Ska man betala skatt i Sverige på skadestånd som man fått från chilenska staten?

2021-04-20 i Inkomstskatt
FRÅGA |Hej , min pappa och mina bröder kommer att få en ersättning eller en reparation från chilenska staten sedan de satt i fängelse som politiska fångar under Pinochets tid för tortyr och allt annat.Deras advokat uppskattar beloppet att få för ungefär en miljon kronor var .Min fråga är , måste de betala någon typ av skatt i Sverige för dem pengarna ?Kan chilenska staten sätta in pengarna direkt till deras bankkonto i Sverige ?Tack för hjälpen.
Amanda Boqvist Thiel |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du undrar om din pappa och dina bröder kommer behöva betala skatt i Sverige på det skadestånd de kommer att erhålla från chilenska staten. Ideella skadestånd Till att börja med ska sägas att skadestånd som man får på grund av kränkning genom brott, som ska täcka tex själsligt lidande, sveda och värk mm är ideella skadestånd. Sådana ideella skadestånd är skattefria. Det betyder att man i Sverige inte behöver betala skatt på ideella skadestånd. Gottgörelseförmånder från ChileEnligt Skatteverkets hemsida är gottgörelseförmåner från Chile som betalas ut för att kompensera offer och anhöriga till offer vars mänskliga rättigheter kränkts eller som drabbats av politiskt våld i Chile under diktaturtiden inte skattepliktiga.Av det du beskriver i din fråga låter det som att din pappa och dina bröder fått ersättning på grund av att de fått sina mänskliga rättigheter kränkta under diktaturtiden. Skatteverket anser att sådana ersättningar är att likställa med ideella skadestånd och att de därför inte är skattepliktiga enligt inkomstskattelagen. Kan Chilenska staten sätta in skadeståndet direkt till deras bankkonto? I och med att det rör sig om stora belopp och dessutom från utlandet kan det vara bra att din pappa och dina bröder kontaktar sina respektive banker i förväg. Min bedömning Min bedömning är att denna ersättning är skattefri i Sverige. Däremot har jag inte alla omständigheter och därför är min rekommendation att ni ändå ringer till skatteupplysningen och ställer frågan till dem. Hoppas du känner att du fått svar på din fråga! Med vänlig hälsning,

Vilka kriterier gäller för att få sinkskatt på pension?

2021-03-25 i Inkomstskatt
FRÅGA |Vilka kriterier gäller för att få sinkskatt på pension. Om det inte finns väsentlig anknytning till Sverige förståss. Krävs någon form av avtal mellan två länder för att få sinkskatt. Frågan har uppstått pga Sverige vill säga upp skatteavtal med Portugal. Om det går igenom får vi som flyttat till Portugal sinkskatt eller vanlig inkomstskatt .Med vänlig hälsning,Monika
Natalin Kabro |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Fysiska personer är obegränsad skattskyldighet enligt 3 kap. § 3 inkomstskattelagen (IL). Detta innebär att alla inkomster ska beskattas i Sverige. När förutsättningarna för obegränsad skattskyldighet inte är uppfyllda beskattas du endast för särskilt uppräknade inkomster, detta innebär att du blir begränsad skattskyldig enligt 3:17 IL. Inkomst av anställning beskattas enligt lagen om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta (SINK) om inte den skattskyldige begär att få bli beskattad enligt IL.Vad som gäller för digOm du inte längre bor i Sverige och dessutom saknar väsentlig anknytning till Sverige är du begränsat skattskyldig. Den som är begränsat skattskyldig kan begära att bli beskattad enligt SINK. Krav för beskattning enligt SINKFör att en person ska vara skattskyldig enligt SINK krävs att följande tre villkor är uppfyllda- är en fysisk person- är bosatt utomlands- uppbär en enligt SINK skattepliktig inkomst enligt § 3 SINKEnligt SINK 5 § p. 5 är pension på grund av anställning eller uppdrag hos svenska staten, svensk kommun eller svensk region en skattepliktig inkomst.Vad gäller skatteavtalet mellan Sverige och Portugal innebär detta att Sverige kommer nu ta ut skatt på de hittills skattefria pensionerna från och med den 1 januari 2020, förutsatt att de anses härröra från Sverige. Resultatet kommer alltså bli att svensk pension kommer att beskattas med 25 % för svenskar som är begränsat skattskyldiga i Sverige och som bosätter sig i Portugal.Vänligen,

Brottsligt att tjäna svarta pengar?

2021-03-17 i Inkomstskatt
FRÅGA |Hej, är det brottsligt att tjäna svarta pengar?
Sophie Cronenberger |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Att tjäna svarta pengar innebär att man erhåller en lön som inte beskattas. Nackdelen med att arbeta svart är även att anställningen görs utan anställningsbevis, ingen sjuklön, sociala förmåner eller försäkringar. Som arbetstagare erhåller man därför inget skydd i sin anställning. Det är olagligt att arbeta svart och tjäna svarta pengar eftersom pengarna man erhåller varken kan deklareras eller beskattas korrekt. Som svensk medborgare och bosatt i Sverige är man obegränsat skattskyldig för samtliga inkomster (3 kap. 3 § inkomstskattelagen), vilket innebär att om man som arbetstagare inte betalar skatt på sin lön gör man sig skyldig till skattefusk. Sammanfattningsvis, är det inte brottsligt att ta emot svart lön, men man gör sig skyldig till skattebrott genom att underlåta att deklarerar sin inkomst eller uppsåtligen lämna oriktiga uppgifter till myndighet (2 § skattebrottslagen). Hoppas du fick svar på din fråga! Med vänlig hälsning,

Behöver jag betala skatt på skadestånd från min arbetsgivare?

2021-03-13 i Inkomstskatt
FRÅGA |Jag har blivit uppsagd på felaktiga grunder och är berättigad till skadestånd Skall jag betala skatt på det?
Vendela Tingshammar |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Skadestånd för förlorad arbetsinkomstSkattefria inkomster hittas i 8 kap. Inkomstskattelagen och skadestånd kan både vara skattepliktiga och skattefria. Ett skadestånd som du får av din arbetsgivare för att du blivit uppsagd på felaktiga grunder räknas som en ersättning för förlorad arbetsinkomst. Generellt sett så är skadestånd från arbetsgivare skattepliktiga enligt Högsta förvaltningsdomstolens praxis. Alltså gäller det även de delar av skadeståndet som inte härrör till förlorad arbetsinkomst utan kanske kränkning eller liknande (så kallad ideella skadestånd). Man behöver då betala in skatt enligt inkomstslaget tjänst (10-12 kap. Inkomstskattelagen). Mitt svar på din fråga är därför att ett skadestånd för felaktig uppsägning är skattepliktigt i inkomstslaget tjänst. Du kan läsa mer om det på Skatteverkets hemsida och du kan alltid vända dig till Skatteverket om du har några frågor. Med vänliga hälsningar,

Beskattning av tävlingsvinster

2021-03-31 i Inkomstskatt
FRÅGA |Jag vill anordna en tävling på jobbet där vi tävlar i antal steg eller aktivitetsminuter. Jag tänkte höra med min arbetsgivare om dom kan hjälpa till med att betala för lite vinster. Vilka typer av vinster är skattefria för deltagarna? Vi har friskvårdsbidrag redan, kan vinster i form av massage eller PT timme fortfarande ges som vinst utan att det blir skattefritt?Tack på förhand!
Minela Kurjakovic |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Den lag som gör sig aktuell i ert fall är inkomstskattelagens (IL). Regler om beskattning av tävlingsvinster stadgas i 8 kap. 4 § IL. I regel är tävlingsvinster skattepliktiga, men de kan vara skattefria om förutsättningarna för en skattefri tävlingsvinst i 8 kap. 4 § IL är uppfyllda. En förutsättning för att en tävlingsvinst ska vara skattefri är att den inte hänför sig till anställning eller uppdrag och inte består av kontanter eller liknande (t.ex. presentkort). Vidare är tävlingsvinster skattefria om de avser minnesföremål (t.ex. medalj) som inte är värt mer än 1400 kr.I ert fall verkar det röra sig om en vinst till följd av en prestation - tävlingen är anordnad på jobbet och går ut på att "tävla i antal steg eller aktivitetsminuter", och i utbyte mot denna prestation kan man vinna ett pris. Jag tolkar detta som att tävlingen utförs på jobbet/under arbetstider. Tävlingen förefaller därmed ha koppling till anställningen. Detta betyder att tävlingsvinsten kommer att vara skattepliktig eftersom undantagen i 8 kap. 4 § IL ej är uppfyllda. Skattepliktiga vinster beskattas i inkomstslaget tjänst (för den anställde som vunnit priset), dvs. med kommunal (och eventuell statlig) inkomstskatt tillsammans med vederbörandes övriga förvärvsinkomster. Hoppas du fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Vad innebär uttagsbeskattning?

2021-03-20 i Inkomstskatt
FRÅGA |Jag och några vänner har ett ölbryggeri, ett microbryggeri. Vi brygger öl till försäljning och säljer till dem som har serveringstillstånd.Jag undrar nu om vi får ta hem öl till oss själva för eget bruk? Vilka regler gäller i så fall för alkoholskatt?
Pearl Yeuki Ku Chiu |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!22 kap. Inkomstskattelagen (IL) behandlar frågan om uttag av tillgång ur näringsverksamheten. I näringsverksamhet gäller att uttag av tillgång medför en beskattning som är likadan med den som skulle inträtt vid en försäljning mot marknadsmässig ersättning, detta kallas för uttagsbeskattning. Syftet med uttagsbeskattningen är att en vara eller tjänst som en beskattningsbar person tar ut för privat användning ska skattemässigt behandlas på samma sätt som när en konsument köper en vara eller tjänst av samma slag.Vad innebär uttagsbeskattning? Uttagsbeskattningsbestämmelserna i 22 kap. IL gäller vid uttag av en tillgång ur näringsverksamhet. För juridiska personer betyder det alla tillgångar omfattas. För fysiska personer som bedriver enskild näringsverksamhet omfattar uttagsbeskattning de tillgångar där ersättningen för en avyttring tas upp som inkomst av näringsverksamhet. Av 15 kap. IL framgår den grundläggande bestämmelsen att till inkomst i näringsverksamhet hänförs sådana inkomster som normalt är att räkna med i verksamheten. Hit hör främst inkomster av sålda varor eller utförda tjänster. Öl är en omsättningstillgång i er verksamhet som omfattas av uttagsbeskattningsbestämmelserna. Beroende på vilket företagsform ni bedriver verksamheten i, kan olika bestämmelser anses vara tillämpliga. I 22 kap. 2 § IL föreskrivs att uttag avser att den skattskyldige tillgodogör sig en tillgång från näringsverksamheten för privat bruk. Uttags kan även ske när den skattskyldige överlåter en tillgång till ersättning som understiger marknadsvärdet utan att det är affärsmässigt motiverat, 22 kap. 3 § IL. Det är värt att notera att med den skattskyldige avses den som bedriver verksamheten, dvs. t.ex. enskild näringsidkare eller ett aktiebolag. Om det har skett ett uttag, ska detta behandlas som om en avyttring skett mot ersättning motsvarande marknadsvärdet, 22 kap. 7 § IL. Detta innebär att det uppstår en beskattningsbar intäkt i er verksamhet som motsvarar det pris som ni skulle ha fått om tillgången bjudits ut på marknaden vid vanlig försäljning. Är ni skattskyldiga till mervärdesskatt kan även uttagsbeskattning för mervärdesskatt aktualiseras, 2 kap. 1 § IL. Precis som vid en normal försäljning ska utgående mervärdesskatt redovisas i sitt egna system. Den intäkt som inkomstbeskattas blir däremot marknadsvärdet exklusive mervärdesskatt. I 8 § lagen om alkoholskatt uppges vilka som är skattskyldiga för alkoholskatt. Bland annat är den som yrkesmässigt tillverkar skattepliktiga varor utanför ett skatteupplag eller som annars i Sverige tillverkar mellanklassprodukter eller etylalkohol skattepliktig. Bestämmelser om beräkning av alkoholskatten återfinns i 2-4 §§ lagen om alkoholskatt. Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.Vänliga hälsningar,

Skattskyldighet vid anställning på utländskt fartyg

2021-03-14 i Inkomstskatt
FRÅGA |Hej!Jag undrar över skattskyldighet för min dotter som är sjöman på en privatyacht. Anställningen påbörjades 21 juni 2020 och bolaget som är arbetsgivare är registrerat på Caymanöarna.Under sommaren och inledande del av hösten låg båten i Medelhavet och på senhösten åkte de vidare mot Maldiverna och vidare mot Asien. Hon äger fortfarande en bostadsrätt i Sverige som hyrs ut i andra hand.Sedan anställningen påbörjades har hon tillbringat 14 dgr i Sverige.Inget skatteavdrag görs av arbetsgivaren och jag undrar nu vilket regelverk som är tillämpligt? Verkar i stort omöjligt att få svar vi Skatteverkets hemsida.Vänligen,Uno
Isak Henriksson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag uppfattar din fråga som att den avser i vad mån din dotter är skattskyldig för inkomsterna från hennes anställning och om "skatteavdrag" för exempelvis utländsk skatt medges i Sverige.3 kap. 3 § inkomstskattelagen (IL) stadgar regler om vilka personer som är obegränsat skattskyldiga i Sverige. 3 kap. 8 § IL stadgar att den som är obegränsat skattskyldig är skattskyldig för alla sina inkomster i Sverige och från utlandet. Enligt 3 kap 3 § IL är följande personer obegränsat skattskyldiga i Sverige. 1. Den som är bosatt i Sverige. 2. Den som stadigvarande vistas i Sverige. 3. Den som har väsentlig anknytning till Sverige och som tidigare har varit bosatt här. Jag kommer nu gå igenom punkterna i 3 kap 3 § inkomstskattelagen i ordning.Bosatt: Det finns inte någon särskild definition av ordet bosatt i inkomstskattelagen och då avses ordets allmänna innebörd. Skatteverket har i ett ställningstagande (2005-12-05 dnr 131 656725-05/111) tagit upp folkbokföringens betydelse för uttrycket bosatt i Sverige. Verket anser att utgångspunkten är att en person som är folkbokförd i Sverige är att se som bosatt i Sverige, men folkbokföringen är inte avgörande. I stället ska beaktas de faktiska omständigheterna i det enskilda fallet och det är de objektivt konstaterbara fakta som ska bedömas, inte personens avsikt. Vid inflyttning till Sverige kan, enligt Skatteverket, en person inte anses bosatt här om han inte uppfyller det tidsmässiga kravet för stadigvarande vistelse. Den som flyttat ut ur landet utan att anmäla utvandring ska inte enbart p.g.a. sin folkbokföring anses bosatt här. Stadigvarande vistas: Det finns inte heller någon definition av stadigvarande vistelse i inkomstskattelagen eller i någon annan lag utan här får man tolka ordets allmänna innebörd. I förarbetena till kommunalskattelagen uttalades att en sammanhängande vistelse på sex månader eller mer bör anses som stadigvarande. Eftersom din dotter endast spenderat 14 dagar i Sverige under de senaste ca nio månaderna kommer hon troligen inte anses vistas i Sverige.3. Väsentlig anknytning: Omständighet som är av betydelse för att bedöma om någon har väsentlig anknytning till Sverige anges i 3 kap 7 § IL.Innehavet av en bostad i Sverige som är inrättad för åretruntbruk har i allmänhet haft en stor betydelse i praxis. Det spelar ingen roll om den skattskyldige äger bostaden eller om han hyr den (se t.ex. RÅ 1975 not. 909 där en persons son övertagit hyresrätten). I flera fall har den omständigheten att en skattskyldig behållit sin bostad här ensamt varit avgörande för att väsentlig anknytning ansetts föreligga. I RÅ 2002 ref. 70 har den omständigheten att den utflyttade behöll den bostad i Sverige som varit hans och familjens permanenta bostad varit det främsta skälet. Skatteverket har i ett ställningstagande (den 8 april 2008, dnr 131 687505-07/111) uttalat att innehav av en tidigare permanentbostad ska anses som en väsentlig anknytning endast t.o.m. utgången av femte året efter utflyttningsåret om det är den enda kvarvarande anknytningsfaktorn av betydelse. Skatterättsnämnden har i ett förhandsbesked (den 22 mars 2011) funnit att innehav av en övernattningslägenhet som ägts parallellt med en inför utflyttningen avvecklad permanentbostad inte medfört väsentlig anknytning.I 3 kap 7 § IL andra stycket finns en regel om bevisbördan som stadgar att "Under fem år från den dag då en person har rest från Sverige anses han ha väsentlig anknytning hit, om han inte visar att han inte har en sådan anknytning. Detta gäller dock bara den som är svensk medborgare eller som under minst tio år har varit bosatt i Sverige eller stadigvarande vistats här".Mycket talar för att din dotter fortfarande är obegränsat skattskyldig i Sverige i vart fall enligt 3 kap 7 § punkt 3. Anledningen därtill beror på att innehavet av en bostadsrätt tillmäts stor betydelse av skatteverket. Därtill är din dotter svensk medborgare och jag förutsätter att hon har varit bosatt i Sverige under lång tid.Det finns dock särskilda bestämmelser i inkomstskattelagen om inkomst från anställning utomlands och anställning på utländskt fartyg vilka jag kommer gå igenom i det följande. Enligt 3 kap 9 § IL är en obegränsat skattskyldig person som har anställning som innebär att han vistas utomlands i minst sex månader, inte skattskyldig för inkomst av sådan anställning till den del inkomsten beskattas i verksamhetslandet (sexmånadersregeln). Detta gäller dock inte om det framkommer att inkomsten beskattats i verksamhetslandet i strid med landets lagstiftning eller gällande skatteavtal.§:ns andra stycket stadgar att "Om vistelsen utomlands under anställningen varar i minst ett år i samma land, är den skattskyldige inte skattskyldig för inkomsten även om denna inte beskattas i verksamhetslandet, om detta beror på lagstiftning eller administrativ praxis i det landet eller annat avtal än skatteavtal (ettårsregeln). Ettårsregeln gäller dock inte för anställningar hos staten, regioner, kommuner eller församlingar inom Svenska kyrkan annat än vid tjänsteexport. Ettårsregeln gäller inte heller för uppdrag som ledamot av Europaparlamentet."3 kap 10 § IL stadgar att: "Kortare avbrott för semester, tjänsteuppdrag eller liknande som inte infaller i början eller slutet av anställningen utomlands räknas in i den tid för vistelse som anges i 9 §. Uppehåll i Sverige för sådana ändamål får inte vara längre än att de motsvarar sex dagar för varje hel månad som anställningen varar eller 72 dagar under ett och samma anställningsår."3 kap 12 § IL andra stycket stadgar att: "Den som har anställning ombord på ett utländskt fartyg som huvudsakligen går i oceanfart inte är skattskyldig för inkomst av anställningen om - vistelsen utomlands varar i minst 183 dagar sammanlagt under en tolvmånadersperiod, och arbetsgivaren hör hemma i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdetMed oceanfart avses fart i utomeuropeiska farvatten med undantag för fart på orter vid Medelhavet och Svarta havet, på Nordafrikas västkust norr om 22 grader nordlig bredd, på Kanarieöarna och på ön Madeira, och fart i europeiska farvatten norr eller väster om linjen Trondheimsfjorden – Shetlands nordspets, därifrån västerut till 11 grader västlig bredd, längs denna longitud till 48 grader nordlig bredd."Eftersom arbetsgivaren är registrerad på Caymanöarna hör denne inte hemma i en stat inom EES enligt andra strecksatsen i §:n. Din dotter blir således troligen skattskyldig i Sverige för inkomsterna från anställningen. Om jag förstår saken rätt betalar din dotter inte utländsk skatt på inkomsten. I sådant fall behöver frågan om eventuella dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Cayamanöarna utredas.Jag hoppas detta besvarar din fråga.

Utlöser ett skadestånd från polska staten någon inkomstbeskattning i Sverige?

2021-03-08 i Inkomstskatt
FRÅGA |Hej.På åttiotalet var jag politisk aktiv i antikommunistisk opposition och fackförening " Solidarität" i Polen. Jag bodde där då.För min verksamhet, under Undantagstillstånd, dömdes jag till fängelse i vilket satte jag 16 månader. Året 1984 kom jag med min familj till Sverige som politisk flykting. Under tiden kommunismen i Polen fallit och Polska Parlamentet införde lagen om ändring av lagen om erkännande som ogiltig av domar som utfärdats mot personer som"förtrycks för sin verksamhet för den polska statens oberoende existens".År 2018 väckte jag talan mot polska staten genom stämning i domstolen. År 2020 tilldömdes jag Skadestånd ochersättning för sveda och värk för 16 månader i fängelse.Min fråga är om jag måste betala skatt för det i Sverige? I Polen är det skattefritt.
Jacob Björnberg |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline,UTREDNINGJag tolkar ditt ärende enligt följande. Du har genom väckt skadeståndstalan i Polen tillerkänts ersättning för sveda och värk till följd av ett oförtjänt 16 månader långt fängelsestraff under 80-talet. Du är dock sedan lång tid tillbaka bosatt i Sverige och har således din skatterättsliga hemvist här. Du undrar därför om utbetalningen av skadeståndet kommer att utlösa någon beskattning i Sverige eftersom den här typen av ersättningar är befriade från inkomstskatt i Polen. Den lagstiftning som främst behöver beaktas vid besvarandet av din fråga är inkomstskattelagen (IL).När det gäller den inkomstskatterättsliga bedömningen i skadeståndssammanhang har flertalet regler utbildats i rättspraxis (tidigare domstolsavgöranden). Men generellt kan följande anföras. Försäkringsersättningar och andra ersättningar för skada eller liknande på tillgångar, det vill säga sakskador, är i grunden skattefria (8 kap. 22 § 1 st. IL). Men ersättning som utgår på grund av uppkommen skada på egendom som ingår i näringsverksamhet betraktas däremot som skattepliktig inkomst. Detsamma gäller ersättningar från privat försäkringar i form av livränta eller försäkringsersättningar som är ämnade att täcka skattepliktiga inkomster (8 kap. 15 § IL).Ovanstående har i praxis inneburit att skadestånd som utgår som livränta eller skadestånd för täckande av inkomstbortfall har bedömts som skattepliktig inkomst (avseende det sistnämnda, se rättsfallet RÅ 1966 ref. 1). Eftersom kapitalvinster beskattas i inkomstslaget kapital (41-43 kap. IL) har Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) exempelvis uttalat att en säljare som avyttrar fastigheter till ett för lågt pris på grund av bristfällig information från en mäklare och därigenom erhåller skadestånd blir skattskyldiga för ett sådant. Den tillkommande ersättningen ses då som ett utflöde av försäljningen och blir därför att betrakta som en del av köpeskillingen (se RÅ 1992 ref. 102). Samma bedömning görs inte sällan vid utbetalning av både ekonomiskt och ideellt skadestånd vid felaktiga uppsägningar då ersättningen i de fallen har nära samband med den så kallade förvärvsverksamheten, det vill säga arbetstagarens anställning (se RÅ 1971 ref. 6). Annars brukar ideella skadestånd regelmässigt undantas från beskattning. Med ideella skador avses för övrigt skador av icke-ekonomisk natur såsom fysiskt och psykiskt lidande vid personskador eller kräkning av den personliga integriteten, vilket ditt skadestånd från den polska staten enligt min mening utgör ett typexempel på.Notis: HFD styr rättspraxis på för offentligrättens område (och därmed skatterätten) och är den yttersta uttolkaren av nästan all sådan lagstiftning. Genom sina avgöranden skapar HFD så kallade prejudikat (normerande rättsfall), vilka övriga domstolar i lägre instanser (förvaltningsrätter och kammarrätter) informellt har att följa. HFD hette tidigare Regeringsrätten varför äldre domar har refererat som börjar på RÅ.Avslutande ord och ytterligare rådgivningSammanfattningsvis kan det konstateras att skadestånd i form av livränta eller skadestånd som är avsett att täcka andra skattepliktiga inkomster inkomstbeskattas. Men ideella skadestånd och andra ersättningar som inte har samband med någon hos mottagaren skattepliktig verksamhet befrias däremot helt från skatt. Enligt mitt förmenande lyder därför det korta svaret på din faktiska fråga att ersättningen som är hänförlig till ditt tidigare avtjänade fängelsestraff i Polen inte kommer att utlösa någon inkomstbeskattning i Sverige.Vid fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Antingen här på hemsidan och då genom några av våra utmärkta betaltjänster eller via vår ordinarie byråverksamhet. Själv nås jag på jacob.bjornberg@lawline.se och du får mer än gärna kontakta mig direkt ifall du önskar ytterligare hjälp i den fortsatta processen. I så fall kan jag slussa dig vidare till någon av byråns eminenta jurister utan att du behöver sitta i telefonkö. Mot bakgrund av COVID-19 erbjuder våra jurister idag möten såväl telefonledes som på Skype och andra liknande digitala plattformar.Notera dock att vi på skatterättens område endast ger den här typen av inledande rådgivning och då inom ramen för vår expresstjänst som du numera har nyttjat. Byrån inte åtar sig inte några skatterättsliga uppdrag fullt ut. I så fall behöver du vända dig till en skatterättslig byrå.Avslutningsvis är den livliga förhoppningen att min hantering av ditt ärende har varit matnyttig och presenterats i en för dig utförlig och tillfredsställande form. Återkom gärna med synpunkter genom att skicka in ett omdöme när du mottar en sådan förfrågan.Vänligen,