigheter. Han ansågs bedriva handel med fastigheter (RÅ 1971 Fi 1609).En fastighetsmäklare bebyggde och sålde åren 1922-1926 tillsammans med en byggmästare cirka 10 fastigheter. Åren 1927-1948 köpte han, delvis tillsammans med andra personer, 12 och sålde 9 fastigheter, i många fall för att hjälpa kunder i trångmål. Han sålde dessutom sin villafastighet 1957. Han ansågs bedriva handel med fastigheter med hänsyn till dessa köp och försäljningar (RÅ 1967 Fi 1446). Sammanfattningsvis finns det ingen exakt gräns för när kapitalvinster vid försäljning av näringsfastigheter måste tas upp i inkomstslaget näringsverksamhet, men så länge den enskilde näringsidkaren inte bedriver någon yrkesmässig handel med fastigheter ska vinsten beskattas i inkomstslaget kapital (90 % av kapitalvinsten med 30 % skatt). Med vänlig hälsning,

Försäljning av fastighet - huvudsaklighets- och kontinuitetsprincipen

2013-04-02 i Försäljning av fastighet
FRÅGA |Köpte min farmor och farfars hus 2010 för 1mijon kronor strax under taxeringsvärdet. Det var värderat till 1,5 så resterade fick jag i gåva. Jag sålde huset därpå till mina föräldrar för 1 mijon kronor. Ska jag betala reavinst för de 500 000 kr. Jag fick inget gåvobrev och farfar är nu tyvärr avliden.
Rikard Wahlström |Hej, Tack för din fråga. Skatterättsligt gäller vid överlåtelser av fastigheter den s.k. huvudsaklighetsprincipen. Den innebär att en fastighet i sin helhet ska anses överlåten genom gåva, om köpeskillingen understiger fastighetens senast fastställda taxeringsvärde. Om köpeskillingen motsvarar eller överstiger taxeringsvärdet för fastigheten anses överlåtelsen ha skett genom ett köp. En försäljning under taxeringsvärdet utlöser därmed inte några beskattningskonsekvenser för överlåtaren och förvärvaren försätts i överlåtarens skattemässiga situation jämlikt 44 kap. 21 § inkomstskattelagen (IL). I och med att du förvärvade dina farföräldrars hus försattes du i deras skattemässiga situation, vilket mer specifikt innebär att du övertog deras anskaffningsutgift och förbättringsutgifter avseende fastigheten. Om du sedermera sålde fastigheten till dina föräldrar för en köpeskillingen motsvarande eller överstigande taxeringsvärdet anses överlåtelsen som ett köp, vilket utlöser kapitalvinstbeskattning, se 44 kap. 3 § IL. För att göra en kapitalvinstberäkning behöver du i enlighet med vad som tidigare sagts ha tillgång till uppgifter om dina farföräldrars anskaffnings- och förbättringsutgifter avseende fastigheten. Om köpeskillingen om 1 000 000 kr understeg taxeringsvärdet för fastigheten utlöses inte någon beskattning för din del, utan dina föräldrar försätts i din skattemässiga situation enligt tidigare nämnda regel. Med vänlig hälsning,

Kvotering av kapitalvinst vid aktiebolags avyttring av näringsfastighet

2013-02-03 i Försäljning av fastighet
FRÅGA |Hej, Jag undrar om det sker någon kvotering av kapitalvinst vid avyttring av näringsfastighet av ett aktiebolag? Och om inte, var står detta skrivet i lag? MVH Anna
Rikard Wahlström |Hej, Tack för din fråga. Ett aktiebolag är en juridisk person som endast kan ha inkomster i inkomstslaget näringsverksamhet, 13 kap. 2 § inkomstskattelagen (IL). Kapitalvinster ska tas upp som intäkt i inkomstslaget näringsverksamhet, 15 kap. 1 § första stycket IL. I 45 kap. IL, till vilket 25 kap. 2 § första stycket IL hänvisar, finns reglerna kring kapitalvinstberäkningen vid avyttring av fastigheter.I 45 kap. 33 § IL återfinns en kvoteringsregel för kapitalvinster och kapitalförluster vid avyttring av privatbostads- och näringsfastigheter. Regeln gäller dock uttryckligen endast i inkomstslaget kapital och ska således inte tillämpas när t.ex. ett aktiebolag avyttrar en näringsfastighet. Detta eftersom, som ovan sagts, ett aktiebolag inte kan ha inkomster i inkomstslaget kapital. Någon kvotering av kapitalvinsten eller kapitalförlusten ska således inte göras när ett aktiebolag avyttrar en näringsfastighet.  Med vänlig hälsning,