Kan jag under min tjänstledighet arbeta för ett konkurrerande bolag?

2021-04-14 i Tjänstledighet
FRÅGA |Hej.Jag har en tillsvidaretjänst på 100% som jag i dagsläget är helt tjänstledig från. Arbetet befinner sig på annan ort mot var jag bor och det tar mig 1 timme med bil att åka enkel resa till jobbet. Kan jag under min tjänstledighet arbeta för ett konkurrerande bolag till mig arbetsgivare utan att de händer något med min heltidstjänst och tjänstledighet?
Madeleine Runesson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Som arbetstagare har du en lojalitetsplikt gentemot din arbetsgivare. Denna plikt framgår inte av lag utan den ingår som ett led i ditt anställningsavtal. Lojalitetsplikten innebär att en arbetstagare inte får skada sin arbetsgivare vilket inkluderar att arbetstagaren inte ska bedriva verksamhet som konkurrerar med arbetsgivaren (se exempelvis AD 1994 nr 79 och AD 2009 nr 40). Om du under din tjänstledighet arbetar för ett konkurrerande bolag skulle det därför kunna anses vara ett brott mot lojalitetsplikten, under förutsättning att din nuvarande arbetsgivare inte går med på det. Konsekvenserna av detta skulle kunna innebära uppsägning eller till och med grund för avsked. Som svar på din fråga kan du alltså inte under din tjänstledighet arbeta för ett konkurrerande bolag utan att ha fått godkännande från din arbetsgivare, utan att riskera din anställning. Notera dock att inte all konkurrens utgör ett brott mot lojalitetsplikten, utan Arbetsdomstolen har förtydligat att det ska röra sig om "sådan konkurrens som är ägnad att tillfoga arbetsgivaren en inte obetydlig skada eller som i övrigt sker under sådana omständigheter att den bör uppfattas som illojal". Enligt min uppfattning lämnar denna bedömning dock inte särskilt stort utrymme eftersom redan risken för skada kan få betydelse (AD 2009 nr 40). Jag hoppas du fått svar på din fråga, annars kan du alltid höra av dig till oss på Lawline igen!Vänligen,

Kan arbetsgivare neka arbetstagare ledighet för att skriva högskoleprovet?

2021-03-23 i Tjänstledighet
FRÅGA |Hej! Jag ska skriva högskoleprovet nu i Maj. Jag ansökte om ledighet när jag fick reda på min provdag i januari. Nu säger min chef att han inte kommer bevilja mig ledigt för provet. Vilka rättigheter har jag?
Izabella Bugsby de la Varga |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Lagen om arbetstagaren rätt till ledighet innehåller regler om arbetstagares rätt till tjänstledighet för utbildning. En arbetstagare som önskar att genomgå utbildning har enligt lagen rätt till den ledighet som krävs. Med utbildning menas i princip all utbildning förutom självstudier. På så vis finns det ingen laglig rätt för arbetstagare till ledighet för att skriva exempelvis högskoleprovet eftersom detta inte räknas som utbildning. Jag hoppas att du fick din fråga besvarad och har du ytterligare frågor är du varmt välkommen att kontakta oss på Lawline igen! Med vänliga hälsningar,

När har man rätt till tjänstledighet för studier?

2021-01-19 i Tjänstledighet
FRÅGA |Hej. Jag är fast anställd och har arbetat heltid hos min arbetsgivare i ca 2,5 år. Jag skulle nu vilja studera naturkunskap 2 på folkuniversitet för att komplettera mina betyg, kursen kommer vara på ca 25% studietakt. Jag undrar om jag har rätt till att ansöka om studieledighet en dag i veckan?
Klara Zethraeus |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga berör lag om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning. Varje person som varit anställd i 6 sammanhängande månader eller totalt 12 månader under de senaste 2 åren har rätt till ledighet (3 paragrafen lag om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning). Rätten till ledighet kan ändras i ett kollektivavtal, om din arbetsplats är bundet av ett sådant avtal rekommenderar jag att du hör efter med facket i första hand. (2 paragrafen tredje stycket lag om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning). När man ansöker om tjänstledighet för studier så har arbetsgivaren rätt att skjuta på ledigheten under vissa omständigheter, så som att ansökan kommer för nära inpå startdatum och om tjänsten man lämnar är problematisk att fylla exempelvis. (4 paragrafen lag om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning)Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!Med vänlig hälsning

Kan en arbetsgivare avbryta en redan beviljad tjänstledighet?

2020-12-27 i Tjänstledighet
FRÅGA |Hej!Jag har fått beviljat tjänstledighet nu i jul för att kunna umgås med min sambo och hans föräldrar. Nu kommer dock arbetsgivaren och menar att dom kommer dra tillbaka min tjänstledighet pga corona. Är det tillåtet för arbetsgivaren att komma med detta besked endast 5 dagar innan min tjänstledighet ska börja?
Natalin Kabro |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!TjänstledighetAtt få tjänstledighet innebär att du får ett tillfälligt uppehåll från din nuvarande tjänst. Tjänstledigheten kan antingen nekas eller beviljas av din arbetsgivare. I ditt fall tolkar jag att det gäller tjänstledighet för semester, d.v.s. att få extra ledighet för att umgås. Därför är det viktigt att nämna att denna typ av tjänstledighet inte är tvingande mot din arbetsgivare, såvida inget annat uttrycks i anställningsavtalet. Vad som gäller i ditt fallUtgångspunkten är att arbetsgivaren inte ensidigt kan säga upp en redan beviljad tjänstledighet, men eftersom det inte finns ett uttryckligt lagstöd för din situation får man falla tillbaka på anställningsavtalet eller eventuellt kollektivavtal. Arbetsgivaren ska ha goda skäl för att avbryta en redan beviljad tjänstledighet. I det läge som råder nu med Corona, kan arbetsgivaren mycket väl ha tillräckliga skäl för att kunna göra detta. Jag råder dig att kontakta ditt fackförbund om du är bunden till ett kollektivavtal, så kan de undersöka om det finns villkor som reglerar denna typ av situation i kollektivavtalet. Hoppas du fick svar på din fråga! Vänligen,

När har man rätt till tjänstledighet?

2021-03-25 i Tjänstledighet
FRÅGA |Tjäntledighet som medföljareHej! Min utländska partner har fått jobb inom FN och jag vill givetvis ta tjänstledigt för att följa med honom till hans stationeringsort. Kan inte hitta detaljer kring om jag har rätt till tjänstledighet eller ej. (Han är inte svensk medborgare och har inte bott i Sverige). Kan ni svara på detta?Mvh
Amanda Boqvist Thiel |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Om jag har förstått din fråga rätt vill du flytta med din partner och undrar om du i så fall har rätt till tjänstledighet under tiden. Att vara tjänstledig innebär att man får ledigt från sitt arbete utan betalning. Enligt studieledighetslagen har man rätt till tjänstledighet när man ska studera. Det kräver dock att man varit anställd hos sin arbetsgivare de senaste sex månaderna eller att man varit anställd i minst 12 månader de senaste två åren. Däremot finns det inte någon lag som säger att man har rätt till tjänstledigt för att prova på ett nytt arbete. Inte heller semester är ett skäl för tjänstledighet. Dock har man alltid rätt till tjänstledighet om man vill testa på att driva egen näringsverksamhet. Även detta kräver att man varit anställd hos sin arbetsgivare i minst sex månader. Det finns tyvärr ingen lag som säger att du ska ha rätt till tjänstledighet för att flytta med din partner. Med detta sagt kan du ju ändå ställa frågan till din arbetsgivare, kanske är det så att du blir beviljad tjänstledighet ändå. Om det finns ett kollektivavtal på din arbetsplats kan det vara så att frågan om tjänstledighet hanteras där. Hoppas att du fått svar på din fråga! Om inte är du varmt välkommen att vända dig till oss på Lawline igen. Med vänlig hälsning,

Kan en arbetstagare begära tjänstledigt för att bedriva näringsverksamhet om verksamheten redan bedrivits vid sidan av tjänsten under en period.

2021-02-27 i Tjänstledighet
FRÅGA |Jag har sökt om tjänstledigt för 3 månader i sommar för att driva eget företag. Jag startade företaget i oktober men har inte haft tid och möjlighet att kunna driva det ordentligt, utan tänkte då göra ett försök till sommaren. Jag har varit anställd på mitt jobb i 3 år. Ändå nekar min chef till detta. Hen säger att jag startade ju företaget i oktober och därför inte har rätt till tjänstledighet. Stämmer verkligen detta? I så fall kan jag ju bara starta ett nytt företag och driva samma verksamhet på det företaget då? Hen säger också att jag inte får ta tjänstledigt över min semester? Hur fungerar det?Arbetar för övrigt på en förskola. Att ta tjänstledigt över sommaren innebär SÄLLAN en stor belastning för företaget då vi över sommaren har få barn och många i personalen.
Rebecca Nilsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din första fråga som att du redan bedriver din verksamhet vid sidan av tjänsten och att det är därför din arbetsgivare inte vill godkänna din tjänsteledighet. Din andra fråga handlar om huruvida du kan ha tjänstledigt istället för att ta ut semester. I och med att du arbetar på en förskola förutsätter jag att din arbetsgivare är bunden av ett kollektivavtal. Kollektivavtal kan reglera frågor om anmälan om ledighet, underrättelse för återgång till arbetet och arbetsgivarens rätt att skjuta upp återgång till arbetet. Om ett kollektivavtal reglerar ytterligare frågor än dessa är de ogiltiga. (2 § lag om rätt till ledighet för att bedriva näringsverksamhet)Arbetstagares rätt at bedriva egen näringsverksamhetEn arbetsledare kan som huvudregel aldrig inskränka en arbetstagares rätt till ledighet för att bedriva egen näringsverksamhet. Dock kan det genom kollektivavtal göras avvikelser från lagen i fråga om 1) anmälan om ledighet, 2) tiden för arbetstagarens underrättelse om återgång till arbetet och 3) arbetsgivarens rätt att skjuta upp arbetstagarens återgång till arbetet. (2 §) Neka tjänsteledighetEn arbetsledare får neka ledighet i de fall den innebär väsentlig olägenhet för arbetsledarens verksamhet. (3 §) Väsentlig olägenhet kan t.ex. vara att verksamheten inte kan fortgå på normalt sätt eller att din ledighet resulterar i höga kostnader för företaget. Vikariat räknas i allmänhet inte som en hög kostnad. Det ställs alltså höga krav på att en arbetsledare ska kunna neka ledighet på grunden av att det innebär väsentlig olägenhet. Finns det något krav på förfallen tid?Det finns inga krav på att du måste ansökt om tjänsteledighet inom en viss tid från verksamhetens uppstart. Tvärtom framgår det i doktrin att en arbetsgivare inte får neka tjänsteledighet på grunden att en arbetstagare redan startat upp verksamheten och bedrivit den vid sidan av sin anställning. En arbetsgivare får dock ställa krav på att arbetstagaren ska på ett påtagligt sätt påbörjat planeringen och genomförandet av företagsstarten innan hen godkänner tjänsteledigheten. Att du startade företaget i oktober utgör därmed inte någon grund till att neka dig tjänsteledighet. Tjänsteledighet i stället för semesterDu har inte rätt att ha semester samtidigt som du är tjänstledig, inte heller är tjänsteledigheten semestergrundande. (7 §, 17, 17 b § Semesterlagen) Men en arbetsgivare kan inte neka tjänsteledighet på grunden att du har semester under den perioden. I stället blir din semester uppskjuten. Sammanfattning Rätten till tjänsteledighet är långtgående och arbetsgivare får endast i fåtal fall neka dig. Jag har tyvärr ingen kunskap om det skulle innebära en väsentlig olägenhet för din arbetsgivare om du tar tjänstledigt under sommaren. I övrigt har inte din arbetsgivare rätt att neka dig ledighet på någon av de grunder som du i frågan nämnt. Jag rekommenderar dig att kontakta ditt fackförbund. Är du inte medlem i något fack bör du vända dig till en advokat eller praktiserande jurist. Du kan också välja att själv väcka talan i tingsrätten, men jag rekommenderar inte att göra detta då det kan vara svårt att föra sin egen talan.Hoppas du fått svar på din fråga och lycka till!Vänligen,

Återgå till arbete efter studieledighet - samma tjänst?

2020-12-29 i Tjänstledighet
FRÅGA |Hej! Jag är studieledig under totalt 2 år, när jag började studera så fick min tjänst ett vikariat..Jag har nu fått veta att om bara några dagar så övergår min vikarie till att ta över min tjänst helt och hållet och om jag kommer tillbaka till arbetet efter avslutade studier så blir det med en annan typ av tjänst och en annan befattning..Är detta rätt enligt lagen?
Fredrik Holmström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Reglering angående detta hittar man i lagen om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning (här). Enligt dess 1 § har arbetstagare i allmänhet eller enskilt tjänst rätt till behövlig ledighet från sin anställning för att studera i den omfattning som lagen föreskriver (alltså ett grundstadgande om din rätt enligt lagen som begränsas eller modifieras i resten av lagen). Enligt lagens 9 § ska arbetstagare som har åtnjutit ledighet vara tillförsäkrad samma eller likvärdig ställning i fråga om arbetsförhållanden och anställningsvillkor som om hen ej haft ledighet när arbetstagaren väl återvänder i tjänst. Detta kan dock i vissa fall modifieras i kollektivavtal, och eftersom jag inte har sådan information från din fråga så kan jag inte gå in på det!Vad innebär detta mer konkret då? Jo: En arbetstagare ska inte på grund av att rätten till ledighet utnyttjas riskera att komma i sämre ställning än sina arbetskamrater. Efter ledigheten ska arbetstagaren kunna återgå i samma arbete som tidigare med samma anställningsvillkor. Om det är så att förhållandena under ledigheten har förändrats så att arbetstagaren har kommit ifrån sina tidigare arbetsuppgifter eller att dessa försvunnit under tiden ska arbetstagaren vara tillförsäkrad arbetsuppgifter med likvärdiga anställningsförmåner och arbetsförhållanden jämfört med de tidigare. Däremot skyddar inte denna bestämmelse mot vanliga arbetsförsämringar som inte specifikt har med din ledighet att göra! Om detta är till följd av strukturella omorganisationer som träffat alla eller hypotetiskt kunnat träffa vem som helst så får du alltså inget skydd här. Att företaget till exempel anställt en vikarie som sedan får fast anställning kan tänkas vara en sådan situation. I detta fall är du alltså inte garanterad att få återgå i exakt samma position, men den ska i vart fall vara likvärdig. Vad detta innebär beror såklart på vad du har för tjänst och vilken tjänst du kan tänkas byta till. Hoppas detta iallafall gett dig visst material att ha i åtanke!MVH,

Vad gäller vid tjänstledighet?

2020-11-27 i Tjänstledighet
FRÅGA |Hej!Jag undrar vad som gäller kring uppsägningstid och tjänstledighet för studier. Som känt får man besked bara en eller ett par veckor innan man skall börja utbildningen. I mitt fall har jag 3 mån uppsägningstid, men jag vill inte säga upp mig utan ansöka om tjänstledigt ifall jag kommer in på en utbildning. Är det samma uppsägningstid som gäller vid tjänstledigt, eller får man gå tidigare? Tack för svar!
Fanny Eriksson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med dina frågor!Vad gäller vid tjänstledighet?Till att börja med har du rätt till tjänstledighet för studier om du varit anställd hos samma arbetsgivare de senaste sex månaderna eller sammanlagt minst tolv månader under de senaste två åren (3 § lag om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning). Precis som du själv säger behöver du inte säga upp dig utan kan istället ansöka om tjänstledigt.För att få tjänstledigt krävs det att arbetsgivaren har beviljat din ledighet. Din arbetsgivare har rätt att skjuta upp din begärda tjänstledighet i upp till sex månader (4-5 §§ lag om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning). Jag saknar information om du är medlem i facket och om din arbetsgivare är bunden av ett kollektivavtal. Men om så är fallet bör du se efter om det finns något speciellt reglerat som gäller för dig.Vad gäller tiden för tjänstledighet är det därför viktigt att ha god framförhållning. Det jag kan säga är att om du söker ledigt minst sex månader i förväg kan vara säker på att få önskad ledighet. Eftersom det är osäkert om man kommer in eller inte på sin valda utbildning och man får reda på det kort innan behöver du förmodligen söka tjänstledigt innan du fått svar från utbildningen. Det du kan göra i det fallet är att t.ex. skriva i ansökan att "jag begär tjänstledigt för studier under förutsättning att jag kommer in på sökt utbildning".Hoppas du fått svar på dina frågor!Med vänliga hälsningar,