Ska förvärv genom bodelning beskattas?

2019-12-19 i Inkomstskatt
FRÅGA |Måsta jag skatta för en villa jag blir utköpt ifrån mannen ska bo kvar inte sälja?
Dostan Sulaiman |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar frågan som att ni skiljt er (eller att samboskapet upphört) och att ni vill genomföra en bodelning. Vid denna bodelning kommer du att bli utköpt ur fastigheten (villan) och du undrar om beloppet som du blir utköpt för är föremål för beskattning.Svaret på den frågan är helt enkelt att du inte behöver betala skatt på det beloppet. Det du får genom en bodelning, exempelvis pengar för att köpas ut ur fastigheten, är en s.k. skattefri inkomst (8 kap. 2 § inkomstskattelag).Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!Med vänliga hälsningar,

Behöver jag deklarera för 10 000kr jag tjänar på min konst?

2019-11-27 i Inkomstskatt
FRÅGA |Jag driver en sida där personer kan donera pengar varje månad om de gillar mina konstverk. Det är inga stora summor jag tjänar (ca 10 000 om året). Är själv ung har noll erfarenhet av lön och arbete så skulle verkligen uppskatta vad som gäller i den här situationen. Måste jag betala skatt? Hur blir det med deklaration?
|Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag förstår det som att de här ca 10 000 om året är din enda inkomst, och du undrar om du behöver skatta och deklarera för den.På skatteverkets hemsida kan man läsa om när man ska deklarera för mindre tjänster och gig-jobb. Nästa år behöver man deklarera sina inkomster om man har tjänat mer än 19 670 kronor totalt under 2019. Tjänade du mindre än så behöver du inte deklarera eller skatta. Om du tjänar runt 10 000 per år som du säger behöver du alltså inte deklarera eftersom det är under tröskeln på 19 670. Det hänger dock på att du inte har ett annat jobb, och på så sätt totalt kommer över gränsen. Sålänge du t ex går i skolan eller studerar och inte har något annat jobb behöver du inte deklarera.Som svar på din fråga behöver du alltså inte skatta eller deklarera för de 10 000 om året du tjänar, förutsatt att det är din enda inkomst. Hoppas du fick svar på din fråga!

Räknas bostadstillägg som en inkomst?

2019-10-27 i Inkomstskatt
FRÅGA |Hej,är en skattefri bostadstillägg en inkomst?hälsningar Wieslaw Potempa
Narin Melazade |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att svara på din fråga kommer jag först gå igenom begreppet inkomst i lagens mening, vilka inkomster som räknas som inkomster i inkomstskattelagens (IL) mening och sedan besvara din fråga. Vad är en inkomst? Det finns ingen definition på vad som är en inkomst i IL där beskattning av inkomster regleras. Den svenska regleringen av inkomster är bland annat grundad på källteorin. Med källteorin menas avkastning på en varaktig inkomstkälla Ett vanligt exempel för att illustrera detta är om vi säger oss ha ett äppelträd och då är äpplena inkomsten. Den personen som bor i Sverige, stadigvarande är här eller har en väsentlig anknytning till Sverige är skattskyldig för alla sina inkomster enligt 3 kap. 8 § IL. För att något ska anses vara en inkomst enligt IL ska det kunna hänföras till de tre olika inkomstslagen tjänst, näringsverksamhet eller kapital. Vilka inkomster räknas till tjänst, näringsverksamhet och kapital? Inkomstslaget tjänst regleras i 10-12 kap. IL och är såna inkomster man får på grund av anställning, uppdrag eller annan inkomstgivande verksamhet av varaktig eller tillfällig natur enligt 10 kap. 1 § IL. Det andra inkomstslaget är näringsverksamhet som regleras i 13-40 kap. IL och syftar på förvärvsverksamhet som bedrivs yrkesmässigt och självständigt enligt 13 kap. 1 § IL. Det tredje inkomstslaget är kapital som omfattar de inkomster och utgifter en har på grund av innehav av tillgångar och skulder genom att exempelvis genom försäljning av en aktie. Inkomstslaget kapital regleras i 41-55 kap. IL. Det finns inkomster som inte ska beskattas vilka du hittar i bl.a. 8 kap. IL. Bidrag som exempelvis bostadstillägg är som du nämner i frågan skattefria enligt 8 kap. 10 § IL. SammanfattningsvisFör att en inkomst ska kunna beskattas ska de vara hänförliga till en av inkomstslaget och inte vara undantagen beskattning. Inkomstbegreppet omfattar inte bostadstillägg då det är undantaget beskattning och därför inte går att hänföra till någon av inkomstslagen. Hoppas du fick svar på din fråga! Vänligen,

Väsentlig anknytning till Sverige - vad innebär det?

2019-09-21 i Inkomstskatt
FRÅGA |Hej,Påverkar det att jag äger en personbil i Sverige, förhållandet "väsentlig anknytning till Sverige" allt annat lika vid en bedömning om skattskyldighet råder för en person utflyttad sedan över 10 år.
Sabrina Curan |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Är du begränsat eller obegränsat skattskyldig i Sverige? Frågor rörande skatt regleras i inkomstskattelagen (IL). Det finns två kategorier vid beskattning av inkomst som du som privatperson kan tillhöra. Det är begränsat skattskyldig (3 kap. 17 § IL) och obegränsat skattskyldig (3 kap, 3 § IL). Den som har väsentlig anknytning till Sverige och som tidigare har varit bosatt här kan också vara obegränsat skattskyldig i Sverige, trots att personen är utvandrad (3 kap. 3 § 1 st 3 p IL). En person som är obegränsat skattskyldig i Sverige betalar skatt till Sverige för alla sina inkomster, oavsett var inkomsten har intjänats. Det innebär följaktligen att om en person är obegränsat skattskyldig i Sverige men arbetar i ett annat land kommer inkomsten fortfarande att beskattas i Sverige. Om en person däremot är begränsat skattskyldig i Sverige ska denne enbart betala skatt på de inkomster som har anknytning till Sverige. Vem har väsentlig anknytning till Sverige?Det finns ett antal punkter som tas i beaktande vid bedömningen av om en person har väsentlig anknytning till Sverige (3 kap. 7 § 1 st IL):- Om han är svensk medborgare- Hur länge han varit bosatt här- Om han inte varaktigt är bosatt på en viss utländsk ort- Om han vistats utomlands för studier eller av hälsoskäl- Om han har en bostad här som är inrättad för åretruntbruk- Om han har en familj här(make/maka eller minderårigt barn)- Om han bedriver näringsverksamhet här- Om han är ekonomiskt engagerad här genom att inneha tillgångar som, direkt eller indirekt, ger honom ett väsentligt inflytande i näringsverksamhet här,- Om han har en fastighet här, och- Liknande förhållanden.Det finns även en presumtionsregel rörande väsentlig anknytning till Sverige. Under fem år från den dag då en person har rest från Sverige anses han ha väsentlig anknytning till Sverige, om han inte visar att han inte har en sådan anknytning. Detta gäller dock bara den som är svensk medborgare eller som under minst tio år har varit bosatt i Sverige eller stadigvarande vistats i Sverige (3 kap. 7§ 2 st IL).Vad innebär detta för dig? Det finns ett flertal faktorer som ska tas med i beaktandet vid bedömningen av huruvida det föreligger väsentlig anknytning till Sverige i ett skattesammanhang. Faktumet att du äger en personbil i Sverige är dock inte tillräckligt för att det skulle bedömas vara en väsentlig anknytning till Sverige. Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att ta kontakt med oss på Lawline igen! Med vänlig hälsning,

Ska aktiegåva till anställda beskattas?

2019-11-30 i Inkomstskatt
FRÅGA |Hur gör man om man vill ge bort aktier till anställda och vilka konsekvenser får det för inblandade parter?
|Hej och tack för att vänder dig till Lawline!Inledningsvis kommer jag kortfattat redogöra för olika sorters aktieöverlåtelser och deras praktiska innebörd, men det bör poängteras att förfarandets närmare detaljer ofta är reglerat på banknivå. Som jag tolkat din fråga är det i första hand de skatterättsliga konsekvenserna som du vill ha svar om. De skatterättsliga reglerna hittar du inkomstskattelagen (IL). Skulle det istället vara en annan aspekt på frågan som du vill ha svar på är du välkommen att återkomma hit med ett förtydligande.Aktieöverlåtelse genom gåva eller försäljningÖverföring av aktier kan ske på flera sätt. Om målet är att aktierna ska utgöra en gåva är den enklaste lösningen att föra över aktierna till mottagarens aktie- och fondkonto. Som huvudregel – om överföringen anses vara gjord med en genuin gåvoavsikt – utgör i sådant fall en skattefri gåva (IL 8 kap. 2 §). Det saknas nämligen gåvoskatt i Sverige. Hur en sådan överföring går till rent praktiskt skiljer sig från bank till bank. I regel ska en vidimerad och undertecknad begäran skickas in till berörda bank, som genomför transaktionen. I många fall finns färdiga blanketter för detta. Exakt hur det går till är alltså något som banken avgör.Ett annat sätt att överföra aktier till annan är att låta aktierna gå från ditt aktie- och fondkonto, till mottagarens ISK eller kapitalförsäkring. Detta betraktas emellertid i skattemässigt hänseende som en avyttring av aktierna – en försäljning. Överföringen är förstås giltig ändå, men transaktionen kommer att beskattas hos mottagaren.Mindre utrymme att ge gåvor till anställdaEftersom jag tolkat din fråga som om att du (eller någon annan chef) verkligen vill "ge bort" aktierna – alltså som en gåva – till dina (sina) anställda aktualiseras ytterligare ett skattemässigt problem. Eftersom de anställda erhåller lön och andra förmåner från sin arbetsgivare – ersättningar som de beskattas på – presumeras alla inkomster som en arbetstagare får av sin arbetsgivare vara skattepliktiga (IL 11 kap. 1 §). Eftersom aktierna har ett ekonomiskt värde utgör de alltså en inkomst som – oavsett om det kallas för en gåva eller ej – antas vara ersättning för arbetstagarens arbete likställt med lön. Annars skulle arbetsgivare och anställda helt kunna undgå inkomstbeskattning på löner genom att klassificera alla utbetalningar som "gåvor". Arbetsgivare kan emellertid ge skattefria gåvor till anställda under vissa förutsättningar (IL 11 kap. 14 §). Det gäller för mindre julgåvor, jubileumsgåvor och minnesgåvor för varaktigt anställda, om gåvan inte består i pengar eller har ett värde som överstiger 15 000 kr. Utrymmet att skänka skattefria gåvor till anställda är således relativt begränsat. Självklart kan aktierna fortfarande överlåtas med giltig verkan enligt exempelvis de två ovanstående metoderna, men aktierna kommer att beskattas som en tjänsteinkomst för mottagaren.SammanfattningAtt skänka aktier till anställda går principiellt till på samma vis som att skänka aktier till någon annan. Hur man går tillväga för att åstadkomma en sådan överlåtelse kan bankerna hjälpa en med. Emellertid presumeras överlåtelsen utgöra en ersättning för den anställdes arbete, och transaktionen ska därför beskattas.Jag hoppas du fick svar på din fråga!Mvh,

Är det möjligt för ett företag att betala ut lön långt efter intjänandetiden?

2019-10-29 i Inkomstskatt
FRÅGA |Hej,Har företaget rätt (juridiskt och skattemässigt) att betala ut min lön efter årsskiftet om jag så önskar?Det handlar om intjänad provision under T3 som jag vill få utbetald i januari i stället för i november/december.
Jacob Björnberg |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline,Med begreppet företaget utgår jag ifrån att du i det här fallet syftar på din arbetsgivare. Jag tolkar vidare din fråga enligt följande; Du har under tredje kvartalet (Q3) i år uppburit en provisionsbaserad ersättning som du önskar att få utbetald efter årsskiftet.Du skriver ovan "Har företaget rätt (juridiskt och skattemässigt) att betala ut min lön efter årsskiftet?" Min tolkning av detta är att du egentligen undrar om det är juridiskt möjligt för din arbetsgivare att skjuta på utbetalningen av din intjänade provision från Q3 till efter årsskiftet. Huruvida det föreligger en faktisk rätt för din arbetsgivare att genomföra ovanstående misstänker jag är ganska så ointressant för dig i det här sammanhanget. AllmäntMed vilka intervaller lön och andra förmåner ska utbetalas finns inte reglerat i lag utan brukar istället framgå av det enskilda anställningsavtalet. I många fall regleras detta även i kollektivavtal. Saknas ett sådant kan sedvänjan i branschen alternativt lokal praxis inom en viss organisation bli styrande för när utbetalning av lön normalt ska ske. I inkomstskattelagen (IL) finns däremot bestämmelser som styr hur den skattemässiga redovisningen av lön ska gå till för arbetstagare (i IL används begreppet inkomst av tjänst för fysiska personer) och hur en löneutgift för arbetsgivaren ska redovisas som en kostnad i dennes näringsverksamhet. Notera dock att IL inte säger någonting alls om när eller hur en ersättning ska betalas. Det är uteslutande en s.k. civilrättslig fråga. Med andra ord en fråga för parterna i avtalet, vilket är du och din arbetsgivare i det här fallet.Din fråga Mot bakgrund av det jag har beskrivit ovan blir det korta svaret på din fråga att det är juridiskt möjligt att din intjänade provision som härrör från Q3 i år istället utbetalas i början på 2020. Men det förutsätter alltså en separat överenskommelse mellan dig och din arbetsgivare. Viktigt för dig att notera är dock att den s.k. kontantprincipen gäller för redovisning av tjänsteinkomster (lön, tantiem, provision och andra förmåner kopplade till en utförd arbetsprestation) enligt IL. Det innebär att din provision kommer att tas upp i din deklaration som avser nästkommande beskattningsår (alltså inkomståret 2020). Tjänsteinkomster ska nämligen tas upp som intäkt det beskattningsår då de kan disponeras eller på något annat sätt kommit den skattskyldige (du) till del (10 kap. 8 § IL). För din arbetsgivare (vilket kanske är mindre intressant för dig) sker redovisningen enligt bokföringsmässiga grunder och god redovisningssed (14 kap. 2 § IL) varför denne kommer att kostnadsföra utgiften för din provision till innevarande beskattningsår (2019). SammanfattningDitt önskemål beträffande utbetalningen är juridiskt görbart genom en förhandling med din nuvarande arbetsgivare. Men om du av något skäl skulle vilja hänföra hela din provision från Q3 till inkomståret 2019 är detta inte förenligt med ditt önskemål. I så fall bör du avstå ifrån en utbetalning efter årsskiftet. Jag hoppas att du har fått ett någorlunda svar på din fråga. Välkommen att höra av dig på nytt ifall något skulle vara oklart.Vänligen,

Skatt på utländsk pension

2019-10-06 i Inkomstskatt
FRÅGA |Hej! Jag är svensk medborgare men jag bor i Tyskland! Nu vill jag komma tillbaka. Jag har änkepension från Tyskland. Nu min fråga? Hur kommer att beskattas den tyska pensionen? Min Man var tysk och han har aldrig bott i Sverige.Tack på förhand!Med vänliga hälsningar
Claudio van der Touw |Hej! Tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga! Du vill veta huruvida du kommer att få betala skatt på änkepension du får från tyskland. Vad säger lagen? Frågor som rör beskattning regleras framförallt i inkomstskattelagen (IL). I 3:8 IL kan man utläsa att den som är obegränsat skattskyldig är skattskyldig för alla inkomster från Sverige och utlandet. Den som är bosatt i sverige är enligt 3:3 IL obegränsat skattskyldig. Huvudregeln är alltså att du kommer få betala skatt i Sverige på pensionen du får från tyskland. Om det är så att pensionen redan beskattas i Tyskland ska du dock antagligen inte betala skatt på den igen i Sverige eftersom man oftast vill undvika dubbelbeskattning. Inkomsten ska dock i vilket fall som helst deklareras till skatteverket där du sedan på deklarationsblanketten kan begära avräkning av den utländska skatten. Sammanfattning Sammanfattningsvis kan sägas att huvudregeln är att änkepensionen är skattepliktig i Sverige, men att du får räkna av eventuell skatt som du redan betalat i Tyskland. Jag hoppas att du med detta fått svar på din fråga! Om du skulle ha några ytterligare funderingar är du varmt välkommen att återkomma med dessa. Du kan även höra av dig till skatteverkets skatteupplysning för frågor om deklaration och skatter. Med vänlig hälsning,

Är man begränsat skattskyldig måste inkomst ha anknytning till Sverige för att skattas i Sverige

2019-09-08 i Inkomstskatt
FRÅGA |Hej, min man är Brittisk och ska flytta till Sverige med mig. Han har jobbat i Dubai i 6 år. Pengarna han tar med från Dubai, behöver han skatta på dem?
|Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Personer kan vara antingen s.k. obegränsat skattskyldig eller begränsat skattskyldig i Sverige. Att vara obegränsat skattskyldig innebär att alla ens inkomster ska beskattas i Sverige (3 kap 8 § inkomstskattelagen). Man är obegränsat skattskyldig om man är bosatt i Sverige, stadigvarande vistas i Sverige eller har en väsentlig anknytning till Sverige och tidigare har varit bosatt i Sverige (3 kap 3 § inkomstskattelagen). Ifall din man aldrig har bott i Sverige kan han inte vara obegränsat skattskyldig. Har han tidigare bott i Sverige och har vad man kallar en väsentlig anknytning kan han vara obegränsat skattskyldig. Man kan anses ha väsentlig anknytning till Sverige om man t.ex. har en make/maka som bor i Sverige, äger året runt bostad i Sverige etc. (3 kap 7 § inkomstskattelagen). Om man inte är obegränsat skattskyldig är man s.k. begränsat skattskyldig (3 kap 17 § inkomstskattelagen). Begränsat skattskyldiga blir endast beskattade för inkomster som har en anknytning till Sverige (3 kap 18 § inkomstskattelagen). Ifall din man endast är begränsat skattskyldig och pengarna han tar med sig från Dubai är intjänade där behöver han inte skatta något i Sverige. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar