Olagligt att jobba svart?

2020-01-26 i Inkomstskatt
FRÅGA |Jag undrar vart står det att ordningsvakter inte får jobba svart?
Kajsa Moss Bjerling |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Svaret på detta finns i inkomstskattelagen. Det görs där ingen skillnad på om du är ordningsvakt eller om du har något annat yrke. Alla som är bosatta i Sverige, stadigvarande bor i Sverige eller har väsentlig anknytning till Sverige och tidigare bott här - är obegränsat skattskyldiga. Det betyder att man ska betala betala skatt på alla sina inkomster (3 kap. 3 § inkomstskattelagen).Hoppas jag kunde hjälpa dig!Med vänliga hälsningar,

Samåka mot ersättning

2020-01-06 i Inkomstskatt
FRÅGA |hej vi är ett gäng på c:a 30 personer som brukar åka runt där olika dansbands orkesteruppträder men för att slippa köra 3-4 bilar så är min frågajag äger en minibuss får jag ta betalt av mina passagerare om vi är medlemmari en dansbandsklubb ? eller finns det någon annan laglig lösning ?mvh nilsson
Henrik Witt-Strömer |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det finns inga principiella lagliga hinder mot att du tar emot betalning från dina passagerare. Jag kan i och för sig upplysa dig om att du teoretiskt kan bli inkomstskatteskyldig för dina inkomster för skjutsandet, som intäkter från tjänst eller näringsverksamhet (10 kap 1 § och 13 kap 1 § inkomstskattelagen). Skatteverket är dock tydligt (se denna länk) med att man typiskt sett inte måste ta upp sådana intäkter i sin inkomstdeklaration om man endast samåker med exempelvis en kollega eller granne och enbart delar bensinkostnader mot en ersättning om högst 18 kr 50 öre per mil.Sammanfattningsvis har du alltså ingen anledning att låta lagen bromsa din idé om att skjutsa med din minibuss mot ersättning.Skjutsa lugnt!Vänligen,

Ska aktiegåva till anställda beskattas?

2019-11-30 i Inkomstskatt
FRÅGA |Hur gör man om man vill ge bort aktier till anställda och vilka konsekvenser får det för inblandade parter?
Viking Ringstedt |Hej och tack för att vänder dig till Lawline!Inledningsvis kommer jag kortfattat redogöra för olika sorters aktieöverlåtelser och deras praktiska innebörd, men det bör poängteras att förfarandets närmare detaljer ofta är reglerat på banknivå. Som jag tolkat din fråga är det i första hand de skatterättsliga konsekvenserna som du vill ha svar om. De skatterättsliga reglerna hittar du inkomstskattelagen (IL). Skulle det istället vara en annan aspekt på frågan som du vill ha svar på är du välkommen att återkomma hit med ett förtydligande.Aktieöverlåtelse genom gåva eller försäljningÖverföring av aktier kan ske på flera sätt. Om målet är att aktierna ska utgöra en gåva är den enklaste lösningen att föra över aktierna till mottagarens aktie- och fondkonto. Som huvudregel – om överföringen anses vara gjord med en genuin gåvoavsikt – utgör i sådant fall en skattefri gåva (IL 8 kap. 2 §). Det saknas nämligen gåvoskatt i Sverige. Hur en sådan överföring går till rent praktiskt skiljer sig från bank till bank. I regel ska en vidimerad och undertecknad begäran skickas in till berörda bank, som genomför transaktionen. I många fall finns färdiga blanketter för detta. Exakt hur det går till är alltså något som banken avgör.Ett annat sätt att överföra aktier till annan är att låta aktierna gå från ditt aktie- och fondkonto, till mottagarens ISK eller kapitalförsäkring. Detta betraktas emellertid i skattemässigt hänseende som en avyttring av aktierna – en försäljning. Överföringen är förstås giltig ändå, men transaktionen kommer att beskattas hos mottagaren.Mindre utrymme att ge gåvor till anställdaEftersom jag tolkat din fråga som om att du (eller någon annan chef) verkligen vill "ge bort" aktierna – alltså som en gåva – till dina (sina) anställda aktualiseras ytterligare ett skattemässigt problem. Eftersom de anställda erhåller lön och andra förmåner från sin arbetsgivare – ersättningar som de beskattas på – presumeras alla inkomster som en arbetstagare får av sin arbetsgivare vara skattepliktiga (IL 11 kap. 1 §). Eftersom aktierna har ett ekonomiskt värde utgör de alltså en inkomst som – oavsett om det kallas för en gåva eller ej – antas vara ersättning för arbetstagarens arbete likställt med lön. Annars skulle arbetsgivare och anställda helt kunna undgå inkomstbeskattning på löner genom att klassificera alla utbetalningar som "gåvor". Arbetsgivare kan emellertid ge skattefria gåvor till anställda under vissa förutsättningar (IL 11 kap. 14 §). Det gäller för mindre julgåvor, jubileumsgåvor och minnesgåvor för varaktigt anställda, om gåvan inte består i pengar eller har ett värde som överstiger 15 000 kr. Utrymmet att skänka skattefria gåvor till anställda är således relativt begränsat. Självklart kan aktierna fortfarande överlåtas med giltig verkan enligt exempelvis de två ovanstående metoderna, men aktierna kommer att beskattas som en tjänsteinkomst för mottagaren.SammanfattningAtt skänka aktier till anställda går principiellt till på samma vis som att skänka aktier till någon annan. Hur man går tillväga för att åstadkomma en sådan överlåtelse kan bankerna hjälpa en med. Emellertid presumeras överlåtelsen utgöra en ersättning för den anställdes arbete, och transaktionen ska därför beskattas.Jag hoppas du fick svar på din fråga!Mvh,

Är det möjligt för ett företag att betala ut lön långt efter intjänandetiden?

2019-10-29 i Inkomstskatt
FRÅGA |Hej,Har företaget rätt (juridiskt och skattemässigt) att betala ut min lön efter årsskiftet om jag så önskar?Det handlar om intjänad provision under T3 som jag vill få utbetald i januari i stället för i november/december.
Jacob Björnberg |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline,Med begreppet företaget utgår jag ifrån att du i det här fallet syftar på din arbetsgivare. Jag tolkar vidare din fråga enligt följande; Du har under tredje kvartalet (Q3) i år uppburit en provisionsbaserad ersättning som du önskar att få utbetald efter årsskiftet.Du skriver ovan "Har företaget rätt (juridiskt och skattemässigt) att betala ut min lön efter årsskiftet?" Min tolkning av detta är att du egentligen undrar om det är juridiskt möjligt för din arbetsgivare att skjuta på utbetalningen av din intjänade provision från Q3 till efter årsskiftet. Huruvida det föreligger en faktisk rätt för din arbetsgivare att genomföra ovanstående misstänker jag är ganska så ointressant för dig i det här sammanhanget. AllmäntMed vilka intervaller lön och andra förmåner ska utbetalas finns inte reglerat i lag utan brukar istället framgå av det enskilda anställningsavtalet. I många fall regleras detta även i kollektivavtal. Saknas ett sådant kan sedvänjan i branschen alternativt lokal praxis inom en viss organisation bli styrande för när utbetalning av lön normalt ska ske. I inkomstskattelagen (IL) finns däremot bestämmelser som styr hur den skattemässiga redovisningen av lön ska gå till för arbetstagare (i IL används begreppet inkomst av tjänst för fysiska personer) och hur en löneutgift för arbetsgivaren ska redovisas som en kostnad i dennes näringsverksamhet. Notera dock att IL inte säger någonting alls om när eller hur en ersättning ska betalas. Det är uteslutande en s.k. civilrättslig fråga. Med andra ord en fråga för parterna i avtalet, vilket är du och din arbetsgivare i det här fallet.Din fråga Mot bakgrund av det jag har beskrivit ovan blir det korta svaret på din fråga att det är juridiskt möjligt att din intjänade provision som härrör från Q3 i år istället utbetalas i början på 2020. Men det förutsätter alltså en separat överenskommelse mellan dig och din arbetsgivare. Viktigt för dig att notera är dock att den s.k. kontantprincipen gäller för redovisning av tjänsteinkomster (lön, tantiem, provision och andra förmåner kopplade till en utförd arbetsprestation) enligt IL. Det innebär att din provision kommer att tas upp i din deklaration som avser nästkommande beskattningsår (alltså inkomståret 2020). Tjänsteinkomster ska nämligen tas upp som intäkt det beskattningsår då de kan disponeras eller på något annat sätt kommit den skattskyldige (du) till del (10 kap. 8 § IL). För din arbetsgivare (vilket kanske är mindre intressant för dig) sker redovisningen enligt bokföringsmässiga grunder och god redovisningssed (14 kap. 2 § IL) varför denne kommer att kostnadsföra utgiften för din provision till innevarande beskattningsår (2019). SammanfattningDitt önskemål beträffande utbetalningen är juridiskt görbart genom en förhandling med din nuvarande arbetsgivare. Men om du av något skäl skulle vilja hänföra hela din provision från Q3 till inkomståret 2019 är detta inte förenligt med ditt önskemål. I så fall bör du avstå ifrån en utbetalning efter årsskiftet. Jag hoppas att du har fått ett någorlunda svar på din fråga. Välkommen att höra av dig på nytt ifall något skulle vara oklart.Vänligen,

Dubbelbeskattas en försäljning av aktier pga dubbelt medborgarskap?

2020-01-25 i Inkomstskatt
FRÅGA |Hej! Jag är folkbokförd, medborgare och bosatt i Sverige men med ett dubbelt medborgarskap i Italien. Jag betalar däremot ingen skatt i Italien och äger heller inget italienskt pass eller personligt nummer. Nu är jag intresserad av att sälja av mina aktier hos Ericsson AB och fick då veta av min bank att jag behöver förse dem med en skattekod, s.k. fiscalkod från Italien. Detta behöver jag då skaffa fram via italienska ambassaden. Min fråga är om jag kommer att bli dubbelt beskattad om jag säljer av mina aktier?
Claudio van der Touw |Hej! Tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att vi vill veta om du kommer att beskattas av både Sverige och Italien när du säljer dina aktier i Ericsson AB. Vad säger lagen? Av din fråga framkommer att du är medborgare i både Sverige och Italien men att du verkar ha starkast anknytning till Sverige i och med att du bor här och saknar italienskt pass/personnummer med mera. Reglerna som reglerar vilka som är skyldiga att betala skatt i Sverige hittar man i inkomstskattelagen (IL). Av 3:3 IL kan man utläsa att den som är bosatt i Sverige är obegränsat skattskyldig. Obegränsad skattskyldighet innebär enligt 3:8 IL att man är skattskyldig för alla sina inkomster i Sverige och från utlandet. Du kommer alltså att betala skatt i Sverige när du säljer dina aktier. De svenska skatterättsliga reglerna har ingenting att säga till om vad gäller Italiens rätt att beskatta Italienska medborgare som de vill, däremot har de flesta länder slutit så kallade dubbelbeskattningsavtal med varandra för att undvika situationen att en och samma person ska beskattas av båda länder för samma transaktion. Ett sådant avtal finns mellan Sverige och Italien sedan 1980-talet. Bedömningen i ditt fall Med beaktande av att det finns ett dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Italien, att du i princip inte har någon skatterättsligt relevant koppling till Italien och att Italien av allt att döma som huvudregel inte beskattar sina medborgare utomlands blir min slutsats att du inte kommer att beskattas dubbelt om du säljer dina aktier. Du kommer endast att beskattas för transaktionen i Sverige. Jag hoppas att du med detta fått svar på din fråga! Om du skulle ha några ytterligare funderingar är du varmt välkommen att återkomma med dessa. Jag rekommenderar också rekommenderar dock att du vänder dig direkt till skatteverket om du har några frågor som rör inkomstskatt. Med vänlig hälsning,

Ska förvärv genom bodelning beskattas?

2019-12-19 i Inkomstskatt
FRÅGA |Måsta jag skatta för en villa jag blir utköpt ifrån mannen ska bo kvar inte sälja?
Dostan Sulaiman |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar frågan som att ni skiljt er (eller att samboskapet upphört) och att ni vill genomföra en bodelning. Vid denna bodelning kommer du att bli utköpt ur fastigheten (villan) och du undrar om beloppet som du blir utköpt för är föremål för beskattning.Svaret på den frågan är helt enkelt att du inte behöver betala skatt på det beloppet. Det du får genom en bodelning, exempelvis pengar för att köpas ut ur fastigheten, är en s.k. skattefri inkomst (8 kap. 2 § inkomstskattelag).Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!Med vänliga hälsningar,

Behöver jag deklarera för 10 000kr jag tjänar på min konst?

2019-11-27 i Inkomstskatt
FRÅGA |Jag driver en sida där personer kan donera pengar varje månad om de gillar mina konstverk. Det är inga stora summor jag tjänar (ca 10 000 om året). Är själv ung har noll erfarenhet av lön och arbete så skulle verkligen uppskatta vad som gäller i den här situationen. Måste jag betala skatt? Hur blir det med deklaration?
Sofia Granberg |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag förstår det som att de här ca 10 000 om året är din enda inkomst, och du undrar om du behöver skatta och deklarera för den.På skatteverkets hemsida kan man läsa om när man ska deklarera för mindre tjänster och gig-jobb. Nästa år behöver man deklarera sina inkomster om man har tjänat mer än 19 670 kronor totalt under 2019. Tjänade du mindre än så behöver du inte deklarera eller skatta. Om du tjänar runt 10 000 per år som du säger behöver du alltså inte deklarera eftersom det är under tröskeln på 19 670. Det hänger dock på att du inte har ett annat jobb, och på så sätt totalt kommer över gränsen. Sålänge du t ex går i skolan eller studerar och inte har något annat jobb behöver du inte deklarera.Som svar på din fråga behöver du alltså inte skatta eller deklarera för de 10 000 om året du tjänar, förutsatt att det är din enda inkomst. Hoppas du fick svar på din fråga!

Räknas bostadstillägg som en inkomst?

2019-10-27 i Inkomstskatt
FRÅGA |Hej,är en skattefri bostadstillägg en inkomst?hälsningar Wieslaw Potempa
Narin Melazade |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att svara på din fråga kommer jag först gå igenom begreppet inkomst i lagens mening, vilka inkomster som räknas som inkomster i inkomstskattelagens (IL) mening och sedan besvara din fråga. Vad är en inkomst? Det finns ingen definition på vad som är en inkomst i IL där beskattning av inkomster regleras. Den svenska regleringen av inkomster är bland annat grundad på källteorin. Med källteorin menas avkastning på en varaktig inkomstkälla Ett vanligt exempel för att illustrera detta är om vi säger oss ha ett äppelträd och då är äpplena inkomsten. Den personen som bor i Sverige, stadigvarande är här eller har en väsentlig anknytning till Sverige är skattskyldig för alla sina inkomster enligt 3 kap. 8 § IL. För att något ska anses vara en inkomst enligt IL ska det kunna hänföras till de tre olika inkomstslagen tjänst, näringsverksamhet eller kapital. Vilka inkomster räknas till tjänst, näringsverksamhet och kapital? Inkomstslaget tjänst regleras i 10-12 kap. IL och är såna inkomster man får på grund av anställning, uppdrag eller annan inkomstgivande verksamhet av varaktig eller tillfällig natur enligt 10 kap. 1 § IL. Det andra inkomstslaget är näringsverksamhet som regleras i 13-40 kap. IL och syftar på förvärvsverksamhet som bedrivs yrkesmässigt och självständigt enligt 13 kap. 1 § IL. Det tredje inkomstslaget är kapital som omfattar de inkomster och utgifter en har på grund av innehav av tillgångar och skulder genom att exempelvis genom försäljning av en aktie. Inkomstslaget kapital regleras i 41-55 kap. IL. Det finns inkomster som inte ska beskattas vilka du hittar i bl.a. 8 kap. IL. Bidrag som exempelvis bostadstillägg är som du nämner i frågan skattefria enligt 8 kap. 10 § IL. SammanfattningsvisFör att en inkomst ska kunna beskattas ska de vara hänförliga till en av inkomstslaget och inte vara undantagen beskattning. Inkomstbegreppet omfattar inte bostadstillägg då det är undantaget beskattning och därför inte går att hänföra till någon av inkomstslagen. Hoppas du fick svar på din fråga! Vänligen,