Obegränsat skattskyldiga ska skatta i Sverige för alla inkomster

2018-12-17 i Internationell skatterätt
FRÅGA |Hej. Vi är tre syskon som sålt pappas hus i Norge genom dödsboet. I Norge är det ingen skatt på försäljning av huset men ska vi skatta i Sverige ?
Jonas Wester |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Ifall ni dödsbodelägare är obegränsat skattskyldiga i Sverige (vilket ni är genom att bo i Sverige) är ni skattskyldiga i Sverige för inkomster både från Sverige och utlandet. Er eventuella kapitalvinst från försäljningen av huset ska därför beskattas i Sverige efter svenska regler. Skattesatsen på kapitalvinster är 30 %. På försäljning av fastigheter och bostadsrätter beviljas dock den skattskyldige att bara ta upp 22/30-delar av kapitalvinsten. Den vinst som ska skatt ska utgå på får ni alltså fram genom att multiplicera kapitalvinsten med 22/30. Skatt utgår sedan med 30 % på den summan ni får fram genom multiplikationen.Jag hoppas att mitt svar har varit till hjälp!Med vänlig hälsning,

Vart ska min inkomst beskattad då jag jobbar utomlands?

2018-11-29 i Internationell skatterätt
FRÅGA |Bor i Sverige, arbetar på oljeplattform i Azerbajdzjan.Är 190 dagar ute av Sverige per år. (26 dagar hemma, 30 dagar på job, 6 gånger om året)Jag är anställd i Guernsey och min lön där från, företaget i Guernsey ägs 100% av ett danskt företag. Betalar skatt i Azerbajdzjan ca 33%Skatteverket anser nu, att jag också måste betala skatt i Sverige är korrekt! efter skatteavtalet började 2017
Gustav Persson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Först och främst kan vi konstatera att det är inkomstskattelagen (IL) som reglerar det du frågar om.För att avgöra om du ska betala skatt i Sverige så måste man ta ställning till om man är begränsat eller obegränsat skattskyldig.Begränsat eller obegränsat skattskyldigVid beskattning delas personer in i två kategorier, begränsat skattskyldig och obegränsat skattskyldig. En obegränsat skattskyldig i Sverige ska betala skatt på alla inkomster man har oavsett var i världen dessa intjänats. En begränsat skattskyldig ska bara betala skatt på vissa inkomster som är starkt anknutna till Sverige. Den som inte är obegränsat skattskyldig är begränsat skattskyldig, 3 kap. 17 § inkomstskattelagen, IL.Obegränsat skattskyldigEnligt 3 kap. 3 § IL är följande personer obegränsat skattskyldiga:1. Den som är bosatt i Sverige2. Den som stadigvarande vistas i Sverige3. Den som har väsentlig anknytning till Sverige och som tidigare varit bosatt härVäsentlig anknytning till SverigeFör att avgöra om man har väsentlig anknytning i Sverige går vi vidare till 3 kap. 7 § IL. Första stycket radar upp de faktorer som ska beaktas när man avgör om en person som varit bosatt i Sverige har väsentlig anknytning hit. Dessa är:- Om han är svensk medborgare- Hur länge han varit bosatt här- Om han inte varaktigt är bosatt på en viss utländsk ort- Om han vistats utomlands för studier eller av hälsoskäl- Om han har en bostad här som är inrättad för åretruntbruk- Om han har en familj här(make/maka eller minderårigt barn)- Om han bedriver näringsverksamhet här- Om han har en fastighet här, och- Liknande förhållanden.Specifikt i ditt fallDet framgår av din fråga att du bor i Sverige och du har säkerligen bott här i ett antal år. Det är säkerligen så att du ska betraktas som obegränsat skatteskyldig i Sverige och därmed att du också har din hemvist här enligt skatteavtalet mellan Sverige och Azerbedjan art 4. Enligt praxis är just faktorerna bostad och familj i Sverige anknytningsfaktorer som har stor betydelse för avgörandet om en person ska anses ha väsentlig anknytning till Sverige, även om endast en av anknytningsfaktorerna föreligger. Undantag från skattskyldighet vid vistelse utomlandsDet finns dock undantag för att vara skatteskyldig i Sverige trots att man är obegränsat skatteskyldig här. Enligt 3 kap 9 § Il är en person obegränsat skattskyldig som har anställning som innebär att han vistas utomlands i minst sex månader, inte skattskyldig för inkomst av sådan anställning till den del inkomsten beskattas i verksamhetslandet. Dock får man alltid vända sig till skatteavtal för att se om något undantag föreligger. Kommer till det nedan. Om du arbetar och vistas utomlands under perioden den 1 januari år 1 till tex 30 juni år 3 ska du beräkna dina tillåtna hembesöksdagar enligt följande: Totala antalet tillåtna hembesöksdagar är 180 dagar (30 månader x 6 dagar) och antalet anställ- ningsår är 3 (år 1, 2 och 3). Varje anställningsår kan du vara i Sverige 72 dagar så länge totala antalet hembesöksdagar inte överstiger 180 dagar för hela perioden.Om du utnyttjar sammanlagt 108 hembesöksdagar under de två första anställningsåren kan du vara i Sverige 72 dagar under det tredje anställningsåret trots att detta bara omfattar sex månader.I ditt fall Som jag tolkar det så vistas du mer än 180 dagar i Sverige och mindre än 183 dagar i Azerbadjan. 365 – (26 x 6 = 156 ) – (30x6= 180) = 29 156 + 29 = 185. Eftersom du vistas 185 dagar i Sverige innebär det enligt skatteavtalet (som du kan läsa här) att du är skattskyldig i Sverige. Det framgår inte av frågan vart du vistas de övriga 29 dagarna på året, man jag utgår ifrån att du vistas i Sverige och följande redogörelse kommer att utgå ifrån det. Skatteavtalet mellan Sverige och Azerbadjan Du kan hitta skatteavtalet här. Huvudregel: Enligt art 15 i skatteavtalet är huvudregeln: "…beskattas lön och annan liknande ersättning, som person med hemvist (Sverige) i en avtalsslutande stat uppbär på grund av anställning, endast i denna stat, såvida inte arbetet utförs i den andra avtalsslutande staten. Om arbetet utförs i denna andra stat, får ersättning som uppbärs för arbetet beskattas där"Undantag: Dock enligt punkten nummer 2 i art 15 gäller följande och går alltså före om kraven i punkt 2 är uppfyllda:2. Utan hinder av bestämmelserna i punkt 1 beskattas ersättning, som person med hemvist i en avtalsslutande stat (Sverige) uppbär för arbete i den andra avtalsslutande staten (azerbedjan), endast i den förstnämnda staten (Sverige), om:a) mottagaren vistas i den andra staten under tidsperiod eller tidsperioder som sammanlagt inte överstiger 183 dagar under en tolvmånadersperiod som börjar eller slutar under beskattningsåret i fråga,. Du vistas på arbetsstället i 180 dagar. b) ersättningen betalas av arbetsgivare som inte har hemvist i den andra staten eller på dennes vägnar, och (arbetsgivaren har inte hemvist i Azerbedjan)c) ersättningen inte belastar fast driftställe eller stadigvarande anordning som arbetsgivaren har i den andra staten. (Eftersom du är anställd i Guernsey och din lön är där ifrån och att företaget i Guernsey ägs 100% av ett danskt företag så innebär det också att ersättningen inte belastar fast driftställe i Azerbedjan.SlutsatsDetta innebär alltså, eftersom alla av punkterna i punkt 2 art 15 i skatteavtalet mellan Sverige och Azerbadjan är uppfyllda så kommer Sverige att få beskatta din inkomst då du har hemvist i Sverige. Azerbadjan har alltså ingen rätt att beskatta din inkomst. Jag tycker att du ska ringa till Skatteverket och prata med dem hur det ligger till och göra dem uppmärksamma på hur många faktiska dagar du vistas i Sverige och hur många faktiska dagar du vistas i Azerbadjan. Är det som så att du vistas mer än 183 dagar i Azerbadjan så kommer de få beskatta dig. Men då kommer Sverige få räkna av den skatten så att du inte riskerar att dubbelbeskattas. Men som sagt, ring skatteverket och kolla!Du behöver aldrig oroa dig för att betala dubbel skatt. Något av länderna kommer att låta blir att beskatta dig eller avräkna skatten. Det är just det skatteavtal är till för, att man inte ska råka ut för att bli dubbelbeskattad.Hoppas det var svar på din frågaMed vänlig hälsning

Beskattning av reavinst vid försäljning av bostad inom Norden

2018-10-28 i Internationell skatterätt
FRÅGA |Hej,Jag har ärvt en bostad av min mor i Norge. Jag är bosatt i Sverige sedan 30 år och undrar nu vad som gäller i form av beskattning om jag säljer lägenheten i Norge? Jag har sedan tidigare förstått att jag inte beskattas för arvet eller reavinst i Norge, men fått svar både Ja och Nej på frågan om jag ska skatta på eventuell reavinst i Sverige när jag ställt frågan till skatteverket. Vad gäller?Tack
Simon Wikström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Som du säkert är medveten om finns ingen arvsskatt i Sverige. Angående kapitalvinsten, är svaret på frågan om i vilket land beskattning ska ske beroende på om du ska anses vara obegränsat eller begränsat skattskyldig i Sverige, samt skatteavtalet mellan Sverige och Norge.SkattskyldighetEftersom du bor i Sverige anses du vara obegränsat skattskyldig. Det innebär att huvudregeln är att alla dina inkomster i Sverige och från utlandet ska beskattas i Sverige.SkatteavtalFör att undvika dubbelbeskattning, dvs att samma inkomst beskattas två gånger, är det vanligt att länder upprättar skatteavtal. Mellan de nordiska länderna gäller det nordiska skatteavtalet (se här). Realisationsvinster av fast egendom beskattas i det land egendomen är belägen (art. 13). Det innebär att din realisationsvinst ska beskattas i Norge. Om försäljningen däremot inte beskattas i Norge ska vinsten du gör, trots den som sagts, beskattas här i Sverige. Detta eftersom det då inte finns någon risk för dubbelbeskattning (se art. 2).SammanfattningSom huvudregel gäller att vinst vid försäljning av fast egendom ska beskattas i det land fastigheten är belägen. Det gäller däremot inte om vinsten är skattefri i det landet. Eftersom du är obegränsat skattskyldig i Sverige ska realisationsvinsten beskattas i Sverige (där 22/30 av vinsten är skattepliktig med en statlig kapitalskatt på 30 %).

Kommer vi att bli dubbelbeskattade under tiden vi arbetar utomlands?

2018-09-29 i Internationell skatterätt
FRÅGA |Hej.Vi är en familj på 4 personer (2 vuxna och 2 barn) som ska åka till Malta i 6 månader och jag blir inte riktigt klogk på vad som kommer gälla kring 6 månaders regeln.Förutsättningarna är följande:Jag blir anställd på ett Maltesiskt bolag under 6 månaderMin fru kommer arbeta på distans från Malta men vara anställd i ett Svenskt bolag (Barnan går på skola/dagis)I Sverige kommer vi ha kvar våran villa och sommarstuga + att jag har ett Aktiebolag som ev kommer ha lite intäkter under mina månader på Malta (dock inte relaterat till anställningen på Malta).Vi kommer även ha kvar våra bilar etc i Sverige så "väsentlig" anknytning kan till Sverige kan man nog anse att vi har, eller?Jag är medveten om antal dagar i Sverige vi får ha under dessa 6 månader (och när dessa kan förläggas) och ingen i familjen kommer överstiga detta.Jag har följande frågor:Så till frågorna:-)Kommer jag under dessa förutsättningar kunna räkna med att endast betala skatt på lönen från det Maltesiska bolaget på Malt eller kommer jag riskera skatt även i Sverige?Min fru som arbetar distans? Kommer hon behöva skatta i Sverige?Ställer det till det för oss att v har kvar Hus etc i Sverige eller är det främst att vi lever upp till att inte vistas mer än vad lagen säger i Sverige som väger tyngst?Tack på förhand
Viktoria Tomsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med dina frågor!Jag sammanfattar dina frågor så här: du undrar om du och din fru kan bli dubbelbeskattade under tiden ni arbetar i Malta. Obegränsat/begränsat skattskyldig?I Sverige kan ett skattesubjekt antingen vara obegränsat skattskyldig eller begränsat skattskyldig. En fysisk person är obegränsat skattskyldig om personen antingen är bosatt, stadigvarande vistas, eller har en väsentlig anknytning till Sverige och varit bosatt här (3 kap. 3 § inkomstskattelagen (IL)). Den obegränsat skattskyldige är som huvudregel skattskyldig för alla sina inkomster i Sverige och från utlandet (3 kap. 8 § IL). Är en fysisk person inte obegränsat skattskyldig är personen istället begränsat skattskyldig (3 kap. 17 § IL). Det innebär att skattskyldighet enbart föreligger för viss inkomst som följer av 3 kap. 18-21§§ IL.Jag förutsätter härmed att ni åker till Malta för att arbeta temporärt under en period och därmed har väsentlig anknytning till Sverige. Detta innebär att ni är obegränsat skattskyldiga i Sverige. Om ni avser att flytta permanent, kan ni alltså istället bli begränsat skattskyldig. Oberoende av den väsentliga anknytningen, gäller en undantagsregel. Se nedan.Undantag från dubbelbeskattning vid obegränsad skattskyldighetFör att undvika att ni blir beskattade dubbelt (både för era inkomster i Sverige och i utlandet), finns vissa undantagsregler som kan bli gällande. Sexmånadersregeln stadgar att: om den obegränsat skattskyldige har anställning som innebär att hen vistas utomlands i minst sex månader, är hen inte skattskyldig för inkomst av sådan anställning, till den del inkomsten beskattas i verksamhetslandet. Detta gäller endast om beskattningen inte skett i strid med verksamhetslandets lagstiftning/skatteavtal. Regeln innebär alltså att om ni arbetar i Malta i minst sex månader och blir beskattade där, blir ni undantagna från inkomstbeskattningen i Sverige. Observera att beskattningen i Malta ska ha skett på ett lag-/skatteavtalsenligt sätt för att regeln ska gälla (3 kap 9 § 1 st. IL). /Vänligen,

Ska jag beskattas efter vinst från leasingavtal i Thailand och för UBS i utlandet?

2018-12-05 i Internationell skatterätt
FRÅGA |Hej Jag har sålt ett leasingavtal på ett hus i Thailand som jag fick ärva av min pappa. De pengar som blir över efter att jag betalt alla skatter i Thailand samt provision till mäklaren kommer jag sätta in på UBS i ett EU land, ej Sverige. Banken får alla dokument de behöver för att försäkra att det inte är pengatvätt. Men jag undrar om jag måste rapportera detta till Skatteverket på nåt sätt? Och måste jag betala skatt i Sverige för dessa pengar? Hur mycket i så fall?Tacksam för svar. MVH
Pontus Schenkel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Beträffande fysiska personer står bestämmelser om skattskyldighet att finna i 3 kap. inkomstskattelagen (IL). I IL skiljer man mellan obegränsad och begränsad skattskyldighet.Obegränsad skattskyldighet, 3 kap. 3 § IL Att vara obegränsat skattskyldig i Sverige innebär att man har att betala skatt för all sin inkomst. Detta gäller alltså oberoende av om inkomsten intjänats i ett annat land eller i Sverige. Det finns vissa undantag från detta, bland annat om det föreligger interna regler och/eller finns skatteavtal mellan Sverige och ett annat land. För att betraktas som obegränsat skattskyldig i Sverige ska du vara bosatt, vistas stadigvarande eller ha en väsentlig anknytning till Sverige. Beträffande vad som menas med att ha svensk bosättning framgår inte från IL, utan ordet har snarare en allmän innebörd. Det står dock klart att det endast används för den som verkligen är bosatt i Sverige. I detta avseende spelar folkbokföringen en roll i att avgöra vart en person har sin faktiska bosättning. Skatteverket har i tidigare fall ansett att utgångspunkten för vart en person är bosatt är där denne är folkbokförd. Dock spelar folkbokföringen inte en avgörande roll, utan en helhetsbedömning måste göras från fall till fall där alla faktiska omständigheter beaktas. Det primära är att avgöra huruvida din bosättning i Sverige verklig och varaktig.Vid bedömningen huruvida du har en väsentlig anknytning till Sverige måste alla omständigheter tas i beaktande. I 3 kap. 7 § 1 st. finns olika anknytningsfaktorer som är essentiella att beakta vid denna bedömning. Det föreligger egentligen ingen hierarki mellan dessa. Dock framgår från praxis att vissa av dessa omständigheter väger tyngre än andra. Bland annat nämns bostad och familj som sådana faktorer.Begränsat skattskyldighet, 3 kap. 17 § ILFysiska personer som inte är obegränsat skattskyldiga kan vara att betrakta som begränsat skattskyldiga. En sådan skattskyldighet gäller endast inkomst som kan hänföras till Sverige på något sätt, vilket jag tolkar inte är fallet i ditt ärende. Således behöver vi inte fördjupa oss i detta.SlutsatsMin uppfattning är att du bör vara obegränsat skattskyldig i Sverige. Det bör vara att fördelaktigt att du kontaktar Skatteverket så att deras handläggare får göra en bedömning efter att ha tagit del av all information i ditt ärende. Du bör även vara skattskyldig för vinsten från Thailand.Har du några fler frågor, eller vill du komma i kontakt med någon av våra jurister, är du varmt välkommen att återkomma!

Skatt vid försäljning av bostad i utlandet

2018-11-24 i Internationell skatterätt
FRÅGA |Hej!Innan jag flyttade via giftemål till Sverige, var jag permanent bor och arbetar, således betalar mina skatter, ägde jag en bostad i Ungern. Bostaden var min ursprungsbostad, alltså jag levde där.Jag vill sälja bostaden i Ungern, och eftersom jag har ägt det över 20 år, behöver inte betala skatt.Blir jag dock skattskyldig i Sverige på vinsten av försäljningen?Tack för vägledningen
Jessica Konduk |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Frågan är skatterättslig och regleras i inkomstskattelagen (IL). och i internationella skatteavtal mellan Sverige och Ungern. Jag förutsätter att du är obegränsat skatteskyldig i Sverige.Följande personer är obegränsat skattskyldiga enligt 3 kap 3 § IL: 1.Den som är bosatt i Sverige. 2.Den som stadigvarande vistas i Sverige. 3.Den som har väsentlig anknytning till Sverige och som tidigare har varit bosatt här. Ovanstående gäller inte sådana personer med anknytning till utländsk stats beskickning eller konsulat som enligt 17 § 2-4 är begränsat skattskyldiga. Om du inte är obegränsat skatteskyldig kan du istället vara begränsat skatteskyldig i Sverige enligt 3 kap 17 § IL. Information om detta finns även på skatteverkets hemsida. Eftersom du skrivit att du bor, arbetar och betalar skatt i Sverige utgår jag ifrån att du är obegränsat skatteskyldig. Detta innebär att du är skattskyldig för alla dina inkomster i Sverige och från utlandet. 3 kap. 8 § IL. Det innebär att om du säljer bostad i Ungern och slipper ungersk skatt kommer du ändå att få betala svensk realisationsvinstskatt på din kapitalvinst om inget annat undantag från beskattning gör sig gällande. Svenska skatteavtal med Ungern spelar även in i hur beskattningen ska ske. "Dubbelbeskattningsavtal" innebär i stora drag att Sverige och det andra landet helt enkelt sinsemellan bestämt att t.ex. bara ett av länderna ska ta ut skatt då en person är skattskyldig i båda länderna.Enligt Förordning (1982:985) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Ungern bilaga 1, till artikel 6 ska inkomst som härrör från fastighet beskattas men inkomst som omfattas av till art. 6 beskattas emellertid alltid i den stat där fastigheten är belägen. I Sverige klassas bostadsrätt som "lös egendom" dessa berörs bilaga 1, till artikel 13 st.3, Realisationsvinst, som förvärvas av fysisk eller juridisk person med hemvist i Sverige, beskattas här. Enligt art. 13 punkt 1 får ungersk skatt tas ut på realisationsvinsten, om den avyttrade egendomen utgörs av fast egendom i Ungern eller av aktier eller liknande rättigheter i ett bolag, vars tillgångar huvudsakligen utgörs av sådan fast egendom. Jag kan inte avgöra hur en andelslägenhet ska beskattas men troligen utgår skatt för realisationsvinst eller kapitalvinst vid försäljning.Jag kan inte avgöra om bostaden du äger klassas som fast eller lös egendom. Men det framstår preliminärt som att du kommer att beskattas enligt svenska skatteregler eftersom det finns ett dubbelbeskattningsavtal och du troligen gör en realisationsvinst vid försäljning, vilket innebär att du från försäljningspriset får dra av anskaffningsutgiften (inköpspris för fastigheten), kostnader för förbättrande reparationer, till- och ombyggnader samt utgifter för försäljningen.RekommendationDu bör ta reda på hur bostaden klassificeras vid beskattning. Du kan mejla anonymt till skatteverket med en detaljerad fråga om hur en försäljning av bostaden ska beskattas. Ett alternativ är att anlita en skattejuridisk konsult. Vi på Lawline är tyvärr inte inriktade på skatterätt. Om något r oklart i mitt svar är du välkommen att mejla mig, jessica.konduk@lawline.seVänligen,

Spelsida med licens från Malta – är vinsterna skattefria?

2018-09-30 i Internationell skatterätt
FRÅGA |Hej! Om man bettar via pinnacle.com är vinsterna skattefria? Räcker det med att spelsidan har license från Malta (E.U.) eller måste spelsidan ha sin huvudsakliga verksamheten förlagd för att organisera och styra spelet i Malta. Observera att jag undrar om Pinnacles betting sektion endast. Tackar för svar!
Angelica Karlsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Spelvinster är skattefria om spelet anordnats inom EU/EES-området, vilket du kan läsa mer om här på Skatteverkets webbplats.Eftersom Pinnacle för sina oddsspel har en spellicens utfärdad från den maltesiska spelmyndigheten MGA genom det maltesiska bolaget PinBet Malta Ltd (se här) är dessa spel att anse som anordnade inom EU, varpå vinsterna är skattefria för dig som spelare från Sverige.Du är alltså inte skyldig att betala skatt på dina bettingvinster från sidan och du behöver inte ta upp vinsterna i din deklaration.Hoppas du fick svar på frågan. Önskar dig en trevlig kväll!Med vänliga hälsningar,

Beskattning vid försäljning av fastighet utomlands

2018-09-29 i Internationell skatterätt
FRÅGA |Hej! Vi har ärvt mark och egendom utomlands (Serbien) av föräldrar. Vi har reglerat skattefrågan beträffande arvet där. Nu är frågan om vi betalar skatt i Sverige i händelse av att vi säljer egendomen? Om vi tex ska betala vinstskatt på försäljning av fastighet eller mark, hur bedöms vinstmarginalen i så fall? I bouppteckningen så anges inte markens värde. Tack på förhand.
Johanna Ambjörn |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga regleras i inkomstskattelagen (IL). Först måste fastställas om ni är obegränsat eller begränsat skattskyldig. Att vara obegränsat skattskyldig innebär att man är skattskyldig i Sverige för alla sina inkomster i Sverige och från utlandet (3:8 IL). Det finns dock vissa undantag från denna skattskyldighet. Det finns tre fristående kriterier för att vara obegränsat skattskyldig i Sverige. En person är obegränsat skattskyldig om personen är bosatt i Sverige, stadigvarande vistas i Sverige (minst 6 månader), eller har väsentlig anknytning och tidigare varit bosatt i Sverige (3:3 IL). Eftersom jag inte vet var ni är bosatta kan jag inte svara på om ni är obegränsat eller begränsat skattskyldiga, men i mitt svar kommer jag utgå i från att ni är bosatta i Sverige och därmed också obegränsat skattskyldiga. Om ni är obegränsat skattskyldiga betyder det alltså att ni ska beskattas för alla era inkomster i Sverige enligt inkomstskattelagen. Samtidigt gäller också att fastigheten ska beskattas i Serbien enligt det landets skatteregler. Det finns alltså ett anspråk på skatt från två länder. För att undvika att dubbelbeskattning sker, har Sverige skatteavtal med olika länder. Mellan Sverige och Serbien tillämpas förordningen (1982:70) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Jugoslavien. Skatteavtalet tillämpas på personer som har hemvist i avtalsslutande stat eller i båda staterna (artikel 1). Person med hemvist i en avtalsslutande stat definieras som en person som enligt lagstiftningen i denna stat är skattskyldig där enligt på grund av hemvist, bosättning m.m (artikel 4). Detta innebär att om man är obegränsat skattskyldig i Sverige på grund av att man bor i Sverige, är Sverige staten där man har sin hemvist. Vinst som en person förvärvar genom överlåtelse av fastighet får beskattas i den avtalsslutande stat där fastigheten är belägen (artikel 13.1). Detta innebär att fastigheten vid en försäljning kommer att beskattas i Serbien, eftersom att fastigheten är belägen där. För att undvika dubbelbeskattningen gäller att om en person med hemvist i Sverige förvärvar inkomst eller innehar förmögenhet, som enligt bestämmelserna i detta avtal får beskattas i Serbien ska Sverige avräkna ett belopp motsvarande den inkomstskatt som erlagts i Serbien (artikel 22). Detta innebär alltså att vinsten från fastighetsförsäljningen ska tas upp i Sverige, men kommer sedan att avräknas skatten som redan erlagts i Serbien. På så sätt kommer beskattning endast ske i Serbien. Hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,