Gåva och skattefrihet

2011-04-29 i Gåvoskatt
FRÅGA |Hej! Min mormor ska flytta till ett vårdhem och vill ge mig sin bostadsrättslägenhet i gåva. Min mormor har två barn, min mamma och hennes syster. Min mamma tycker att det är orättvist att min mormor vill ge mig lägenheten eftersom att hon tycker att hennes syster är berättigad till en del av lägenheten. Kan min mamma då ge sin syster en gåva i form av pengar på motsvarande belopp vad hon skulle fått om lägenheten sålts? Är detta lagligt eller måste beskattning ske? Tacksam för svar! Mvh Niclas
Alexander Wagner |*Hej Niclas!* En överlåtelse i form av gåva beskattas inte i svensk rätt, se https://lagen.nu/1999:1229#K8P2S1. För att det ska röra sig om en _gåva_, måste följande krav vara uppfyllda: *1.* Förmögenhetsöverföring ska ske från givaren till gåvotagaren. Dvs. att värde (bostadsrätten) övergår från din mormor till dig *2.* Förmögenhetsöverföringen skall vara frivillig, *3.* och gynna den andra parten, som således berikas på givarens bekostnad. *4.* Det ska föreligga en gåvoavsikt, dvs. att ni båda ska inse att någon ersättning för bostadsrätten inte kommer att utgå *5.* Gåvohandlingen skall utåt sett framstå som en handling av givmildhet Av din fråga att döma, verkar ovanstående krav vara uppfyllda och förmögenhetsöverföringen är därför att anse som en gåva. Eftersom gåva inte beskattas i svensk rätt så kommer du inte behöva kapitalvinstbeskatta på själva _förvärvet_ av bostadsrätten och den kapitalvinst som gåvan faktiskt medför, se https://lagen.nu/1999:1229#K8P2S1. Istället kommer du att inträda i din mormors skattemässiga situation i enlighet med kontinuitetsprincipen, se https://lagen.nu/1999:1229#K44P21S1. Vid en _framtida_ _försäljning_ av bostadsrätten så kommer du således att beskattas för en eventuell kapitalvinst. Det din mormor betalade för fastigheten (anskaffningsvärdet)kommer dock att dras av som en kostnad, vilket medför att en mindre del av försäljningsintäkten tas upp till beskattning. Även din mammas överlåtelse av pengar till sin syster, som en kompensation för att du får ta över bostadsrätten från din mormor, verkar uppfylla kraven för att det ska föreligga en gåva. Din mormor jag ju rätt att överlåta sin bostadsrätt till vem hon vill. Din mammas givande av pengar synes därför endast vara en akt av givmildhet. *Sammanfattningsvis:* Förfarandet är lagenligt och beskattning sker inte på själva förvärvet i sig. Med vänliga hälsningar

Gåvoskatt på gåva som fullbordats 1979

2011-02-09 i Gåvoskatt
FRÅGA |Jag och mina sex syskon fick som gåva vår fädernegård 1979 och har sedan dess gemensamt förvaltat den.2010 såldes den på auktion och säljsumman netto fördelades mellan oss.FRÅGA: skall vi betala någon gåvoskatt i detta fall.Tacksam för svar.
Mathias Gunnervald |Hej, Gåvoskatten är avskaffad från den 1 januari 2005. Det innebär att du bara ska betala gåvoskatt för gåva som du fått före utgången av 2004. Med andra ord är ni skyldiga att betala gåvoskatt på angivna objekt. Här kan ni läsa närmare om gåvoskatten: http://www.skatteverket.se/innehallao/dokument/skatteskalorforgavoskatt.4.18e1b10334ebe8bc80001643.html?posid=2&sv.search.query.allwords=g%C3%A5voskatt Skatteverket har även en servicetjänst per e-post där de oftast ger svar inom 24 timmar: http://www.skatteverket.se/omskatteverket/kontaktaoss/skickaepost/servicejouren.4.5098f9104ec1b57328000216.html Vänligen,

Köp eller gåva?

2010-05-18 i Gåvoskatt
FRÅGA |Kan jag ge 250000 till min syster som gåva och samtidigt ger hon mig sin 1/3 av vårt gemensamma sommarhus som vi fått av vår far?
Gabriella Rondahl |Hej! Naturligtvis kan ni förfara på detta sätt. Det kommer dock att medföra skatterättsliga konsekvenser. Flertalet av de frågor vi får angående överlåtelse av fastighet rör just skattekonsekvenserna av transaktionen. Jag kommer därför att ge dig en kort redogörelse för vad som gäller. Det finns tre slags inkomstslag som leder till beskattning; inkomst av tjänst, inkomst av näring och inkomst av kapital. Kapitalvinster uppkommer vid avyttring av tillgångar som stigit i värde. Att sälja en fastighetsandel med vinst är att betrakta som inkomst av kapital. Enligt 41:2 inkomstskattelagen avses med kapitalvinst främst ’’vinst och förlust vid avyttring av tillgångar.’’ För att skattskyldighet skall inträda krävs det att det är frågan om en avyttring. Enligt 44:3-10 §§ är huvudregeln att försäljning, byte och liknande överlåtelser är att anse som avyttring. Överlåtelse genom gåva är inte en avyttring och medför inte kapitalvinstbeskattning av givaren. Gåvoskatten existerar inte längre, den avskaffades år 2005. Istället inträder förvärvaren i givarens skattemässiga situation, den s.k. kontinuitetsprincipen, se 44:21 IL. Är det frågan om ett blandat fång, dvs. överlåtelsen innehåller moment av såväl köp som gåva tillämpas huvudsaklighetsprincipen. Detta innebär att överlåtelsen bedöms antingen i sin helhet som en gåva eller som ett köp. Om ersättningen understiger taxeringsvärdet på fastigheten bedöms hela transaktionen som en gåva. Om ersättningen motsvarar eller överstiger taxeringsvärdet blir det fråga om köp. Det är viktigt att notera att en gåvotransaktion dels måste innehålla ett moment av vederlagsfri förmögenhetsöverlåtelse, dels måste överlåtelsen ske benefikt, dvs. i gåvoavsikt. Att du ger 250000 till din syster torde medföra att det inte blir frågan om en vederlagsfri förmögenhetsöverlåtelse. Jag skulle snarare betrakta transaktionen som köp. Hur parterna har rubricerat transaktionen - som gåva eller köp - saknar i regel betydelse för beskattningen . Det är den verkliga avsikten som avgör om beskattning ska ske och om transaktionens beteckning kan frångås. Hälsningar,

Gåvoskatt

2011-03-14 i Gåvoskatt
FRÅGA |Om mina föräldrar ger sitt hus till min bror och 100.000 kr var till oss andra. Dessa pengar tar dom från ett konto där de har pengar från de att dom huggit ut skog och sålt. Hur blir det med gåvoskatt mm för allt detta?
Anton Karlsson |Hej, Gåvoskatten avskaffades den 1 januari år 2005, detta innebär således att gåvoskatt inte tas ut för gåvor mottagna efter utgången av år 2004. Hälsningar

Överlåtelse av fast egendom till pris under taxeringsvärdet

2010-10-03 i Gåvoskatt
FRÅGA |Min syster (som bor utomlands) och jag ärvde ett fritidshus som vi äger 50/50. Tax värde är 738 000 kr och markn värde 1,8 miljoner. Nu ska jag sälja min del till henne. Om jag "säljer" för under tax värdet, dvs 368 000 kr slipper jag själv skatt, men vad innebär detta skattemässigt för henne? Och - finns det något som hindrar att jag säljer min del av lösöret för låt oss säga 50 000 kr?
Joel Dahlquist |Hej! Om du överlåter din del till ett pris som understiger taxeringsvärdet, klassas överlåtelsen rent skatterättsligt som "gåva" och inte som "köp". Därför slipper du skatt. För din syster blir skattekonsekvenserna enligt inkomstskattelagen 44 kap 21§ (som du kan läsa här: https://lagen.nu/1999:1229#K44P21S1) inträder då i ditt ställe i alla skattemässiga frågor. Detta innebär i praktiken att hon tar över alla skatteförpliktelser som du dittills haft med anledning av din del av fastigheten; exempelvis får din syster tillgodoräkna sig ditt anskaffningsvärde och eventuella förbättringsutgifter i sin framtida deklaration. Vad gäller lösöret är jag inte helt säker på vad din fråga avser. Jag kan inte se några hinder för att du säljer det. Det är något som styrs helt av inblandade parter, det vill säga du, din syster och en eventuell utomstående köpare och det är upp till er att avtala om vad du får sälja och till vilket pris. Detta påverkar inte den skattemässiga aspekten av överlåtandet av huset. Tack för din fråga, jag hoppas att jag kunnat hjälpa dig!