Gåvoskattens avskaffande

2012-04-02 i Gåvoskatt
FRÅGA |hur mycket kan jag ge barnen innan det anses att skatt ska betalas?
Rikard Wahlström |Hej, Tack för din fråga. Lagen om arvsskatt och gåvoskatt är upphävd sedan utgången av 2004. Detta innebär att ingen skatt ska betalas på gåvor. Du kan på grund härav skänka dina barn hur mycket du själv önskar, utan att utlösa någon skatteeffekt. Med vänlig hälsning,

Gåva av andel i fastighet mot ersättning?

2012-03-31 i Gåvoskatt
FRÅGA |Min syster och jag äger lika delar av en fastighet. Kan hon ge sin del till mig som gåva mot att jag vid ett senare tillfälle ger henne en gåva i form av kontanter?
Saba Razavi |Hej och tack för din fråga. Att överlåta en del i fastighet genom gåva är inte skattepliktigt. Däremot måste ett gåvobrev upprättas för att överlåtelsen rent juridiskt ska vara giltig, och detta gåvobrev måste uppfylla formkraven i jordabalkens fjärde kapitel ( https://lagen.nu/1970:994#K4 ). Om du senare vill ge din syster en gåva i form av kontanter är det inte heller skattepliktigt, eftersom gåvoskatten numera är avskaffad. Så som du ställt frågan verkar det dock i själva fallet egentligen handla om en försäljning av andelen i fastigheten, som utåt sett ska se ut som en gåva för att gissningsvis slippa betala skatt. Om det kan visas att kontanterna du gett din syster i själva verket är ersättning för andelen i fastigheten, kan överlåtelsen räknas som en försäljning vilket medför skattskyldighet. För att i situationer som denna definiera överlåtelsen som gåva eller försäljning, används den s.k. huvudsaklighetsprincipen. Om ersättningen du ger din syster understiger fastighetens andels taxeringsvärde, bedöms hela transaktionen som en gåva. Om ersättningen däremot överstiger andelens taxeringsvärde, bedöms det hela som försäljning/köp. Alltså spelar det ingen roll om ni rubricerat överlåtelsen som en gåva. Det är avsikten med överlåtelsen som med hjälp av huvudsaklighetsprincipen avgör om transaktionen medför skattepliktighet eller inte. Med vänliga hälsningar,

Innebär mottagande av gåva i form av sommarhus skattskyldighet?

2011-06-20 i Gåvoskatt
FRÅGA |Vi har ett sommarhus som fortfarande min mor äger. Hon vill nu att ett av tre syskon tar över ägandet. Hur gör vi detta bäst så att inte det blir skatt. Hur fungerar det med gåvoskatt? Ska min mor ge stugan som en gåva till min bror och han ger oss två andra syskon gåva i form av pengar?
Paulina Nilsson |Hej och tack för din fråga! Gåvoskatten är avskaffad från den 1 januari 2005. Den innebär att man endast behöver betala skatt på sådana gåvor som man fått före utgången av 2004. Du behöver alltså inte bekymra dig över att någon skattskyldighet kommer att ulösas ifall sommarstugan överlåts som en gåva till din bror och han i sin tur ger er två andra syskon gåvor i form av pengar. Vänligen, Paulina Nilsson

Gåvoskatt

2011-03-14 i Gåvoskatt
FRÅGA |Om mina föräldrar ger sitt hus till min bror och 100.000 kr var till oss andra. Dessa pengar tar dom från ett konto där de har pengar från de att dom huggit ut skog och sålt. Hur blir det med gåvoskatt mm för allt detta?
Anton Karlsson |Hej, Gåvoskatten avskaffades den 1 januari år 2005, detta innebär således att gåvoskatt inte tas ut för gåvor mottagna efter utgången av år 2004. Hälsningar

Frågor om gåvoskatt

2012-03-31 i Gåvoskatt
FRÅGA |Hej! Min dotter ska köpa ett radhus tillsammans med sin pojkvän. Jag har möjlighet att hjälpa henne med en stor del av insatsen. Vad är fördelaktigast för henne skattemässigt, att hon får pengarna som gåva eller att vi upprättar en skuldförbindelse med låg ränta? Hur upprättas en sådan, i så fall, och hur lågt kan räntan sättas? Ska man ange på hur lång tid skulden ska återbetalas? Hon har efter avslutade studier ännu ingen fast anställning. mvh
Isabel Ringsby |Hej! Eftersom gåvoskatten har avskaffats i Sverige kommer det inte föreligga någon skattemässig skillnad mellan de båda alternativen. Din dotter kommer att beskattas den dag då hon säljer radhuset för den eventuella vinst som har uppkommit under innehavstiden. Sådan beskattning hade förelegat även om hon hade betalat hela insatsen själv. Däremot råder jag dig att fundera över om du vill att pengarna ska vara hennes enskilda egendom, så att de inte kommer att vara en del av en eventuell framtida bodelning, eller inte. Om du vill skapa en låneavtal råder jag dig att ta kontakt med en bank eller en advokat för att få allting rätt. Kom ihåg att i annat fall har du gett bort pengarna och har ingen möjlighet att kräva tillbaka dessa. Det finns inga krav på hur hög räntan ska vara, utan detta kan ni komma överens om själva. Det är tillrådligt att avtala om under hur lång tid skulden ska återbetalas, eftersom det alltid är enklast för alla parter om man är tydlig. I annat fall kan ni exempelvis avtala att hela skulden ska återbetalas på angivelse eller senast ett visst datum. Lämpligen upprättas låneavtalet skriftligen. I dokumentet bör skuldens belopp ifyllas och under vilka former lånet ska återbetalas. Vänliga hälsningar,

Mottagande av gåva och försäljning av dito

2012-03-06 i Gåvoskatt
FRÅGA |En nära anhörig vill ge bort sin lägenhet till mig (hon bor utomlands, jag är folkbokförd och född i sverige). Jag betalar 0kr för lägenheten. Hon köpte själv lägenheten för 1.5Mkr. Måste jag skatta detta på något vis, tex som en inkomstskatt, kapitalskatt, fastighetsskatt och/eller annan sorts skatt? Låt oss nu anta att jag vill sälja lägenheten för att ta hem pengarna till sverige och köpa en lägenhet här. Måste jag skatta pengarna jag för in till sverige? Låt oss anta att jag sålde lägenheten för 1.5Mkr.
Azra Skorupan |Hej och tack för din fråga. Eftersom du är folkbokförd i Sverige är du, enligt 3:3 inkomstskattelag (1999:1229) (IL), obegränsat skattskyldig här i landet. Det innebär att du är skattskyldig i Sverige för alla dina inkomster i såväl Sverige som utlandet, se 3:8 IL. Enligt svensk skatterätt kommer din situation att behandlas på följande vis. Benefika förvärv, d.v.s. gåvor, anses inte som inkomst i skatterättslig mening, trots att gåvan berikar dig. Av 8:2 IL följer att gåvor undantas från skatteplikt, viket innebär att du inte kommer att beskattas för mottagandet av lägenheten. Det är dock endast anskaffningen av egendomen som är undantagen från inkomstbeskattning. Avkastning som egendomen kan komma att ge beskattas i vanlig ordning. Det innebär att inkomster såsom hyra och/eller kapitalvinst vid försäljning av lägenheten kommer att beskattas som inkomst av kapital. Svaret på din andra fråga är således att du kan komma att beskattas vid en försäljning av lägenheten om du därvid gör en vinst. Härvid vill jag uppmärksamma dig på att du, enligt 44:21 IL, inträder i gåvotagarens skattemässiga situation (kontinuitetsprincipen). Om din släkting köpte lägenheten för 1,5 mkr och du säljer den för samma pris innebär detta, i enlighet med kontinuitetsprincipen, att resultatet blir plus minus noll, innebärande att du inte gör någon kapitalvinst på försäljningen. Om du vill läsa mer om hur kapitalvinster och kapitalförluster beräknas kan du läsa vidare i kap 44. IL och framåt. Lagen hittar du genom att följa länken: https://lagen.nu/1999:1229 Jag hoppas att mitt svar är till din hjälp. Vänligen,

Gåva och skattefrihet

2011-04-29 i Gåvoskatt
FRÅGA |Hej! Min mormor ska flytta till ett vårdhem och vill ge mig sin bostadsrättslägenhet i gåva. Min mormor har två barn, min mamma och hennes syster. Min mamma tycker att det är orättvist att min mormor vill ge mig lägenheten eftersom att hon tycker att hennes syster är berättigad till en del av lägenheten. Kan min mamma då ge sin syster en gåva i form av pengar på motsvarande belopp vad hon skulle fått om lägenheten sålts? Är detta lagligt eller måste beskattning ske? Tacksam för svar! Mvh Niclas
Alexander Wagner |*Hej Niclas!* En överlåtelse i form av gåva beskattas inte i svensk rätt, se https://lagen.nu/1999:1229#K8P2S1. För att det ska röra sig om en _gåva_, måste följande krav vara uppfyllda: *1.* Förmögenhetsöverföring ska ske från givaren till gåvotagaren. Dvs. att värde (bostadsrätten) övergår från din mormor till dig *2.* Förmögenhetsöverföringen skall vara frivillig, *3.* och gynna den andra parten, som således berikas på givarens bekostnad. *4.* Det ska föreligga en gåvoavsikt, dvs. att ni båda ska inse att någon ersättning för bostadsrätten inte kommer att utgå *5.* Gåvohandlingen skall utåt sett framstå som en handling av givmildhet Av din fråga att döma, verkar ovanstående krav vara uppfyllda och förmögenhetsöverföringen är därför att anse som en gåva. Eftersom gåva inte beskattas i svensk rätt så kommer du inte behöva kapitalvinstbeskatta på själva _förvärvet_ av bostadsrätten och den kapitalvinst som gåvan faktiskt medför, se https://lagen.nu/1999:1229#K8P2S1. Istället kommer du att inträda i din mormors skattemässiga situation i enlighet med kontinuitetsprincipen, se https://lagen.nu/1999:1229#K44P21S1. Vid en _framtida_ _försäljning_ av bostadsrätten så kommer du således att beskattas för en eventuell kapitalvinst. Det din mormor betalade för fastigheten (anskaffningsvärdet)kommer dock att dras av som en kostnad, vilket medför att en mindre del av försäljningsintäkten tas upp till beskattning. Även din mammas överlåtelse av pengar till sin syster, som en kompensation för att du får ta över bostadsrätten från din mormor, verkar uppfylla kraven för att det ska föreligga en gåva. Din mormor jag ju rätt att överlåta sin bostadsrätt till vem hon vill. Din mammas givande av pengar synes därför endast vara en akt av givmildhet. *Sammanfattningsvis:* Förfarandet är lagenligt och beskattning sker inte på själva förvärvet i sig. Med vänliga hälsningar

Gåvoskatt på gåva som fullbordats 1979

2011-02-09 i Gåvoskatt
FRÅGA |Jag och mina sex syskon fick som gåva vår fädernegård 1979 och har sedan dess gemensamt förvaltat den.2010 såldes den på auktion och säljsumman netto fördelades mellan oss.FRÅGA: skall vi betala någon gåvoskatt i detta fall.Tacksam för svar.
Mathias Gunnervald |Hej, Gåvoskatten är avskaffad från den 1 januari 2005. Det innebär att du bara ska betala gåvoskatt för gåva som du fått före utgången av 2004. Med andra ord är ni skyldiga att betala gåvoskatt på angivna objekt. Här kan ni läsa närmare om gåvoskatten: http://www.skatteverket.se/innehallao/dokument/skatteskalorforgavoskatt.4.18e1b10334ebe8bc80001643.html?posid=2&sv.search.query.allwords=g%C3%A5voskatt Skatteverket har även en servicetjänst per e-post där de oftast ger svar inom 24 timmar: http://www.skatteverket.se/omskatteverket/kontaktaoss/skickaepost/servicejouren.4.5098f9104ec1b57328000216.html Vänligen,