Hur beräknar man kapitalvinster vid försäljning av fastighet?

2020-10-28 i Försäljning av fastighet
FRÅGA |Vad blir reavinsten om jag säljer för taxeringsvärdet ?
Dostan Sulaiman |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag antar att du undrar om beräkningen av reavinsten vid försäljning av fastighet. Man beräknar reavinsten på samma sätt oavsett om du säljer för taxeringsvärdet eller något annat belopp. Däremot kan reavinsten såklart bli större eller mindre beroende på beloppet du sålt fastigheten för. Eftersom jag inte fått några siffror kan jag inte ge dig ett konkret svar men nedan visar jag hur man beräknar kapitalvinsten (reavinsten) vid försäljning av fastighet.Inkomstskattelagen (IL) reglerar hur kapitalvinster beräknasKapitalvinster beräknar du genom:Beloppet du säljer bostadsrätten för – försäljningskostnaderna – omkostnadsbeloppet = Kapitalvinsten (44 kap. 13 § IL).Omkostnadsbeloppet består av bostadsrättens anskaffningsvärde (ingångsvärde), dvs. priset som bostadsrätten anskaffats för. Omkostnadsbeloppet består dessutom av utgifter för förbättring av bostadsrätten, (44 kap. 14 IL).Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!Med vänliga hälsningar,

​Hur deklarerar man en försäljning av fast egendom - översikt

2020-10-04 i Försäljning av fastighet
FRÅGA |Jag har fått en fastighet i gåva av min mor för 15 år sedan. Nu vill jag sälja den, hur ska jag göra när jag ska deklarera för den?
André Blomquist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. För att besvara din fråga tänker jag redogöra för vilka belopp som du ska deklarera för i samband med en försäljning av fast egendom. Din fråga regleras i Inkomstskattelagen (IL). Hur deklarerar man en försäljning av fast egendom - översiktTill att börja med måste man veta till vilket pris man köpt egendomen för, detta kallas för anskaffningsbelopp. I ditt fall rör det sig om gåva och du har således inte "betalat" något för fastigheten. Enligt kontinuitetsprincipen blir ditt ankaffningsbelopp den summa pengar som gåvogivaren har betalat för fastigheten. Vidare ska du deklarerar förbättrande reparationer och underhåll samt förbättringsutgifter (45 kap. 11-13 §§ IL). TIll kategorin förbättringsutgifter hör normala reparationer och sådant underhåll som syftat till att återställa fastigheten till sitt ursprungsskick. Dessa får tas upp om de sammanlagt överstiger 5000 kr och har skett inom de närmsta fem åren från försäljningen. Till kategorin förbättrande reparationer och underhåll syftar sådana ingrepp i fastigheten som medfört en förbättring från ursprungsskicket, det kan röra sig om tekniska förbättringar eller bara att materialet är av högre kvalite än det ersatta. Dessa kostnader får tas upp oavsett hur långt bak i tiden de sträcker sig. Anskaffningsbeloppet och utgifterna för reparationer och underhåll definieras som omkostnadsbelopp. För att beräkna din vinstskatt så subtraherar man försäljningspriset med omkostnadsbeloppet (44 kap. 13 § IL). Denna summan utgör ditt skatteunderlag. Därefter kvoteras summan, dvs det tas enbart upp till 22/30 (45 kap. 33 § IL). Den summan vi får ut efter kvotering utgår det sedan 30 % kapitalvinstskatt på (65 kap. 7 § IL) SlutsatsNär du beräknar skatten ska du alltså deklarera det pris din mor köpte fastigheten för samt de förbättrande reparationer etc du gjort under din innehavstid. Om du behöver mer rådgivning kring skatt rekommenderar jag dig att kontakta skatteverket. Kort exempel: Ankaffningsbelopp: 1,000,000 kr Omkostnadsbelopp: 500.000 kr Skatteunderlag: 500,000 kr (1,000,000 - 500,000 ) Kvotering: ca 367,000 kr (500,000*0,73 kr) Skatt: 367,000 * 0,3 = ca 109,999 kr Hoppas du fick svar på din fråga, MVH

Om man har hus i Irak och vill sälja det och ta pengarna till Sverige måste man betala skatt på dem?

2020-09-27 i Försäljning av fastighet
FRÅGA |Om man har hus i Irak och vill sälja det och ta pengarna till Sverige måste man betala skatt på dem?
Natasha Fathifard |Hej och välkommen till Lawline med din fråga!Till att börja med behöver det fastställas om du är obegränsat eller begränsat skattskyldig. Att vara obegränsat skattskyldig innebär att man är skattskyldig i Sverige för alla sina inkomster i Sverige och från utlandet (3 kap 8 § Inkomstskattelagen (IL).Det finns vissa undantag från denna skattskyldighet. Det finns tre fristående kriterier för att vara obegränsat skattskyldig i Sverige. En person är obegränsat skattskyldig om personen är bosatt i Sverige, stadigvarande vistas i Sverige (minst 6 månader), eller har väsentlig anknytning och tidigare varit bosatt i Sverige (3 kap 3 § IL). Eftersom jag inte vet var du är bosatt kan jag inte svara på om du är obegränsat eller begränsat skattskyldiga, men i mitt svar kommer jag utgå i från att du är bosatt i Sverige och därmed också obegränsat skattskyldiga.Om du är obegränsat skattskyldiga betyder det alltså att du ska beskattas för alla era inkomster i Sverige enligt inkomstskattelagen. Samtidigt gäller också att fastigheten ska beskattas i Irak enligt Iraks skatteregler. Om du är bosatt i Sverige är du skyldig att i Sverige redovisa vinsten på försäljningen av fastigheten. Den påförda skatten i Irak får sedan avräknas mot den aktuella skatten på försäljningsvinsten i Sverige.SkatteverketOm summan i ditt fall överstiger 150 000 kr, har du en uppgiftsskyldighet enligt 23 kap. 1 § skatteförfarandelagen (SFL). Du behöver lämna uppgifter till Skatteverket om:* betalningens belopp i använd valuta* betalningsdatum* valutakod* vilket land som betalningen kommer från.För uppgifter om betalningar från utlandet använder uppgiftslämnaren kontrolluppgiften "KU 80 – Betalning från utlandet" (SKV 2329).BankenSveriges banker har strikta regler gällande insättningar där de kräver underlag på var pengarna kommer ifrån. Jag skulle därför rekommendera dig att du besöker din bank och informerar om att du inväntar en större summa på kontot och även visa upp underlag på var pengarna kommer ifrån. Exempel på underlag kan vara ett testamente, köpekontrakt etc.SammanfattningOm du har en uppgiftsskyldighet behöver du lämna uppgifter till Skatteverket avseende summan. Jag hänvisar dig vidare till Skatteverket för vidare information kring vilken blankett du ska fylla i. När du informerar din bank om överföringen på summan från Irak till ditt konto, behöver du visa upp underlag på var pengarna ursprungligen kommer ifrån. Med tanke på att Irak hör till högrisk-länder har banken rätt att stoppa överföringen om de inte får något underlag. Min rekommendation är att du visar upp köpekontraktet till din bank. Därefter bör det inte vara några problem att få in pengarna på ditt konto. Om du är bosatt i Sverige är du skyldig att i Sverige redovisa vinsten på försäljningen av fastigheten. Den påförda skatten i Irak får sedan avräknas mot den aktuella skatten på försäljningsvinsten i Sverige.Återkom gärna vid fundering, annars önskar jag dig lycka till!Med vänlig hälsning,

Beskattningskonsekvenser vid försäljning av fast egendom samt hus på ofri grund, vad gäller?

2020-09-17 i Försäljning av fastighet
FRÅGA |Hej, jag äger en fastighet (tomten) men min fd svärfar äger huset på fastigheten. Vi ska nu sälja tomten och huset. Vi är överens om respektive värde men undrar vad som är bäst ur försäljningssynpunkt. Att vi båda säljer till en köpare eller att jag först köper huset av min fd svärfar och sedan säljer hela fastigheten till ny köpare? Skattekonsekvenser? Mvh
Jacob Björnberg |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline,UTREDNINGJag tolkar ditt ärende enligt följande. Du äger en fastighet på vilket det står en byggnad (ett hus). Det ifrågavarande huset ägs emellertid av din före detta svärfar och ni har nu för avsikt att avyttra era respektive objekt. Såvitt jag förstår råder någorlunda konsensus avseende de uppskattade marknadsvärdena men frågor har uppstått kring vad som kan tänkas utgöra det mest fördelaktiga tillvägagångssättet. Utgångspunkten är att överlåtelsen av alla egendom ska riktas mot en och samma förvärvare varför du undrar huruvida din före detta svärfar eventuellt först bör sälja huset till dig. Vidare föreligger en generell fråga gällande de skatterättsliga konsekvenser av det ovan anförda, vilka för övrigt är nära förbundna med den förstnämnda frågan varför dessa kommer att ges en ganska framskjutande roll. Och den lagstiftning som främst behöver beaktas vid besvarandet av dina frågor följer enligt nedan.Jordabalken (JB).Inkomstskattelagen (IL).Du har också beställt en personlig telefonrådgivning, vilken jag för övrigt ser fram emot mycket. Under denna kommer ovanstående att kunna behandlas ytterligare och likaledes kommer möjlighet att ges till en mer djupgående diskussion (om så önskas). För att den här skrivelsen inte ska bli alltför lång och svåröverskådlig kommer dock den fortsatta framställningen inte att utmynna i någon längre rättsutredning. Min gissning är inte heller att någon sådan önskas. Många juridiska spörsmål behandlas dessutom enklast under ett telefonsamtal.Först några allmänna skatterättsliga hållpunkterDe avyttringar som nu är i fråga hör till inkomstslaget kapital och det aktuella inkomstslagets omfattning avgränsas i 41 kap. IL. Av 41 kap. 1 § 1 st. IL går det att utläsa att inkomster och utgifter på grund av innehav av tillgångar och skulder och i form av kapitalvinster och kapitalförluster räknas till det aktuella inkomstslaget. Utanför faller sådana inkomster som är hänförliga till inkomstslaget näringsverksamhet. Inkomst av kapital (resultatet) beräknas genom att samtliga intäktsposter minskas med de kostnadsposter som sorterar under det ifrågavarande inkomstslaget, vilket framgår av 41 kap. 12 § IL. Kapitalvinster och kapitalförluster ska däremot beräknas för varje enskild avyttring där tillgångens omkostnadsbelopp (mer om det nedan) dras från ersättningen för den försålda kapitaltillgången. Beloppet (kapitalvinsten eller kapitalförlusten) tas därefter upp som en intäkts- eller kostnadspost jämte övriga poster i samband med beräkningen av inkomsten av kapital. Men märk väl att det från huvudregeln, att alla intäkts- och kostnadsposter i sin helhet ska tas upp vid resultatberäkningen, stundtals görs undantag vilka stipulerar att vissa kapitalvinster endast är skattepliktiga upp till en viss del, exempelvis de som uppstår vid försäljning av fast egendom som i den förevarande situationen. Värt att notera är också att kapitalförluster inte sällan enbart är avdragsgilla upp till 70 % och att beskattningstidpunkten i princip inträder direkt i samband med att en tillgång realiseras, 44 kap. 26 § IL. Om sammanställningen i inkomstslaget sedermera ger ett överskott utgår 30 % statliga (platt) inkomstskatt på överskottet, 65 kap. 7 § IL. Skulle beräkningen istället leda till ett underskott erhåller den skattskyldige en skattereduktion om 30 % av den del av underskottet som inte överstiger 100 tkr och 21 % av den eventuella återstående delen av underskottet och detta sker mot statlig och kommunal inkomstskatt, 67 kap. 10 § IL. Det nu sagda fordrar dock att det föreligger skatt på förvärvsinkomster hos den skattskyldige att räkna av mot under ett och samma beskattningsår. En skattereduktion som inte nyttjas kan alltså inte sparas för framtiden. Försäljningen av din fastighet, vad gäller?För fastigheter görs avsteg från principen om att hela kapitalvinsten ska vara skattepliktig och de grundläggande bestämmelserna härvidlag står att finna i 45 kap. IL. Reglerna tillämpliga på alla slags fastigheter förutom sådana som utgör lagertillgångar i näringsverksamhet. Om din fastighet till dags dato är att betrakta som en privatbostadsfastighet, 2 kap. 13 § IL, eller en näringsfastighet, 2 kap. 14 § IL, förtäljer inte riktigt din ärendebeskrivning, men jag utgår ifrån att det är den förra typen som åsyftas i det här fallet. Kapitalvinsten beräknas som skillnaden mellan ersättningen för fastigheten minskad med utgifter för avyttringen (typiskt sett mäklararvoden) och omkostnadsbeloppet, 44 kap. 13 § IL. Med omkostnadsbeloppet avses för övrigt utgifter för anskaffning ökade med de eventuella förbättringsutgifter, 44 kap. 14 § IL. Utgifter för förbättrande reparationer och underhåll på privatbostadsfastigheter räknas som förbättringsutgifter, vilket stadgas i 45 kap. 12 § 1 st. IL. Med förbättrande reparationer och underhåll avses här reparationer och underhåll som hänför sig till det innevarande beskattningsåret eller något av de fem föregående beskattningsåren (krav på aktualitet) till den del åtgärderna medfört att fastigheten är i bättre skick vid avyttringen än vid förvärvet. Det sista ledet i den nyss nämnda meningen har stor betydelse för den rättsliga bedömningen. Kravet på bättre skick vid avyttringen än vid förvärvet utgör nämligen en förutsättning för att åtgärden överhuvudtaget ska få tillgodoräknas som en del av omkostnadsbeloppet. Det innebär således att sedvanliga icke förbättrande reparationer inte omfattas av bestämmelsen i 45 kap. 12 § IL. Det ska tilläggas att uttrycket förbättringsutgifter likaledes omfattar ny-, till- och ombyggnationer. I sammanhanget förtjänas det också att säga att den skattskyldiges eventuella utförda egen-arbeten som avser förbättrande åtgärder på fastigheten inte utgör avdragsgilla kostnader. När sedan kapitalvinsten har beräknats gäller följande för en fysisk person (för ordningens skull redogörs även för beskattning avseende kapitalvinster på näringsfastigheter):Kapitalvinster på privatbostadsfastigheter är skattepliktiga med 22/30, vilket i praktiken innebär en skatt på 22 % (22/30 x 0,3 (skattesatsen i inkomstslaget kapital) = 0,22, = 22 %, 45 kap. 33 § 1 st. IL).Kapitalvinster på näringsfastigheter beskattas hårdare och tas upp till 9/10, vilket därmed leder till en skatt på 27 % (9/10 x 0,3 (skattesatsen i inkomstslaget kapital) = 0,27 = 27 %, 45 kap. 33 § 1 st. IL).Försäljningen av det av din före detta svärfar ägda huset, vad gäller?Med fastighet i skatterättsliga kontexter avses i princip den civilrättsliga definitionen så som den kommer till uttryck i jordabalken. I 1 kap. 1 § 1 st. JB sägs att fast egendom är jord vilken i sin tur är indelad i fastigheter. Vidare anges i 2 kap. 1-3 §§ JB att bland annat mark, allmänna fastighetstillbehör (byggnader m.m.), byggnadstillbehör (exempelvis en hiss) och industritillbehör (typ maskiner) också räknas till begreppet fastighet. Men föremål som en nyttjanderättshavare eller någon annan än fastighetsägaren tillfört en fastighet hör inte till denna såvida föremålet och fastigheten inte har kommit i samma ägares hand, vilket fastslås i 2 kap. 4 § 1 st. JB. Det ifrågavarande huset utgör således inte en del av din fastighet med ett civilrättsligt betraktelsesätt, vilket du mycket riktigt själv redan har påpekat enligt ovan, och benämns vidare med fastighetsrättslig terminologi som hus på ofri grund (på annans mark). Det betyder samtidigt att byggnaden i fråga likställs med och sorteras under kategorin lös egendom. Men skatterättsligt utvidgas dock definitionen av vad som utgör fastigheter och i 2 kap. 6 § 1 st. IL stadgas att en byggnad som (civilrättsligt) räknas som lös egendom ska beskattas som om den vore en fastighet. Detta medför att vad som ovan har sagts beträffande avyttringen av din mark äger giltighet även i det här sammanhanget. Annorlunda uttryckt; Reglerna för beskattning vid försäljning av hus på ofri grund och som därmed utgör lös egendom är identiska med de som gäller i samband med en vanlig fastighetstransaktion.Avslutande ord och ytterligare rådgivningSammantaget kan följande konstateras. Den beskattning som aktualiseras i ditt ärende och vid de olika försäljningarna är inte bara likartad utan helt identisk och detta mot bakgrund av bestämmelsen i 2 kap. 6 § IL. Enligt min mening framstår det därför som ovidkommande för er del om de aktuella objekten skulle överlåtas separat till en och samma köpare eller om du först förvärvar huset för att sedan införliva detta som ett fastighetstillbehör och för att därefter sälja fastigheten i sin helhet. Och för din före detta svärfar är reglerna vid försäljning och möjligheten till uppskov desamma som vid försäljning av en privatbostadsfastighet och detta oaktat om denne väljer att avyttra huset till dig eller till en utomstående person. En framtida spekulant kan dock möjligen föredra ett enda avtal framför två olika varför det hypotetiskt skulle kunna argumenteras för att ett avslut kan bli enklare att nå om du först förvärvar huset.Vid fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Antingen här på hemsidan, via den kostnadsfria telefonrådgivningen eller ånyo genom några av våra betaltjänster. Själv nås jag på jacob.bjornberg@lawline.se och du får mer än gärna kontakta mig direkt ifall du önskar ytterligare hjälp i den fortsatta processen. I så fall kan jag slussa dig vidare till någon av byråns eminenta jurister utan att du behöver sitta i telefonkö. Mot bakgrund av COVID-19 erbjuder våra jurister idag möten såväl telefonledes som på Skype och andra liknande digitala plattformar.Notera dock att vi på skatterättens område endast ger den här typen av inledande rådgivning och då inom ramen för vår expresstjänst som du numera har nyttjat. Byrån inte åtar sig däremot inte några skatterättsliga uppdrag fullt ut. Däremot kan vi naturligtvis vara dig behjälplig vid upprättandet av exempelvis eventuella överlåtelseavtal mellan dig och din före detta svärfar alternativt mellan dig och en potentiell förvärvare ifall en önskan om att inte behöva involvera en fastighetsmäklare skulle infinna sig. Du har som sagt också beställt en 30 minuters personlig telefonuppföljning med möjlighet att kunna ställa kompletterande frågor och till vidare diskussion om hur din fortsatta hantering bör läggas upp. Jag kommer därför att ringa dig nu på måndag den 21/9 kl 11.00. Observera att jag ringer från skyddat nummer. Vänligen återkom per mail om den föreslagna tiden inte skulle passa.Avslutningsvis är den livliga förhoppningen att min hantering av ditt ärende hittills har varit matnyttig och presenterats i en för dig utförlig och tillfredsställande form. Återkom gärna med synpunkter genom att skicka in ett omdöme när du mottar en sådan förfrågan.Vänligen,

Var kan man hitta en fastighets anskaffningsvärde?

2020-10-28 i Försäljning av fastighet
FRÅGA |Om jag inte har anskaffningsvärdet av en fastighet jag ärver hur ska jag då räkna ut vad jag ska betala i skatt vid en försäljning. Finns det någon schablonregel som vid försäljning av aktier. Hälsningar
Dostan Sulaiman |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om du inte känner till anskaffningsvärdet på fastighetenDet är fullt förståeligt att inte veta vad någon annan betalat för en fastighet. Vad gäller just fastigheter har vi i Sverige ett fastighetsregister där bland annat försäljningar av fastigheter antecknas. Informationen om en fastighet består av olika delar:- allmän del- inskrivningsdel- adressdel- byggnadsdel- taxeringsdel. (3 § lagen om fastighetsregister)I inskrivningsdelen finner du bland annat uppgifter om lagfart och i sin tur uppgifter om det pris som fastigheten tidigare anskaffats för (42 § & 44 § sjätte punkten förordning om fastighetsregister). Jag råder dig därför att ta kontakt med Lantmäteriets avdelning för fastighetsinskrivning för att ta reda på anskaffningsvärdet.SchablonregelDet kan även nämnas att det finns en schablonregel om fastigheten är förvärvad före år 1952 (dvs. om den du ärvt fastigheten av förvärvat den före 1952). Då gäller i första hand att anskaffningsvärdet räknas som 150 % av taxeringsvärdet för år 1952, (se 45 kap. 28 § inkomstskattelagen). Taxeringsvärdet för 1952 är nog inte heller så lätt att hitta. Vill du göra det kan man göra en beställning av fastighetstaxeringsvärdet hos Riksarkivet. Jag råder dig dock att i första hand, enligt föregående stycke, ta kontakt med Lantmäteriet.Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!Med vänliga hälsningar,

Vilka kostnader har jag som säljare av en fastighet?

2020-09-27 i Försäljning av fastighet
FRÅGA |Vad har jag som säljare av mitt hus för typ av kostnader, ska jag betala för lagfart mm?
Dostan Sulaiman |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Inledningsvis kan jag nämna att du som säljare i huvudsak har två olika kostnader vid försäljningen. Den första är försäljningskostnader exempelvis kostnader för mäklare m.m för att få fastigheten såld. Den andra är kapitalvinstskatt om du säljer ditt hus för ett belopp överstigande dina kostnader för den, dvs. om du gör vinst på försäljningen. Därutöver kan jag nämna att du inte behöver betala för lagfarten, då det är köparen som vid ansökan om lagfart ska betala stämpelskatt och expeditionsavgiften om 825 kr. Nedan förklarar jag hur man beräknar kapitalvinstskatten genom att först visa hur man beräknar kapitalvinster och sedan vilken skattesats som man ska räkna med.Hur kapitalvinsten beräknas vid försäljning av fastighetKapitalvinster som även kallas reavinster beräknar du genom:Ersättningen som du får för fastigheten – försäljningskostnaderna – omkostnadsbeloppet = Kapitalvinsten (44 kap. 13 § inkomstskattelagen, IL).Omkostnadsbeloppet består av fastighetens anskaffningsvärde (ingångsvärde), dvs. priset som fastigheten anskaffats för. Omkostnadsbeloppet består dessutom av utgifter för förbättring av fastigheten, t.ex. utgifter för ny- till- och ombyggnad på fastigheten (44 kap. 14 IL).Kapitalvinstskatten vid försäljning av fastighetDenna kapitalvinst kommer att kvoteras med 22/30-delar om det är en privatbostadsfastighet (45 kap. 33 § första stycket IL). En privatbostadsfastighet är ett småhus (grovt förenklat: en villa) som använts som privatbostad, vilket jag antar är fallet, (2 kap. 13 § inkomstskattelagen, IL). Skattesatsen är 30 % (65 kap. 7 § IL) men i kombination med kvoteringen på 22/30 innebär det en effektiv skattesats på 22 %. Detta innebär att kapitalvinstskatten blir 0,22 x kapitalvinsten (som beräknas enligt ovan).Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!Med vänliga hälsningar,

Ska jag sälja eller ge bort min fastighet i gåva till min dotter?

2020-09-26 i Försäljning av fastighet
FRÅGA |Jag lånade ut mitt namn/personnummer till min dotter när hon skulle köpa ett hus som kostade 185' år 2017. Nu vill jag att huset ska stå i hennes namn, vad är bästa affären för oss då. Försäljning eller överlåtelse, inköpspris eller 0 kr? Hur funkar det med kostnad för lagfart?
Dostan Sulaiman |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Du nämner att du endast lånade ut ditt namn, varför jag antar att din dotter varit den som betalat de 185 000 kronorna för fastigheten. Om din dotter redan betalat för fastigheten en gång tror jag att det blir bra med en lösning som undviker situationen där hon tvingas betala dig för att få fastigheten hon redan betalat för. Med det sagt anser jag att ett köp inte är den bästa lösningen. Ett köp hade inneburit att din dotter blivit tvungen att betala stämpelskatt utöver expeditionsavgiften på 825 kr vid ansökan om lagfart, (4 § lagen om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter). Därutöver hade du blivit inkomstbeskattad på kapitalvinsten du gjort från försäljningen av fastigheten, under förutsättning att du hade sålt för ett pris överstigande inköpspriset (regler om detta går att finna i inkomstskattelagen, IL).Jag skulle rekommendera dig att ge bort fastigheten i gåva. Då slipper din dotter betala för fastigheten två gånger och blir inte beskattad för att hon fått fastigheten i gåva (8 kap. 2 § IL). Dessutom slipper hon betala stämpelskatt vid ansökan om lagfart (hon måste fortfarande betala 825 kr i expeditionsavgift). Därutöver aktualiseras ingen skatt för din del då du gett bort fastigheten i gåva. Dessutom är ett tips att i gåvobrevet skriva att det är en gåva och inget förskott på arv, det finns nämligen en presumtion om att gåvor till bröstarvingar (dvs. barn) utgör förskott på arv, men presumtionen bryts om du är tydlig med att det är en gåva och inte förskott på arv (se 6 kap. 1 § ärvdabalken). Därutöver kan du skriva in att du vill att fastigheten blir din dotters enskilda egendom för att freda den vid ett eventuellt bodelningsförfarande (se 7 kap. 1 & 2 § och 10 kap. 1 § äktenskapsbalken).Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!Med vänliga hälsningar,

När har jag rätt till uppskov med vinstskatten när jag sålt min bostad?

2020-09-04 i Försäljning av fastighet
FRÅGA |Jag har sålt min bostad som jag äger till 25% och min mor till 75%. Vi har gjort en vinst på cirka 600 000, vilket ger en reavinst skatt på 132 000. Detta ger mig en vinstskatt på 33 000 som jag skulle vilja söka uppskov på. Vad jag har läst måste det möjliga lägsta beloppet vara 50 000 för att kunna få uppskov. Stämmer detta och finns möjlighet att ansöka om uppskov även fast beloppet understiger 50 000? (Jag har köpt en dyrare bostad som pengarna behövs till).
Frida Deivard |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Generellt om uppskov: För att få slutligt uppskov med beskattningen om du säljer din bostad med vinst måste fyra förutsättningar vara uppfyllda, enligt 47 kap. 2-5 § inkomstskattelagen.1.Att du säljer en privatbostad i Sverige eller övriga EES-området (ursprungsbostad). En privatbostad är ett småhus, tex. en villa eller ett radhus, en ägarlägenhet eller en bostadsrätt där du och dina närstående har använt mer än hälften av ytan till permanentboende. 2.Att den privatbostad som du säljer har varit din permanentbostad. Privatbostaden har varit din permanentbostad om du varit bosatt där minst ett år eller om du varit bosatt där minst tre av de fem senaste åren. Undantag finns om du tvingas sälja tex. genom expropriation. 3.Du köper en ny bostad i Sverige eller övriga EES-området. Den nya bostaden ska vara ett småhus, en ägarlägenhet, en tomt där det uppförs småhus/ägarlägenhet eller en bostadsrätt. 4.Du flyttar in i den nya bostaden senast den 2 maj andra året efter försäljningen av ursprungsbostaden. Beloppsgräns:Enligt 47 kap. 6 § inkomstskattelagen får uppskovsbeloppet inte understiga 50 000 kronor, och vid delägd bostad gäller beloppsgränsen varje delägare för sig. Endast om det är fråga om expropriation eller liknande tvångsavyttring är beloppsgränsen lägre (10 000 kronor). Tyvärr finns inga andra undantag. Sammanfattningsvis så stämmer det du läst dig till. Även fast att alla kriterier för uppskov är uppfyllda får man inte göra uppskov med vinstskatten om summan understiger 50 000 kronor. Hoppas du är nöjd med svaret på din fråga! Vänligen,