Gåvoskatt samt insättning av stor summa pengar på bank

2012-10-29 i Gåvoskatt
FRÅGA |Hej, Jag inväntar en gåva på omkring 200 000 SEK och har lite frågor kring denna. 1. Måste någon av oss skatta för detta? 2. Måste man skriva något form av papper eller dokument för att jag ska kunna sätta in dessa pengar på banken? 3. Jag har ett bolån där ca 100 000 SEK återstår, kan jag använda en del av min gåva för att amortera bort detta?
Johan Wahlbom |Hej! Tack för att du vänt dig till oss på Lawline med din fråga. Gällande fråga nummer ett. Enligt inkomstskattelagen (https://lagen.nu/1999:1229) 8 kapitlet 2 § är gåvor skattefria så ingen av er kommer behöva skatta något för gåvan. Rörande fråga nummer två. Sedan några år tillbaka finns skärpta regler gällande insättning av större summor pengar på banker, se till exempel lag om pengatvätt och terrorfinansiering (https://lagen.nu/2009:62). Vad det innebär för din del är att din bank kan vägra att ta emot pengarna om du inte kan bevisa vart pengarna kommer ifrån. Således är det en stark rekommendation att ni upprättar något form av gåvobrev som ni kan visa för banken. Avslutningsvis fråga tre. Om du kan amortera på ditt bolån eller inte är en fråga du får ta med din bank. Det är oftast inga problem att lösa in ett bolån om det inte är bundet på en viss tid, i sådana fall kan det nämligen utgå så kallad ränteskillnadsersättning som kan kosta en del. Bästa hälsningar Johan Wahlbom

Krav på att deklarera gåva?

2012-09-30 i Gåvoskatt
FRÅGA |Hej, Jag har förstått att jag inte behöver skatta för en större pengagåva från min far, i och med att gåvoskatten är upphävd, men måste jag ändå ta upp gåvan i deklarationen?
Sebastian Wallin |Hej och tack för din fråga! Det finns idag inget krav på att man ska ta upp eventuella gåvor i deklarationen. Det kan dock vara en bra idé att göra ifall det rör sig om större belopp för att stilla skattemyndighetens nyfikenhet. Vänligen,

Skatterättsliga följder av bostadsgåva

2012-09-09 i Gåvoskatt
FRÅGA |Hej, Jag skall få en bostadsrätt som gåva av min far. Lgh. köptes för 200 000 kr. Lånen är på 500 000 kr. och marknadsvärdet är idag ca. 1. 9 milj. Hur mycket skatt skall vi ev. betala ? Kan man isället för gåva göra en bodelning ?
Johan Wahlbom |Hej! Tack för att du vänt dig till oss på Lawline med din fråga. Enligt inkomstskattelagen (https://lagen.nu/1999:1229) 8 kapitlet 2 § är gåvor skattefria. Det faktum att din fars gåva utgörs av bostadsrätt ändrar inget. När det gäller den skatträttsliga aspekten av gåvan spelar bostadsrättens så kallade belåningsgrad ingen roll. En sak är dock viktigt att observera för din del. När du en dag i framtiden kommer sälja bostaden kommer din vinstskatt bli ganska stor. Detta på grund av att du i enlighet med inkomstskattelagen 44 kapitlet 21 § i och med mottagandet av gåvan inträder i din fars skattemässiga situation. Jag kan förenkla med ett enkelt exempel. Om du hade köpt bostaden för 1,9 miljoner av din far och fem år senare sålt den för 2,2 miljoner. Om vi struntar i mäklararvode med mera så är vinsten 2,2 miljoner - 1,9 miljoner = 300 000 kr. Skatten på detta är 30 procent det vill säga 300 000 * 0,30 = 90 000 kr. Om du istället får bostaden i gåva och du ändå säljer den om fem år för 2,2 miljoner kr kommer vinsten bli 2,2 miljoner - 200 000 (bostadens inköpspris för din far) = 2 miljoner. Skatten är även här 30 % och blir i detta fall 2 miljoner * 0,30 = 600 000 kr. Observera att vinstskatten jag exemplifierar i de två ovanstående styckena endast blir aktuell i och med försäljning av bostaden. Att få gåvan medför som sagts ovan ingen direkt skattemässig effekt. Bästa hälsningar Johan Wahlbom

Bevisa gåva

2012-07-29 i Gåvoskatt
FRÅGA |Eftersom gåvoskatten är avskaffad och det även gäller gåvor från utlandet hur redovisar / bevisar jag en stor gåva som jag får från en rik familjemedlem i utlandet? Min oro är att SKV ändå kommer anse att det är inkomst av utländska bolagsengagemang
Linn Torstensson |Hej och tack för din fråga! Anledningarna bakom att Skatteverket ibland inte godkänner en summa som gåva är att gåvomottagaren kan ha arbetat åt gåvogivaren då det kan anses som inkomst av tjänst, alternativt att du äger andelar i ett bolag i vilket pengarna härrör från. Indirekta överföringar som exempelvis pengar från gåvogivares bolag till gåvogivare till dig kan också upptäckas och anses vara inkomst av tjänst eller kapital. Det är svårt att säga hur Skatteverket skulle resonera i ditt fall då jag inte har kännedom om alla omständigheter, men har du inte ägt något i något bolag eller utfört tjänster/varit anställd av gåvogivaren bör det inte bli några problem. Jag rekommenderar dig dock att ta kontakt med Skatteverket och förklara din specifika situation så de kan upplysa dig om de behöver speciella dokument eller dylikt. Observera dock att muntliga överenskommelser med Skatteverket aldrig är bindande för dem. Lycka till! Med vänlig hälsning,

Gåva i utbyte mot vederlag i form av pengar

2012-10-02 i Gåvoskatt
FRÅGA |Arvskifte bostadsrätt. Mina två vuxna döttrar är de enda dödsbodelaägarna efter sin avlidne far. Nu ska den ena systern köpa ut den andra. Kan man i arvskifteshandlingen skriva att den ena systern överlåter sin del till den andra systern (gåva). sedan ges den "utköpta" systern pengar som gåva? mvh
|Hej och tack för er fråga! Ni kan beteckna överlåtelsen av den ena systerns andel i fastigheten som en gåva och sedan beteckna den andra systerns vederlag/pengar som en gåva. I detta fall verkar det dock som att det rör sig om ett köp och att penninggåvan i själva verket är vederlag för andelen i fastigheten. Om detta kan visas så saknar det betydelse att ni kallat transaktionerna för gåvor eftersom man ser till avtalets verkliga innebörd och inte till dess beteckning för att bestämma om det rör sig om köp eller gåva. För fastigheter gäller att om penninggåvan uppgår till eller överstiger fastighetens taxeringsvärde är överlåtelsen att anse som ett köp. Om det rör sig om ett köp kommer systern som mottager penninggåvan att beskattas för en eventull realisationsvinst. Vänliga hälsningar,

Penninggåva från utlandet

2012-09-15 i Gåvoskatt
FRÅGA |Min mor och hennes make säljer sin stuga och då ska vi barn få 1/5-del var som förskott på arv. 2 av oss bor i Sverige- möter vi något hinder när pengarna ska överföras hit och är det något vi behöver göra.
|Hej och tack för er fråga! Det finns inget som hindrar er från att ta emot en penninggåva från utlandet. Ni kommer inte att behöva betala gåvoskatt eftersom att gåvoskatten i Sverige har upphört. Däremot kan det vara så att lagstiftningen i det land där givaren är bosatt är utformad på ett sätt som gör att ni kan bli skatteskyldiga där. Detta kan jag dock inte uttala mig mer om eftersom jag inte vet vilket land som gåvogivaren är bosatt i. Vänliga hälsningar,

Gåva av fastighet - beskattning m.m.

2012-08-22 i Gåvoskatt
FRÅGA |Hej Jag undrar hur det fungerar när det gäller gåva av fastighet mellan syskon. Fastigheten är idag uppdelad på fyra ägare. Nu vill en ägare ge sin fjärdedel i gåva till sin syster som redan innehar en fjärdedel. Beskattas det? Eller skall det vara vederlag i någon form? Tacksam för svar
|Hej! Det står ägaren fritt att ge bort sin fjärdedel utan vederlag, det vill säga som gåva (dock med undantag för om personen skulle vara nära en personlig konkurs, då finns det regler som förhindrar att egendom ges bort till skada för ägarens borgenärer). För att gåvan ska vara giltig krävs att ett gåvobrev upprättas, 4:29 samt 1 § Jordabalken. Vi har inte längre gåvoskatt i Sverige. Gåvomottagaren behöver därför inte skatta på fastigheten vid gåvotillfället. Bra att veta är dock att gåvomottagaren inträder i den tidigare ägarens skattemässiga situation, 44:21 Inkomstskattelagen. Det innebär att den anskaffningsutgift som läggs till grund för realisationsvinstbeskattningen om gåvomottagaren säljer den mottagna andelen är den som den tidigare ägaren haft. Jordabalken hittar du här: https://lagen.nu/1970:994 Inkomstskattelagen hittar du här: https://lagen.nu/1999:1229#A7 Vänliga hälsningar,

Gåva av fastighetsandelar

2012-06-24 i Gåvoskatt
FRÅGA |Hej, Min bror och jag ärvde ett sommarhus ihop 50% vardera. Kan han ge bort sin del av huset i gåva på följande sätt: •25% av huset till mig i gåva som jag vill ge ca.240 000kr tillbaka i gåva till honom. •25% av huset till min man i gåva som vill ge ca.240 000kr tillbaka i gåva till honom. Min brors del av huset är taxerat till 329 500kr vilket innebär att VARDERA GÅVA inte uppgår till de 85% av taxeringsvärdet som gränsen för skatt är. Så innebär det då att han inte behöver betala skatt för våra pengagåvor? Tack på förhand!
|Hej och tack för din fråga! Gåvor är som huvudregel inte skattepliktiga enligt svensk lag och det finns inget hinder mot att er bror skänker sina andelar i huset till er eller mot att du och din man ger din bror penninggåvor. I ditt fall verkar det dock som att din och din mans penninggåvor till din bror i själva verket är betalningar för hans andel i fastigheten. Om detta kan visas så saknar det betydelse att ni rubricerat transaktionerna som gåvor då man ser till avtalets verkliga innebörd och inte dess rubricering för att definiera om det rör sig om ett köp eller en gåva. För fastigheter gäller att penninggåvan ska vara mindre än fastighetens taxeringsvärde för att det ska anses vara fråga om en gåva, annars rubriceras överlåtelsen som ett köp. Denna gräns gäller vid överlåtelse av hela fastigheten och man kan inte kringgå den genom att dela upp fastighetsöverlåtelsen på flera gåvor. För att era penninggåvor till din bror ska anses vara just gåvor (och därmed fria från skatteplikt för din bror) och inte betalningar så får de inte överstiga 25 % av taxeringsvärdet (eftersom att ni får varsin gåva avseende 25 % av fastigheten var). Om era penninggåvor överstiger detta belopp ska er bror beskattas för den kapitalvinst han gör då han mottar pengar från er i utbyte mot sina 50 % av fastigheten. Vänliga hälsningar, G