Betalning av skatt när skattskyldig är skriven utomlands

2014-03-21 i Försäljning av fastighet
FRÅGA |Hejsan! Min mor dog innan jul nu skall det bli bouppteckning och arvskifte 1april. Tydligen måste det dras skatt på vinsten av huset hon ägde. Jag är skriven i utlandet (Laos) . Behöver jag betala denna skatt? Bästa hälsningar. Lars
Molly Malm |Hej och tack för din fråga! Skatt regleras i inkomstskattelagen (IL).Som jag förstår det har ni sålt er mors hus. Vid arv hamnar du i din mors skattemässiga situation vilket betyder att det blir samma utfall som om din mor hade sålt huset medan hon levde, 44 kap 21§ IL (https://lagen.nu/1999:1229#K44P22S1). Jag vet inte hur länge du har bott i Laos och om du har någon anknytning till Sverige, vilket har betydelse för mitt svar. Jag förutsätter att du inte längre har någon anknytning till Sverige och därför är begränsat skattskyldig, se 3 kap 7§ IL för att se hur bedömningen görs (https://lagen.nu/1999:1229#K3P7S1).Även om du inte längre har några direkta band till Sverige finns det vissa inkomster som anses ha så stark koppling till Sverige att de ska beskattas här. Vinst på ett hus som finns i Sverige är en sådan inkomst, 3 kap 18§ punkt 11 (https://lagen.nu/1999:1229#K3P18S1). Detta betyder att du behöver betala skatten trots att du är skriven i Laos.Hoppas att svaret var till hjälp!

Skatteskyldighet vid arv och senare försäljning

2013-09-27 i Försäljning av fastighet
FRÅGA |Min fru ärvde ett sommarställe tillsammans med hennes två systrar Nu vill en syster köpa ut de andra två Fråga: Är pengarna systrarna får skatte pliktigt ?
Louise Bjartell |Hej,Nar systrarna ärvde huset inträdde de i den tidigare ägaren/tidigare ägarnas ställe (enligt 44 kap.21 paragrafen Inkomstskattelagen, IL). Med det sagt kommer systrarna, vid en framtida försäljning, behöva skatta pa samma sätt som den f.d. ägaren/ägarna skulle ha gjort. När din fru och systrarna ävde huset behövde de inte betala någon skatt eftersom vi inte längre har någon arvsskatt i Sverige. Däremot är de skyldiga att betala skatt vid en framtida försäljning av sommarstället. Pengarna som systrarna får om en syster köper ut de andra är alltså skattepliktiga.

Överlåtelse av andel av fastighet under det taxeringsvärde som belöper på andelen

2013-08-06 i Försäljning av fastighet
FRÅGA |Jag äger 25% av en fastighet, min lillebror äger 25% och pappa 50%. Jag ska nu lösa ut min lillebror. Till vilket belopp ska jag lösa ut honom för att vi ska slippa skatt? Taxeringsvärdet är 6 miljoner. Kan han ge mig hela sin del i gåva och vi registrerar gåvan och jag ansöker om lagfart?
Rikard Wahlström |Hej, Tack för din fråga. I svensk skatterätt gäller, vid överlåtelse av fastigheter, den s.k. huvudsaklighetsprincipen. Denna innebär att en överlåtelse som sker till en köpeskilling vilken understiger taxeringsvärdet anses skatterättsligt, i sin helhet, utgöra en gåva. För att en överlåtelse i ditt fall skatterättsligt ska anses som en gåva krävs att du köper din brors fjärdedel för mindre än 1 500 000 kr (dvs. en fjärdedel av taxeringsvärdet). Det är givetvis möjligt för din bror att överlåta andelen till dig genom gåva. Överlåts fastigheten genom gåva eller till en köpeskilling vilken understiger 1 500 000 kr försätts du, jämlikt 44 kap. 21 § inkomstskattelagen, i din brors skattemässiga situation. Detta utlöser inga beskattningskonsekvenser vid tillfället för gåvans/köpets fullbordande. Med vänlig hälsning, 

Skatt vid överlåtelse av fastighet

2013-05-09 i Försäljning av fastighet
FRÅGA |Är tre syskon som fått hus i gåva av fader.Två syskon vill överlåta ägandet till det tredje syskonet.Måste man betala skatt för ersättningen av gåvoandelarna?
Maria Lindgren |Hej!Vid överlåtelse av fastighet betalas skatt på skillnaden mellan inköpspris och försäljningspris. När man fått en andel i gåva inträder gåvotagaren i givarens ställe och inköpspriset utgörs i sådana fall av det pris som givaren köpte fastigheten för.Beskattning sker inte om man överlåter en fastighet till ett pris som understiger hälften av taxeringsvärdet. Detta då överlåtelsen räknas som en gåva och någon gåvoskatt inte längre finns i Sverige. Om man ska överlåta en tredjedel av en fastighet måste således ersättningen understiga 1/3 av hälften av taxeringsvärdet på fastigheten för att det ska anses utgöra gåva. I ett sådant fall behöver någon skatt inte betalas. Överstiger dock ersättningen till vart och ett av syskonen 1/3 av hälften av taxeringsvärdet ses det som en försäljning och beskattning kommer att ske på skillnaden mellan inköpspriset och försäljningspriset. Huruvida syskonen kommer bli skattskyldig för ersättningen vid överlåtelsen beror således på hur mycket ersättningen uppgår till respektive vad taxeringsvärdet på fastigheten är.Lycka till!

Åtgärder vid okänd anskaffningsutgift

2014-01-20 i Försäljning av fastighet
FRÅGA |Hur deklareras kapitalvinst vid försäljning av fastighet som förvärvats genom arv, när uppgift om det ursprungliga anskaffningsvärdet saknas ?
Beatrice Rohdin |Hej,Tack för din fråga.Lite allmänt kan jag nämna att vid arv inträder arvtagaren i arvlåtarens skattemässiga situation, vilket innebär att man övertar dennes anskaffningsvärde och förbättringsutgifter - det ses helt enkelt som att det är du som har köpt fastigheten från första början. När du önskar avdrag för kostnader, som t.ex. en anskaffningsutgift har du som skattskyldig bevisbördan för att du har haft just de kostnader du yrkar avdrag för. Beviskravet är att det ska vara sannolikt att du har haft den specifika summan i utgift. Många gånger kan du ta reda på anskaffningsutgiften på andra sätt än att du själv har köpekontraktet hemma. Ifall du inte har hört av dig till säljaren rekommenderar jag dig att göra det eftersom denna kan ha kvar handlingen. Transaktioner, uttag etc. kan även finnas som kan styrka anskaffningsutgiften. Vidare bör du vända dig till Lantmäteriet eftersom köpehandlingar ska bifogas till lagfartsansökan, varför de rimligtvis har den uppgift vi söker sparad. Om fastigheten förvärvades (av arvlåtaren) innan år 1952 kan 150 % av taxeringsvärdet det året användas som anskaffningsutgift, 45:28 IL, se https://lagen.nu/1999:1229#K45P28S2.Om det skulle vara som så att du trots detta inte får någon uppgift om utgiften anser jag att du bör vända dig till Skatteverket för att få korrekt information, så att det inte blir några missförstånd. Lycka till!Vänliga hälsningar,

Kapitalvinst och begränsad skatteskyldighet

2013-08-25 i Försäljning av fastighet
FRÅGA |Hej! Jag har fått ärva ett hus som kommer att säljas i Sverige. Jag bor i ett annat EU land permanent. Hur gör jag med beskattningen (reavinsten)?
|Hej och tack för din fråga!I det följande kommer jag utgå från att Ni är begränsat skatteskyldig i Sverige, det vill säga Ni saknar väsentlig anknytning till Sverige.Enligt 3 kap. 18 §  st. 1 p. 11 Inkomstskattelagen (1999:1229) är den som är begränsat skatteskyldig i Sverige ändå skattskyldig i inkomstslaget kapital för kapitalvinst vid försäljning av fastighet belägen i Sverige.Den kapitalvinst som uppkommer vid försäljning av den aktuella fastigheten skall således tas upp vid inkomstbeskattning i Sverige. Hur beskattning sker i det land som du bor i kan jag inte svara på och jag kan därför inte, med de uppgifter Ni angett, närmare svara på hur fastighetsförsäljningar behandlas genom internationella skatteavtal mellan Sverige och det land Ni bor I.Vänligen,

Beskattningen av enskilda näringsidkares kapitalvinst vid försäljning av näringsfastighet

2013-06-12 i Försäljning av fastighet
FRÅGA |Jag har från olika källor hört att det skall finnas en gräns för hur många näringsfastigheter en privatperson kan sälja under en bestämd tidsperiod med bibehållen skattesats på 30% av 90% av kapitalvinsten. Stämmer det verkligen?
Axel Bonning | Hej, Enligt 13 kap. 6 § första stycket inkomstskattelagen ska enskilda näringsidkares kapitalvinster vid försäljning av näringsfastigheter tas upp i inkomstslaget kapital istället för inkomstslaget näringsverksamhet. Innebörden av detta är att 90 % av kapitalvinsten kommer beskattas med 30 %. Detta gäller dock bara för ”icke yrkesmässiga försäljningar” av näringsfastigheter, den enskilda näringsidkaren får alltså inte bedriva handel med fastigheter eller byggnadsrörelse. Det finns ingen exakt gräns för hur många fastigheter en enskild näringsidkare kan sälja inom en viss tid för att näringsidkaren ska anses bedriva handel med fastigheter utan varje enskilt fall får avgöras med ledning av rättspraxis. Personer som anskaffar fastigheter med syftet att upprusta och vidareförsälja fastigheterna anses i princip alltid bedriva byggnadsrörelse eller handel med fastigheter. Från praxis kan bl a följande nämnas: En person hade från 1956 köpt 20 fastigheter, varav 18 de senaste sju åren. Under 1960-1966 sålde han 10 fastigheter, varav 6 till utomstående och 4 till sitt eget aktiebolag, som hade till uppgift att förvalta, köpa och sälja fastigheter. Han ansågs bedriva handel med fastigheter (RÅ 1971 Fi 1609).En fastighetsmäklare bebyggde och sålde åren 1922-1926 tillsammans med en byggmästare cirka 10 fastigheter. Åren 1927-1948 köpte han, delvis tillsammans med andra personer, 12 och sålde 9 fastigheter, i många fall för att hjälpa kunder i trångmål. Han sålde dessutom sin villafastighet 1957. Han ansågs bedriva handel med fastigheter med hänsyn till dessa köp och försäljningar (RÅ 1967 Fi 1446). Sammanfattningsvis finns det ingen exakt gräns för när kapitalvinster vid försäljning av näringsfastigheter måste tas upp i inkomstslaget näringsverksamhet, men så länge den enskilde näringsidkaren inte bedriver någon yrkesmässig handel med fastigheter ska vinsten beskattas i inkomstslaget kapital (90 % av kapitalvinsten med 30 % skatt). Med vänlig hälsning,

Försäljning av fastighet - huvudsaklighets- och kontinuitetsprincipen

2013-04-02 i Försäljning av fastighet
FRÅGA |Köpte min farmor och farfars hus 2010 för 1mijon kronor strax under taxeringsvärdet. Det var värderat till 1,5 så resterade fick jag i gåva. Jag sålde huset därpå till mina föräldrar för 1 mijon kronor. Ska jag betala reavinst för de 500 000 kr. Jag fick inget gåvobrev och farfar är nu tyvärr avliden.
Rikard Wahlström |Hej, Tack för din fråga. Skatterättsligt gäller vid överlåtelser av fastigheter den s.k. huvudsaklighetsprincipen. Den innebär att en fastighet i sin helhet ska anses överlåten genom gåva, om köpeskillingen understiger fastighetens senast fastställda taxeringsvärde. Om köpeskillingen motsvarar eller överstiger taxeringsvärdet för fastigheten anses överlåtelsen ha skett genom ett köp. En försäljning under taxeringsvärdet utlöser därmed inte några beskattningskonsekvenser för överlåtaren och förvärvaren försätts i överlåtarens skattemässiga situation jämlikt 44 kap. 21 § inkomstskattelagen (IL). I och med att du förvärvade dina farföräldrars hus försattes du i deras skattemässiga situation, vilket mer specifikt innebär att du övertog deras anskaffningsutgift och förbättringsutgifter avseende fastigheten. Om du sedermera sålde fastigheten till dina föräldrar för en köpeskillingen motsvarande eller överstigande taxeringsvärdet anses överlåtelsen som ett köp, vilket utlöser kapitalvinstbeskattning, se 44 kap. 3 § IL. För att göra en kapitalvinstberäkning behöver du i enlighet med vad som tidigare sagts ha tillgång till uppgifter om dina farföräldrars anskaffnings- och förbättringsutgifter avseende fastigheten. Om köpeskillingen om 1 000 000 kr understeg taxeringsvärdet för fastigheten utlöses inte någon beskattning för din del, utan dina föräldrar försätts i din skattemässiga situation enligt tidigare nämnda regel. Med vänlig hälsning,