Förmåner som erhållits på grund av tjänst, ska dessa beskattas?

2020-03-28 i Inkomstskatt
FRÅGA |Jag arbetade under 2018 på ett företag och jag var under förra året med i olika reklamjippon för att marknadsföra företagets produkter. För att visa sin uppskattning lottade företaget ut en resa till Australien till ett värde av 40 000 kr som jag vann. Är denna resa skattepliktig?
Sheba Shaly |Tack för att du vänder sig till Lawline med din fråga!Vad som ska tas upp i inkomstslaget tjänst behandlas i 11:e kapitlet i inkomstskattelagen. Huvudregeln är att förmåner som erhålls på grund av tjänst ska tas upp en som en intäkt. Som jag har tolkat det har du erhållit resan på grund av din anställning och värdet av Australienresan är därmed en förmån på grund av anställning, även om resan lottats ut till dig. Förmån av resan ska därför tas upp med 40 000 kr under "inkomst av tjänst". Resan ska beskattas som inkomst av tjänst enligt 11:e kapitlet 1 § i inkomstskattelagen.Förmåner som värderas som inkomst enligt lagens mening och ifall inkomsten ges i annat än pengar ska värdet beräknas enligt marknadsvärdet. Detta regleras i 61 kap 2 § inkomstskattelagen. Det vill säga vad det skulle ha kostat dig att själv köpa/ordna motsvarande resa för pengar.Hoppas du fick svar på din fråga!

Ska jag betala skatt för utländsk pension?

2020-03-27 i Inkomstskatt
FRÅGA |Jag bor sedan 52 år tillbaka i Sverige, men har även återtagit mitt Tjeckiska medborgarskap.Jag får en liten pension, c:a 1000 SEK per månad från Tjeckien. Ska jag betala skatt för det i Sverige?För många år sedan fick jag informationen från skatteverket att pensionen inte skulle beskattas i Sverige, med hänvisning till en skattelag från 1980, artikel 19.Vad gäller?
|Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Frågor som rör beskattning regleras främst i inkomstskattelagen (IL).Den som är bosatt i Sverige är obegränsat skattskyldig (3 kap. 3 § IL), vilket medför att denne är skattskyldig för alla inkomster från Sverige och utlandet (3 kap. 8 § IL). Utgångspunkten är att du ska betala skatt i Sverige på pensionen du får från Tjeckien. Om det är så att pensionen redan beskattas i Tjeckien, ska du dock antagligen inte betala skatt på den i Sverige igen eftersom man vill undvika dubbelbeskattning. Inkomsten ska i vilket fall deklareras till skatteverket där du sedan på deklarationsblanketten kan begära avräkning av den utländska skatten. Du kan även vända dig till Skatteverkets skatteupplysning.Hoppas du fick svar på din fråga!

Betalar man mindre skatt som gift?

2020-02-29 i Inkomstskatt
FRÅGA |Hej betalar man mindre skatt som gift?
Kajsa Moss Bjerling |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Du betalar inte mindre skatt som gift. Skatten baseras på din egna inkomst och påverkas inte av om du är gift eller inte. Det har dock inte alltid varit så. Tidigare hade Sverige vad som kallas sambeskattning. Sambeskattning är när makarnas inkomst läggs samman och vardera part beskattas för hälften av den inkomsten. Om parterna då har väldigt olika inkomster kan den med högre lön tjäna på det, genom att dennes skatt beräknas på en lägre inkomst än vad den hade gjort annars. I allmänhet var det alltså männen som tjänade mest på denna konstruktion då de i regel tjänade mer än kvinnor. Kvinnorna förlorade istället på det i längden, då det inte alltid lönade sig för dem att själva arbeta. Det var också en av anledningarna till att sambeskattningen avskaffades i Sverige under tidigt 1970-tal. Hoppas jag var till din hjälp! Med vänliga hälsningar,

Dubbelbeskattas en försäljning av aktier pga dubbelt medborgarskap?

2020-01-25 i Inkomstskatt
FRÅGA |Hej! Jag är folkbokförd, medborgare och bosatt i Sverige men med ett dubbelt medborgarskap i Italien. Jag betalar däremot ingen skatt i Italien och äger heller inget italienskt pass eller personligt nummer. Nu är jag intresserad av att sälja av mina aktier hos Ericsson AB och fick då veta av min bank att jag behöver förse dem med en skattekod, s.k. fiscalkod från Italien. Detta behöver jag då skaffa fram via italienska ambassaden. Min fråga är om jag kommer att bli dubbelt beskattad om jag säljer av mina aktier?
Claudio van der Touw |Hej! Tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att vi vill veta om du kommer att beskattas av både Sverige och Italien när du säljer dina aktier i Ericsson AB. Vad säger lagen? Av din fråga framkommer att du är medborgare i både Sverige och Italien men att du verkar ha starkast anknytning till Sverige i och med att du bor här och saknar italienskt pass/personnummer med mera. Reglerna som reglerar vilka som är skyldiga att betala skatt i Sverige hittar man i inkomstskattelagen (IL). Av 3:3 IL kan man utläsa att den som är bosatt i Sverige är obegränsat skattskyldig. Obegränsad skattskyldighet innebär enligt 3:8 IL att man är skattskyldig för alla sina inkomster i Sverige och från utlandet. Du kommer alltså att betala skatt i Sverige när du säljer dina aktier. De svenska skatterättsliga reglerna har ingenting att säga till om vad gäller Italiens rätt att beskatta Italienska medborgare som de vill, däremot har de flesta länder slutit så kallade dubbelbeskattningsavtal med varandra för att undvika situationen att en och samma person ska beskattas av båda länder för samma transaktion. Ett sådant avtal finns mellan Sverige och Italien sedan 1980-talet. Bedömningen i ditt fall Med beaktande av att det finns ett dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Italien, att du i princip inte har någon skatterättsligt relevant koppling till Italien och att Italien av allt att döma som huvudregel inte beskattar sina medborgare utomlands blir min slutsats att du inte kommer att beskattas dubbelt om du säljer dina aktier. Du kommer endast att beskattas för transaktionen i Sverige. Jag hoppas att du med detta fått svar på din fråga! Om du skulle ha några ytterligare funderingar är du varmt välkommen att återkomma med dessa. Jag rekommenderar också rekommenderar dock att du vänder dig direkt till skatteverket om du har några frågor som rör inkomstskatt. Med vänlig hälsning,

Ska jag betala skatt för utländsk skattefri pension?

2020-03-27 i Inkomstskatt
FRÅGA |Hej. Min pappa är från England och flyttade sedan till Sverige. Nu har han gått i pension och får liten del av sin pension från England som är skattefri där då den är så pass låg. Samt att han får svensk pension och skattar för den då den är högre. Så till min fråga i detta.Måste han då betala skatt här i Sverige för pensionen han får från England som är skattefri enlig deras lagar å paragrafer mm?Mvh
|Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Frågor som rör beskattning regleras främst i inkomstskattelagen (IL).Den som är bosatt i Sverige är obegränsat skattskyldig (3 kap. 3 § IL), vilket medför att denne är skattskyldig för alla inkomster från Sverige och utlandet (3 kap. 8 § IL). Utgångspunkten är alltså att din pappa ska betala skatt i Sverige på pensionen han får från England.För att undvika dubbelbeskattning har Sverige och England ingått ett dubbelbeskattningsavtal. Pension som betalas ut från England till en person som har hemvist i Sverige får, men behöver inte beskattas i England. Om pensionen beskattas i England, ska Sverige från den svenska skatten på pensionen avräkna ett belopp motsvarande den engelska skatt som tagits från pensionen. (Lag om skatteavtal mellan Sverige samt Storbritannien och Nordirland artikel 17 och artikel 21)Däremot eftersom hans pension inte beskattas i England, kommer troligtvis svensk skatt att tas ut på pensionen utan någon avräkning. Jag rekommenderar även att han vänder sig till Skatteverkets skatteupplysning för vidare information.Hoppas du fick svar på din fråga!

Skatteberäkning på skadestånd från arbetsgivaren

2020-03-19 i Inkomstskatt
FRÅGA |HejJag ska få 100.000 i skadestånd av min arbetsgivare för att dom sparkade mig pga vabb.Hur mycket skatt dras på det?
Ebba Meyer-Lie |Hej och tack för att du vänder dig till lawline!Är skadeståndet skattepliktigt?Beroende på vilken skada skadeståndet avser att kompensera gäller olika regler.Skadestånd som utges för skador på egendom är skattefria om det rör sig om din privata egendom, 8 kap 22 § inkomstskattelagen.Ersättning för personskada är skattefri till den del ersättningen inte avser att täcka bortfall av skattepliktig inkomst. Skadestånd för förlorad arbetsinkomst är alltså, enligt praxis, alltid skattepliktiga. Ideella skadestånd - skadestånd för kränkning genom brott är som huvudregel helt skattefria. Om skadeståndet däremot har ett samband med en anställning kan de ändå vara skattepliktiga. Högsta förvaltningsdomstolen har i ett antal domar fäst stort avseende vid om ersättningen betalats ut av arbetsgivare eller f.d. arbetsgivare. Sådana skadestånd är så gott som alltid skattepliktiga som inkomst av tjänst. (RÅ1971 ref. 6, RÅ 1980 1:10 och RÅ 1981 Aa 97).-Jag antar att du ska få skadestånd för missgynnande enligt föräldraledighetslagen. Enligt 22 § i föräldraledighetslagen ska en arbetsgivare som bryter mot lagen betala skadestånd för den förlust som uppkommer och för den kränkning som har inträffat. Ditt skadestånd på 100 000 kr kan alltså härledas från din förlust av arbetsinkomst (personskada) och från kränkningen du utsattes för (ideellt). Båda delarna av skadeståndet har samband med din anställning och är därför skattepliktigt. Du behöver alltså betala skatt på hela skadeståndet i inkomstslaget tjänst, alltså med samma skatteberedning som gäller för din vanliga lön.SkatteberäkningOm du inte tjänar mer än 509 300 kr under året så kommer du bara behöva betala den kommunala skatten på hela din inkomst (509 300 kr inkluderar skadeståndet). Den kommunala skattesatsen varierar mellan olika kommuner så du kan behöva betala antingen mer eller mindre än 30 % i skatt. Du kanske också behöver betala statlig skatt. Detta måste du göra om du tjänar över 509 300 kr år 2020. I sådant fall tillkommer en skatt på ytterligare 20% på det belopp som är över 509 300 kr. Ytterligare 5 % i statlig skatt kan även tillkomma om du tjänar ännu mer pengar, men för att ta fram exakta gränser gällande den förhöjda statliga inkomstskatten behöver jag ytterligare information om din ålder (65 kap 3 § och 5 § inkomstskattelagen). Du behöver sammanfattningsvis minst betala Glöm inte att ta upp skadeståndet i deklarationen. Du tar upp 100 000 kr under inkomster du haft på grund av tjänst.Hoppas du fick hjälp av mitt svar!Med vänliga hälsningar

Olagligt att jobba svart?

2020-01-26 i Inkomstskatt
FRÅGA |Jag undrar vart står det att ordningsvakter inte får jobba svart?
Kajsa Moss Bjerling |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Svaret på detta finns i inkomstskattelagen. Det görs där ingen skillnad på om du är ordningsvakt eller om du har något annat yrke. Alla som är bosatta i Sverige, stadigvarande bor i Sverige eller har väsentlig anknytning till Sverige och tidigare bott här - är obegränsat skattskyldiga. Det betyder att man ska betala betala skatt på alla sina inkomster (3 kap. 3 § inkomstskattelagen).Hoppas jag kunde hjälpa dig!Med vänliga hälsningar,

Samåka mot ersättning

2020-01-06 i Inkomstskatt
FRÅGA |hej vi är ett gäng på c:a 30 personer som brukar åka runt där olika dansbands orkesteruppträder men för att slippa köra 3-4 bilar så är min frågajag äger en minibuss får jag ta betalt av mina passagerare om vi är medlemmari en dansbandsklubb ? eller finns det någon annan laglig lösning ?mvh nilsson
|Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det finns inga principiella lagliga hinder mot att du tar emot betalning från dina passagerare. Jag kan i och för sig upplysa dig om att du teoretiskt kan bli inkomstskatteskyldig för dina inkomster för skjutsandet, som intäkter från tjänst eller näringsverksamhet (10 kap 1 § och 13 kap 1 § inkomstskattelagen). Skatteverket är dock tydligt (se denna länk) med att man typiskt sett inte måste ta upp sådana intäkter i sin inkomstdeklaration om man endast samåker med exempelvis en kollega eller granne och enbart delar bensinkostnader mot en ersättning om högst 18 kr 50 öre per mil.Sammanfattningsvis har du alltså ingen anledning att låta lagen bromsa din idé om att skjutsa med din minibuss mot ersättning.Skjutsa lugnt!Vänligen,