TJänstledighet p.g.a. studier

2012-10-09 i Studieledighet
FRÅGA |Skyldighet att gå tillbaka till arbetet vid avbrutna studier? Hej, jag är tjänstledig för studier och då studierna går dåligt funderar jag på att avbryta. Har jag skyldighet att direkt meddela min arbetsgivare och gå tillbaka till arbetet? Eller kan jag "utnyttja" den resterande tjänstledigheten och göra något annat och sedan gå tillbaka till arbetet när tjänstledigheten går ut?
Erik Lindgren |Hej och tack för din fråga! Det förekommer inte någon allmän rätt till tjänstledighet i Sverige. I vissa lagstadgade fall ges dock arbetstagare rätt att ta ut tjänstledighet. Så är fallet då en arbetstagare vill vara tjänstledig för att studera. Tjänstledighet p.g.a. studier regleras i lag (1974::981) om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning (se https://lagen.nu/1974:981). Av nämnda nämnda lag framgår inte uttryckligen att en arbetstagare måste studera under tjänstledigheten. En inte alltför avancerad tolkning av lagen och dess syfte leder dock till uppfattningen att det måste vara uppenbart att en arbetstagare som beviljats tjänstledighet för att studera inte kan fortsätta att vara tjänstledig av samma anledning om han/hon inte längre studerar. Min slutsats blir därför att du inte har rätt att vara tjänstledig p.g.a. studier om dessa inte längre bedrivs i den omfattning som du och din arbetsgivare kommit överens om. Vill du fortfarande vara ledig får du istället söka ledigt på sedvanligt sätt. Att notera är också att det är du i egenskap av arbetstagare som enligt 10 § ovan nämnda lag måste meddela din arbetsgivare att du avbrutit studierna och vill återgå i anställning. Efter att du meddelat detta har arbetsgivaren möjlighet att skjuta upp din återkomst med två veckor om tjänstledigheten varit i mindre än ett år, eller med en månad om ledigheten varat i minst ett år. Vill arbetsgivaren skjuta upp återtillträdet måste han dock meddela dig detta omedelbart efter att du medelat honom om att du vill återgå i tjänst. Vänligen

Studieledighet

2012-08-22 i Studieledighet
FRÅGA |Hej! Jag har två frågor om studieledighetslagen: 1. Det står bara "anställd" i lagen, gäller då även provanställning som i mitt fall varat 6 månader eller måste jag ha varit fast anställd i ytterligare 6 månader? 2. Hur fungerar det med hur pass i förväg man ska/bör meddela att man skall ta ut studieledighet? Hur fungerar det och hur pass kan min arbetsgivare tjura och "hålla kvar" mig?
Samira Kousha |Hej! Tack för din fråga. När det gäller din första fråga stadgar 3 § i lagen om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning (studieledighetslagen) att ledighet ges till den som har varit anställd hos arbetsgivaren de senaste sex månaderna eller sammanlagt minst tolv månader under de senaste två åren. Enligt förarbetena till lagen har anställningens art eller omfattning ingen betydelse för anställningstiden. Som exempel ges att deltidsarbete ska likställas med heltidsarbete. När det gäller din andra fråga så finns det ingen bestämmelse som exakt anger hur lång tid i förväg studieledigheten ska meddelas. Arbetsgivaren kan enligt 4 § studieledighetslagen skjuta upp ledigheten till en senare tid. Om den anställde inte har fått påbörja ledigheten inom två år från det att framställningen om ledighet gjordes så får den anställde begära domstolsprövning enligt 6 § studieledighetslagen. Sammanfattningsvis så har den som har varit anställd hos en arbetsgivare i sex månader eller i sammanlagt tolv månader under de senaste två åren rätt till studieledighet. Det finns ingen lagregel som stadgar när den anställde ska meddela studieledigheten. Men eftersom arbetsgivaren kan skjuta upp ledigheten så är det bra om ansökan om studieledighet görs så snart som möjligt. Med vänliga hälsningar, Samira Kousha

Rätt till tjänstledighet för utbildning

2012-02-14 i Studieledighet
FRÅGA |Fråga angående tjänstledighet: Hej, jag har i flera år varit fast anställd på mitt jobb som hotellreceptionist. Nu har jag bestämt mig för att studera vidare och begärt tjänstledighet. Efter en hel del tvekan godkände min arbetsplats min ansökan delvis. Jag har sökt från juli månad för att innan den tvååriga managemnetutbildning jag ska läsa, åka till Irland och läsa en språkkurs på 6 veckor. Språkkursen avvisade dom utan motivering. Har jag någon rätt till att få tjänstledighet för detta? Tack på förhand.
Amanda Harrysson |Hej Sebastian! Tack för din fråga. Enligt studieledighetslagen (lag (1974:981) om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning) 1 § har arbetstagare som vill undergå utbildning rätt till behövlig ledighet för detta. Med "utbildning" avses i princip all form av utbildning, dock inte rena självstudier. Både managementutbildningen och språkkursen ger alltså rätt till ledighet. Enligt studieledighetslagen 4 § har arbetsgivaren rätt att skjuta upp ledigheten. Arbetsgivaren måste underrätta dig om detta. Om arbetsgivaren är bunden av ett kollektivavtal beträffande den kategori arbetstagare som du tillhör, ska även fackförbundet underrättas. Vill arbetsgivaren skjuta upp ledigheten i mer än 6 månader, krävs fackförbundets godkännande enligt 5 §. Om du inte fått ta ut din ledighet inom två år från datumet för din begärda ledighet, har du rätt att få frågan om förläggningen av ledigheten prövad i domstol, se 6 §. Avvikelser från 4 och 5 §§ kan göras med stöd av kollektivavtal enligt studieledighetslagen 2 §. Därför är det viktigt att kontrollera vad som står i kollektivavtalet för att veta säkert vad som gäller. Sammanfattningsvis har du alltså rätt till ledighet för de utbildningar du har angett att du vill läsa, men eftersom arbetsgivaren har rätt att skjuta upp ledigheten är det inte säkert att du får vara ledig de veckor som utbildningarna ges. Om du är medlem i ett fackförbund kan du ta kontakt med dem för att få hjälp i frågan. Lycka till! Studieledighetslagen hittar du här: https://lagen.nu/1974:981 Vänliga hälsningar Amanda Harrysson

Studieledighet

2011-08-24 i Studieledighet
FRÅGA |Hej! Jag har en fråga kring tjänstledighet och studier. Jag kan på er sida och på andra ställen läsa att man har rätt att ta tjänstledigt för att studera. Och att det man studerar ej behöver ha anknytning till det man arbetar med. Min fråga är: Om jag vill studera 50% och arbeta 50%, har jag rätt att göra detta enligt lag? (Eller t ex 60%/40%) Tack på förhand. M v h Benny
|Hej, Tack för din fråga. Enligt studieledighetslagen har den anställde rätt till den ledighet som denne behöver för att fullfölja sina studier. Han kan även begränsa sin studieledighet till terminstid. Detta innebär att han kan kräva att få arbeta under ferier och lov. Om den anställde ska studera på halvtid har han rätt att vara ledig på halvtid och arbeta resten. Observera att lagen talar om den tid som du *behöver* för att fullfölja dina studier. Därmed kan du studera 50% och arbeta 50%. Har du några fler frågor eller om det är något annat som du undrar över är du välkommen att ställa en ny fråga. MVH Sebastian

Rätt till tjänstledighet

2012-08-24 i Studieledighet
FRÅGA |Hej! Jag är provanställd i 6 mån och sen direkt tillsvidare anställd. Jag blev anställd 2 maj. Och tänker säga upp mig, för att jag antar att jag inte har något val då jag vill plugga min masters 2 år, och önska att jag kunde få tjänsteledigt och jobba nästa sommar och sen plugga igen sista året. Finns det någon laglig rätt vid provanställning? Jag jobbar för staten och det gynnande med högre utbildning. Om inte jag har någon laglig rätt, kan det finnas chans för min arbetsgivare ändå att ge mig tjänsteledigt? Tacksam för hjälp och svar!
Samira Kousha |Hej! Tack för din fråga. Enligt 1 § i lagen om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning (studieledighetslagen) stadgas det att en arbetstagare som vill undergå utbildning har rätt till behövlig ledighet från sin anställning. För att ha rätt till ledighet måste en arbetstagare ha varit anställd hos arbetsgivaren de senaste sex månaderna eller sammanlagt minst tolv månader under de senaste två åren enligt 3 § studieledighetslagen. I ditt fall har din provanställning inte pågått i sex månader än. Även fast en arbetstagare har rätt till tjänstledighet så har arbetsgivaren rätt att enligt 4 § studieledighetslagen skjuta upp ledigheten till en senare tid än vad arbetstagaren har begärt i maximalt två år. Om kollektivavtal finns måste samtycke finnas från den berörda lokala arbetstagarorganisationen om arbetsgivaren vill skjuta upp ledigheten i mer än sex månader, vilket framgår av 5 § studieledighetslagen. Med vänliga hälsningar, Samira Kousha

Tjänstledighet för studier

2012-05-02 i Studieledighet
FRÅGA |Jag har en kollega som inte jobbat sen 2005 eller 2006. De första åren var hon mammaledig, och varje gång hon skulle återvända, blev hon gravid igen, och utökade därmed sin mammaledighet. I augusti 2010 skulle hon äntligen återvända, men en vecka innan terminstart (arbetsplatsen är en gymnasieskola) hörde hon av sig och sa att hon dels inte hade lyckats få tag på barnpassning, och dels ville hon avsluta sina studier (hon är långt ifrån färdig lärare). Dåvarande rektor var lite flat där, i min åsikt, och gav henne tjänstledighet utan lön för studier. Ett år senare väntade vi på att hon skulle höra av sig, och när hon inte lämnade in tjänstledighetsansökan och inte dök upp vid terminstart, avskedades hon. Tyvärr överklagade hon och fick rätt eftersom det hela inte gick rätt till, och är nu anställd igen. Hon har dock inte hört av sig och talat om om hon studerar eller inte. Min fråga är: hur länge kan man söka tjänstledighet för studier? Måste man tala om för arbetsgivaren att man är tjänstledig för studier och lämna in studieunderlag? Tack på förhand.
|Hej och tack för din fråga! Enligt lag (1974:981) om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning har man rätt till tjänstledighet för studier om man varit anställd hos samma arbetsgivare i minst sex månader. Tjänstledigheten får fortgå tills studierna är avslutade, oavsett hur lång tid det tar att avsluta dem. Så till din andra fråga. Ifall din kollega begärt tjänstledigt för studier och ännu inte meddelat att hon slutfört dem borde tjänstledigheten kvarstå. Har hon däremot någon gång sagt att studierna ska vara avslutade efter ett år och så är fallet, så kan hon inte beviljas ledighet i enlighet med lagen. Det finns vidare inget som stadgar att man måste lämna in studieunderlag. Lag (1974:981) om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning hittar du här: http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19740981.htm Hoppas du fick svar på din fråga. Med vänliga hälsningar, Lovisa Falkman.

Ledighet för studier utomlands

2011-11-22 i Studieledighet
FRÅGA |Hej! Jag arbetar som hotellreceptionist och vill nu be om tjänstledigt för språkstudier utomlands. De kommer vara på ca 20 tim/vecka i ca 6 mån. Har jag rätt till tjänstledigt pga studier utomlands el kan de neka mig detta? Finns det ngt annat jag bör känna till om mina rättigheter/skyldigheter? Tack!
Victor Björklund |Hej Jennie! Studieledighetslagen ( https://lagen.nu/1974:1465 ) ger ganska långtgående rättigheter att få tjänstledigt för studier. Det har inte uppställts någon begränsning kring utbildningen art, annat än att de måste vara planmässiga. Att läsa språkutomlands i 6 månader vid en språkskola torde därför vara tillåtet. Efter att du gjort en ansökan så har arbetsgivaren rätt att skjuta upp ledigheten under ett första skede (normalt 6 månader). Därefter övergår övergår bestämmanderätten under ett andra skede på den kollektivavtalsbärande fackföreningen. Först därefter har du, om ledighet inte beviljats, möjlighet att hänskjuta frågan till domstolsprövning. Notera även att arbetsgivaren inte har någon skyldighet att utge lön under studietiden. Med vänliga hälsningar,

Rätt till ledighet för studier på komvux

2011-03-23 i Studieledighet
FRÅGA |Hej! Jag har en fråga angående studieledighet. Jag har en fast anställning på ca 65% och just nu går jag hemma med en liten (till nov) Jag vill söka studieledigt för att få läsa upp mina betyg på komvux. Jag har inget slutbetyg så jag är inte högskolbehörig. FÅR jag söka studieledigt från min tjänst för att läsa upp mina betyg? Jag är inte medlem i facket. Jag stämplar inte heller. Jag har jobbat på min arbetsplats sen 06. Studievägledaren tippade på att det skule ta allt mellan 2-3år på heltidsstudier att få upp fullgott betyg då jag inte längre har några alls (samlat betygsdokument som är över 8 år) Vore oehört tacksam för svar.
Jimmy Mikaelsson |Hej! Regler om rätt till ledighet för studier hittar du i lagen (1974:981) om arbetstagares rätt till ledighet för studier (Studieledighetslagen) (http://lagen.nu/1974:981. ) Av 1 § följer att i princip all utbildning omfattas av lagen, även studier på komvux. För att du skall ha rätt till ledighet för studier, krävs att du har varit anställd hos din arbetsgivare de senaste sex månaderna eller sammanlagt minst tolv månader under de senaste två åren, se 3 §. Eftersom att du uppfyller dessa krav kan inte din arbetsgivare neka dig ledighet för studier. Det arbetsgivaren dock kan göra är att skjuta upp din ledighet, se 4 §. Har du inte fått påbörja din ledighet inom två år från det att du ansökte om ledigheten, kan du dock begära domstolsprövning av frågan om ledighet, se 6 §. Normalt kan alltså inte arbetsgivaren skjuta upp ledigheten längre än två år. Är din arbetsplats styrd av ett kollektivavtal måste dock arbetsgivaren ha fackets godkännande för att kunna skjuta upp ledigheten längre än sex månader, se 5 §. Av förarbetena till lagen framgår att det inte spelar någon roll att du inte är medlem i fackförbundet. Är arbetsgivaren kollektivavtalsbunden, krävs fackets godkännande för att skjuta upp en anställds studieledighet längre än sex månader, även om den anställde inte är medlem i facket. Med vänliga hälsningar