Skattekonsekvens vid gåva

2020-03-24 i Gåvoskatt
FRÅGA |Hej! Min fråga är följande: får min särbo som bor i Polen ge gåva i form av pengar utan någon skatt. Om ja vad som krävs för att det ska vara enligt lagen? Mvh
Axel Helgesson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Skattekonsekvenser vid gåva regleras i inkomstskattelagen (IL)Gåvoskatten försvann år 2005. Numera är därmed gåvor skattefria (8 kap. 2 § IL). För att en gåva ska vara skattefri krävs det dock att de civilrättsliga kraven för gåvor är uppfyllda.De civilrättsliga kraven är följande:1. Det måste föreligga en gåvoavsikt. Detta innebär att gåvogivaren måste vara medveten om att det inte utgår en motprestation, att de inte kommer få något för gåvan de ger.2. Frivillighet. Gåvogivaren måste frivilligt utge gåvan.3. Det måste handla om en förmögenhetsöverföring. Detta innebär i princip bara att gåvan måste ha ett ekonomiskt värde.Är dessa krav uppfyllda klassas överföringen civilrättsligt som en gåva och är därmed skattefri.Hoppas detta gav svar på din fråga.Med vänlig hälsning

Hur beskattas gåva av jordbruksenhet?

2020-02-25 i Gåvoskatt
FRÅGA |hur beskattas en jordsbruksenhet som gåva
Elise Sohlberg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga regleras framför allt i Inkomstskattelagen (IL) och eftersom det inte framgår om du är givare eller mottagare av gåvan kommer jag nedan redogöra för beskattning av både gåvogivare och gåvomottagare.Vad krävs för att det ska vara en gåva?En gåva kännetecknas av att en förmögenhetsöverföring sker frivilligt och att givaren med gåvoavsikt överför förmögenhet till gåvotagaren. Detta är de så kallade gåvorekvisiten. Om en överlåtelse sker mot ersättning, men ersättningen inte motsvarar den överlåtna tillgångens fulla värde, brukar man säga att det är fråga om ett blandat fång. Vid överlåtelser av fastigheter tillämpas dock den så kallade huvudsaklighetsprincipen som innebär att hela överlåtelsen behandlas som en gåva om det finns någon gåvodel (dvs överlåtelsen ska innefatta en frivillig förmögenhetsöverföring som görs med gåvoavsikt). Om fastighetens värde överstiger ersättningens värde är det alltså en gåva under förutsättning att resterande gåvorekvisit är uppfyllda. Om exempelvis fastigheten ges bort med villkor att gåvotagaren ska överta betalningsansvaret för fastighetens skulder utgör skuldövertagandet en ersättning. De övertagna skuldernas värde (plus eventuell annan ersättning) måste alltså understiga fastighetens värde för att det ska anses vara en gåva. Fastigheten ska i den här bedömningen värderas enligt beskattningsårets taxeringsvärde (RÅ 1981 1:29).Överlåtelsen kan också vara en så kallad remuneratorisk gåva, det vill säga en gåva som grundar sig på att gåvotagaren gjort en arbetsinsats för givaren som denne vill belöna. Under förutsättning att någon personlig relation, som kan motivera en gåvodisposition, inte finns brister gåvorekvisiten och gåvan ska inkomstbeskattas. Hur beskattas givaren av en gåva?Överlåtelse genom gåva är inte en avyttring enligt IL och medför därför inte kapitalvinstbeskattning av givaren. Istället inträder gåvotagaren i givarens skattemässiga situation vad gäller anskaffningsutgifter etc. enligt den så kallade kontinuitetsprincipen i 44 kap 21 § IL. Detta innebär att skatteskulden "skjuts" framåt i tiden till dess att fastigheten någon gång avyttras (säljs, byts eller dylikt).Gåvor är i princip inte avdragsgilla enligt 9 kap 2 § IL. Detta betyder att utgifter för gåvan inte får dras av från givarens skattepliktiga resultat och kommer därför inte påverka beskattningen av gåvogivaren.Hur beskattas mottagaren av en gåva?Gåvor är enligt 8 kap 2 § IL undantagna från inkomstbeskattning under förutsättning att det rör sig om en ren gåva. Brister det i någon av gåvorekvisiten utgör förvärvet inte en gåva och omfattas inte av undantaget i 8 kap 2 § IL. Kontinuitetsprincipen innebär dock att vid gåvotagarens eventuella avyttring av tillgången kommer kapitalvinsten att omfatta värdestegringen som uppstått under såväl givarens som gåvotagarens innehavstid. Exempelvis om gåvogivaren anskaffat fastigheten för 1 miljon, ger bort den, och gåvotagaren sedan säljer den för 5 miljoner kommer kapitalvinsten som gåvotagaren ska beskattas på vara 5 – 1 = 4 miljoner.Observera att det endast är förvärvet av egendom som är undantaget från inkomstbeskattning och att avkastning som egendomen kan komma att ge gåvotagaren efter förvärvet inkomstbeskattas hos gåvotagaren. Uttas stämpelskatt?Vid förvärv av fastighet genom köp eller byte uttas stämpelskatt enligt lag om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter. Även här tillämpas dock en huvudsaklighetsprincip men den skiljer sig från den ovan beskrivna. Vid stämpelbeskattningen anses gåva föreligga om ersättningar inte uppgår till 85% av taxeringsvärdet året före det år då lagfart beviljas (5§) Stämpelskatt uttas då inte. Sammanfattning:Huvudregeln är alltså att gåvor inte beskattas och inte är avdragsgilla så länge gåvorekvisiten är uppfyllda. Om ersättning eller skuldövertagning skett måste värdet av dessa understiga jordbruksenhetens taxeringsvärde för att överföringen ska anses vara en gåva. Gåvotagaren inträder i den tidigare ägarens skattemässiga situation enligt kontinuitetsprincipen. Vid en framtida överlåtelse kommer alltså gåvotagaren att inkomstbeskattas för den värdestegring som skett under både gåvogivarens och gåvotagarens innehav. Slutligen uttas inte stämpelskatt om eventuella ersättningar inte uppgår till 85% av jordbruksenhetens taxeringsvärde året före det år då lagfart beviljats. Hoppas du fick svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Skattefri ersättning för revyteater?

2020-01-31 i Gåvoskatt
FRÅGA |Hej. Om jag spelar revy och inte tar betalt av publiken utan ber omen gåva istället. Är det beskattningsbart?
Hanna Kanon |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Huvudregeln är att gåvor är skattefria (https://lagen.nu/1999:1229#K8P2S1). För skattefrihet krävs dock att vissa kriterier är uppfyllda. Det ska handla om en frivillig förmögenhetsöverföring där det finns så kallad "gåvoavsikt" (dvs. att man är medveten om sin handling och att man faktiskt ger en gåva). Med gåva avses inte s.k. remuneratoriska gåvor, dvs. gåvor som någon ger till den som utfört arbete eller någon annan prestation för hans räkning. Sådana gåvor inkomstbeskattas i regel. Troligtvis klassas din revy som någon slags motprestation och därför kan "gåvorna" i fråga inte uppfylla kriterierna och är därmed inte gåvor i skattelagens mening. Du kommer därför troligtvis bli skatteskyldig för inkomsterna.

När blir man skattskyldig när man flyttar tillbaka till Sverige?

2020-01-23 i Gåvoskatt
FRÅGA |1/ Om man varit bosatt i England och betalat skatt i England sista 10 åren /utskriven från Sverige men svensk medborgare/ och flyttar tillbaks till Sverige när börjar man då betala skatt i Sverige? 2/ Om man som ovan bor i England och vill ge en gåva bestående av aktier i depå i Sverige till person bosatt i Sverige hur betalar man då skatt? Tacksam för svar.
Rojan Arikan |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Eftersom du har två olika frågor, kommer jag att dela upp mitt svar i "fråga 1" respektive "fråga 2" för att svara på dina frågor så tydligt som möjligt.Dina frågor aktualiserar regler som återfinns i inkomstskattelagen (IL).Fråga 1Om avsikten med din flytt till Sverige är att du stadigvarande ska bo och vistas i landet kommer du enligt lagens mening att bli obegränsat skattskyldig i Sverige, då du kommer att vara bosatt i Sverige (3 kap. 3 § IL). Innebörden av att vara obegränsat skattskyldig är att du blir skattskyldig för alla dina inkomster både i Sverige och i utlandet (3 kap. 8 § IL). För att du ska anses vara obegränsat skattskyldig i Sverige krävs det att du uppfyller någon av de tre punkterna i 3 kap. 3 § IL – (1) att du är bosatt i Sverige, (2) att du stadigvarande vistas i Sverige, eller (3) att du har väsentlig anknytning till Sverige och att du tidigare har varit bosatt här. (Innebörden av att ha väsentlig anknytning till Sverige hittar du i 3 kap. 7 § IL). Eftersom du har tänkt att flytta tillbaka till Sverige kommer du troligen att bli obegränsat skattskyldig när du flyttar tillbaka hit (3 kap. 3 § första punkten IL).Gällande exakt när du ska anses vara obegränsat skattskyldig är svårt för mig att bedöma, men enligt Skatteverket ska de faktiska omständigheterna i varje enskilt fall beaktas vid bedömningen av när en person ska anses vara bosatt i Sverige eller inte. Bedömningen ska göras utifrån objektivt konstaterbara fakta som rör den skattskyldiges bosättningsförhållanden. En persons folkbokföring är därmed inte per automatik avgörande för att han eller hon ska anses som bosatt i Sverige. Skatteverket menar att om du stadigvarande har vistats i Sverige i mer än sex månader, ska du anses vara bosatt i Sverige (läs mer här).Fråga 2Gällande din fråga om gåvan bestående av aktier, ska mottagaren av gåvan inte beskattas då det inte finns någon gåvoskatt längre i Sverige (8 kap. 2 § IL). Alltså blir din gåva helt skattefri för gåvotagaren.Jag hoppas att du fick svar på dina frågor, och hör gärna av dig till oss igen om du har fler funderingar!Med vänlig hälsning,

Hur beskattas gåva av bil?

2020-03-12 i Gåvoskatt
FRÅGA |Hej!Min far äger en bil som han vill ge mig i gåva. Hur beskattas detta?
Hanna Árnadóttir |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Gåvoskatten är avskaffad i Sverige sedan den 1 januari 2005, vilket innebär att gåvor är skattefria. Detta finns reglerat i 8 kap 2 § Inkomstskattelagen (1999:1229). För att det ska vara fråga om en gåva krävs det att tre förutsättningar är uppfyllda: Det ska vara en förmögenhetsöverföring (enkelt uttryckt att givarens förmögenhet har minskat, mottagarens förmögenhet har ökat), som har skett frivilligt och givaren har en gåvoavsikt (att man ger något utan att få vederlag för detta). Är dessa ovan nämnda förutsättningar uppfyllda är det alltså fråga om en gåva, som man då inte behöver skatta för. Hoppas att du fick svar på din fråga! Med vänlig hälsning,

Måste man betala gåvoskatt i Sverige?

2020-02-08 i Gåvoskatt
FRÅGA |Hej måste man betala gåvoskatt om man bjuder sin syrra på en resa ca 40000 ? hälsar
Emma Johannesson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din frågaFör att svara på din fråga kommer jag hänvisa till inkomstskattelagen (IL). Jag kommer i mitt svar utgå ifrån svenska skatteregler. Om det gäller skattskyldighet i ett annat land är du välkommen att ställa en ny fråga. Gåvor är skattefriaI Sverige är gåvor skattefria (8 kap. 2 § IL). Vi har med andra ord ingen gåvoskatt. Detta innebär att man kan ge bort gåvor utan att mottagaren blir skattepliktig. För att en gåva ska räknas som en skattefri gåva krävs att den är helt och hållet benefik. Detta innebär att gåvan inte får vara en "betalning" för en utförd eller framtida arbetsinsats eller prestation. Så länge din gåva inte är någon form av "betalning" för en utförd prestation kan du alltså ge den till din syster utan att hon blir skattepliktig för den. Jag hoppas att detta var svar på din fråga! Mvh,

Kan jag ge bort ett hus utan att behöva skatta?

2020-01-28 i Gåvoskatt
FRÅGA |Hej!Jag och min syster äger ett hus tillsammans. Min syster har flyttat utomlands och vi skulle därför vilja skriva över hennes del av huset på min mamma då hon inte har någon taxerad inkomst i Sverige längre och det blir lättare med avgifter och lån. Det kan ju då göras som en gåva till min mamma, eller hur görs det enklast? Finns det risk att min syster, eller mamma, får någon negativ skatteeffekt? Med vänlig hälsning
David Naud Björklund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Skatterättsliga aspekternaI Sverige beskattas inte gåvor. En gåva är det om ersättningen inte överstiger fastighetens taxeringsvärde. Som jag förstår dig skulle din syster ge bort fastigheten utan ersättning. Då blir det inget problem. Som ersättning räknas dock också övertagande av lån. Jag vet inte vilket upplägg ni har i åtanke men är det aktuellt får inte lånet vara högre än fastighetens taxeringsvärde. Annars blir din syster skatteskyldig. Eftersom din syster flyttat utomlands kan det landet eventuellt ha ett skatteanspråk. Det är dock inte särskilt troligt eftersom fast egendom brukar hanteras av landet där egendomen är belägen. Har hon flyttat nyligen är det ännu mer otroligt. Jag kan dock inte med full säkerhet besvara din fråga då jag inte vet vart hon flyttat eller när. Jag tycker att det låter enklast att din syster ger huset som en gåva till din mamma. Var dock uppmärksamma på utifall några lån eller annan ersättning följer. Gåvorättsligt Jordabalken ställer upp några krav på hur fastigheter får överlåtas. De måste uppfyllas även vid gåva. Gåvobrevet behöver vara skriftligt samt underskrivet av gåvogivare (din syster) och gåvotagare (din mamma). Underskriften bör kompletteras med namnförtydligande, ort och datum. Det behöver också framgå vilken fastighet det rör sig om, att den överlåts av gåvogivaren till gåvotagaren och att det sker som gåva, dvs. utan ersättning (4 kap. 1 och 29 §§ jordabalken). Sammanfattningsvis bör ni vara uppmärksam så ingen ersättning utgår som överstiger taxeringsvärdet. Varken i form av pengar eller t.ex. övertagande av lån. Om så inte sker är gåvan skattefri. Var därefter uppmärksam på de formkrav som ställs på hur en fastighet överlåts.Hoppas du fick svar på din fråga, annars är du varmt välkommen med en ny!Vänligen,

Vad bör man tänka på när man ska ge en gåva, och finns det någon gräns för hur stor gåvan får vara?

2020-01-15 i Gåvoskatt
FRÅGA |Hejsan, Min mor försöker sälja hennes hus i Filippinerna. Hon har inte behovet att resa dit och ta hand om den längre sedan min styvfar avlidet pga cancer. Hon vill när hon väl har sålt huset skänka pengarna till hennes släktingar där i Filippinerna, det mesta vill hon skänka till mig som hennes enda son. En gåva så att säga. Hon undrar om det är möjligt att skänka en stor summa pengar?. Hon pratar om ca 500 000. Hon har så hon klarar sig enligt henne själv. Hon vill att jag ska ha en bättre ekonomi nu när jag precis köpt ett hus.Vad är det för skatteregler hon bör veta om hon vill ge bort så mycket pengar? Går det att skänka så mycket pengar? Vill tydliggöra att hon är bosatt i Sverige och är numera pensionerad efter många år som lokalvårdare och personlig assistent. Har ett hus i Filippinerna som hon inte vill ha längre. Pengar hon får för huset vill hon skänka till hennes släktingar där men det mesta vill hon skänka till mig.
Oscar Friedrich |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Regler om skattefria inkomster finns i 8 kap. inkomstskattelagen (IL).Är gåvor skattepliktiga eller skattefria?Vi hade tidigare gåvoskatt i Sverige, men den är sedan år 2005 avskaffad, och gåvor är numera skattefria. Enligt 8 kap. 2 § första stycket IL är gåvor skattefria, under förutsättning att de civilrättsliga gåvokriterierna är uppfyllda. De kriterier som måste vara uppfyllda för att en överföring ska ses som en gåva är att: 1. En förmögenhetsöverföring har skett, alltså att gåvoobjektet har ett faktiskt värde som flyttas från givaren till mottagaren, 2. det finns en gåvoavsikt, vilket innebär att givaren måste vara medveten om att hen faktiskt ger bort någonting. Mellan familjemedlemmar och närstående finns en presumtion, en förmodan om att gåvoavsikt finns, och 3. gåvan bygger på frivillighet. Om dessa tre kriterier är uppfyllda är alltså gåvan skattefri.Finns det någon gräns för hur mycket pengar man kan ge bort som gåva?Det finns ingen gräns för hur mycket pengar man kan ge bort som gåva, eftersom en gåvoförbindelse är ett civilrättsligt avtal i grund och botten, och vi har avtalsfrihet i Sverige. Under förutsättning att gåvokriterierna är uppfyllda följer inga beskattningskonsekvenser av en gåva. Något som är värt att nämna är att din mamma förmodligen kommer kapitalvinstbeskattas om det uppstår en kapitalvinst vid husförsäljningen, men detta har ingenting med gåvans giltighet att göra. Sammanfattning och rådGåvor är skattefria under förutsättning att gåvokriterierna är uppfyllda och det finns ingen gräns på hur många gåvor man kan ge, eller hur stor summa gåvan får vara. Var dock noga med att gåvokriterierna är uppfyllda. Ett råd är att upprätta ett gåvobrev för att underlätta bevisningen om att överföringen faktiskt är en gåva, eftersom det rör sig om en så pass stor summa pengar. Behöver ni hjälp med att upprätta ett gåvobrev kan ni boka tid hos en jurist på Lawline här.Hoppas du fick svar på din fråga, annars får du gärna återkomma till oss!Med vänliga hälsningar