Omkostnadsbelopp för konkursaktier

2018-12-19 i Inkomstskatt
FRÅGA |Hej.Vid arvskifte under sommaren 2018 erhöll jag ett antal aktier i HQ AB.Bolaget gick i konkurs 2017-12-17.Jag känner ej till aktiens historia och några uppgifter finns ej tillgängliga.Hur skall jag på bästa sätt avyttra dessa?Anskaffningsvärde?Omkostnadsbelopp?Tacksam för svar.Hälsningar
Claudio van der Touw |Hej! Tack för att du vänt till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du vill veta hur du ska avyttra dina aktier i HQ AB och att du därför vill veta hur du ska bestämma omkostnadsbeloppet. Vad säger lagen? När beslut om konkurs fattas i ett noterat bolag blir bolaget avnoterat från börsen. Detta innebär att den organiserade handeln med bolagets aktier upphör. Huvudregeln vid arv av aktier är att förvärvaren (den som ärver) hamnar i samma skattemässiga situation som arvlåtaren, detta framkommer av 44:21 inkomstskattelagen (IL) och är ett uttryck för den så kallade kontinuitetsprincipen. Detta betyder i korthet att man vid en försäljning av aktierna använder sig av samma anskaffningsvärde och omkostnadsbelopp som den person man ärvde aktierna av (förutsatt att inget nytt inträffat som påverkar omkostnadsbeloppet vilket i så fall ska tas med i beräkningen också). Om man inte känner till omkostnadsbeloppet och det inte är möjligt att ta reda på detta kan man i vissa fall använda sig av schablonmetoden (48:15 IL). Denna innebär att man som omkostnadsbelopp kan ange 20% av ersättningen vid avyttringen. Bestämmelsen är tänkt att tillämpas i huvudsak på marknadsnoterade aktier, men i bestämmelsens andra stycke kan man utläsa att den även kan tillämpas på sådana andelar som varit noterade men som på grund av konkurs eller likvidation avnoterats. När ett aktiebolag försätts i konkurs anses aktierna i bolaget avyttrade för noll kronor. Detta framgår av 44:8 IL. Tillämpas schablonmetoden i detta fall blir alltså omkostnadsbeloppet också noll kronor (20% * 0 = 0). Bedömningen i ditt fall I och med att bolaget vars aktier du ärvt gått i konkurs blir möjligheterna att få ut något värde av aktierna begränsade. Beroende på vad det är för typ av aktier du ärvt och om det blir några pengar över efter konkursen kan du ha rätt till att få ta del av eventuellt överskott efter konkursen. Om bolaget likvideras efter konkursen upphör aktierna att existera. Jag hoppas att detta svar gjort din situation något klarare, om du skulle ha fler funderingar är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline! Med vänlig hälsning,

Beskattning av utdelning till aktiebolag och utdelning till fysisk person

2018-11-30 i Inkomstskatt
FRÅGA |Jag ska köpa onoterade aktier i företaget jag för närvarande är anställd i till ett värde på ca 300 000 SEK. Bolaget har sitt säte i Danmark och utdelningen på aktierna kommer att ske därifrån. Blir det någon skattemässig skillnad om jag väljer att köpa aktierna via ett eget AB som jag då lånar ut pengar till, eller om jag gör investeringen direkt som privatperson? Kan räkneexemplet nedan verkligen stämma? Tror att jag missar något?Som privatperson det bli:- Skatt i Danmark på bruttobeloppet (15%)- Skatt i Sverige på bruttobeloppet (25% - avdrag för Dansk skatt á 15% = 10%)= Totalt 25% skatt på bruttobeloppetSom AB skulle det istället bli: - Skatt i Danmark på bruttobeloppet (15%)- Bolagsskatt i Sverige på vinsten (22%)- Skatt privatperson på utdelningen (25%)= Totalt 50,3% skatt
Megi Xukthi |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Hur blir beskattningen om det aktiebolag du äger köper aktierna? Först ska jag behandla hur ditt aktiebolag kommer att beskattas för utdelningen från det danska aktiebolaget. Jag utgår från att du äger ett svenskt aktiebolag, dvs. ditt aktiebolag ska vara registrerad hos Bolagsverket i Sverige. Som huvudregel tar ett aktiebolag upp alla sina inkomster till beskattning i inkomstslaget näringsverksamhet (13 kap. 2 § Inkomstskattelagen). Detta innebär att ditt aktiebolag skulle ta upp utdelningen i inkomstslaget näringsverksamhet. När det gäller utdelning i inkomstslaget näringsverksamhet finns ett antal särskilda regler gällande vad som kallas för näringsbetingade andelar. Det framgår av din fråga att andelarna som ska köpas är inte marknadsnoterade. Detta innebär att de andelar som ditt aktiebolag kommer att köpa hos det danska aktiebolaget kommer att utgöra näringsbetingade andelar (24 kap. 32 – 33 §§ Inkomstskattelagen). Utdelning på näringsbetingad andelar tas inte upp till beskattning, därför ska ditt aktiebolag inte betala bolagsskatt på utdelningen från det danska aktiebolaget (24 kap. 15 § Inkomstskattelagen). När ditt bolag har delat ut vinsten kommer du att ta upp utdelningen från ditt aktiebolag i inkomstslaget kapital. För fysiska personer är den statliga inkomstskatten på kapitalinkomster 30% (65 kap. 7 § Inkomstskattelagen). Beroende på hur stor utdelningen är, på ägarförhållanden i ditt aktiebolag samt hur verksamt du är i bolaget, kan ditt aktiebolag anses vara en Fåmansföretag och därför kan utdelningen omfattas av reglerna om kvalificerade andelar (56 kap och 57 kap. Inkomstskattelagen). Detta skulle innebära att en del av utdelningen skulle du ta upp i inkomstslaget kapital, med en skattesats på 20% (enbart 2/3 delar av utdelningen i inkomstslaget kapital ska tas upp till beskattning med en skattesats på 30% vilket innebär att den effektiva skattesatsen blir 20%) och resterande del skulle du ta upp i inkomstslaget tjänst (57 kap. 20 § Inkomstskattelagen) vilket skulle bli föremål för kommunal inkomstskatt (varierar beroende på vilken kommun du bor i) samt statlig inkomstskatt om dina tjänsteinkomster överstiger 438 900 kr (65 kap. 5 § Inkomstskattelagen). Informationen i frågan är otillräcklig för att kunna bedöma om ditt aktiebolag omfattas av reglerna om Fåmansföretag. Hur blir beskattningen om du som privatperson ? En utdelning görs alltid på beskattade medel. Detta innebär att först ska det danska bolaget beräkna sin årliga vinst, på vilken det ska betala dansk bolagsskatt. Efter det, bestämmer bolagsstämman hur stor del av den beskattade vinsten (efter skatt till staten är betald) som ska delas ut till aktieägarna, dvs. aktiebolaget betalar skatt på sin vinst och inte på utdelningen. Du som aktieägare kommer att ta upp utdelningen som inkomst i inkomstslaget kapital och kommer att beskattas med en skattesats på 30%. Du har rätt till nedsättning av statlig och kommunal skatt du betalar i Sverige (2 kap. 1 § Avräkningslagen). Du har rätt att räkna av det belopp som motsvarar summan av den utländska skatt du betalar i Danmark (2 kap. 8 § Avräkningslagen).

Vad innebär dubbel bosättning?

2018-11-28 i Inkomstskatt
FRÅGA |vad innebär dubbel bosättning ? Tillhör man tex hälsocentral på två ställen ? Var skattar man ?
Erik Bengtsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Frågan besvaras med regler som finns i inkomstskattelagen (IL) och avslutas med ett exempel som illustrerar hur reglerna om dubbel bosättning fungerar. Vad innebär dubbel bosättning? Begreppet dubbel bosättning används vanligtvis för att beskriva en situation då en arbetstagare flyttar till en ny bostadsort på grund av sitt arbete men samtidigt behåller sin gamla bostad som boende åt sig själv eller sin familj. Vid dubbel bosättning har arbetstagaren har enligt 12 kap. 19 § IL rätt till skatteavdrag för ökade levnadskostnader. Två typer av avdrag medges: 1. Mat och andra liknande småutgifter under den första månaden som arbetstagaren vistas på den nya bosättningsorten. 2. Den boendekostnad, exempelvis för hyra och el, som den nya bostaden medför under de två första åren som arbetstagaren vistas på den nya bosättningsorten. Tillhör arbetstagaren två olika hälsocentraler? Arbetstagaren torde ha möjlighet att välja vilken hälsocentral vederbörande ska tillhöra; detta påverkar inte bedömningen av om dubbel bosättning föreligger. Vart skattar arbetstagaren? Arbetstagaren beskattas enligt 65 kap. 3 § IL för tjänsteinkomster i den kommun där vederbörande var folkbokförd den 1 november året före beskattningsåret. Sammanfattande exempel En arbetstagare från Uppsala påbörjar ny anställning i Örebro under januari 2018. Arbetstagaren veckopendlar och har därför fått tillträde till en hyresrätt i Örebro i vilken vederbörande övernattar mellan måndag-fredag. Dubbel bosättning föreligger. Vederbörande kommer fortfarande beskattas för sina tjänsteinkomster i Uppsala kommun eftersom arbetstagaren var folkbokförd där den 1 november 2017. Arbetstagarens skatt får minskas med kostnader för måltid och andra småutgifter för måndagar-fredagar under januari 2018. Dessutom minskas skatten under 2018-2019 med kostnader för hyresrätten i Örebro.Hoppas du fick svar på din fråga! Vänligen,

Betala skatt på pengar en fått genom appen Swish

2018-10-25 i Inkomstskatt
FRÅGA |Jag undrar om en sakIgår fick jag min lön sen jag fick en betalning med swish från min kompis, min fråga är ska jag betalar skatt för pengarna jag fått av min kompis genom swish??
Julia Zarour |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det är svårt att säga om du ska skatta dessa 9000kr du fått av en kompis utan att veta bakgrunden till varför du fick dem. Är dessa 9000kr bara en gåva så behöver du inte skatta på dem (8 kap. 2 § inkomstskattelagen (1999:1229). Om det är så att du utfört ett arbete åt din vän eller sålt något åt honom eller henne så hänför sig dessa pengar antingen till inkomstslaget tjänst, näringsverksamhet eller kapital 10, 13 respektive 41 kap. inkomstskattelagen (1999:1229). Det innebär att dessa ska beskattas genom att summan tas upp i din deklaration. Så för att ge svar på din fråga det beror på om pengarna är en gåva, hänför sig till ett arbete eller försäljning. Om de hänför sig till en försäljning så ska de endast skattas om du gjort en vinst genom försäljningen. Hoppas detta svar var till någon hjälp.Med vänliga hälsningar!

Beskattning av aktieinnehav - dubbelt medborgarskap

2018-12-16 i Inkomstskatt
FRÅGA |Var ska jag deklarera och skatta vid försäljning av svenska aktier. Bosatt permanent i USA sedan 25 år. Dubbla medborgarskap.
Christoffer Tolf |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Svaret på din fråga finner vi i inkomstskattelagen (IL). Skattskyldigheten varierar huruvida du klassificeras som begränsat skattskyldigeller obegränsat skattskyldigi Sverige. Kraven för att klassificeras som obegränsat skattskyldig framgår av 3 kap. 3 § IL och avser personer som är bosatta i Sverige, stadigvarande vistas i Sverige eller har en väsentlig anknytning till Sverige. Eftersom att du är permanent bosatt i USA sedan 25 år tillbaka kan de två förstnämnda punkterna uteslutas. Ditt svenska medborgarskap kan inte ensamt avgöra huruvida du har en väsentlig anknytning till Sverige eller inte. Jag kommer därför utgå från att du är begränsat skattskyldig enligt 3 kap. 17 § IL i mitt svar. Bestämmelsen anger att den som inte klassificeras som obegränsat skattskyldig är begränsat skattskyldig i Sverige.Den som är begränsat skattskyldig i Sverige är skattskyldig för kapitalvinster på aktier vid två situationer. Skattskyldighet föreligger om du vid något tillfälle under det kalenderår då avyttringen skett eller under de föregående tio kalenderåren har varit bosatti Sverige eller stadigvarandevistatshär. Med anledning av din stadigvarande bosättning i USA kommer du således inte bli skattskyldig i Sverige för kapitalvinsten från ditt aktieinnehav vid en eventuell försäljning. Huruvida du är skatt- och deklarationsskyldig enligt nationell lagstiftning i USA kan jag dessvärre inte svara på.Hoppas att du fått svar på din fråga. Du är välkommen att återkomma om du har fler frågor.Med vänlig hälsning,

Beskattning av inkomster från utlandet

2018-11-30 i Inkomstskatt
FRÅGA |<p>Hej,</p><p>Jag undrar om man äger en fastighet (kommersiell fastighet i Bukarest) som man hyr ut till företag i EU (Rumänien) och betalar skatt där för vinst osv måste man deklarera och skatta i Sverige för den vinsten i Rumänien för att man är svensk medborgare och bor i Sverige? Isf hur deklarerar man?</p><p>Jag jobbar i Sverige och betalar den skatten i Sverige men tänkte att logiskt skulle vara att fördela dem på vart det ligger.</p><p>Allt i Rumänien skattas där och allt här skattas här?</p><p>Tack!</p>
Megi Xukthi | Hej, Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Måste du deklarera dina inkomster från utlandet? Av din fråga framgår att du är bosatt i Sverige. Bosättning i Sverige innebär att du anses i skatterättsligt mening som obegränsad skattskyldig (3 kap. 3 § 1 punkten Inkomstskattelagen). Att vara obegränsad skatteskyldig innebär att man är skatteskyldig för alla sina inkomster i Sverige och från utlandet (3 kap. 8 § Inkomstskattelagen). Detta betyder att du är skyldig att deklarera i Sverige alla dina inkomster oavsett vart i värden de är intjänade. Hur ska inkomsterna deklareras? Du påstår i din fråga att du äger en kommersiell fastighet. I skatterättslig mening är en kommersiell fastighet en näringsfastighet, det vill säga en fastighet som inte är en privatbostadsfastighet ( 2 kap. 14 § Inkomstskattelagen). Detta innebär att alla inkomster du får på grund av innehavet av din kommersiella fastighet, kommer du att ta upp som inkomst i inkomstslaget näringsverksamhet (13 kap. 1 § 1st och 3 st Inkomstskattelagen). Rätt till nedsättning av svensk skattÄven om dina inkomster kommer att blir föremål för dubbelbeskattning, det vill säga även om de ska beskattas i två länder, har du rätt till nedsättning av statlig och kommunal skatt du betalar i Sverige (2 kap. 1 § Avräkningslagen). Du har rätt att räkna av det belopp som motsvarar summan av den utländska skatt du betalar i Rumänien (2 kap. 8 § Avräkningslagen).Med Vänliga Hälsningar

Är försäkringsersättning vid sjukdom skattepliktigt inkomst?

2018-11-25 i Inkomstskatt
FRÅGA |Hej,Jag har en son med Adhd diagnos. I dag fick jag ett brev ifrån försäkringsbolaget där det står att han kommer att få en engångsersättning pga av diagnosen men att ersättning är skattepliktig.Jag tänkte fråga er om det stämmer?Min son är 13 år gammalt .Stämmer det ?Måste barn betala skatt?Tack på förhand.Med vänliga hälsningar,
Christoffer Tolf |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Regler om skatt finner vi i inkomstskattelagen (IL). Enligt 8 kap. 15 § IL ska ersättning vid sjukdom som betalas ut på grund av en försäkring vara skattefri. I din fråga framgår det inte vilken försäkring hos försäkringsbolaget som ersättningen avser. I försäkringsbolagets försäkringsvillkor avseende barn- liv och hemförsäkring framgår det inte att en ersättning av detta slag ska inkomstbeskattas.För att gå vidare med ditt ärende rekommenderar jag dig att kontakta försäkringsbolaget för att säkerställa att de har uppgett felaktig information om att ersättningen är skattepliktig.Hoppas att du är nöjd svaret på din fråga. Du är välkommen att återkomma om du har fler frågor.Med vänlig hälsning,

Är skadestånd som facket bestämt att arbetsgivaren ska betala skattepliktigt?

2018-10-22 i Inkomstskatt
FRÅGA |<p>&lt;p&gt;Hej!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Är skadestånd som facket bestämt att arbetsgivaren ska betala skattepliktigt?&lt;/p&gt;</p>
Pontus Schenkel |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Skadeståndet är skattepliktigt&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Det verkar i ditt fall som att skadeståndet på 40 000 kr ska täcka förlorad arbetsinkomst. Ett sådant skadestånd ska det alltid betalas skatt på. Även fast det kommer från din tidigare arbetsgivare så räknas det som tjänsteinkomst, dvs ersättning för arbete. (10 kap 3 § &lt;a href="https://lagen.nu/2011:1244" target="_blank"&gt;&lt;b&gt;skatteförfarandelagen&lt;/b&gt;&lt;/a&gt;)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Högsta förvaltningsdomstolen har i ett antal domar fäst stort avseende vid om ersättningen betalats ut av arbetsgivare eller f.d. arbetsgivare. Sådana skadestånd är så gott som alltid skattepliktiga som inkomst av tjänst.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Även allmänna skadestånd som inte är av ekonomisk natur, s.k. ideella skadestånd, är enligt praxis skattepliktiga om de ges ut av arbetsgivaren eller på annat sätt har ett samband med en anställning (RÅ1971 ref. 6, RÅ 1980 1:10 och RÅ 1981 Aa 97).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;I ett mål i Högsta förvaltningsdomstolen hade en person fått ett skadestånd från sitt fackförbund på grund av en konflikt med arbetsgivaren. Skadeståndet bedömdes som en ersättning för skada av annan natur än ekonomisk, dvs. som ideellt skadestånd. Ersättningen hade dock sådant samband med anställningen att den var att betrakta som skattepliktig inkomst av tjänst (RÅ 1987 ref. 10).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Slutsats&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Skadeståndet tycks vara skattepliktigt.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;/strong&gt;Har du några fler frågor, eller vill du komma i kontakt med någon av våra jurister, är du varmt välkommen att återkomma!&lt;/p&gt;</p>