Är inkomster från bodelningar skattefria?

2020-05-28 i Inkomstskatt
FRÅGA |Hej jag är skiljd men äger 50% av vår gamla fastighet, nu vill vi försöka att hon köper ut mej och en bodelning. en värdering finns 2 100 000 och lån ca 814 000, resterande summa delas på 2 och blir ca 643 000. då kommer min fråga. måste jag betala 22% i skatt mvh
Dostan Sulaiman |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Nej, du behöver inte betala skatt på pengarna (skifteslikviden) som du får i bodelningen för att bli utköpt ur er fastighet, (8 kap. 2 § inkomstskattelagen). Det är alltså en s.k. skattefri inkomst.Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!Med vänliga hälsningar,

Skatt ideell förening

2020-05-21 i Inkomstskatt
FRÅGA |Hej! Vår allmännyttiga ideella barnboksförening tänker börja försälja skrivböcker, muggar med inspirerande texter, bokstöd m.fl. Eftersom föreningens ändamål är att främja läsandet och skrivandet bland barn och vuxna utgår jag ifrån att hela näringsverksamheten har en naturlig anknytning till föreningens ändamål och därmed är skattefri. Gäller det även om försäljningen överstiger det momsbefriade beloppet av 30.000 kr?
|Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Då frågan rör framförallt inkomstbeskattning, kommer främst inkomstslagen (IL) att beröras nedan.Ideella föreningar blir i och med bildandet en juridisk person. Juridiska personer är i enlighet med IL 1:3 som huvudregel skattskyldiga för inkomster från näringsverksamhet. I kap. 7 IL anges dock undantag från denna huvudregel, som bl.a. träffar ideella föreningar. I detta kapitel anges att ideella föreningar som uppfyller ändamåls-, verksamhets- och fullföljdskraven inte är skattskyldiga annan inkomst än sådan som härrör från näringsverksamhet. Även sådan inkomst (inkomst från näringsverksamhet alltså) kan dock undantas från skattskyldighet under förutsättning att någon av punkterna som anges i 7:3 st. 2 är uppfyllda. Där anges bl.a., vilket du själv var inne på, att om verksamheten är ett direkt led i främjandet av de ändamål som angivits för föreningen eller har en naturlig anknytning till sådana allmännyttiga ändamål så är föreningen inte heller skattskyldig för inkomst från näringsverksamhet.Ovanstående är dock under förutsättning att föreningen dessutom uppfyller det s.k. öppenhetskravet, som framgår av IL 7:10. Detta krav innebär att föreningen inte får vägra någon inträde, om det ej finns skäl för det utifrån föreningens verksamhet syfte, art, omfattning eller annat.Sammanfattningsvis talar ovanstående för att er förening inte bör vara skattskyldig för inkomsterna, under förutsättning att det finns en tillräcklig koppling mellan inkomsten från näringsverksamheten och främjandet av det allmännyttiga ändamålet i föreningen, vilket anges i IL 7:3 st. 2.Angående de 30 000 kr som du nämner, så rör denna bestämmelse mervärdesskatterätt. I mervärdesskattelagen (ML) kap. 9 d anges att vissa beskattningsbara personer inte behöver betala mervärdesskatt på omsättning som (bl.a) inte överstigit 30 000 kr per år. Som jag förstår det, kan en förening som inte är skattskyldig för inkomstskatt inte heller bli skyldig att betala mervärdesskatt, eftersom föreningen inte bedriver sådan ekonomisk verksamhet som förutsätts (se kap. 4 ML). Mot bakgrund av detta, bör inte de 30 000 kr som du nämner spela någon roll för skattskyldigheten för er förening.Hoppas detta var svar på dina frågor! Om inte får du gärna återkomma mer fler funderingar.Med vänlig hälsning,

Omfattas flera olika anställningar av sexmånadersregeln?

2020-04-25 i Inkomstskatt
FRÅGA |Fråga angående skattebefrielse enligt sexmånadersregeln.Anta att jag är utomlands i tio månader i ett land som har skatteavtal med Sverige. Exempel 1: Har två olika anställningar på totalt åtta månader. En anställning på fyra månader. Arbetslös i två månader, dock fortfarande kvar i utlandet. Sen en till anställning på fyra månader. Exempel 2: Har flera olika anställningar under tio månader som tillsammans blir sex månader anställning totalt. Har under denna tid stannat kvar i utlandet.Skulle detta uppfylla sexmånadersregeln? Sexmånadersregeln säger att man får ha "flera anställningar". Men finns inget som säger hur lång tid det får vara mellan anställningar.Hur skulle man på detta sätt även beräkna antal tillåtna dagar i Sverige? För alla månader eller endast de månader man har en anställning?
Emilia Nordström |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vad är sexmånadersregeln?Sexmånadersregeln regleras i 3 kap. 9 § inkomstskattelagen (IL). Den innebär att en person som är obegränsat skattskyldig och som har anställning som innebär att hen vistas utomlands i minst sex månader inte är skattskyldig för inkomst av sådan anställning till den del det beskattas i verksamhetslandet. En person är obegränsat skattskyldig om man är bosatt i Sverige, stadigvarande vistas i Sverige eller har "väsentlig anknytning" (se 3 kap. 7 § IL för mer om vad väsentlig anknytning innebär) till Sverige och som tidigare varit bosatt här.Exempel 1Sexmånadersregeln kan fortfarande bli tillämplig om utlandsarbetet överstiger sex månader totalt, även om det är fråga om flera på varandra efterföljande anställningar som för sig är kortare än sex månader och för olika arbetsgivare. Att alltså ha två fyra månaders anställningar faller inom sexmånadersregeln. Kortare uppehåll får förekomma mellan anställningarna, sådan tid ingår i den tid för kortare avbrott som regleras i 3 kap. 10 § IL.Exempel 2Som ovan sagt är det tillåtet att ha flera anställningar som är kortare än sex månader för sig men som totalt överstiger sex månader. Detta gäller oavsett om anställningarna är förlagda i olika länder.Tillåtna dagar i SverigeSom tidigare nämnts ingår de kortare avbrotten i bestämmelsen i 3 kap. 10 § IL. I den bestämmelsen framgår det att uppehåll i Sverige inte får vara längre än att de motsvarar sex dagar för varje hel månad som anställningen varar eller 72 dagar under ett och samma anställningsår.Hoppas du fick var på din fråga!Med vänlig hälsning,

Skattefrihet vid bosättning utomlands?

2020-04-14 i Inkomstskatt
FRÅGA |Om man jobbar utomlands är frånskild Bran som är 17 år och äger lägenhet i Sverige. Men bor utomlands hemma mindre än 72 dagar kan man vara skattefri då?
|Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Som jag förstår det rör frågan framförallt huruvida du behöver betala svensk inkomstskatt eller inte, vilket innebär att det främst är inkomstskattelagen (IL) som aktualiseras.Skillnad begränsat och obegränsat skattskyldighetI IL görs skillnad mellan den som är obegränsat skattskyldig och den som är begränsat skattskyldig. Den som är obegränsat skattskyldig ska betala inkomstskatt på alla sina inkomster oavsett om dessa härrör från Sverige eller från annat land. Den som istället är begränsat skattskyldig betalar endast inkomstskatt i Sverige på vissa inkomster som har sin källa i Sverige. Det är alltså ur den enskildes synpunkt klart mer fördelaktigt att vara begränsat skattskyldig jämfört med obegränsat skattskyldig.Vem är endast begränsat skattskyldig?Den som är obegränsat skattskyldig kan inte vara begränsat skattskyldig. Detta följer av IL 3:17 p. 1. Av detta följer att det först och främst behöver utredas om du är obegränsat skattskyldig.Förutsättningarna för obegränsat skattskyldighet anges för fysiska personer i IL 3:3. För din del, som inte bor i Sverige, blir avgörande huruvida du kan anses antingen:- stadigvarande vistas här i Sverige (IL 3:3 p. 2), eller om du - har bott i Sverige tidigare och även har väsentlig anknytning hit (IL 3:3 p. 3)Särskilt om väsentlig anknytning till SverigeEftersom du inte angivit några specifika omständigheter blir denna bedömning svår att göra utifrån de uppgifter som finns. Värt att nämna att dock att om du tidigare bott i Sverige, och inte ska anses ha väsentlig anknytning hit fortfarande, så krävs att du i princip klippt alla band till Sverige för att undgå obegränsad skatteskyldighet.Det faktum att du äger en lägenhet i Sverige kan eventuellt innebära att du fortfarande har en väsentlig anknytning hit, och därmed ska anses vara obegränsat skattskyldig i Sverige trots att du bor utomlands.SammanfattningSammanfattningsvis är det svårt att utifrån de uppgifter du angivit göra en bedömning vad som exakt gäller i ditt fall. Vad man kan konstatera är dock att den obegränsade skatteplikten i Sverige är relativt långtgående och ställer krav på att du (om du tidigare bott här) i princip har klippt de band du har till Sverige. Därför kan den lägenhet som du har kvar i Sverige eventuellt vara problematisk i detta hänseende. Att du blir "skattefri" i Sverige är utifrån ovan troligtvis osannolikt.Hoppas att det var svar på din fråga! Om inte så får du gärna höra av dig med ytterligare frågor. Med vänlig hälsning,

Behöver en betala skatt på utlösenbeloppet för en villa vid äktenskapsskillnad?

2020-05-23 i Inkomstskatt
FRÅGA |Vi ska separera och äger en villa gemensamt utan lån på villanNu kommer en av oss att få lösa ut den andra partnern från villan.Summan som en av oss kommer att få av den andra, är det någon vinstskatt på det beloppet?
Amanda Kinnander |Hej och stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När ett äktenskap upplöses ska makarnas tillgångar fördelas mellan dem. Uppdelningen av tillgångarna sker genom bodelning, äktenskapsbalken 9 kap 1 §. När du får en tillgång genom bodelning (gäller även arv, gåva eller testamente) behöver du inte betala skatt på beloppet då sådana förvärv är skattefria, inkomstskattelagen 8 kap 2 §. Det korta svaret är alltså nej – det är ingen skatt på utlösenbeloppet, på grund av att förvärvet görs genom bodelning.Jag hoppas att du har fått din fråga besvarad!Vänliga hälsningar,

Behöver jag skatta för betalning i form av boende och mat?

2020-05-09 i Inkomstskatt
FRÅGA |Hej! Om jag skulle jobba på min morfars företag och få betalt i mat och någonstans att bo, räknas det som att jobba svart eller är detta lagligt? Jag skulle alltså inte få någon lön. Jag vill kunna skriva detta på mitt CV så jag inte får något glapp.Tack på förhand!
Ted Winström |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.Svaret på din fråga regleras i inkomstskattelagen (IL). Vid arbete såsom anställd ska all lön och alla förmåner som man får av sin arbetsgivare tas upp till beskattning inom inkomstslaget tjänst (se 10 kap. 2 § första punkten IL samt 11 kap. 1 § IL). Även om man som anställd alltså inte får kontant lön utbetald ska man beskattas för eventuella förmåner som utgår som om dessa skulle utgöra lön. Syftet med detta är att från lagstiftarens sida skapa neutralitet mellan olika avlöningsformer och undvika kringgående av beskattning genom att arbetsgivare helt enkelt betalar arbetstagare i andra saker än reda pengar.Svaret på din fråga är således att om du skulle arbeta för din morfar på beskrivet sätt skulle du vara skyldig att ta upp din erhållna bostadsförmån samt dina kostförmåner till beskattning. Bostadsförmånen ska tas upp till marknadsvärde (se 61 kap. 2 § IL) och hur beräkningen av kostförmånen ska göras framgår av 61 kap. 3 § IL. Om du skulle underlåta att deklarera för dessa förmåner kommer du alltså anses jobba svaret, vilket är olagligt.Hoppas att detta gav svar på din fråga.Med vänliga hälsningar,

Att starta företag om man är sambos

2020-04-20 i Inkomstskatt
FRÅGA |Jag och min sambo/särbo håller på att registrera ett AB där jag hjälper till men det är han som är 100% aktieägare och det är bara han som ska äga och leda företaget. Vi tänkte dock skriva mig som suppleant (vi har ingen annan som skulle kunna vara det tycker v), och han som ledamot.Jag har tänkt att starta en enskild firma så att jag kan fakturera sambons AB för bokföring som jag troligtvis kommer göra åt honom. Kan vara så att jag gör lite mer jobb också som jag skulle behöva fakturera.Min fråga är kan jag både vara suppleant i sambons AB och samtidigt ha en enskild firma som fakturerar min sambos AB? Blir det skillnad om jag fakturerar bara hans AB, eller om jag fakturerar någon annan också för annat jobb så pengar kommer från olika håll?Tack, Elin
Franck Olofsson |HejTack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag tolkar din fråga som två olika frågor som delvis går in i varandra:1)Har det någon betydelse juridiskt att du är registrerad som suppleant i din sambo/särbos företag och att du samtidigt utför uppdrag för företaget.2)Vad är det för skillnad om du i din egen firma har en eller flera uppdragsgivare och har det någon betydelse i sammanhanget.En del av svaren på frågorna finns reglerade i Inkomstskattelagen (IL). Fråga 1Jag kan i princip inte se några som helst problem med att du är suppleant i ett företag till vilket du utför uppdrag för genom din enskilda firma. Se dock om begreppet självständighet i svaret på fråga 2. Trots detta finns det skatterättsliga aspekter att ta hänsyn till om du och din sambo/särbo verkligen är sambos, det vill säga sammanbor. Dessa skatteregler gäller dock bara om ni har eller har haft barn ihop, eller om ni tidigare varit gifta (2 kap. 20 § IL). Om så är fallet räknas ni som gifta rent skatterättsligt och då finns det en del speciella skatteregler som ni troligen måste ta hänsyn till. De är lite invecklade och jag kommer inte närmare gå in på de här.Fråga 2Det kan ha betydelse skatterättsligt om du har en eller flera uppdragsgivare. En grundprincip för att du ska få redovisa dina inkomster i inkomstslaget näringsverksamhet, som man ju gör om man har en enskild firma, är att näringsverksamheten är självständig (13 kap. 1 § IL). Med detta menas att uppdragstagaren inte får ha ett alltför stort beroendeförhållande till sin uppdragsgivare. Om en näringsverksamhet inte är självständig ska inkomsten beskattas i inkomstslaget tjänst, det vill säga anställning. Huruvida en näringsverksamhet är självständig eller inte avgörs av skatteverket enligt en samlad bedömning. Saker som har betydelse är just antalet uppdragsgivare. Det är bättre att ha flera uppdragsgivare för att näringsverksamheten ska anses självständig. Det finns många fler faktorer som påverkar bedömningen som t. ex. i vilken mån företaget du utför uppdrag åt står för arbetsledning, din möjlighet att låta någon annan utföra arbetet i ditt ställe, om du arbetar i uppdragsgivarens lokaler eller inte o. s. v. Viktigt är också din avsikt med näringsverksamheten. Att du sitter som suppleant i det företaget som kanske är din största uppdragsgivare samt att den som äger det företaget är närstående kan kanske påverka bedömningen av självständigheten, men jag har inte hittat något som tyder på det. SammanfattningDet är naturligtvis svårt att ge ett exakt svar på din fråga eftersom reglerna är invecklade och skatteverkets bedömning görs från fall till fall. Om ni sammanbor, men inte har barn ihop eller tidigare har varit gifta så borde ert upplägg fungera bra såvida din enskilda firma bedöms bedriva självständig näringsverksamhet.Hoppas du åtminstone fått en övergripande förståelse för problematiken.

Vad är straffet om man säljer sexuella tjänster utan att betala skatt?

2020-03-31 i Inkomstskatt
FRÅGA |Vad kan man få för straff om man prostituerar sig utan att betala skatt?
|Hej och tack för du vänder dig till Lawline med din fråga!Först vill jag nämna att det är olagligt att köpa sexuella tjänster enligt 6 kap. 11 § brottsbalken. Däremot är inte en försäljning av sexuella tjänster olagliga i Sverige. Innebörden av detta blir enligt gällande regler från Skatteverket att man är tvungen att deklarera sina inkomster, även när det handlar om sexuella tjänster. För den som felaktigt för uppgift om sin inkomst eller sina intäkter kan man dömas för skattebrott till fängelse i högst två år, 2 § skattebrottslagen.Jag hoppas du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning!