Är gåvor skattefria?

2021-02-27 i Gåvoskatt
FRÅGA |Finns det någon gräns för hur stor en gåva ska vara för att förbi skattefri?
Philip Stocker |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Enligt 8:2 Inkomstskattelagen så framkommer det att förvärv genom arv, testamente, gåva eller bodelning är skattefria. Detta innebär att gåvor är skattefria. Någon gräns för att gåvan ska förbli skattefri finns således inte. Om du har fler frågor eller något var otydligt, är du välkommen att höra av dig till oss på Lawline igen. Det finns även möjlighet att boka tid hos någon av våra jurister på lawline.se/boka. Med vänlig hälsning,

Gåva från förälder till barn

2021-02-26 i Gåvoskatt
FRÅGA |Min man och jag äger ett hus som vi kommer att sälja. Huset har stigit i värde sen det köptes för snart 8 år sedan. Vinsten måste självklart beskattas. Men en del av försäljningsintäkten tänkte vi ge till våra två barn som förskott på arv eller som gåva, vilket som är mest förmånligt. Måste de då betala skatt igen på dessa belopp som ju faktiskt redan är beskattat en gång vid husförsäljningen ? Det blir ju skatt på skatt??Måste vi upprätta ett gåvobrev eller annat dokument som talar om var pengarna kommer ifrån?
Victoria Ikegami Andersson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår din fråga som att du och din man har koll på hur realisationsvinsten för er fastighet fungerar, men att ni nu undrar om pengarna som ni avser att ge bort till era barn kommer behöva beskattas. Svaret på din fråga regleras i inkomstskattelagen (IL).Ända sedan 2004 så har Sverige avskaffat den tidigare gällande gåvo- och arvsskatten. Denna innebar att gåvor såsom arv skulle beskattas. Eftersom detta förhållande inte längre gäller så är alltså arv såsom gåvor skattefria i Sverige (8 kap. 2 § IL). Ett viktigt tillägg är att gåvor från en förälder till ett barn tenderar att betraktas som ett förskott på arv vid förälderns bortgång. Detta skulle kunna komplicera situationen ifall ett barn fick en penninggåva men inte den andra.I er situation så verkar det däremot som att ni avser att ge barnen en lika stor mängd av försäljningsintäkten – då lär inte en problematisk situation uppstå om att den andra skulle ha fått ett större arv än den andra. Ovanpå detta så innebär avskaffandet av gåvo- och arvsskatten att oavsett om penninggåvan bedöms vara en gåva eller ett förskott på arv juridiskt sett, så kommer pengarna inte beskattas. Utöver detta så finns det inga formkrav för en gåva. Att en gåva saknar formkrav innebär att en gåva inte behöver skrivas ned i ett gåvobrev för att anses vara giltig. Jag skulle nog anse att en överföring av pengarna som en gåva skulle vara enklast i ert fall då det enligt svensk rätt inte finns något särskilt formkrav för att gåvan ska anses vara giltig. Däremot så finns det en möjlighet att upprätta ett gåvobrev för att se till att få bevis på gåvans existens och därmed dess giltighet. I det fallet då skattemyndigheten skulle undra var pengarna kommer ifrån så skulle då gåvobrevet kunna användas som ett bevis på gåvans existens. På detta sätt så kan ni försäkra er om att barnen inte riskerar att behöva skatta på pengarna ifall skattemyndigheten skulle anse att det inte har förelegat en giltig gåva.Om ni känner att det skulle vara behövligt med ett gåvobrev av denna orsak och att ni behöver hjälp med att upprätta detta så kan ni gärna kontakta oss på vår avtalstjänst.Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!

Jag ska ge en bostadsrätt till mitt barn i gåva, hur beskattas den?

2021-02-10 i Gåvoskatt
FRÅGA |Jag ska ge en bostadsrätt till mitt barn, lägenheten har ökat sitt värde sedan jag köpte den fö 20 år sedan. Vilka skatter och vem ska betala dem?
Martin Carleheden |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Gåvor är skattefria enligt 8 kap. 2 § IL.När ditt barn tar över bostadsrätten kommer ditt barn att träda i ditt ställe vad gäller skattebetalningar framöver, enligt kontinuitetsprincipen.Med vänlig hälsning!

Gåvoskatt - överföring av pengar från utlandet

2021-01-23 i Gåvoskatt
FRÅGA |Hej!Hur kan jag ta emot flytt gåva från min mor som är på 90 tusen kr från utomlands utan att det skattas? Kan hon överföra via vanligt IBAN överföring ?
Matilda Hamner |Hej och tack för att ni vänder er till Lawline med er fråga!Gåvoskatten är avskaffad i Sverige, (8 kap. 2 § inkomstskattelagen). För att ett förvärv ska anses vara en gåva krävs att följande tre kriterier är uppfyllda: 1. Gåvogivaren har en gåvoavsikt. 2. En förmögenhetsöverföring sker. 3. Transaktionen sker frivilligt.Om dessa tre kriterier är uppfyllda är överföringen på 90 000kr skattefri.Om du har fler frågor är du varmt välkommen att ställa dem till oss på Lawline!Med vänliga hälsningar,

Är det skattefritt att ta emot pengar och finns det någon gräns för hur mycket man kan ta emot skattefritt?

2021-02-27 i Gåvoskatt
FRÅGA |En familj med permanent uppehållstillstånd i Sverige undrar om de skattefritt får ta emot 300000 kr från kvinnans släkting från utlandet. Finns det någon gräns för hur mycket man får ta emot skattefritt?
Arina Chwich Dumitrascu |Hej och stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om skattefria inkomster finns reglerade i 8 kap Inkomstskattelagen (IL). Enligt 8 kap. 2 § första stycket IL är gåvor skattefria, under förutsättning att de civilrättsliga gåvokriterierna är uppfyllda. Dessa 3 uppställda kriterier som måste vara uppfyllda för att en överföring ska ses som en skattefrigåva är att:Det ska ha skett en förmögenhetsöverföring. Detta kriterium innebär att gåvan ska ha ett faktiskt värde som flyttats från givare till mottagare. Det ska finnas en gåvoavsikt. Detta innebär att givaren måste vara medveten om att denna ger bort någonting. Mellan familjemedlemmar och närstående finns det en presumtion om att gåvoavsikt föreligger. Gåvan bygger på frivillighet. Finns det någon gräns för hur mycket man kan ge bort/ta emot som gåva?En gåvoförbindelse är i grund och botten ett civilrättsligt avtal. I Sverige har vi någonting som kallas för avtalsfrihet. Detta innebär att vi kan avtal om precis vad vi vill så länge bägge parter är överens och frivilligt vill binda sig till avtalsvillkoren. Om alla de uppräknade kriterierna är uppfyllda följer ingen beskattningskonsekvens, oavsett hur stort summan pengar är. Sammanfattning och rådGåvor är skattefri i Sverige, oavsett hur stor förmögenhetsvärde de har. Det är dock väldigt viktigt att gåvo kriterierna ska vara uppfyllda för att transaktionen ska anses falla under kategorin gåva och därmed vara skattefri. Ett råd är att upprätta en gåvobrev för att enkelt kunna bevisa att överföringen är en gåva, speciellt med tanke på att de rör sig om en stor summa pengar. Vid gåvobrev när det gäller pengar uppställs dock i vanliga fall inga formkrav, men är ni osäkra på hur ni ska gå tillväga eller har funderingar kring upprättandet av ett gåvobrev kan ni alltid boka tid hos en jurist på Lawline här.Hoppas detta svar var till hjälp! Har du fler frågor eller funderingar är du varmt välkommen att återkomma.Med vänliga hälsningar,

Krävs gåvobrev vid penninggåvor och är gåvor skattefria?

2021-02-17 i Gåvoskatt
FRÅGA |Ett barnbarn vill ge mig en penninggåva (ca 500 000 kr) pga att jag har låg pension o han tjänar bra. Måste det skrivas gåvobrev? Måste jag uppge detta i min deklaration?
Erik Asp |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du undrar över två saker. Först om det krävs gåvobrev vid penninggåva och sedan om du måste deklarera gåvan. Den första frågan regleras i gåvolagen (GåvoL) och den andra i inkomstskattelagen (IL). Krävs gåvobrev?Gåvobrev krävs vid vissa typer av gåvor, när vissa formkrav behöver vara uppfyllda. Exempelvis krävs det gåvobrev vid gåvor av fastigheter och bostadsrätter (se 4 kap. 1 och 29 §§ jordabalken samt 6 kap. 4 § bostadsrättslagen). När det gäller penninggåvor så finns inget krav på gåvobrev utan dessa blir giltiga i och med gåvans fullbordande (2 § GåvoL). Det kan dock ändå finnas skäl för att upprätta ett gåvobrev, t.ex. för att få ett tydligt bevis på att gåvan ägt rum samt om ditt barnbarn eventuellt skulle vilja föra in villkor i gåvan. Ett villkor som är vanligt är att gåvan ska utgöra enskild egendom vilket får betydelse när gåvomottagaren är gift. Måste man uppge gåvor i deklarationen?Sverige avskaffade gåvoskatten 2005 och därför är gåvor sedan dess undantagna från inkomstskatt. I lagstiftningen regleras detta i 8 kap. 2 § IL där det framgår att gåvor är skattefria. Det innebär alltså att det inte krävs att gåvor tas med i ens inkomstdeklaration. Det är dock av vikt att gåvan sker utan någon motprestation för att det ska utgöra en gåva. Sammanfattningsvis krävs det alltså inte att ett gåvobrev upprättas vid penninggåva (även om det kan vara till fördel att upprätta ett). Det krävs dessutom inte att gåvor tas med i ens deklaration eftersom gåvor är skattefria. Hoppas att du fick svar på din fråga! Med vänlig hälsning,

Är en gåva skattepliktig?

2021-01-28 i Gåvoskatt
FRÅGA |HejJag kommer att få en kattunge från en vän i Finland som kommer att få en kattunge av mig senare. Är detta skattepliktigt?
Natalin Kabro |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga rör skatterätt och regleras i Inkomstskattelagen (IL).Om du fått kattungen från din vän som en gåva, är huvudregeln att den är skattefri enligt (8 kap. § 2 IL). Vidare gäller följande, för att en gåva ska vara skattefri, ska den både vara frivillig och det ska även föreligga en gåvoavsikt mellan parterna. Men om gåvan ska ses som en ersättning för t.ex ett arbete/tjänst är det en skattepliktig inkomst.Ibland kan gåvomottagaren ge något i utbyte mot gåvan, detta kallas blandat fång, men det behöver inte innebära att den ursprungliga gåvan tappar sin benefika karaktär helt. Vänligen,

Beskattningen vid en ev. bostadsrättsförsäljning när bostadsrätten var en gåva

2021-01-23 i Gåvoskatt
FRÅGA |Hej,Jag har en fråga kring bostadsförsäljning och gåva. Om person A äger en lägenhet som har ett marknadsvärde på 2 miljoner kronor och hade ett anskaffningsvärde på 1 miljon kronor, och sen väljer att ge bort ("sälja") hela lägenheten till person B, dvs. lägenheten är helt utan lån och "säljs" till person B för 0 kr. * Är det möjligt att göra på detta vis?* Finns det något tak på hur stor en gåva får vara?* Kommer person A behöva skatta något?* Hur ser det ut för person B när den personen i framtiden säljer lägenheten, utgår man då utefter liknande förutsättningar som person A hade, dvs. att man skattar på vinsten om lägenheten säljs för över 1 miljon kronor?
Matilda Hamner |Hej och tack för att ni vänder er till Lawline med er fråga!Är det möjligt att ge bort en bostadsrätt som en gåva?En bostadsrätt kan absolut ges bort som en gåva. För att överlåtelse ska vara giltigt krävs det att ett gåvobrev upprättas samt att gåvotagaren blir godkänd som medlem i föreningen.Finns det något tak för hur stor en gåva får vara?Det finns ingen lagstadgad gräns på hur stort värde en gåva får ha. Men för att det ska ses som en gåva måste några kriterier vara uppfyllda, vilket är följande;1. En förmögenhetsöverföring sker2. Gåvogivaren ska ha en gåvoavsikt 3. Gåvan ges frivilligtBlir gåvogivaren skatteskyldig?Enligt 8 kap. 2 § första stycket IL är gåvor skattefria, under förutsättning att de civilrättsliga gåvokriterierna (se ovan) är uppfyllda. Det innebär att gåvogivaren inte blir skatteskyldig vid gåvotillfället eller senare.Hur beskattas gåvotagaren vid en senare avyttring av gåvan? När en gåva har skett tillämpas kontinuitetsprincipen, som innebär att vid gåvotagarens eventuella avyttring av tillgången kommer kapitalvinsten att omfatta värdestegringen som uppstått under såväl givarens som gåvotagarens innehavstid. Eftersom gåvogivaren i din fråga anskaffat bostadsrätten för 1 miljon, ger bort den, och gåvotagaren sedan säljer den för över 1 miljon kommer kapitalvinsten som gåvotagaren ska beskattas på beräknas utifrån gåvogivarens anskaffningspris (1 miljon). Om du har fler frågor är du varmt välkommen att ställa dem till oss på Lawline!Med vänliga hälsningar,