Skatt vid gåva av pengar

2014-04-24 i Gåvoskatt
FRÅGA |Hej! Vi står i beredskap och ska sälja vårt hus. De pengar som blir över efter att skatteverket och banken fått sitt har vi tänkt ge till våra pojkar. Måste vi ange att det är ett förskott på arv eller upprätta något annat dokument så att de slipper betala skatt på det?
Pierre Olsson |Hej och tack för din fråga!Gåvor beskattas inte i svensk rätt så ni behöver inte uppfylla några särskilda formkrav för att både ni och era söner ska slippa betala skatt (Inkomstskattelagen 8 kap 2§). Reglerna om förskott på arv innebär att gåvor som man har fått av arvlåtaren när denna var vid livet ska räknas av på ens arvslott och har egentligen ingenting med skatt att göra utan finns till för att fördelningen mellan de olika arvtagarna ska vara mer rättvis (Ärvdabalken 6 kap 1§). Eftersom det verkar röra sig om en ganska stor summa pengar så kan det vara bra att upprätta ett ordentligt gåvobrev så att det slipper uppstå några problem. I gåvobrevet kan ni bland annat reglera om gåvan ska räknas som förskott på arv eller inte och om pengarna ska vara era söners enskilda egendom vilket innebär att de inte ska ingå i eventuella framtida bodelningar. Ni kan enkelt upprätta ett gåvobrev med hjälp av vår avtalstjänst som ni hittar https://lagen.nu/1958:637.Inkomstskattelagen hittar ni https://lagen.nu/1999:1229.Ärvdabalken hittar ni https://lagen.nu/1958:637Med vänliga hälsningar

Skattefria inkomster

2014-02-05 i Gåvoskatt
FRÅGA |Min son har fått diagnos adhd . O jag i min tur har en försäkring där jag får ut pengar för hans diagnos . Jag tycker inte att jag behöver dom pengarna utan vill föra över dom till hans konto där han kan spara dom eller handla nått lite då o då i samråd med mig . Frågan är om han måste skatta för det . Vi säger att de rör sig om cirka 100000 kr
| Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Vilka inkomster som är skattefria kan man läsa i inkomstskattelagen (IL) kapitel 8. I IL 8 kap. 15 § sägs att inkomster från försäkringsersättning på grund av sjukdom är en sådan inkomst. Den som står som förmånstagare (du eller din son) behöver alltså inte betala skatt för inkomsten. Då jag tolkar frågan som att ersättningen betalas ut till dig kan du ge den som gåva till din son då även förvärv genom gåva är skatefria enligt IL 8 kap. 2 §. Med vänlig hälsning

Beskattning av benefik fastighetsöverlåtelse

2013-11-22 i Gåvoskatt
FRÅGA |Hej Min fru och jag har ett hus i sthlm som vill ge till våran son. Vi har också en dotter som vi redan hjälpt lite att skaffa ett hus. Kan vi ge huset till vår vuxne son utan att dottern måste få halva värdet och betala skatt på realisationsvinst? Vi får kompensensera dottern senare då det blir aktuellt att lämna/ärva vårt fritidshus. Vi tror också att sonen inte behöver betala gåvo eller arvskatt? Tacksam för svar B o C
Patrik Emblad |Hej!Gåvo- och arvsskatten är sedan ett par år avskaffad. Så länge ni överlåter fastigheten till ett pris under aktuellt taxeringsvärde till er son så betraktas rättshandlingen i sin helhet som en gåva avseende fastigheter och den är då skattefri. Detta framgår av rättspraxis från dåvarande Regeringsrätten, se RÅ81 1:29. Sonen inträder istället i er skattemässiga situation (Inkomstskattelagen 44 kap 21 §), med innebörd att reavinstbeskattning sker först vid dennes framtida avyttrande.Om överlåtelsen sker till ett pris som är lägre än 85% av taxeringsvärdet uttas inte heller någon stämpelskatt (lag om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter 5, 9 §§).Om inget annat anges så förutsätts en gåva till sonen på detta sätt också vara förskott på arv (Ärvdabalk 6 kap 1 §), varför en "utjämning" därför kan sägas ske redan på detta sätt. Något hinder mot att ge sonen fastigheten utan att i samband härmed beakta dotterns intressen finns därför inte. Värt att tänka på är dock att i samband med ett framtida arvskifte behöver sonen inte betala något ifall hela förskottet inte kan avräknas från hans lott (Ärvdabalk 6 kap 5 §). Därför kan det vara bra hantera detta i förväg genom fritidshuset.Inkomstskattelag:http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19991229.HTMÄrvdabalk:http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19580637.HTMLag om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter:http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19840404.HTMVänligen

Förbud mot retroaktiv skattelagstiftning

2013-11-10 i Gåvoskatt
FRÅGA |Hej, Jag kommer att få en gåva på ca 1 miljon kronor från min far i början av år 2014. Jag vet att den gåvan är skattefri enligt aktuell inkomstskattelag. Min fråga är om inkomstskattelagen ändras efter nyval 2014 så att gåvorna inte längre är skattefria, kommer detta att beröra den gåvan jag får år 2014? Tack!
Lars Bålman |Hej! Nej. Av 2 kap. 10 § 2 st. regeringsformen (1974:152) följer att en retroaktiv skatt i princip inte får tas ut. Undantagen är sällan aktuella. Dessa kräver att ett riksdagsutskott eller regeringen har föreslagit riksdagen en sådan lag innan, i ditt fall, gåvohandlingen ägde rum, eller att exempelvis ekonomisk kris eller krig föreligger.

Remunatorisk gåva

2014-03-31 i Gåvoskatt
FRÅGA |Jag undrar om det skulle vara lagligt att utföra en tjänst och inte ta betalt, utan att den som väljer min tjänst får lämna valfri gåva /donation? Om någon kan ge 50 kr, någon annan en present, en tredje ingenting och den fjärde vill ge 2000 kr som tack. Jag har enskild firma och jobbar som terapeut, problemet jag ser är att många vill och skulle behöva komma, många är sjuka, sjukskrivna, har låg inkomst och kan därför inte betala de 400-600 kr jag vanligtvis tar betalt för min tjänst. Funderade på om det var möjligt att avsätta en dag i veckan där jag arbetar ideellt eller tar emot gåvor / donationer. Har läst att gåvoskatten avskaffats, men förstår inte riktigt hur det förhåller sig det där med motprestation osv. Jag motpresterar ju, men de kan ju ge donationen till mig privat... Tacksam för hjälp.
Robin Henningson |Hej och tack för din fråga!Det du beskriver kallas för en remunatorisk gåva eftersom den faktiskt utgör ersättning för det arbete/tjänst du utfört - detta gäller oavsett om ersättningen sker i pengar eller fysiska gåvor. Det är mycket riktigt så att gåvor är skattefria för mottagaren. Detta gäller dock endast så länge detta sker i rent ideella sammanhang.Eftersom gåvorna i sådant fall skulle betraktas som motprestationer är du pliktig att ta upp detta som inkomst i din skattedeklaration.Se: sid 80 i skatteverkets handbok: https://www.skatteverket.se/download/18.18e1b10334ebe8bc8000114725/1113237485843/kap07.pdfDetta påverkar dock inte gåvogivaren på något sätt, utan det är endast du som berörs.

Gåvoskatt för penningåva

2014-01-08 i Gåvoskatt
FRÅGA |Jag har mycket skulder här i Sverige och min vän utomlands vill hjläpa mig att överföra till mitt konto; ca 600000 kr. Jag undrar om jag måste betala skatt för detta.
Olle Andersson |Hej,I Sverige utgår sedan den 1 januari 2005 inte längre någon gåvoskatt för benefika transaktioner. Du har kan således ta emot pengarna utan att behöva betala någon gåvoskatt för dem. Med vänlig hälsning, Olle Andersson

Skatt på gåva eller arv av bostadsrätt?

2013-11-15 i Gåvoskatt
FRÅGA |Min mor vill ge mig en bostadsrätt som hon köpt för 20.000 år 1977. Idag är värdet på den 1.2 miljoner. Blir det någon skatt på det för mig eller henne? Eller är det bättre att vänta tills jag får den i arv?
Sofia Lilja | Hej och tack för din fråga! Sedan januari 2005 är gåvoskatten upphävd och enligt 8 kapitlet 2§ Inkomstskattelagen är förvärv genom arv och gåva skattefria. Oavsett om du får bostadsrätten i gåva eller i arv av din mor behöver ingen av er skatta på den, så det spelar ingen roll skattemässigt hur ni väljer att göra.   Hoppas du har fått svar på din fråga! Vänligen

Belåning av bostadsrätt och skatt

2013-10-31 i Gåvoskatt
FRÅGA |Hej, Jag kommer få en lägenhet i gåva av min mormor. Lägenheten kommer jag belåna för att sedan ge en gåva i form av pengar till min mor och min moster. Gåvan jag ger i form av pengar kommer motsvara summan som hade hamnat på kontot vid en försäljning av lägenheten till marknadspris efter skatt fördelat lika mellan systrarna. Min fråga, kommer skatteverket behandla detta som en försäljning och därför anse att gåvan till min mor och min moster ska beskattas?
|Hej,Tack för att du har vänt dig till Lawline med dina frågor!Du behöver inte vara orolig för att Skatteverket kommer "behandla" detta som en försäljning. En försäljning är en försäljning och en gåva är en gåva.Den gåva som dina mor får är skattefri enligt 8 kap. 2§ inkomstskattelagen. Att du använt belånade pengar för att tillgodose en gåva till din mor och din moster är alltså inte skattepliktig inkomst, just eftersom det är ett lån. För att en inkomst skall vara skattepliktig måste den hänföras till ett så kallat inkomstlag. I Sverige finns tre sådana: Tjänst, kapital och näringsverksamhet. Att få ett lån på banken är alltså inget som hänför sig till något av dessa inkomstlag och därför skall inte heller banklånet beskattas.