Skatt på gåva från England?

2020-03-31 i Gåvoskatt
FRÅGA |En tant från Britterna gav mig en gåva på £ 9.000.000(9 miljoner pund), hur blir det med skatten, obs. Jag har beloppet i Santander Bank i London, vad skall göra med den lindrigast?
Rojan Arikan |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det finns inget särskilt du behöver tänka på skatterättsligt när det gäller din gåva, då det inte föreligger någon gåvoskatt i Sverige enligt 8 kap. 2 § inkomstskattelagen. Du behöver alltså inte betala någon skatt för din gåva.Jag förstår tyvärr inte vad du menar med vad du ska göra med gåvan "lindrigast", så den frågan kan jag tyvärr inte svara på. Återkom gärna med en ny fråga om du har fler funderingar som jag inte svarade på.Med vänlig hälsning,

Behöver man betala skatt på gåvor?

2020-03-24 i Gåvoskatt
FRÅGA |Hej,jag har bestämt mig för att ansöka om skillsmässa. Jag kommer att köpa min frus andel av vår lägenhet och jag förstår att hon kommer att behöva betala skatt på vinsten som uppstår. MEN, utöver det tänkte jag ge henne en viss summa pengar som en gåva eftersom jag befinner mig i en mycket starkare ekonomisk situation och jag vill ändå att hon har det bra. OBS att det finns ett äktenskapsforord där det står att allt är enskilt egendom, så en bodelning är inte aktuell. Min fråga är: om jag ger henne en summa pengar, som en gåva, i samband med äktenskapsskillnaden, behöver hon skatta för den? Tänker att gåvor är skattefria?! Mvh,
Dostan Sulaiman |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Precis som du skriver är gåvor skattefria, vilket framgår av 8 kap. 2 § inkomstskattelagen. I och med att gåvor är skattefria behöver din fru inte betala skatt med anledning av gåvan. Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!Med vänliga hälsningar,

Hur beskattas gåva av bil?

2020-03-12 i Gåvoskatt
FRÅGA |Hej!Min far äger en bil som han vill ge mig i gåva. Hur beskattas detta?
Hanna Árnadóttir |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Gåvoskatten är avskaffad i Sverige sedan den 1 januari 2005, vilket innebär att gåvor är skattefria. Detta finns reglerat i 8 kap 2 § Inkomstskattelagen (1999:1229). För att det ska vara fråga om en gåva krävs det att tre förutsättningar är uppfyllda: Det ska vara en förmögenhetsöverföring (enkelt uttryckt att givarens förmögenhet har minskat, mottagarens förmögenhet har ökat), som har skett frivilligt och givaren har en gåvoavsikt (att man ger något utan att få vederlag för detta). Är dessa ovan nämnda förutsättningar uppfyllda är det alltså fråga om en gåva, som man då inte behöver skatta för. Hoppas att du fick svar på din fråga! Med vänlig hälsning,

Måste man betala gåvoskatt i Sverige?

2020-02-08 i Gåvoskatt
FRÅGA |Hej måste man betala gåvoskatt om man bjuder sin syrra på en resa ca 40000 ? hälsar
Emma Johannesson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din frågaFör att svara på din fråga kommer jag hänvisa till inkomstskattelagen (IL). Jag kommer i mitt svar utgå ifrån svenska skatteregler. Om det gäller skattskyldighet i ett annat land är du välkommen att ställa en ny fråga. Gåvor är skattefriaI Sverige är gåvor skattefria (8 kap. 2 § IL). Vi har med andra ord ingen gåvoskatt. Detta innebär att man kan ge bort gåvor utan att mottagaren blir skattepliktig. För att en gåva ska räknas som en skattefri gåva krävs att den är helt och hållet benefik. Detta innebär att gåvan inte får vara en "betalning" för en utförd eller framtida arbetsinsats eller prestation. Så länge din gåva inte är någon form av "betalning" för en utförd prestation kan du alltså ge den till din syster utan att hon blir skattepliktig för den. Jag hoppas att detta var svar på din fråga! Mvh,

Undgå skatt genom att rubricera överlåtelse som gåva

2020-03-29 i Gåvoskatt
FRÅGA |Min syster och jag ska få överta våra föräldrars hus som en gåva. Våra föräldrar har flyttat till ett annat boende. Min syster vill överta huset och flytta dit. Huset är värderat till 2,5 miljoner. Tax värde 1.9 milj. Kan jag skänka fastigheten mot vederlag, dvs min syster betalar mig 1milj kr utan att vi behöver betala reavinstskatt? Kan mina föräldrar skriva i Gåvobrevet att min syster får huset men ska lösa ut mig? Ska beloppet stå i gåvobrevet?Mvh Annika
Axel Helgesson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din frågaSom jag tolkar din fråga så undrar du om man kan undgå skatt genom att rubricera överlåtelsen av fastigheten som en gåva, och att din syster för över pengar som också rubriceras som gåva.Skattekonsekvenser vid gåvor och fastighetsförsäljning regleras i inkomstskattelagen (IL).Skattekonsekvenser vid försäljning av fastighetVinst vid försäljning av fastighet ska tas upp i inkomstslaget kapital (42 kap. 1 § IL). Det som ska beskattas är kapitalvinsten, vilket förenklat kan sägas vara lika med vinsten vid försäljning minus omkostnadsbeloppet (44 kap. 13 § IL). Den effektiva skatten på detta blir 22 % (45 kap. 33 § och 65 kap. 7 § IL).Frågan är då om man kan undvika denna skatt genom att rubricera överlåtelsen som en gåva.Skattekonsekvenser av gåvaGåvoskatten togs bort 2005, numera är alltså gåvor skattefria (8 kap. 2 § IL). För att gåvan ska vara skattefri krävs det att de civilrättsliga kraven på gåva är uppfyllda. Kraven är följande:1.Gåvan måste ges frivilligt2.Gåvan måste innebära en förmögenhetsöverföring3.Det måste föreligga gåvoavsiktI detta fallet är det klart att överlåtelsen av fastigheten sker frivilligt, det är också klart att den utgör en förmögenhetsöverföring. Däremot är det tredje kravet problematiskt. För att det ska anses föreligga en gåvoavsikt krävs det att överföringen av fastigheten utgör en "benefik handling". En benefik handling innebär att man gör något utan att få någonting tillbaka, motsatsen till en benefik handling är en onerös handling.I detta fallet ger du din del av fastigheten endast om du får någonting för det, i ditt fall kontanta medel. Det utgör med andra ord inte en benefik handling och överföringen kan därmed inte heller ses som en gåva, även om man rubricerar den som det.SammanfattningEftersom de civilrättsliga kraven för gåva inte är uppfyllda, kommer överföringen av fastigheten i utbyte mot pengar ses som en försäljning/avyttring (44 kap. 3 § IL). Därmed kommer också kapitalvinsten att beskattas. Om ni väljer att skriva ett gåvobrev på det sätt som framgår av frågan blir bedömningen den samma.Hoppas detta gav svar på din fråga.Med vänlig hälsning

Skattekonsekvens vid gåva

2020-03-24 i Gåvoskatt
FRÅGA |Hej! Min fråga är följande: får min särbo som bor i Polen ge gåva i form av pengar utan någon skatt. Om ja vad som krävs för att det ska vara enligt lagen? Mvh
Axel Helgesson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Skattekonsekvenser vid gåva regleras i inkomstskattelagen (IL)Gåvoskatten försvann år 2005. Numera är därmed gåvor skattefria (8 kap. 2 § IL). För att en gåva ska vara skattefri krävs det dock att de civilrättsliga kraven för gåvor är uppfyllda.De civilrättsliga kraven är följande:1. Det måste föreligga en gåvoavsikt. Detta innebär att gåvogivaren måste vara medveten om att det inte utgår en motprestation, att de inte kommer få något för gåvan de ger.2. Frivillighet. Gåvogivaren måste frivilligt utge gåvan.3. Det måste handla om en förmögenhetsöverföring. Detta innebär i princip bara att gåvan måste ha ett ekonomiskt värde.Är dessa krav uppfyllda klassas överföringen civilrättsligt som en gåva och är därmed skattefri.Hoppas detta gav svar på din fråga.Med vänlig hälsning

Hur beskattas gåva av jordbruksenhet?

2020-02-25 i Gåvoskatt
FRÅGA |hur beskattas en jordsbruksenhet som gåva
Elise Sohlberg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga regleras framför allt i Inkomstskattelagen (IL) och eftersom det inte framgår om du är givare eller mottagare av gåvan kommer jag nedan redogöra för beskattning av både gåvogivare och gåvomottagare.Vad krävs för att det ska vara en gåva?En gåva kännetecknas av att en förmögenhetsöverföring sker frivilligt och att givaren med gåvoavsikt överför förmögenhet till gåvotagaren. Detta är de så kallade gåvorekvisiten. Om en överlåtelse sker mot ersättning, men ersättningen inte motsvarar den överlåtna tillgångens fulla värde, brukar man säga att det är fråga om ett blandat fång. Vid överlåtelser av fastigheter tillämpas dock den så kallade huvudsaklighetsprincipen som innebär att hela överlåtelsen behandlas som en gåva om det finns någon gåvodel (dvs överlåtelsen ska innefatta en frivillig förmögenhetsöverföring som görs med gåvoavsikt). Om fastighetens värde överstiger ersättningens värde är det alltså en gåva under förutsättning att resterande gåvorekvisit är uppfyllda. Om exempelvis fastigheten ges bort med villkor att gåvotagaren ska överta betalningsansvaret för fastighetens skulder utgör skuldövertagandet en ersättning. De övertagna skuldernas värde (plus eventuell annan ersättning) måste alltså understiga fastighetens värde för att det ska anses vara en gåva. Fastigheten ska i den här bedömningen värderas enligt beskattningsårets taxeringsvärde (RÅ 1981 1:29).Överlåtelsen kan också vara en så kallad remuneratorisk gåva, det vill säga en gåva som grundar sig på att gåvotagaren gjort en arbetsinsats för givaren som denne vill belöna. Under förutsättning att någon personlig relation, som kan motivera en gåvodisposition, inte finns brister gåvorekvisiten och gåvan ska inkomstbeskattas. Hur beskattas givaren av en gåva?Överlåtelse genom gåva är inte en avyttring enligt IL och medför därför inte kapitalvinstbeskattning av givaren. Istället inträder gåvotagaren i givarens skattemässiga situation vad gäller anskaffningsutgifter etc. enligt den så kallade kontinuitetsprincipen i 44 kap 21 § IL. Detta innebär att skatteskulden "skjuts" framåt i tiden till dess att fastigheten någon gång avyttras (säljs, byts eller dylikt).Gåvor är i princip inte avdragsgilla enligt 9 kap 2 § IL. Detta betyder att utgifter för gåvan inte får dras av från givarens skattepliktiga resultat och kommer därför inte påverka beskattningen av gåvogivaren.Hur beskattas mottagaren av en gåva?Gåvor är enligt 8 kap 2 § IL undantagna från inkomstbeskattning under förutsättning att det rör sig om en ren gåva. Brister det i någon av gåvorekvisiten utgör förvärvet inte en gåva och omfattas inte av undantaget i 8 kap 2 § IL. Kontinuitetsprincipen innebär dock att vid gåvotagarens eventuella avyttring av tillgången kommer kapitalvinsten att omfatta värdestegringen som uppstått under såväl givarens som gåvotagarens innehavstid. Exempelvis om gåvogivaren anskaffat fastigheten för 1 miljon, ger bort den, och gåvotagaren sedan säljer den för 5 miljoner kommer kapitalvinsten som gåvotagaren ska beskattas på vara 5 – 1 = 4 miljoner.Observera att det endast är förvärvet av egendom som är undantaget från inkomstbeskattning och att avkastning som egendomen kan komma att ge gåvotagaren efter förvärvet inkomstbeskattas hos gåvotagaren. Uttas stämpelskatt?Vid förvärv av fastighet genom köp eller byte uttas stämpelskatt enligt lag om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter. Även här tillämpas dock en huvudsaklighetsprincip men den skiljer sig från den ovan beskrivna. Vid stämpelbeskattningen anses gåva föreligga om ersättningar inte uppgår till 85% av taxeringsvärdet året före det år då lagfart beviljas (5§) Stämpelskatt uttas då inte. Sammanfattning:Huvudregeln är alltså att gåvor inte beskattas och inte är avdragsgilla så länge gåvorekvisiten är uppfyllda. Om ersättning eller skuldövertagning skett måste värdet av dessa understiga jordbruksenhetens taxeringsvärde för att överföringen ska anses vara en gåva. Gåvotagaren inträder i den tidigare ägarens skattemässiga situation enligt kontinuitetsprincipen. Vid en framtida överlåtelse kommer alltså gåvotagaren att inkomstbeskattas för den värdestegring som skett under både gåvogivarens och gåvotagarens innehav. Slutligen uttas inte stämpelskatt om eventuella ersättningar inte uppgår till 85% av jordbruksenhetens taxeringsvärde året före det år då lagfart beviljats. Hoppas du fick svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Skattefri ersättning för revyteater?

2020-01-31 i Gåvoskatt
FRÅGA |Hej. Om jag spelar revy och inte tar betalt av publiken utan ber omen gåva istället. Är det beskattningsbart?
Hanna Kanon |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Huvudregeln är att gåvor är skattefria (https://lagen.nu/1999:1229#K8P2S1). För skattefrihet krävs dock att vissa kriterier är uppfyllda. Det ska handla om en frivillig förmögenhetsöverföring där det finns så kallad "gåvoavsikt" (dvs. att man är medveten om sin handling och att man faktiskt ger en gåva). Med gåva avses inte s.k. remuneratoriska gåvor, dvs. gåvor som någon ger till den som utfört arbete eller någon annan prestation för hans räkning. Sådana gåvor inkomstbeskattas i regel. Troligtvis klassas din revy som någon slags motprestation och därför kan "gåvorna" i fråga inte uppfylla kriterierna och är därmed inte gåvor i skattelagens mening. Du kommer därför troligtvis bli skatteskyldig för inkomsterna.