Studieledighet och arbetstid vid uppsägning

2014-12-15 i Studieledighet
FRÅGA |Hej,Jag har sedan knappt ett år tjänsteledigt från min 100% tjänst och jobbar nu 40% för att kunna studera. Jag har nu blivit avskedad pga arbetsbrist och vill då gå upp till 100% under mina 3 månaders uppsägningstid vilket hade fungerat bra med studierna då vi har inläsning samt jag får tillgodoräkna mig en kurs. Nu kräver dock min arbetsgivare att jag måste ta studieuppehåll. Stämmer det att jag måste ta studieuppehåll för att få tillbaka min 100% tjänst?Mvh
Thommy Södergård Åkesson |Hej och tack för din fråga!Man skulle kunna säga att ett anställningsavtal under uppsägningstiden fungerar "som vanligt", och därmed gäller i princip vad som gällde innan uppsägningen vad gäller lön, anställningsvillkor och så vidare. Skillnaden är bara att avtalet upphör när tiden går ut. Du har alltså rätt att gå tillbaka till din 100%-iga tjänst om du skulle avsluta studierna, vilket förstås är vad din arbetsgivare syftar på(se framförallt 9-10 § § Lagen ombarbetstagares rätt till ledighet för utbildning, arbetstagares rätt till ledighet för utbildning). Tyvärr finns det ingen rätt att göra detta så länge studierna pågår, om det inte skulle stå något annat i ditt anställningsavtal eller eventuellt kollektivavtal. Om du dock är helt säker på att du klarar av att sköta tjänsten ändå är det förstås en bra idé att fortsätta försöka komma överens med chefen. Kanske kan det vara möjligt att åtminstone gå upp en bit över 40 %. Om det är omöjligt att komma överens är det tyvärr inte mycket du kan göra, men om det finns ett kollektivavtal kan det alltid vara en bra idé att höra av dig till facket och se om kollektivavtalet innehåller några bestämmelser som kan hjälpa dig.Lycka till, och hoppas att du fick viss hjälp av svaret!Hälsningar,

Ledighet för studier

2014-11-10 i Studieledighet
FRÅGA |Hej! Jag är fast anställd på heltid på ett företag men är tjänstledig fram till sommaren 2015 för studier. Kan min arbetsgivare neka mig att jobba 100% till sommaren, då jag har avslutat min utbildning?
|Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Reglerna för tjänstledighet för studier hittar du i Lag (1974:981) om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning som du hittarhär. Om du var, när du ansökte om studieledighet anställd till 100% så har du rätt att återgå till samma eller likvärdig anställning när du avslutar din tjänstledighet enligt 9§. Om du inte har uppgett i din ledighetsansökan när du skall återgå i arbete blir 10§ aktuell, den slår fast att en arbetstagare som vill avbryta sin ledighet har rätt att återgå i arbete. Du måste dock om meddela arbetsgivaren senast 2 veckor innan du vill återgå i arbete, eller 1 månad innan om din ledighet har varat i minst ett år.Vänligen,

Fråga om tjänstledighet för studier samt lagen om anställningsskydd

2014-09-25 i Studieledighet
FRÅGA |Hej, jag är tjänstledig för studier just nu, och har varit det i snart två år. Har jag rätt att få den förlängt ett år till, tills jag är klar med min utbildning?  (Total tid blir då tre år)Den som vikarierar för mig under min tjänstledighet har snart vikarierat i två år och har då enligt lag rätt till fast anställning. Kan man göra en skriftlig överenskommelse med vikarien om att avstå från en fast tjänst tills min tjänstledighet är slut?  Eller står lagen över det även om det finns en skriftlig överenskommelse mellan båda parter att det är ok?Tack på förhand. Mvh
|Hej, och tack för din fråga!Då du i din ursprungsfråga uttryckte önskemål om att frågan inte skulle publiceras på internet så har jag formulerat om och ändrat din fråga till att bli mer allmängiltig och passa för publicering utan att någon ska känna igen dig i frågeställningen. Vill du ha ett mer detaljerat svar utefter din ursprungsfråga kan du istället ringa Lawline.Lagen om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning innehåller ingen begränsning av ledighetens längd, utan du har enligt 1 § rätt till "behövlig ledighet". Det finns således inga tidsmässiga hinder för att du ska få vara tjänstledig tills du har avslutat dina studier, i ditt fall en total tid om 3 år. Vad gäller din andra fråga så i lagen om anställningsskydd (LAS) 5 § andra stycket står precis som du nämner, att om en arbetstagare under en femårsperiod varit anställd i endera allmän visstidsanställning eller som vikarie i mer än två år så övergår anställningen i en tillsvidareanställning. Tillsvidareanställning är det som man brukar kalla fast tjänst. I kollektivavtalen kan finnas andra bestämmelser som reglerar rätten till tillsvidareanställning.Du undrar om det är giltigt att med vikarien avtala bort rätten enligt LAS 5 §, eller om "lagen står över" ett underskrivet avtal? I LAS 2 § andra stycket står att "Ett avtal är ogiltigt i den mån det upphäver eller inskränker arbetstagarnas rättigheter enligt denna lag", så det är alltså inte möjligt att giltigt avtala bort rätten till tillsvidareanställning enligt 5 §.Enligt LAS 9 § är du när du återgår i arbete efter studieledighet "tillförsäkrad samma eller likvärdig ställning i fråga om arbetsförhållanden och anställningsvillkor" som om du inte varit tjänstledig. Och enligt LAS 10 § har du rätt att återgå i arbete om du avbryter din utbildning. Har du varit ledigare kortare tid än ett år är arbetsgivaren skyldig att efter max två veckor från det att du talat om att du vill återgå i arbete låta dig göra det. Har du varit ledig i mer än ett år gäller istället en månad. Så jag kan inte se att det finns någon anledning för dig att ens fundera på att avtala med vikarien eller liknande, du behåller din tjänst även under din studieledighet och har rätt att återgå i arbete på samma eller likvärdig tjänst även om den som vikarierar för dig har fått en tillsvidareanställning. Så njut av studietiden du! Hoppas att du åtminstone fick ett övergripande svar på dina frågor, och vill du ha mer juridisk rådgivning men inte att din fråga ska publiceras på internet kan du kostnadsfritt ringa till Lawline istället, på telefonnummer 08-533 300 04. Telefonrådgivningen är öppen måndag - onsdag kl. 10 - 16.Vänligen,

Arbetsgivarens rätt att skjuta upp studieledighet

2014-08-12 i Studieledighet
FRÅGA |Hej! Jag undrar hur lång tid en arbetsgivare har på sig att svara på en ansökan om tjänstledighet för studier? Jag undrar också om det måste finnas speciella själ till att skjuta upp tjänstledigheten i sex månader? Om det måste finnas skäl, ska dem bevisas på något sätt? Tack på förhand
Cornelia Göransson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Rätten till studieledighet regleras i lag 1974:981, den hittar du https://lagen.nu/1974:981.Lagen ger arbetstagaren rätt till behövlig tjänstledighet för att studera, dock krävs det att man varit anställd de senaste sex månaderna eller sammanlagt 12 månader under de senaste 2 åren(1,3 §).Arbetsgivaren har inget skyldighet att godkänna ansökan direkt utan kan skjuta upp ledigheten till en senare tidpunkt. Arbetsgivaren ska då genast meddela dig om uppskovet och även skälen till detta(4 §). Arbetsgivaren har fått denna rätt eftersom lagstiftaren velat balansera arbetstagarens rätt till ledighet så att arbetsgivaren själv ska kunna planera sin verksamhet så långt som möjligt.Arbetsgivaren måste underrätta arbetstagarorganisationen om uppskovet, förutsatt att han är eller brukar vara bunden av ett kollektivavtal som gäller för den kategori av arbetstagare som du tillhör(5 §). Om han vill skjuta på ledigheten mer än sex månader krävs det att han får samtycke från den berörda fackföreningen, får han inte samtycket så faller rätten till uppskov.Arbetsgivaren kan inte skjuta upp ledigheten hur länge som helst utan du har alltid rätt att få saken prövad i domstol om du inte fått ledigt inom två år från det att du ansökte(6 §). Ta gärna kontakt med din arbetsgivare så tidigt som möjligt så att ni kan planera ledigheten gemensamt. Jag rekommenderar också att du tar kontakt med ditt fackförbund om du är medlem. Om du har deras stöd och begär ledigt minst sex månader i förväg så kommer ett uppskov inte aktualiseras.Lycka till med studierna!Mvh

Ansökan om studieledighet

2014-12-14 i Studieledighet
FRÅGA |hej! jag är just nu tjänstledig för studier till slutet av december. hur lång tid i förväg måste jag ansöka om förlängd eller ny tjänstledighet för studier till våren för att få tjänstledigheten till våren?
|Hej,Tack för att du vänder dig till oss med din fråga!Rätten till studieledighet regleras i lagen (1974:981) om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning (studieledighetslagen).Det finns ingen bestämd tid för när ansökan ska göras för studieledighet. Det rekommenderas dock att ansökan skickas in i god tid innan studierna börjar eftersom arbetsgivaren har rätt att skjuta upp den begärda studieledigheten. Om arbetsgivaren väljer att skjuta upp den begärda studieledigheten ska arbetstagaren meddelas om detta och anledningen till beslutet, enligt 4 § studieledighetslagen. Anledningen till arbetsgivarens rätt att skjuta upp studieledigheten är att arbetsgivaren ska kunna fylla din plats och planera sin verksamhet. Se 4 § studieledighetslagen, https://lagen.nu/1974:981#P4Om du är medlem i en fackförening krävs det samtycke från fackföreningen för att skjuta upp studieledigheten mer än sex månader, enligt 5 § studieledighetslagen. Har inte ledigheten påbörjats inom två år efter ansökan har arbetstagaren rätt till att få en domstolsprövning, enligt 6 § studieledighetslagen. Se 5, 6 §§ studieledighetslagen, https://lagen.nu/1974:981#P5 och https://lagen.nu/1974:981#P6Hoppas detta har varit till hjälp!Med vänliga hälsningar,

Sammanhängande ledighet för utbildning under hela studietiden

2014-09-26 i Studieledighet
FRÅGA |Hej, jag är tjänstledig för studier. Har jag rätt till en sammanhängande ledighet under hela min studietid? Eller har min arbetsgivare rätt att neka mig tjänstledigt en termin så jag måste gå tillbaka till jobbet och jobba en termin för att sedan fortsätta mina studier? Mvh
|Hej, och tack för din fråga!Tjänstledighet för studier regleras i Lagen om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning. Enligt 1 § har du rätt till "behövlig ledighet". För att ha rätt till tjänstledighet för utbildning måste du enligt 3 §  ha varit anställd hos arbetsgivaren de senaste 6 månaderna eller sammanlagt 12 månader under de senaste två åren. För rätt till ledighet för facklig utbildning finns inget krav på viss anställningstid. Enligt 4 § så har arbetsgivaren rätt att skjuta upp tjänstledigheten, men är arbetsgivaren fackligt ansluten måste enligt 5 § fackförbundet som har avtalat om kollektivavtal informeras om det handlar om längre tid än 6 månader som ledigheten skjuts upp. I ditt fall har du fått tjänstledighet för studier beviljat. Om du har ansökt om tjänstledighet för enbart en termin, och sedan tänker söka tjänstledigt för ytterligare en termin har arbetsgivaren möjlighet att skjuta upp den ledigheten. Om du däremot har sökt och fått beviljat tjänstledigt för flera på varandra följande terminer så har arbetsgivaren ingen möjlighet att avbryta din studieledighet och tvinga dig att återgå i arbete. Du har alltså under förutsättning att du ansökt om det och beviljats det rätt till sammanhängande ledighet hela studietiden. Så svaret på din fråga beror på hur du sökt och fått beviljat tjänstledighet? När den beviljade tjänstledighetsperioden är slut kan arbetsgivaren använda sin möjlighet att skjuta upp starten av ytterligare en ansökt period. Det är därför viktig att fundera på hur man formulerar sin ansökan. Om man vill kunna arbeta under t ex sommarlovet men utan att riskera att få studieledigheten för nästa termin uppskjuten är det viktigt att man formulerar sin ansökan så att den avser flera på varandra följande terminer och att man anger att man vill återinträda i arbete under sommarlovet. Då kan ledigheten skjutas upp innan den börjar, men sedan kan arbetsgivaren inte skjuta upp en redan godkänd termin. Om man inte avser att arbeta under loven kan tjänstledigheten för studier sökas för helår, och du kan ansöka om tjänstledighet för flera på varandra följande år. 

Rätt till ledighet för studier efter föräldraledighet

2014-08-27 i Studieledighet
FRÅGA |Hej, Jag har fast anställning på 80% sedan 8 månader tillbaka. Nu år jag gravid och planerar att påbörja studier under mammaledigheten. Efter mammaledigheten tänkte jag återgå till arbetet under en period, eventuellt 6 månader. Kan jag ansöka om tjänstledighet under samma premisser som någon annan? Om jag ansöker om tjänstledighet för studier direkt när jag kommer tillbaka för att kunna börja studera 6 månader efter, blir det beviljat då? Eller kan en motivation till att inte bevilja mig tjänstledigt vara att jag varit borta under mammaledighet?
Tom Sundin |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Enligt lagen om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning har du rätt till tjänstledighet för studier om du har varit anställd hos samma arbetsgivare de senaste sex månaderna eller sammanlagt minst tolv månader under de senaste två åren. Du kan ansöka om tjänstledighet för studier på samma premisser som andra. Enligt 16§ föräldraledighetslagen (FLL) får din arbetsgivare inte missgynna dig av skäl som har samband med föräldraledighet. Skulle din arbetsgivare inte bevilja dig tjänstledighet på grund av att du har varit föräldraledig innebär detta en överträdelse av FLL vilket kan föranleda skadeståndsskyldighet, detta enligt 22§ FLL. Lagen om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning hittar du här och föräldraledighetslagen hittar du här.Vänligen,

Rätt till studieledighet vid utlandsstudier

2014-08-01 i Studieledighet
FRÅGA |Kan jag ansöka om att få studieledighet från jobbet om jag vill studera utomlands, specifikt utanför EU, till exempel Filippinerna eller måste studierna utföras i Sverige?
Cornelia Göransson |Hej och tack för din fråga!Bestämmelser om rätt till studieledighet för arbetstagare finns i lag 1974:981, den hittar du https://lagen.nu/1974:981.Lagen uppställer inget krav på att studierna måste bedrivas i Sverige utan det enda som krävs är att den begärda ledigheten inte är längre än vad som kan anses vara behövligt och att det inte är fråga om självstudier(1 §).För att du ska ha rätt till ledigheten så måste du dock först uppfylla kvalifikationstiden, det som krävs är att du har varit anställd hos din arbetsgivare antingen de senaste sex månaderna eller sammanlagt tolv månader de senaste två åren (3§).Arbetsgivaren har möjlighet att skjuta upp din ledighet så det är bra om du ansöker i god tid(5-7 §).Lycka till!Med vänlig hälsning