Har man i chefsposition rätt till ledighet för studier?

2018-09-30 i Studieledighet
FRÅGA |Har man rätt till studieledighet oavsett vilken position man har i ett företag? Tex om jag är i en ledande chefsposition med personalansvar - har jag rätt att studera på deltid men samtidigt ha kvar min tjänst, arbetsuppgifter och lön för resten av tiden?
Johannes Hammarling |Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!Tillämplig lagDin fråga handlar om studieledighet och bestämmelser om detta kan hittas i Lagen om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning (Studieledighetslagen).StudieledighetenDu har rätt till studieledighet förutsatt att du varit anställd hos arbetsgivaren de senaste sex månaderna eller sammanlagt tolv månader de senaste två åren (3 § Studieledighetslagen). Din arbetsgivare får inte neka dig tjänstledigt för studier men denne har rätt skjuta upp dina studier med 6 månader (5 § Studieledighetslagen). Om man innehar personalansvar är risken större att ens ledighet blir uppskjuten eftersom ledighet innebär en större olägenhet för arbetsgivaren.DeltidsstudierDet som stadgas i lagen är att du har rätt till den ledighet du behöver för att fullfölja utbildningen (1 § Studieledighetslagen). Det innebär att du själv kan välja hur mycket ledighet du behöver för din utbildning. Lagen ger dock ingen rätt att själv fördela när du vill arbeta utan detta är upp till din arbetsgivare att bestämma. Om din tjänst inte kan utföras på deltid på grund av eventuellt personalansvar har din arbetsgivare rätt att omplacera dig. Detta kan påverka lönen. När du avslutar dina studier är du dock tillförsäkrad samma arbetsförhållanden och arbetsvillkor (9 § Studieledighetslagen).Jag rekommenderar att du i samråd med en arbetsgivare försöker komma fram till en lösning som fungerar för båda parter. Hoppas du fick svar på din fråga!

Måste jag ansöka om studieledigt på nytt om jag arbetat under lov?

2018-07-30 i Studieledighet
FRÅGA |Hej, jag ansökte om studieledigt i 3 år men jobbade under sommaren efter ett år av studier. Har jag då rätten att återgå till studierna på samma studieledighetsansökan eller måste jag göra en ny ansökan?
Emilia Hallberg |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline!Om jag har förstått din fråga rätt så undrar du huruvida du måste ansöka på nytt om studieledighet då du har arbetat på sommaren under studietiden, trots att du är studieledig.Vad gäller?Den lag som är tillämplig i den aktuella situationen är lagen om arbetstagares rätt till ledighet under utbildning (StudL). Enligt denna lag är man inte berättigad till att arbeta på lovdagar som infaller under den tid man är studieledig, om man inte särskilt kommit överens med detta med arbetsgivaren. Det beror alltså helt på vilken överenskommelse man har gjort med sin arbetsgivare. Enligt 9 § 1 st. StudL är man efter studieledighet garanterad att få samma eller likvärdiga arbetsuppgifter och anställningsvillkor som man skulle ha haft om man inte varit ledig. Vidare enligt 10 § 1-2 st. har man rätt att avbryta sin studieledighet och återgå till sitt arbete inom två veckor. Har ledigheten varat längre än ett års tid så har arbetsgivaren dock rätt att skjuta upp återgången upp till en månads tid, om arbetsgivaren blir underrättad om detta.SammanfattningsvisHar du blivit beviljad studieledigt under hela studietiden så behöver du inte ansöka om studieledigt på nytt, trots att du arbetat under sommaren. Vill du arbeta under loven kan du ansöka om studieledighet för varje termin och komma överens med din arbetsgivare om att jobba under somrarna.Hoppas att svaret var till din hjälp!Med vänlig hälsning,

Är studieledighetslagen en dispositiv lag?

2018-05-23 i Studieledighet
FRÅGA |Hej Lawline.Tack för ett mycket bra forum. Min fråga gäller studieledighet. Är studieledighetslagen (SLL) en dispositiv lag?
Maria Simeonidou |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Studieledighetslagen (lagen om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning) är tvingande till arbetstagarens förmån (2 § studieledighetslagen). Det innebär att personliga avtal där vissa förmåner enligt lagen inskränks eller faller bort som huvudregel är utan verkan. Det framgår dock av lagen att det kan göras vissa avvikelser med stöd av kollektivavtal slutna på arbetstagarsidan. Detta framgår av 2 § andra stycket studieledighetslagen. Avvikelser får göras från 3 §, 4 § tredje stycket, 5 och 7 §§ samt 10 § andra och tredje styckena. Dessa dispositiva bestämmelser reglerar bland annat kvalifikationstid och förläggning av ledigheten.Sammanfattningsvis så kan det sägas att studieledighetslagen inte är en dispositiv lag, men att vissa av lagens regler är dispositiva till förmån för kollektivavtal som har slutits på arbetstagarsidan (se ovan nämnda paragrafer).Vänligen,

Är jag skyldig att jobba under min studieledighet?

2018-04-02 i Studieledighet
FRÅGA |Hej! Har två frågor och vore så oerhört tacksam för svar då jag inte får någon klarhet i detta!1. Är studieledig sedan augusti 2017 hos min nuvarande arbetsgivare. De påstod för ca ett år sedan när jag sökte studieledigt att jag behövde söka per termin och uppvisa exakta start- och slutdatum på terminen för den kurs jag läser, även om utbildningen är ett treårigt kandidat-program som sträcker sig fram till juni år 2020. Detta innebär att arbetsgivaren mellan varje termin anser att jag har en skyldighet att jobba och återgå till mitt gamla schema (exempelvis på sommaren), vilket jag kan förstå när man söker ledigt termin för termin. Har jag rätt att söka ledigt fram till juni 2020 och inte jobba fram till dess (eller enbart arbeta när arbetsgivaren har behov och vi kommer överens om det) om jag så inte önskar? 2.Har jobbat en del extra men när lönehöjningen kom i höstas fick jag cirka hälften av vad alla andra anställda fick och detta grundar sig i att jag är studieledig och inte på mina arbetsprestationer enligt arbetsgivaren. Har de rätt att diskriminera studielediga på det sättet?
Johannes Hammarling |Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!Tillämplig lagStudieledighet regleras i lagen om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning (StudIL).Har jag rätt att söka ledighet fram till juni 2020?Du har rätt till behövlig ledighet från anställning för att klara av dina studier. Din arbetsgivare har alltså ingen rätt att kräva att du söker din studieledighet per termin utan det är fullt möjligt att ansöka om studieuppehåll fram till juni 2020 (1 § StudlL). Eftersom din studieledighet i nuläget är beviljad för en termin måste du skicka in en ny studieledighetsansökan om du vill slippa skyldigheten att arbeta under loven. Jag kan tillägga att du i ett sådant scenario inte hade haft någon laglig rätt att jobba extra under loven utan detta är i så fall upp till din arbetsgivare att bestämma (10 § StudIL).Arbetsgivarens rätt att skjuta upp din studieledighetDet kan vara bra att ha i åtanke att din arbetsgivare inte har någon skyldighet att bevilja din ansökan om studieledighet omgående. Din arbetsgivare har rätt att skjuta upp din studieledighet, det innebär att du kanske inte får lov att återgå till dina studier nästa termin (4 § StudIL). Omfattas du av ett kollektivavtal kan din arbetsgivare skjuta upp din studieledighet max 6 månader (5 § StudIL). Om du inte omfattas av ett kollektivavtal kan din arbetsgivare skjuta upp din studieledigheten i 2 år (6 § StudIL). Har jag rätt till lönehöjning som studieledig?Jag tolkar det som att löneförhöjningen kom under tiden du var studieledig. När du återgår till arbete efter studieledighet har du rätt till samma eller likvärdig ställning i fråga om arbetsförhållanden och arbetsvillkor (9 § StudIL). Det betyder att om löneförhöjningarna skett under din studieledighet har din arbetsgivare inte diskriminerat dig. SammanfattningDu har rätt att vara studieledig fram till juni 2020 utan skyldighet att jobba. Som jag tidigare nämnt är det bra att ta arbetsgivarens rätt att skjuta upp din studieledighet i beaktning. Jag ser inte heller något rättsligt hinder mot att din arbetsgivare inte ger dig samma löneförhöjning som dina kollegor.Hoppas du har fått svar på din fråga!

Rätt till ledighet på deltid från arbete i samband med studier

2018-08-31 i Studieledighet
FRÅGA |Hej.Jag är anställd och har en anställning på 8h/vecka. Detta innebär att man jobbar en helg varannan vecka och 1-2 kvällar per vecka. Jag vill även tillägga att jag har varit anställd hos min arbetsgivare i snart 3 år och är fast anställd. Nu till hösten så har jag blivit antagen till Tandläkarprogrammet i Stockholm och har precis börjat plugga. Eftersom min utbildning är krävande tänkte jag att jag ska ta studieledighet från jobbet för mina kvällar en tid framåt tills mina studier lugnar ner sig. Det är här problemet börjar. Min arbetsgivare säger att jag inte har rätt till den typen av ledighet utan måste antingen ta studieledighet 100% eller bara dom kvällar som krockar med mina föreläsningar. Jag har dock för mig att man har rätt till den studieledighet man behöver. Med detta menar jag dygnsvila, pluggtid etc för att klara mina studier under vardagar. Hur är lagen? Vad är mina rättigheter? Och vad tycker ni att jag ska göra? Dom insisterar och säger att studieledighet ges utifrån verksamhetens behov och just nu har dom inte den möjligheten att ge mig den studieledighet jag begär. Tacksam för svar
|Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Regler om ledighet för studier finns i studieledighetslagen. I 3 § studieledighetslagen har arbetstagaren rätt till tjänstledighet för studier om man varit anställt hos arbetsgivaren de senaste sex månaderna eller sammanlagt minst tolv månader under de senaste två åren. Då du varit anställd i tre år omfattas du alltså av rätten till tjänstledighet för studier.Hur mycket får du vara ledig?Enligt 1 § studieledighetslagen har den anställde rätt till den ledighet som han/hon behöver för att fullfölja sina studier. Det innebär alltså att arbetstagaren kan välja hur mycket ledighet som behövs. Arbetstagaren kan dock inte välja själv när han/hon ska jobba, utan detta får beslutas i samförstånd mellan arbetstagare och arbetsgivare.SammanfattningsvisDu har rätt till sådan tjänstledighet som dina studier kräver. Du har dock inte rätt att bestämma vilka tider du ska få jobba. Hoppas du fått svar på din fråga!Vänligen,

Hur påverkas min SGI om jag avbryter min studieledighet?

2018-05-24 i Studieledighet
FRÅGA |Hej!Jag är tjänstledig från en fast tjänst pga studier. Jag funderar på att säga upp mig. Orsaken är för att jag vill extrajobba med det jag håller på att utbilda mig till och att jag vet att jag inte kommer vilja gå tillbaka till min tidigare arbetsplats. Min fråga är om det kommer förändra nånting? Tänker på SGI:n och om jag skulle bli långtidssjukskriven under studietiden? Eller spelar detta ingen roll alls? Är det dumt att säga upp sig från en fast tjänst med hyffsat bra lön?
Johannes Hammarling |Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!Tillämpliga lagarDin fråga handlar både om studieledighet och om fastställande av sjukdomsgrundande inkomst (SGI). Dessa frågor behandlas bland annat i studieledighetslagen (STudIL) och socialförsäkringsbalken (SFB).StudieledighetenMin tolkning av din fråga är att du vill avbryta din studieledighet för att extrajobba med något mer relevant för din utbildning.Det framgår inte av din fråga om du frågat din arbetsgivare om du kan ta en ny anställning och samtidigt behålla din studieledighet. Med ett godkännande från din nuvarande arbetsgivare innehåller studieledighetslagen inget hinder mot att du tar en anställning hos en annan arbetsgivare. Jag rekommenderar därför att du pratar med din nuvarande arbetsgivare och frågar om du kan behålla din studieledighet samtidigt som du extrajobbar på ett annat företag. I så fall hade du behållt tryggheten att återgå till det arbetet du är studieledig ifrån samtidigt som du får yrkeserfarenhet inom din utbildnings område! Jag bör också tillägga att om din arbetsgivare inte godkänner att du extrajobbar hos en annan arbetsgivare riskerar du att bli uppsagd om du ändå väljer att tacka ja till det nya jobbet.Hur påverkas min SGI om jag avbryter min studieledighet?Om du vid studier tar lån från CSN utgör studierna en så kallad SGI-skyddad tid vilket innebär att du behåller din SGI från när du jobbade heltid (26:9 och 26:11 SFB). Jag tolkar av din fråga att du tar lån från CSN och att du därmed är skyddad. För att ha en SGI-skyddad tid krävs inte att du är studieledig från din tidigare anställning utan din SGI är vilande oavsett. Det spelar av den anledningen ingen roll om du avbryter din studieledighet. Samtidigt som du har din SGI vilande kommer du att få en så kallad studietids-SGI under tiden du bedriver studier (26:19 SFB). Denna kommer som en vanlig SGI baseras på dina arbetsinkomster under året, t.ex. från sommar och extrajobb. Det är endast om du avbryter dina studier som du kan ta ut din vilande SGI. Det betyder att din gamla SGI behålls även om du väljer att ta ett extrajobb.SammanfattningEnligt min personliga uppfattning av situationen så spelar det inte så stor roll om du tar det nya jobbet. I bästa fall tackar din arbetsgivare ja till att du tar det och du behåller du tryggheten att återgå till den gamla anställningen. Om din arbetsgivare tackar nej kan du avbryta din studieledighet och samtidigt behålla din SGI. Du har som sagt i så fall inte möjligheten att genom studieledighetslagen återgå till anställningen men som jag tolkar det verkar det inte vara din avsikt efter studierna. Hoppas du fick svar på din fråga!

Har man rätt att vara tjänstledig för studier under lov?

2018-04-30 i Studieledighet
FRÅGA |Vad har jag för laglig rätt att vara tjänstledig även under loven?Kan min arbetsgivare "tvinga" mig att arbeta under loven då jag är tjänstledig för studier?
Emilia Hallberg |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline!Tjänstledigt för studierDu har ingen skyldighet att arbeta under tiden du studerar, om studierna är sammanhängande, och därmed löper över båda terminerna. Om det däremot är två olika utbildningar, som inte hänger ihop, och du har begärt två olika ledighetsperioder så kan arbetsgivaren kräva att du arbetar mellan de två perioderna. Om du ansökt om tjänstledigt under hela din studietid så har du rätt till behövlig ledighet från anställning för att klara av dina studier, enligt 1 § lag om arbetstagares rätt till ledighet under utbildning (StudL). Därmed har din arbetsgivare inte rätt att kräva att du söker din studieledighet per termin utan det är fullt möjligt att ansöka om studieuppehåll under hela studietiden. Har denna beviljats kan din arbetsgivare därmed inte kräva att du arbetar mellan terminerna. Lagen innehåller dock ingen uttrycklig begränsning av studieledighetens längd, utan tjänstledigheten får begränsas till den tid som i det enskilda fallet behövs för studiemålet. Arbetsgivarens rätt att skjuta upp studieledighetVad som kan vara bra att ha i åtanke är att din arbetsgivare inte har någon skyldighet att bevilja en ansökan om studieledighet omgående, utan kan skjuta upp studieledigheten till senare tid än arbetstagaren har begärt, enligt 4 § StudL. Det kan resultera i att du kanske inte får återgå till dina studier nästa termin, om du vill ha kvar din anställning på jobbet du är tjänstledig från. Studieledigheten kan skjutas upp max 6 månader om du omfattas av ett kollektivavtal, enligt 5 § StudL. Om du inte omfattas av ett kollektivavtal kan arbetsgivaren skjuta upp din tjänstledighet i 2 år, enligt 6 § StudL.Hoppas att svaret var till din hjälp!Med vänlig hälsning,

Kan man vara studieledig på halvtid?

2018-03-30 i Studieledighet
FRÅGA |Hej Lawline!Jag arbetar idag 100% och har inför hösten 2018 ansökt om tjänstledighet för studier. Jag kommer att studera 100% på distans men vill fortsatt arbeta 50% och har i min studieledighetsansökan skrivit "jag önskar vara tjänstledig på deltid, 50%". Har min arbetsgivare rätt att neka mig tjänstledighet på 50% och istället tvinga mig att vara tjänstledig 100% alternativt att bara arbeta på timme? Om min arbetsgivare godkänner tjänstledighet på 50% har jag då som arbetstagare själv rätten att avgöra när jag vill arbeta och fördela mina 20h per vecka efter vad som passar mig bäst? Stort tack!
Filip Westling |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Enligt 3 § studieledighetslagen har man rätt till tjänstledighet för studier om man varit anställd hos samma arbetsgivare de senaste sex månaderna eller sammanlagt minst tolv månader under de senaste två åren.Enligt 1 § studieledighetslagen har den anställde rätt till den ledighet som denne behöver för att fullfölja sina studier. Om den anställde ska studera på halvtid har han rätt att vara ledig på halvtid och arbeta resten.Eftersom lagen säger att du som anställd har rätt till den ledighet som du "behöver" för att fullfölja dina studier så har du rätt att arbeta 50% och vara tjänstledig 50%.Du är arbetsskyldig under den tid du inte studerar vid deltidsstudier. Studieledighetslagen ger dock ingen rätt för arbetstagaren att fördela timmarna särskilt, utan det är något du får komma överens om med din arbetsgivare. Sammanfattning: Då lagen säger att du får vara studieledig i den mån du "behöver", har du rätt att vara studieledig på halvtid (50%) och arbeta resterande 50%. Vid fördelning av dina timmar får du prata med din chef och försöka komma överens om fördelningen.