Kan man begära studieledighet för specifika tider och dagar?

2021-01-24 i Studieledighet
FRÅGA |Hej! Jag är studieledig från min tjänst men behöver endast vara ledig måndag och onsdag förmiddag varje vecka och skulle kunna jobba alla andra tider. Kan jag söka studieledigt för dessa dagar/tider? Min arbetsgivare säger att det inte är möjligt.
Alexandra Madsen |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Omständigheterna i din fråga är oklara, men jag gör en helhetsgenomgång av den frågan jag uppfattar att du vill ha svar på, nämligen möjligheten till studieledighet på deltid för bestämda tider. Frågan regleras i lagen om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning (studieledighetslagen). Rätt till behövlig ledighetDu som arbetstagare i allmän eller enskild tjänst har rätt till behövlig ledighet från din anställning för att genomföra en utbildning, (1 § studieledighetslagen). KvalifikationsreglerFör att studierna ska omfattas av lagen måste utbildningen vara planmässig och innehålla vissa inslag av undervisning. Rena självstudier ger alltså inte rätt till ledighet. Du som anställd bestämmer själv uppläggningen på studierna. Vid deltidsstudier väljer man själv mellan vilka tider på dagen man behöver vara ledig, (Studieledighetslagen - med kommentarer av LO, sid 9).Du får rätt till ledighet enligt lagen om du vid ledighetens början har varit anställd hos arbetsgivaren de senaste sex månaderna eller sammanlagt minst tolv månader under de senaste två åren, (3 § studieledighetslagen). Observera arbetsplatsens kollektivavtal Avtal som innebär att arbetstagares rättigheter enligt lagen inte kan tillgodoses är ogiltigt i den delen. Dock får avvikelser göras i kollektivavtal som godkänts av en central arbetstagarorganisation, (2 § studieledighetslagen). Det som får avtalas om är kvalifikationstid för rätt till utbildning, underrättelse till facket om uppskov och rätten till överläggning, fackets bestämmanderätt om längre uppskov, turordning mellan flera anställda och regler vid återgång till arbetet. Arbetsgivaren får skjuta upp ledighetenDin arbetsgivare kan inte neka dig att vara ledig om du uppfyller kvalifikationsreglerna, däremot får arbetsgivaren skjuta upp ledigheten, (4 § studieledighetslagen). Fackets godkännande behövs när arbetsgivaren vill skjuta på ledigheten mer än sex månader från din ansökan avseende annan utbildning än facklig. En arbetsgivare som inte är eller brukar vara avtalsbunden med facket behöver dock inte inhämta något godkännande från facket. Har du inte fått börja din ledighet inom två år efter din ansökan kan du dock begära domstolsprövning, (6 § studieledighetslagen). Även om arbetsgivaren skjuter på ledigheten är det fortfarande du som arbetstagare som bestämmer när du behöver ta ut ledigheten.LedighetsansökanDet som ska finnas med i en ansökan om studieledighet är vilken utbildning det gäller, vem som anordnar utbildningen, om man vill vara ledig på heltid eller deltid, när ledigheten ska börja och i de fall utbildningen är tidsbestämd, när den beräknas vara slutförd, (Studieledighetslagen - med kommentarer av LO, sid 15). Vad jag uppfattar det som i din fråga har du redan beviljats tjänstledigt, och du vill nu begära specifika tider som du är ledig på. Lagen reglerar inte de situationer där arbetstagaren redan har beviljats tjänstledighet för studier, och därefter vill ändra tjänstledighetens omfattning. Din begäran om ändrad tjänstledighet kan därmed ses som en ny ansökan, om du inte i första ansökan har uppgett i vilken omfattning du behöver vara ledig. SammanfattningDu har alltså enligt studieledighetslagen rätt till den ledighet som du behöver för att fullfölja dina studier, oavsett hur många dagar i veckan det är och när på dagen. Mot din vilja bör ledigheten inte kunna förläggas till annan tidpunkt än den som du har uppgett i ledighetsansökan, (prop. 1974:148 s. 97). Även om du själv bestämmer när du behöver vara ledig ger lagen dig dock ingen exklusiv rätt att fördela timmarna särskilt, utan det är något du och arbetsgivaren gemensamt får komma överens om med hänsyn till arbetsgivarens personalsituation. Har arbetsgivaren inte möjlighet att vid tillfället för den begärda ledigheten ge dig ledigt för just de specifika tiderna och dagarna som du begär, har arbetsgivaren rätt att skjuta upp din ledighet en viss tid. Om du inte kan komma överens med din arbetsgivare kring din ledighet så råder jag dig att vända dig till ditt fackförbund eller den arbetstagarorganisation som arbetsgivaren har kollektivavtal med. Om en arbetsgivare bryter mot de uppställda bestämmelserna i lagen kan arbetsgivaren fåbetala skadestånd, (13 § studieledighetslagen). Det kan gälla två typer av skadestånd. Dels ekonomiskt skadestånd (ersättning för den ekonomiska förlust som du gjort på grund av arbetsgivarens lagbrott, exempelvis utebliven lön), samt allmänt skadestånd (ersättning för den kränkning som du/facket utsätts för genom lagbrottet).Hoppas att du har fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Ändra omfattning av studieledighet

2020-12-30 i Studieledighet
FRÅGA |Hej!Jag jobbar i butik som omfattas av handels kollektivavtal. Jag ansökte om studieledighet på 100% i 1,5år för och blev beviljad studieledigheten, jag har nu studerat i 4mån.Jag känner att jag delvis skulle vilja återgå till min tjänst och därav jobba ca 20% och vara tjänstledig på 80%, hur går jag tillväga?Måste jag även då ansöka 6mån i förväg om förändring?Avbryta tjänstledigheten för att ändra procent med risk för att bli tvungen att jobba fulla procent i 6mån?
Ebba Thor |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Relevant lag:Tjänstledighet för studier regleras i lagen om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning (även kallad studieledighetslagen). Vad studieledighetslagen säger:Alla anställda har rätt till studieledighet, oavsett anställningsform och omfattning. När den anställde kommer tillbaka till arbetet ska denne få samma eller likvärdiga anställningsförhållanden och anställningsvillkor som innan studieledigheten, 9 § studieledighetslagen. För arbetsgivaren finns det vissa möjligheter att skjuta upp tidpunkten för ledigheten upp till sex månader, och det bör då finnas goda skäl för detta.Som anställd har du rätt rätt att avbryta dina studier och komma tillbaka till jobbet tidigare än planerat. Enligt 10 § studieledighetslagen måste du i sådana fall underrätta din arbetsgivare om att du vill återgå i arbete. Eftersom du studerat i fyra månader är arbetsgivaren inte skyldig att låta dig komma tillbaka tidigare än två veckor från dess han/hon mottagit underrättelsen.Sammanfattning:Studieledighetslagen reglerar inte de fall där du redan fått beviljad studieledighet och sedan vill minska omfattningen av denna. Du måste därför precis som du säger avbryta din studieledighet och sedan göra en ny ansökan gällande den nya omfattningen (där arbetsgivaren har rätt att skjuta på ledigheten i sex månader). Mitt råd till dig är att prata med din arbetsgivare och se om ni kan komma fram till en lösning som passar er båda.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Kan en arbetsgivare dra tillbaka eller avbryta beviljad tjänstledighet på grund av studier?

2020-12-07 i Studieledighet
FRÅGA |Hej ! Jag arbetar som fast anställd sedan många år i kommunen. Jag har blivit beviljad att vara tjänstledig för att studera under dec-jan, den ansökan beviljades i augusti. Jag ska påbörja ledigheten nästa vecka.Nu undrar jag, då vi har en pressad situation i äldreomsorgen där jag jobbar, om min arbetsgivare kan skjuta upp eller dra tillbaka min tjänstledighet innan den är påbörjad, alternativt avbryta den eller kräva att jag jobbar extra pass när tjänstledigheten är påbörjad? Detta är något jag inte frivilligt skulle gå med på, då det skulle påverka mina studier negativt. Tack för svar !
Madeleine Runesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Lag om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning (studieledighetslagen) reglerar tjänstledighet i samband med studier, jag kommer därför utgå från denna lag när jag svarar på din fråga (1 § studieledighetslagen). Din arbetsgivare kan inte ensidigt skjuta upp, dra tillbaka eller avbryta din beviljade tjänstledighetStudieledighetslagen ger dig rätt att få ledigt från din anställning för att studera. Under förutsättning att du har beviljats tjänstledighet för heltidsstudier, har du rätt att vara ledig hela den period som beviljandet gäller. Har du beviljats tjänstledighet för deltidsstudier så kan du vara skyldig att arbeta den tid du inte studerar.Lagen är tvingande till arbetstagaren förmån vilket innebär att din rätt till studieledighet inte går att avtala bort. Dock kan ett kollektivavtal reglera vissa frågor kring studieledigheten som går före lagens bestämmelser (2 § studieledighetslagen).En arbetsgivare kan ha rätt att skjuta upp en begärd ledighet (4 § studieledighetslagen). Däremot ger lagen ingen möjlighet för arbetsgivaren att ensidigt skjuta upp, avbryta eller dra tillbaka en redan beviljad tjänstledighet. Enligt förarbeten till lagen finns möjlighet att du och din arbetsgivare kommer överens om att skjuta upp eller avbryta den beviljade ledigheten. Det finns dock inte någon möjlighet att kollektivavtal medför att beviljad ledighet förfaller (prop. 1974:148 s. 91).SammanfattningHar du blivit beviljad tjänstledighet för heltidsstudier så har du rätt att vara ledig hela den beviljade perioden. Detta innebär att din arbetsgivare inte kan skjuta upp, dra tillbaka eller avbryta pågående studier mot din vilja och därmed inte heller kräva att du ska arbeta under ledigheten. Jag hoppas du fick svar på din fråga annars kan du alltid höra av dig till oss på Lawline igen. Lycka till med studierna!Vänligen,

Går det att utöka pågående tjänstledighet?

2020-10-15 i Studieledighet
FRÅGA |Jag är 50 procent tjänstledig för studier nu. Men vill höja upp till 100 procent tjänstledighet. Vad gäller vid ändringar för att utöka den pågående tjänstledigheten?
Ebba Thor |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Relevant lag:Tjänstledighet för studier regleras i lagen om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning (även kallad studieledighetslagen).Vad studieledighetslagen säger:En arbetsgivare har ingen rätt att neka en arbetstagare tjänstledigt för studier, och det finns heller ingen tidsbegränsning hur länge man får vara tjänstledig. Däremot så reglerar inte studieledighetslagen de situationer där arbetstagaren redan har beviljats tjänstledighet för studier, och som sedan vill få denna tjänstledighet utökad. Din begäran om utökad tjänstledighet bör därmed ses som en ny ansökan.När ansökan ska skickas:Det finns inget krav på hur lång tid i förväg ansökan måste skickas in, men både för din och din arbetsgivares skull är det bra att vara ute i god tid. Detta i och med att arbetsgivaren har rätt att skjuta upp studieledigheten. Om arbetsplatsen omfattas av kollektivavtal kan arbetsgivaren som längst skjuta upp på ledigheten i ett halvår. Om arbetsplatsen inte omfattas av kollektivavtal kan arbetsgivaren däremot skjuta upp ledigheten på obestämd tid, men efter två år så går det att begära domstolsprövning.Sammanfattning:Då studieledighetslagen inte reglerar de fall där arbetstagaren redan fått beviljad studieledighet men sedan vill utöka denna så bör din ansökan betraktas som en ny. Det är bra att vara ute i god tid, och då arbetsgivaren får skjuta på ledigheten i ett halvår (om arbetsplatsen tillämpar kollektivavtal) så skulle jag råda dig att skicka in en ny ansökan ett halvår i förväg för att vara på den säkra sidan.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Kan arbetsgivaren vidta några åtgärder om den anställde som har beviljats studieledighet inte deltar i kurserna?

2021-01-06 i Studieledighet
FRÅGA |Anställd som beviljats studieledighet har inte deltagit i kurserna och inte tentat. Är detta ok, eller kan arbetsgivaren vidta några åtgärder?
Erika Björnfors |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Studieledighet regleras i lag om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning (studieledighetslagen). Rätten till studieledighetEn arbetstagare som vill studera har rätt till behövlig ledighet från sin anställning (studieledighetslag 1 §). Uppsägning eller avskedande får inte heller ske enbart av det skälet att arbetstagare begär eller utnyttjar sin rätt till ledighet (studieledighetslag 8 §). Vissa bestämmelser i lag om anställningsskydd (LAS) kan även bli aktuella.Avgörande för rätten till studieledighet är att arbetstagaren faktiskt använder ledigheten för att delta i ett utbildningsprogram, dvs. det krävs att arbetstagaren deltar i den utbildning som var anledningen till att arbetsgivaren gav den anställde studieledigt. Rena självstudier ger inte rätt till ledighet enligt lagen. Det framgår av uttrycket "undergå utbildning" att arbetstagaren faktiskt ska delta i utbildningen, och rimligtvis även göra de tentor som ingår i utbildningen. Om arbetstagaren inte alls påbörjar utbildningen förlorar arbetstagaren rätten till ledighet. Arbetsgivaren kan då kräva att arbetstagaren återgår i arbete om arbetstagaren inte deltar i den utbildning som den beviljades studieledighet för. Missbruk av studieledighetArbetstagare som missbrukar ledigheten genom att använda den till annat än studier bryter alltså mot lagen, men arbetstagaren riskerar även att göra sig skyldig till brott mot anställningsavtalet. Det är till exempel inte tillåtet att ta studieledighet för att utföra annat arbete. Det finns dock ingen regel i lagen om skadeståndsskyldighet för den enskilde arbetstagaren om denne skulle missbruka ledighetsreglerna. En arbetstagare kan däremot i vissa grova fall av missbruk av ledighetsreglerna bli skyldig att betala skadestånd enligt allmänna avtalsrättsliga principer för kontraktsbrott mot anställningsavtalet. Skadestånd bör dock endast utgå om synnerliga skäl föreligger. I mycket allvarliga fall, t.ex. om arbetstagaren lämnade vilseledande uppgifter för att arbeta åt en konkurrent, så kan det även bli aktuellt med uppsägning eller avsked. Förbudet mot uppsägning och avskedande i studieledighetslagen 8 § gäller alltså om åtgärden enbart beror på att arbetstagaren begär eller tar i anspråk sin rätt enligt lagen. Däremot ger inte paragrafen något extra skydd mot exempelvis uppsägning av andra orsaker än att arbetstagaren utnyttjat sina rättigheter enligt denna lag. Samma sak gäller också om arbetstagaren missbrukar sin ledighet genom att konkurrera med arbetsgivaren eller att ägna sig åt annan verksamhet än sådan som lagen ger rätt till ledighet för.Det framgår inte av frågan om den anställde har ägnat sig åt något annat under tiden då den var studieledig. Jag kan därmed inte avgöra om arbetstagaren faktiskt har brutit mot anställningsavtalet och därmed riskerar att betala skadestånd till arbetsgivaren. Detsamma gäller om det kan aktuellt med uppsägning eller avsked direkt på den grunden att arbetstagaren har utnyttjat sin studieledighet till något annat. Om arbetstagaren vägrar att återgå till arbetetDet ska dock poängteras åter igen att arbetsgivaren kan begära att arbetstagaren återgår till arbetet eftersom den inte har rätt till studieledigheten. Detta gäller även om det inte blir aktuellt att tala om brott mot anställningsavtalet som hade kunnat leda till skadestånd och uppsägning/avsked direkt på den grunden.Om arbetstagaren vägrar att återgå till arbetet så bör det anses vara en form av arbetsvägran. Då bör det även finnas saklig grund för uppsägning som kan bli aktuellt att tala om den anställde är tillsvidareanställd som är huvudregeln om inget annat framgår (LAS 4 § andra stycket). Detta under förutsättning att den anställde har fått en varning om att den riskerar sin anställning om den inte kommer tillbaka till jobbet (LAS 7 § första stycket). Om den anställde ändå inte kommer till jobbet efter den varningen så bör det alltså finnas en grund för uppsägning. Det gäller dock att arbetsgivaren först har undersökt sin omplaceringsskyldighet (LAS 7 § andra stycket). I detta fall om det rör sig om arbetsvägran så bör det dock inte vara ett problem eftersom arbetstagarens beteende troligtvis inte kommer förändras om den omplaceras till en annan tjänst inom bolaget. SammanfattningEn arbetstagare har endast rätt till studieledighet enligt lagen om den deltar i den utbildningen som den har beviljats ledighet för. Arbetsgivaren kan då kräva att arbetstagaren återgår till arbetet. Om arbetstagaren vägrar att återgå till arbetet så bör det anses vara en form av arbetsvägran som i slutändan kan leda till uppsägning om den anställde är tillsvidareanställd. Missbruk av studieledigheten kan även vara ett brott mot anställningsavtalet, som i vissa allvarliga fall kan leda till skadeståndsskyldighet. Vissa specifikt grova fall av missbruk kan även direkt leda till uppsägning eller avsked. Hoppas du fick svar på din fråga, annars är du välkommen att ställa en ny till oss på Lawline!Med vänlig hälsning,

Ingår praktik i rätten till studieledighet från anställningen?

2020-12-13 i Studieledighet
FRÅGA |Hej, Jag är idag tjänstledig på grund av studier, men under min studietid kommer vi att ha praktik vid två tillfällen. Praktiken kommer att ske på ett annat företag.Hur fungerar det när jag redan är anställd av ett företag? Behöver jag säga upp mig från min nuvarande anställning för att kunna fullfölja mina studier och ha min praktik?Tack!
Alexandra Madsen |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Du undrar om det är möjligt för dig att ha praktik på ett annat företag under dina studier samtidigt som du är studieledig från din anställning.Frågan regleras delvis i studieledighetslagen och i övrigt i branschpraxis och liknande bestämmelser. Lagen gäller för alla arbetstagare och i princip ger den rätt till ledighet för all utbildning. Det går bra att studera ämnen om man inte har någon som helst praktisk nytta av i arbetet. För att studierna ska omfattas av lagen måste dock huvudsyftet vara att deltagarna ska få någon kunskap eller färdighet. Utbildningen måste dessutom vara planmässig och innehålla vissa inslag av undervisning, därför ger enbart självstudier inte rätt till ledighet.Rätt till studieledighet enligt 3 § studieledighetslagenFör att du ska ha rätt till studieledighet ska du ha varit anställd hos samma arbetsgivare under de senaste sex månaderna, eller minst 12 månader under de senaste två åren.PraktikenUnder studieledighet har du inte rätt att ta anställning hos en annan arbetsgivare. Detta gäller även under loven om du inte i förväg slutit en överenskommelse med din arbetsgivare. Praktiktjänstgöring hos annan arbetsgivare, om den ingår som ett led i utbildningen och därmed är obligatorisk, omfattas dock av rätten till ledighet. En god idé kan dock vara att informera din arbetsgivare om det i förväg, (sidan 9 i studieledighetlagen - en kommentar av LO).Svaret på din fråga är alltså att om praktiken är ett obligatoriskt moment av studierna ingår det i rätten till studieledigheten, och du behöver då inte säga upp dig från din nuvarande anställning för att kunna fullfölja dina studier.Hoppas att du fick svar på frågan!Med vänliga hälsningar,

Friskvårdsbidrag

2020-11-25 i Studieledighet
FRÅGA |Hej! Jag har haft statlig anställning sedan 5 år tillbaka. I år jobbade jag mellan 1 januari 2020-30 augusti 2020 som vanligt och from 31 augusti 2020 började jag med heltidsstudier på universitetet. Dock hade jag semesterdagar sparade så istället att vara tjänstledig direkt from 31 augusti valde jag att gå på semester först. Min semester sträckte sig from 31 augusti 2020 tom 15 november 2020 och min tjänstledighet pga studier började då from 16 november 2020. Jag skickade in ett kvitto för friskvårdsbidraget till ekonomiavdelningen hos min arbetsgivare 17 november 2020. Då är min fråga, visst har jag rätt till ersättning för friskvård som statlig anställd då jag jobbat hela 2020 förutom en och en halv månad (16november-31 december 2020 studieledig)? Tack på förhand! Mvh/Ece
Sophie Amalie Böje |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Inledningsvis är det arbetsrättslig lagstiftning som gäller på det arbetsrättsliga området (t.ex. i form av lag om anställningsskydd, LAS). Men det finns ingen lagstadgad skyldighet för arbetsgivare att erbjuda friskvårdsbidrag. Många företag erbjuder dock friskvård till sina anställa i form av ett bidrag, och detta kan se ut på olika sätt beroende på arbetsplats. Det finns inget fast summa på vad du ska få eller inte ska få i friskvårdsbidrag. Vissa arbetsgivare erbjuder mer än andra och antingen får du bidrag månadsvis, ett fast belopp per år eller i proportion till hur länge du varit anställd under året. Skatteverket uttalar sig såhär angående en arbetsgivare möjlighet att kunna proportionera friskvårdsbidrag utifrån de anställdas arbetstid:"Anställda som t.ex. arbetar deltid till 50 % kan således erbjudas 50 % av det fulla värdet av bidraget, och samma villkor ska då gälla för hela personalen. Sådan proportionering eller annan fördelning av bidrag kan dock inte göras utifrån kriterier som lönenivå, tjänsteställning eller arbetsort. Inte heller bör minskad arbetstid eller ledighet på grund av sjukskrivning eller föräldraledighet medföra reducerat friskvårdsbidrag." (dom nr 131 145503-17/111 samt Skatteverkets ställningstagande "Friskvårdsbidrag – proportionering utifrån arbetstid"). Eftersom detta inte är rättsligt prövat, utan enbart Skatteverkets rekommendationer, är det detta som finns i dagsläget att utgå ifrån.Samfattningsvist, eftersom detta är upp till arbetsgivaren rekommenderar jag dig att fråga din arbetsgivare om detta. Du borde åtminstone kunna få friskvårdsbidrag i proportion till hur mycket du har arbetat. Du bör även kontrollera i ditt kollektivavtal om det står något reglerat där. Kollektivavtalets regler gäller på arbetsplatsen vare sig du är medlem i facket eller inte vilket framgår av lagen om medbestämmande i arbetslivet (MBL).Jag hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att ställa en ny.Med vänlig hälsning,

Har jag rätt till 25% tjänstledighet när jag ska studera 100%?

2020-09-26 i Studieledighet
FRÅGA |Har snabbt skummat lite i studieledighetslagen och ser att man har rätt att begära tjänstledigt för den procent man skall studera. Så om man exempelvis skall studera 25 % så har man alltså rätt att ta tjänstledigt 25 %.Men i mitt fall, om jag ska studera 100 % men enbart tänker söka tjänstledigt på 25% gäller då samma regler? Att jag har rätt till 25 % tjänsteledighet när jag i verkligheten skall studera 100 %?Hoppas min frågeställning är tydlig :)
Cornelia Nilsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Min tolkning av din fråga är att du vill veta ifall du, som ska studera 100%, har rätt till 25% tjänstledighet hos din arbetsgivare. Jag kommer först redogöra för vad det innebär att vara tjänstledig för studier och sen i slutet sammanfatta vad som gäller för din situation. Den tillämpliga lagen i din situation är som du säger, studieledighetslagen (SLL). Lagen säger att "arbetstagare i allmän eller enskild tjänst, som vill undergå utbildning, har rätt till behövlig ledighet från sin anställning enligt denna lag." (1 § SLL)Begreppet undergå utbildning innebär att självstudier inte omfattas av lagen. Detta innebär att studierna du ska ta tjänstledigt för måste ha en studie- eller kursplan. Utöver det kan det handla om allt från program, enstaka kurser till distansutbildning. Att en har rätt till behövlig ledighet, innebär att det finns ingen begränsning uttryckt i lagen om hur lång tjänstledigheten får vara, utan tiden för ledigheten bedöms i det enskilda fallet, för vad som behövs för att uppnå studiemålen. Kom dock ihåg att det finns vissa förutsättningar för att du ska kunna få tjänstledighet för studier; exempelvis att du ska ha varit anställd hos din arbetsgivare i minst 6 månader eller minst ett år under de senaste två åren (3 § SLL). Du som anställd ska ansöka om ledighet hos din arbetsgivare. Din arbetsgivare kan inte neka studieledighet men kan skjuta upp den (4-5 § SLL).Sammanfattning om vad som gäller i din situationSammanfattningsvis kan du alltså ta 25% tjänstledighet från arbetet för 100% studier, om detta är vad som behövs för att studiemålen ska uppnås och utbildningen följer en kursplan. Kom även ihåg att det finns andra förutsättningar som ska vara uppfyllda; exempelvis att du måste ha arbetat hos arbetsgivaren under en viss tid innan du kan begära tjänstledighet samt att arbetsgivaren kan skjuta upp din tjänstledighet. Hoppas du fått svar på din fråga! Annars är du välkommen att höra av dig igen. Vänliga hälsningar,