Arbetstagares anmälningsskyldighet för ledighet i beslut om studier

2018-02-05 i Studieledighet
FRÅGA |Hej!Det är så här att jag är studieledig från mitt jobb då jag på höstterminen 2017 påbörjade en 3-årig högskoleutbildning. Jag har dock kommit fram till att utbildningen inte känns rätt och jag planerar att söka en annan (2-årig) utbildning till hösten 2018. Om jag hoppar av utbildningen och byter utbildning till hösten, måste jag då även ansöka om studieledighet på nytt hos min arbetsgivare eller behöver min chef nödvändigtvis inte veta att jag ska byta utbildning? Då utbildningen jag ska söka bara är 2-årig och passar in i min nuvarande tidsplan för studieledigheten, undrar jag om det är nödvändigt att söka ledighet på nytt?
Matilda Hetlesaether |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När det gäller arbetstagares rätt till ledighet för utbildning finns det en speciell lag som i vardagligt tal kallas "studieledighetslagen" men som rent officiellt går under namnet: Lag [1974:981] om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning.Dina rättigheter som arbetstagare vid studieledighetSom huvudregel har du som arbetstagare en rätt till ledighet för studier. En arbetsgivare kan dock besluta att ledigheten ska falla in senare eftersom hen kanske har behov av arbetstagaren just när studieledighetsansökan görs. Däremot kan arbetsgivaren inte skjuta upp ledigheten hur länge som helst och arbetstagaren kan gå till domstol om det dröjer för lång tid innan hen får bli ledig för studier. Arbetsgivaren kan inte heller besluta att arbetstagaren inte har rätt till någon ledighet alls [4 § studieledighetslagen].Begreppet "behövlig ledighet"Redan i 1 § i studieledighetslagen fastslås det att arbetstagaren har rätt till "behövlig ledighet" för studier. Det är alltså du som arbetstagare som bestämmer och ska ge information om vilken typ av utbildning som ledigheten ska täcka, hur länge den ska pågå och i vilken form du ska göra detta. Dock räknas inte självstudier som utbildning, så länge det inte är så att du har tillgång till undervisning då och då [ungefär som det fungerar på distansutbildningar].Enligt förarbeten till lagen innebär uttrycket "behövlig ledighet" ett krav på att du som arbetstagare antas följa den utbildning som ledigheten gäller. Om du inte gör det förfaller rätten till ledighet och du blir skyldig att återgå i arbete igen. Ur detta skulle en kunna tolka det som att du enbart sökt studieledighet för den utbildning du angett för din arbetsgivare och hela din studieplan bygger på den utbildningen. Det skulle därmed kunna innebära att du bör kontakta din arbetsgivare igen och meddela om de ändrade studieplanerna eftersom du rent teoretiskt sett har avslutat den utbildning som du sökt ledighet för [10 § studieledighetslagen]Sammanfattningsvis skulle jag därmed vilja säga att utefter den information jag fått av dig och utefter den information du presenterat för mig skulle jag rekommendera att du kontaktar din arbetsgivare igen och ansöker om studieledighet eftersom du avslutat den utbildning som du primärt fick ledighet för.Hoppas du fick svar på din fråga! Tveka inte att höra av dig om du undrar något mer.Med vänlig hälsning,

Kan man vara tjänstledig för studier innan terminsstart?

2018-01-16 i Studieledighet
FRÅGA |Hej. Vid ansökan om tjänstledighet för studier så undrar jag hur många dagar innan en terminsstart man kan begära tjänstledighet? Är det fritt fram att tex begära 3 veckor innan terminsstart för att ha möjlighet att förbereda sig inför en utbildning med allt vad det innebär? Mvh Björn
Christoffer Tolf |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Din fråga regleras i lag (1974:981) om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning. Denna lag säger att arbetstagare (i allmän eller enskild tjänst) som vill undergå utbildning har rätt till behövlig ledighet från sin anställning (1 §). Arbetsgivaren får inte bevilja längre ledighet än arbetstagaren ansett sig behöva. Vidare kan en arbetstagare som missbrukar ledigheten genom att använda den till annat än studier göra sig skyldig till brott mot anställningsavtalet. Av denna anledning är det viktigt att du kan visa din arbetsgivare att tiden innan terminsstart är kopplad till dina studier. Att kunna förbereda sig inför en utbildning bör enligt min mening anses vara behövligt. Att du däremot blir beviljad tre veckors tjänstledighet innan terminsstart är inte självklart. Jag rekommenderar dig därför att ta kontakt med din arbetsgivare angående ditt ärende. Hoppas att du fått svar på din fråga. Du är välkommen att återkomma om du har fler frågor. Med vänlig hälsning,

Måste man studera heltid för att ha rätt till studieledighet?

2017-12-20 i Studieledighet
FRÅGA |Jag är anställd på 28 timmar inom handels och vill vara tjänstledig för en akademisk kurs på 50 % (15 p). Min arbetsgivare hävdar att jag måste studera på heltid för att kunna ta ut tjänstledighet. Men jag är bekant med att studieledighetslagen är formulerad som så att det är upp till arbetstagaren att avgöra hur mycket ledighet man behöver. Vem har rätt?
Fanny Rudén |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Syftet med studieledighetslagen (lag om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning) är att arbetsförhållandet ska bestå även om en arbetstagare under kortare eller längre tid vill avbryta arbetet för att studera. Den gäller alla anställda, oavsett anställningsform och oavsett om man är anställd i offentlig eller privat verksamhet och avser alla storlekar på arbetsplaster. Det enda egentliga kravet är att man ska ha varit anställd hos arbetsgivaren i minst sex månader eller sammanlagt 12 månader under de senaste två åren (3 §).I förarbetena konstateras att i princip all utbildning ska omfattas av lagen, men att däremot rena självstudier inte omfattas. Lagen ställer inte heller upp någon gräns för hur lång ledigheten får vara utan det får begränsas till den tid som i det enskilda fallet behövs för utbildningen (detta framgår av 1 § som säger att den anställde har rätt till "behövlig ledighet"). Det är därmed (som du säger) upp till den anställde att avgöra hur mycket studieledighet som behövs för att kunna fullgöra studierna. Studietakt och studiernas uppläggning ska tas hänsyn till (prop. 1974:148 s 90). Eftersom du inte studerar heltid så har du därmed istället rätt till ledighet på deltid. Arbetsgivaren har inte rätt att neka dig studieledighet, endast skjuta upp ledigheten med högst sex månader och då ska arbetsgivaren meddela varför ledigheten skjuts upp både till den anställde och till facket (4 §).Hoppas du känner att du har fått svar på din fråga, om inte är du varmt välkommen att komma in med en ny till oss här på Lawline.Vänligen,

Fråga om arbetsgivares rätt att skjuta upp arbetstagares ledighet för studier

2017-10-09 i Studieledighet
FRÅGA |Jag är tillsvidareanställd på ett bemanningsföretag sedan många år tillbaka, önskar ta tjänstledigt för studier som startar om 6 månader. Men min arbetsgivare säger nej och påstår att denne kan skjuta på studieledigheten ytterligare 6 månader efter planerad studiestart. Dvs att jag ska vänta 12 månader totalt på studieledighet. Kan det verkligen stämma?
Emelie Ström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler kring detta finns i lagen om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning. I lagen framgår det att arbetsgivaren har rätt att skjuta upp ledigheten till senare än vad du som arbetstagare önskar om arbetsgivaren anser att det vore bättre för företaget. Arbetsgivaren får på egen hand skjuta upp ledigheten i 6 månader, men skäl till varför måste anges (se här). Skulle arbetsgivaren vilja skjuta upp din ledighet mer än 6 månader så krävs det dock samtycke från facket på ditt jobb (se här).Med andra ord, om du vill ha tjänstledigt för studier om 6 månader har din arbetsgivare rätt att på egen hand skjuta på denna ledighet ytterligare 6 månader. Alltså kan det dröja 12 månader tills du får din ledighet beviljad. Hoppas du fått svar på din fråga!Vänligen,

Kan man arbeta extra kvällar och helger under studieledighet?

2018-01-18 i Studieledighet
FRÅGA |Jag funderar på att studera och jag vill då söka om studieledighet en viss procent. Jag jobbar i en annan kommun än den jag bor i och min anställning är kl. 8-16 måndag till fredag. Kan jag jobba extra kvällar och helger under studieledighet? Min tanke är att plugga under dagtid då jag normalt skulle varit på jobbet, och därefter jobba extra framför allt helger som är min lediga tid. Detta i en annan kommun.
Lenita Pettersson |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Enligt studieledighetslagen har du rätt till tjänstledighet för studier om du varit anställd hos samma arbetsgivare de senaste sex månaderna eller sammanlagt minst tolv månader under de senaste två åren (3 § studieledighetslagen). En arbetsgivare har rätt att skjuta på en ledighet till en senare tid än arbetstagaren har begärt och skall underrätta arbetstagaren om den väljer att skjuta på den och skälen för detta (4 § studieledighetslagen). Arbetsgivaren kan skjuta på den begärda ledigheten i upp till sex månader, det är därför viktigt att ansöka om tjänstledighet för studier i god tid. Du har rätt till ledighet för deltidsstudier. Rätten omfattar den tid du behöver för studierna. Du är arbetsskyldig under den tid du inte studerar vid deltidsstudier. Studieledighetslagen ger dock ingen rätt för arbetstagaren att arbeta extra kväller eller helger vid tjänsteledighet för studier. Däremot kan du göra en särskild överenskommelse med din arbetsgivare om att du ska få arbeta under kvällar eller helger. Se i så fall till att överenskommelsen är skriftlig. Det är säkrare då muntliga avtal är svårare att bevisa i efterhand. Med vänlig hälsning,

Fråga om studieledighet

2018-01-07 i Studieledighet
FRÅGA |Jag funderar på att läsa en distansutbildning på heltid i höst, men i och med att den är på distans kan jag jobba samtidigt. Har man rätt att lägga upp sin arbetstid så att man arbetar tex 80 % och begära tjänstledigt för studier resterande 20 %?
Emelie Ström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Rätt till ledighet för studier Som arbetstagare har du rätt att få vara tjänstledig på grund av studier och hur mycket du behöver vara ledig avgör du själv. Rätten till ledighet ställer dock krav på att du arbetat hos samma arbetsgivare de senaste 6 månaderna eller minst 12 månader under de senaste 2 åren (se här). Du måste även kunna visa upp en studieplan samt antagningsbevis eller liknande om din arbetsgivare vill det. Viktigt att tänka på är att arbetsgivaren har rätt att skjuta upp din ledighet till senare om denne anser att det vore bättre för företaget. Upp till 6 månader kan din arbetsgivare skjuta upp din ledighet på egen hand. Ska längre uppskjutning ske krävs det samtycke från den berörda lokala arbetstagarorganisationen, med andra ord facket på ditt jobb. Ska uppskjutning ske måste arbetsgivare ange skäl till varför (se här). En annan viktigt sak att tänka på är att arbetsgivaren har rätt att omplacera dig under tiden du studerar om denne har goda skäl till varför en omplacering är nödvändig. Arbetsgivaren måste dock genast informera dig om att denne vill skjuta upp din tjänstledighet samt ange skälen till varför.Sammanfattning Sammanfattningsvis har du alltså rätt till ledighet för studier om du arbetat hos samma arbetsgivare de senaste 6 månaderna eller under 12 månader de senaste två åren. Du bestämmer även själv hur mycket du ska vara ledig. I och med att uppskjutning kan ske om 6 månader så råder jag dig att begära tjänstledigt så snart som möjligt, då de 6 månaderna räknas från den dagen du skickade in begäran om ledighet. Vidare bör du se igenom ditt kollektivavtal om sådant finns då vissa undantag om arbetstagares rätt till ledighet kan finnas där.Hoppas du fått svar på din fråga!Vänligen,

Fråga om ogiltiga skäl till uppskov av tjänstledighet

2017-11-19 i Studieledighet
FRÅGA |En fråga angående Studieledighet. Förbehållet arbetsgivarens rätt att uppskjuta ledighet. Ska grundas på giltigt skäl. När har man som arbetstagaren rätten att kräva att vissa anledningar ej är giltiga?T ex. Ett stort företag hävdar brist på arbetstagaren. Medans dennes verksamhet är så stor att personal kommer och går stup i kvarten. Vart kommer arbetstagarens motprestation in i mätningen mellan arbetsgivarens skyldighet och arbetatagarens rätt?Mvh
Emelie Ström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Rätten till studieledighet regleras i lag (1974:891) om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning. När har man rätt till studieledighet? En arbetstagare har rätt till tjänstledighet för att studera, men det krävs att man varit anställd hos samma arbetsgivare de senaste sex månaderna eller sammanlagt 12 månader under de senaste två åren (se här och här)Arbetsgivaren har en möjlighet att skjuta upp ledigheten upp till 6 månader, detta för att lagstiftaren velat balansera arbetstagarens rätt till ledighet så att arbetsgivaren själv ska kunna planera sin verksamhet så långt som möjligt. Arbetsgivaren måste i sådant fall då genast meddela dig om uppskovet och även skälen till detta (se här). Ogiltiga skäl för uppskov? Det framgår inte specifikt av lagen vilka skäl till uppskov som kan anses ogiltiga. Men om man istället vänder på frågan så har arbetsgivaren som sagt rätt att skjuta upp en ledighet för studier för att denne ska kunna planera sin verksamhet så långt som möjligt. Arbetsgivaren kanske behöver tid på sig att hitta en ersättare eller helt enkelt planera om sin verksamhet om en arbetstagare ska få studieledighet. Om arbetsgivaren däremot inte har något sådant skäl till uppskov, som hänför sig till planerandet av verksamheten, så borde det inte ses som ett giltigt skäl. Utgångspunkten är ju som sagt att arbetstagaren alltid har rätt till tjänstledighet för studier om denne varit anställd hos samma arbetsgivare de senaste sex månaderna eller sammanlagt 12 månader under de senaste två åren. Hoppas du fått svar på din fråga!Vänligen,

Villkor för tjänsteledighet vid studier

2017-10-05 i Studieledighet
FRÅGA |Hej! Jag har precis börjat studera på 100 %. Min chef säger att rekommendationen är att jobba 50 % vid sidan av. Då jag tagit csn lån är detta inte möjligt plus att jag känner att jag inte kommer klara av skolan, jobba 50% och mitt privatliv. Kan chefen begära att jag ska jobba 50%? HEn påstod också att han har rätt att hålla kvar min tidigare anställning på 90 % upp till en månad. Stämmer detta?Mvh Louise
Ophelia Wigström |Hej och tack för att du valt att ställa din fråga till Lawline! Din situation är skyddad av Lag (1974:981) om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning, LARLU, se https://lagen.nu/1974:981, där syftet är att en arbetstagare ska kunna ta ledigt för studier samtidigt som anställningskontraktet består. Lagen gäller oavsett din anställningsform och ska appliceras till din fördel.Observera att lagen inte gäller om det rör sig om egenstudier, svenskundervisning eller en utbildning av fackliga förtroendemän. - Rätt att hålla kvar anställningen till 90%Din chef får inte missgynna dig och endast hålla kvar anställningen på 90% baserat på det faktum att du tar tjänstledighet för studier, 9 § LARLU. Om det är så att din anställning blir reducerad till 90% måste det vara grundat på något annat än att du tar tjänstledigt. När du kommer tillbaka till jobbet efter att du är klar med dina studier har du rätt till samma lön och likvärdiga arbetsuppgifter. Din chef har däremot rätten att skjuta på din ledighet, max 6 månader efter att du lämnat in ansökan om studieledighet, är det mer än 6 månader senare krävs fackets godkännande om ni har kollektivavtal. Det vill säga att om du t.ex. lämnar in begäran om ledighet den 1 augusti kan din chef välja att bevilja ledigheten från den 1 september, det handlar alltså inte om när du har begärt ledighet utan när du lämnade in ansökan om ledighet. Väljer din chef att bevilja ledighet från mars, så kräver det fackets godkännande. - Rekommendation att jobba 50%Den här rekommendationen är inte att likställa som ett krav på att du ska jobba 50% under tiden du är tjänstledig. Det faktum att din chef rekommenderar dig att vara kvar 50% har inget med lagen att göra, utan snarare så är den rekommendationen knuten till din arbetsplats och vad chefen helst vill se att du gör. - Om din chef inte ger med sig Om chefen fortfarande hävdar att du bara har rätt till 90% av din anställning och att du borde jobba 50% under dina studier så kan du kontakta facket eftersom de har företräde att tolka lagen och ditt anställningsavtal fram till dess att tvisten är löst. - Om du blir avskedad Blir du avskedad på grund av din studieledighet och för att du står på dig som kommer avskedandet, om det har baserats på det faktum att du vill ha ledigt, att ogiltigförklaras eftersom det inte är ett lagenligt avskedande, 8 § LARLU. - SammanfattningsvisSom tidigare nämnt så har du rätt att få tjänstledighet för studier, så till vida att det inte är självstudier, och du har rätt att behålla ditt anställningskontrakt under ledigheten. Vidare har du rätt att komma tillbaka till arbetet efter dina studier och ha samma lön och likartade arbetsuppgifter. Din chef har inte enligt lag rätt att sänka din arbetsomfattning till 90% och behålla din anställning i en månad, du behöver heller inte jobba 50% och du kan inte bli avskedad med anledning av att du har tagit studieledighet. Avslutningsvis så har din chef rättigheten att skjuta på din ledighet max 6 månader, annars behövs ett godkännande från facket. Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,