Har jag rätt att vara tjänstledig för att studera?

2019-10-30 i Studieledighet
FRÅGA |Jag arbetar heltid som socialsekreterare på ett socialkontor. I vår ska jag börja plugga igen till något helt annat och har fått tjänstledigt första terminen då jag tänkt jobba under sommaren. Har jag rätt att ansöka om tjänstledighet igen till nästa höst efter att min första period gått ut? Har jag rätt att göra detta under hela min nya 4åriga utbildning?
Sabrina Curan |Hej! Först och främst - tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Regler om rätt till ledighet för utbildning från arbetet finner du i studieledighetslagen. Som arbetstagare i allmän eller enskild tjänst har du som vill undergå utbildning rätt till behövlig ledighet från anställningen (1 § studieledighetslagen). Lagen omfattar i princip all utbildning, förutom självstudier. Exempel på självstudie är att till exempel att plugga till högskoleprovet. Det är du själv som bestämmer vad du ska studera och ledigheten beviljas för den tid som utbildningen tar. För att omfattas av rätten till tjänstledighet för studier krävs det att du som arbetstagare vid ledighetens början varit anställd hos den aktuella arbetsgivaren de senaste sex månaderna eller sammanlagt minst tolv månader under de senaste två åren (3 § studieledighetslagen). Observera dock att arbetsgivaren under vissa förutsättningar har rätt att skjuta upp ledigheten till senare tid än den du som arbetstagaren har begärt (4 § studieledighetlagen) och att kollektivavtal kan föreskriva andra regler än de lagen uppställer (2 § 2 st studieledighetslagen). Sammanfattningsvis innebär ovanstående att det inte bör finnas några hinder för dig att vara tjänstledig under hela din studieperiod. Om arbetsgivaren är ansluten till ett kollektivavtal är det värt att ta en titt i det för att se om det föreskrivs något särskilt gällande tjänstledighet för studier. En rekommendation är även att du för en dialog med din arbetsgivare i frågan för att underlätta för båda parter. Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att kontakta oss på Lawline igen! Med vänlig hälsning,

Ledighet från arbete

2019-08-28 i Studieledighet
FRÅGA |Om jag har en anställning som är på 80% och önskar studieledigt 25% av min tjänst, hur räknas det? 25% av 80% eller baseras alltid studieledigt utefter en heltid även om jag ej har en heltidstjänst i grunden?
Carl Trolle Olson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Det är oftast inte så stelbent som det verkar. Det viktigaste när man vill göra en ändring i ett anställningsavtal är att man är tydlig i sin kommunikation med arbetsgivaren. Jag föreslår att du förklarar tydligt vad du menar när du skickar in din ansökan om studieledighet. Ett förslag är att du påminner arbetsgivaren om att du i tillfället arbetar på 80 % och framöver vill gå ner i tid till 60 % pga studier (vilket blir samma sak som 25 % av dina nuvarande 80 %). Hoppas att du fick svar på din fråga och tveka inte på att höra av dig om du har fler frågor.

Har jag rätt att vara ledig för att studera?

2019-08-09 i Studieledighet
FRÅGA |Hej! Jag har fast anställning på 100% sen 1 år tillbaka och ska nu plugga Matte B på distans i 6 månader. Har jag rätt att ansöka om tex 25% tjänstledigt för dessa studier? Om inte, vad gäller för mig?
Jakob Osmo |Hej!Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Regler om rätt till ledighet för utbildning finns i studieledighetslagen. Enligt 1 § har arbetstagare i allmän och enskild tjänst rätt till behövlig ledighet för att undergå utbildning. Lagen omfattar i princip all utbildning, förutom självstudier. Självstudier kan till exempel vara att man studerar på egen hand inför högskoleprovet. Det är du som bestämmer vad du ska studera och ledigheten beviljas för den tid som utbildningen tar. Tjänstledigheten är obetald. För att få ledigt måste du vid ledighetens början ha varit anställd hos samma arbetsgivare i sex månader eller sammanlagt minst tolv månader de senaste två åren (3 §). Tänk på att annat kan gälla enligt ett kollektivavtal (2 § andra stycket). Arbetsgivaren har i vissa fall rätt att skjuta upp ledigheten (4 §). Jag utgår i mitt svar från att du har varit anställd hos samma arbetsgivare i ett år. Du har därmed rätt till obetald ledighet för att studera. Kom ihåg att en annan kvalificeringstid (den anställningstid som krävs för att du ska ha rätt till ledighet) kan gälla enligt kollektivavtal. Jag rekommenderar dig därför att undersöka om du omfattas av kollektivavtal. Du kan fråga din arbetsgivare eller fackförening vad som gäller. Jag kan inte se att Matematik B på distans skulle vara undantagen från lagen. Din ledighet kommer beviljas utifrån hur mycket tid som krävs för utbildningen. Uppge i din ansökan hur lång tid du vill vara ledig och hur mycket du vill gå ner i arbetstid. Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars får du gärna återkomma till oss på Lawline!

Arbete för annan arbetsgivare parallellt med studieledighet

2019-07-11 i Studieledighet
FRÅGA |Jag är studieledig på heltid från min svenska arbetsgivare och bor i ett annat EU-land under studietiden. Om jag skulle ta en heltidsanställning i mitt nya land under min studieledighet (och även studera heltid), vilka skulle påföljderna kunna bli om min svenska eller utländska arbetsgivare får reda på att jag har en ny/annan anställning? Är det anställningsavtalet som styr detta? Står det inget där så är det ok? Vad är värsta påföljden om det uppdagas att jag bryter mot avtalet?
Magnus Gustafsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!InledningDin fråga aktualiserar huvudsakligen lagen om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning (LAU).Utredning Av 1 § LAU framgår att arbetstagare som vill undergå utbildning har rätt till studieledighet. Syftet med lagen är att arbetstagare ska få möjlighet att utbilda sig utan att anställningsavtalet upphör och det är klart att arbetstagare som missbrukar ledigheten genom att använda den till annat än studier (exempelvis arbete) riskerar att göra sig skyldiga till brott mot anställningsavtalet. Det är dock tänkbart att exempelvis ansöka om studieledighet enbart avseende terminerna, vilket tillåter arbete mellan terminerna. Ditt specifika fall är speciellt då det rör arbete parallellt med utbildningen du fått ledigt för. Jag har inte kunnat hitta någon källa som diskuterar vad som gäller i ett sådant fall. Enligt min uppfattning talar det faktum att ditt anställningsavtal fortfarande gäller och att din ledighet bara "pausat" anställningsavtalet mot att du skulle kunna ta tjänst hos en annan arbetsgivare under ledigheten utan din första arbetsgivares samtycke. Ytterligare ett argument för detta är att syftet med rätten till studieledighet skulle kunna tänkas kringgås om man accepterade arbete vid sidan av studier som gett rätt till ledighet; det är inte otänkbart att rätten till ledighet skulle utnyttjas genom "skenstudier" samtidigt som arbetstagaren egentligen arbetar hos en annan arbetsgivare. Beroende på hur ditt anställningsavtal ser ut skulle man möjligen kunna hävda att ett argument för att du ska få ta anställning hos en annan arbetsgivare är att detta inte nödvändigtvis skulle påverka dina möjligheter att studera och att du bör ha rätt att utöva din avtalsfrihet utan din arbetsgivares samtycke när denne inte är direkt berörd. Om vi antar att arbete för en annan arbetsgivare parallellt med studierna är att betrakta som ett avtalsbrott gentemot din nuvarande arbetsgivare är de värsta tänkbara konsekvenserna för din del enligt min uppfattning uppsägning och skadestånd. Jag bedömer dock spontant risken för skadeståndsskyldighet som närmast obefintlig och risken för giltig uppsägning som låg. Den senare risken beror enligt min uppfattning på om det kan anses vara en enstaka incident eller om det arbetsrättsligt skulle betraktas som en lång rad misskötsamma handlingar under tiden du teoretiskt skulle arbeta.HandlingsplanMin rekommendation till dig är att väga den betydelse den nya anställningen skulle ha för dig mot risken som det skulle medföra. Om du kommer fram till att du vill ta anställning under din studietid, eller för den delen i ett tidigare skede om du bedömer det rimligt, rekommenderar jag att du anlitar en jurist för att utreda frågan närmare än jag kan göra inom ramen för denna tjänst. Det är dock inte säkert att en mer omfattande utredning skulle ge ett säkrare svar. Oavsett bör du beakta kostnaden för att få en utredning genomförd i förhållande till hur stor betydelse svaren på dina frågor har för dig.Jag hoppas att mitt svar var till hjälp!Med vänlig hälsning

Finns det någon tidsbegränsning vad gäller tjänstledighet för studier?

2019-10-16 i Studieledighet
FRÅGA |Hej!Jag har varit tjänstledig på grund av studier i nu tre terminer. Jag är statlig anställd och funderar på att läsa ytterligare en termin till våren. Jag har under den här perioden (året) jobbat under sommaren. Finns det en gräns på hur "länge" man kan studera enstaka kurser innan arbetsgivare kan neka en ledighet?Tack på förhand!
Amanda Keith |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Rätten till tjänstledighet med anledning av studier regleras i Lag (1974:981) om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning (Studieledighetslagen). Avvikelser från lagen kan göras genom kollektivavtal. Själva rätten till ledighet kan dock inte inskränkas, utan bara rätten till närman kan bli ledig, 2 § Studieledighetslagen. Enligt 3 § Studieledighetslagen har du som arbetstagare rätt till tjänstledighet för studier om du varit anställd hos samma arbetsgivare under de senaste sex månaderna eller sammanlagt minst tolv månader under de senaste två åren. I princip all utbildning omfattasav lagen så du väljer själv vad du vill studera och det finns inte något krav på att utbildningen ska ha något med arbetsuppgifterna att göra. Rena självstudier omfattas dock inte av lagen då det krävs att man ska "undergå utbildning". Utbildningen måste alltså ha viss planmässighet.Hur länge har man som arbetstagare rätt att vara ledig för studier? Huvudregeln är att du som arbetstagare har rätt att få tjänstledigt för studier så länge som du behöver, alltså för den tid som studierna tar, 1 §Studieledighetslagen. Det finns inga generella tidsbegränsningar i lagen som anger hur länge en arbetstagare får vara ledig på grund av studier utan du har rätt till behövlig ledighet för att ta dig igenom din utbildning. Enligt förarbetena till lagen har en arbetstagare dock inte rätt till längre ledighet än vad som behövs för att nå upp till de studiemål som arbetstagaren satt upp. Själva uppläggningen av studierna och den studietakt som passar arbetstagaren får då vägas in i bedömningen. En arbetstagare har inte rätt att byta ut studierna till andra än dem arbetstagaren fått godkänt av sin arbetsgivare för. Ledigheten som beviljats omfattar enbart den utbildning arbetstagaren ansökt om ledighet för. Då den utbildning som arbetstagaren ansökt om ledighet för avslutats och arbetstagaren önskar fortsätta med nya studier bör en förfrågan om ledighet för den nya utbildningen ställas. Arbetsgivaren kan inte neka arbetstagaren rätten till ledighet men kanskjuta upp den begärda ledigheten. Om arbetsgivaren är eller brukar vara bunden av kollektivavtal, beträffande den kategori som arbetstagaren tillhör, och avser att skjuta upp ledigheten längre än sex månader, krävs fackets samtycke till det, 5 § Studieledighetslagen. Det får, vidare, inte gå längre än två år från det att en förfrågan om ledighet gjordes till det att arbetstagaren får påbörja sin ledighet. Om det har gått längre än två år och arbetstagaren fortfarande inte fått påbörja sin ledighet har arbetstagaren möjlighet vända sig till domstol för prövning av saken, 6 § Studieledighetslagen. Sammanfattning Lagen ställer alltså inte upp någon specifik begräsning för hur länge du som arbetstagare har rätt att vara tjänstledig för studier. Huvudregeln är att du har rätt att vara tjänstledig så länge som du behöver för att genomgå din utbildning. Du som arbetstagare har dock inte rätt att ensidigt byta ut studierna till andra än dem du fått beviljad ledighet för av din arbetsgivare, utan beviljad ledighet omfattar enbart den utbildning du ansökt om ledighet för. Då du avslutat de studier som du ansökt om ledighet för och avser att fortsätta med nya studier bör en ny förfrågan om ledighet ställas. Arbetsgivaren har då en möjlighet att skjuta upp ledigheten, som ovan anfört, men kan inte neka dig själva rätten till ledighet, under förutsättning att studierna uppnår kravet på viss planmässighet. Hoppas att detta svar har gett klarhet i frågan! Hör gärna av dig igen om du har fler funderingar eller om svaret var otydligt! Med vänlig hälsning,

Måste jag ta ut semester om jag ska ha tjänstledighet för studier?

2019-08-27 i Studieledighet
FRÅGA |Jag ska läsa en 7,5 HP-kurs på 100% (5 veckors heltidsstudie) och tänkte vara studietjänstledig under perioden. Min arbetsgivare hävdar att jag behöver ta ut mina semesterdagar för innevarande år och även mina sparade semesterdagar innan jag kan få tjänstledigt för studier. Det låter mycket konstigt tycker jag. Rätt eller fel, tacksam för svar.
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Reglerna om tjänstledighet för studier finns i lagen om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning. Enligt lagen har en arbetstagare rätt till tjänstledighet för studier om vederbörande varit anställds hos arbetsgivaren de senaste sex månaderna eller sammanlagt minst tolv månader under de senaste två åren (3 §). Arbetsgivaren kan till viss del skjuta upp begäran om ledighet och ska i sådana fall genast underrätta arbetstagaren om det och skälen för det (4 §). Om arbetsgivaren brukar vara bunden av kollektivavtal och vill att ledigheten ska ta sin början senare än sex månader efter arbetstagarens ansökan krävs samtycke till uppskovet av den lokala arbetstagarorganisationen (5 §). Har arbetstagaren inte fått påbörja sin ledighet inom två år från att hen sökte, finns det en rätt att få det prövat av domstol (6 §). Lagen är tvingande till arbetstagarens fördel (2 §), innebärande att det inte går att avtala i strid med lagen mellan arbetsgivare och arbetstagare, dock får vissa avvikelser göras genom kollektivavtal.Det framkommer inte någonstans i lagen att du är skyldig att i första hand använda din semester till dina studier. Semestern är till för rekreation och inte för att du ska vara tvungen att använda den om du vill studera. Du är således inte skyldig att använda dina semesterdagar när du ska studera utan har rätt att ansöka om tjänstledighet för studier ändå.Vänligen,

Utgör intensivkurs för körkort skäl för studieledighet från arbete?

2019-07-30 i Studieledighet
FRÅGA |Hej,Jag har en fråga om studieledighet.Är intensivkurs för körkort skäl för studieledighet?Mvh
Emma Bergman |Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att kunna få studieledigt måste du ha varit anställd hos samma arbetsgivare det senaste halvåret. Rätten till ledighet omfattar alla slags studier och det är det är den anställde själv som avgör vad denne vill studera. Studierna måste alltså inte ha en koppling till arbetet. Ett krav är dock att studierna måste vara planerade, det vill säga att ledighet inte kan ges för renodlade självstudier. Det finns inget konkret svar på vilken typ av studier eller kurs som omfattas av rätten till studieledighet, men en måttstock kan vara att studierna är CSN-berättigande, vilket intensivkurs för körkort inte dagsläget inte är. Det går alltså inte att ge ett klart svar på om du har rätt till studieledighet i det aktuella fallet. Jag skulle rekommenderar att du vänder dig till din arbetsgivare och tar reda på hur denne ser på saken. Hoppas du fick svar på din fråga. Skulle du ha fler funderingar är du varmt välkommen att ställa en ny fråga till oss här på Lawline! Vänligen,

Tjänstledigt för deltidsstudier

2019-06-26 i Studieledighet
FRÅGA |Hej,Jag har sökt tjänstledigt för deltidsstudier.Jag vet att jag har rätt att behålla min anställning men har jag även rätt att behålla min tjänst?Kan jag tex bli omplacerad från tjänsteman till arbetare för att arbetsgivaren inte accepterar tjänstemän på deltid?
Ida Hellsten |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag kommer nedan att hänvisa till Lag om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning (studieledighetslagen). Likaså utgår jag från att du omfattas av studieledighetslagen (se 1 och 3 §§ studieledighetslagen).Av studieledighetslagen framgår att arbetstagare som har åtnjutit ledighet ska, när hen återgår till arbetet, vara tillförsäkrad samma eller likvärdig ställning i fråga om anställningsförhållanden och anställningsvillkor som om hen inte haft ledighet (9 § 1 st. studieledighetslagen). Detta är en skyddsregel som enligt förarbetena till lagen har som syfte att arbetstagaren som har ledighet för studier inte hamnar i sämre ställning för att hen ägnar sig åt utbildning än om hen går kvar i anställningen. Likaså framhålls att arbetstagaren inte ska hamna i en bättre ställning i jämförelse med övriga arbetstagare på arbetsplatsen. En studieledig arbetstagare bör t. ex. få acceptera samma förändringar i fråga om förtjänst och ändrade arbetsuppgifter som de arbetstagare vilka går kvar i arbete.Den som studerar på deltid i vissa fall omplaceras när de ordinarie arbetsuppgifterna inte kan utföras på deltid. LO menar att en sådan omflyttning/förändring är tillåten om arbetstagaren behandlas på samma sätt som övriga deltidsanställda och inte missgynnas p.g.a att arbetstagaren studerar på deltid. När arbetstagarens studier är slut och arbetstagaren återgår till sin tidigare anställning, har hen dock rätt till samma eller likvärdig ställning som innan studierna (se resonemanget i stycket ovan). Jag länkar här till LO:s kommentar om detta: https://www.lo.se/home/lo/res.nsf/vRes/lo_1365274746462_2995_2_studieledighetslagen_webb_pdf/$File/2995-2_Studieledighetslagen_webb.pdfArbetsgivaren får i kollektivavtal reglera innebörden av vad som menas med "samma eller likvärdig ställning i fråga om anställningsförhållanden och anställningsvillkor" (9 § 2 st. studieledighetslagen). Observera dock att det inte är möjligt att avtala bort skyddet i kollektivavtal, utan bara specificera vilken garanti som arbetstagaren har efter studiernas slut.För att sammanfatta det hela kan det blir så att du, i samband med att du börjar studera på deltid, får andra arbetsuppgifter än vad du hade tidigare. Så kan vara fallet om de ordinarie arbetsuppgifterna inte kan utföras på deltid. Viktigt i detta sammanhang är att du som deltidsanställd ska behandlas på samma sätt som övriga deltidsanställda på arbetsplatsen. När du har studerat klart har du dock rätt till samma eller likvärdig ställning som innan studierna påbörjades. Jag skulle råda dig till att se över ditt kollektivavtal (om det finns ett sådant) och se om det finns specificerat vad som gäller när studierna är avklarade och du återgår till ditt tidigare arbete.Jag hoppas att du fick klarhet i det hela! Med vänlig hälsning,