Beskattning pension från Nederländerna

2019-06-16 i Internationell skatterätt
FRÅGA |hejJag bor i Sverige, har den nederländska nationaliteten och får en liten del av min pension från Nederländerna. Fråga, var ska jag betala skatt?
Hugo Snöbohm Hartzell |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Eftersom du är bosatt i Sverige är du obegränsat skattskyldig här, enligt 3 kap. 3 § Inkomstskattelagen (IL). Att vara obegränsat skattskyldig här innebär skattskyldighet för alla sina inkomster, både från Sverige och från utlandet enligt 3 kap. 8 § IL. Pension räknas som en skattepliktig inkomst av tjänst, vilket framkommer av 10 kap. 2 § IL. Detta kan innebära att du är skyldig att betala skatt i både Sverige och i Nederländerna. Det uppstår alltså dubbelbeskattning. Så kallade skatteavtal har slutits mellan länder för att undanröja sådan dubbelbeskattning. I skatteavtalet mellan Sverige och Nederländerna framkommer att pension som härrör från tidigare tjänst (privat sektor) beskattas i den stat där personen har sin hemvist enligt artikel 18.1, dvs. Sverige i ditt fall. Härrör pensionen däremot från statlig anställning beskattas den i landet pensionens inarbetats i enligt artikel 19.2, alltså Nederländerna i ditt fall. Även pension som betalas ut på grund av ett lands socialförsäkringssystem (allmän pension, sådan alla i princip har rätt till) ska beskattas i landet pensionen härrör ifrån enligt artikel 18.3, med andra ord i Nederländerna i ditt fall. För vidare rådgivning rekommenderar jag dig att vända dig till Lawlines telefonrådgivning alternativt Lawlines juristbyrå.

Skattemässiga konsekvenser av försäljning av fastighet i danmark när säljare är obegränsat skatteskyldig i Sverige.

2019-05-26 i Internationell skatterätt
FRÅGA |Min svenske man och jag, bor och jobbar båda två i Danmark, vart vi äger ett hus. Han har blivit erbjudit jobb i Sverige. Om vi inte hinner sälja huset innan han börjar på nya jobbet, måste vi då betala skatt av kapitalvinsten i Sverige? Han kommer bo på hotell och resa hem på helgerna. Vi flyttar ditt tillsammans när vi har såld huset. Han kommer bli obegränsat skattepliktig i Sverige. Tacksam för svar.
Jakob Westling |Hej! Tack för att du valde Lawline med din fråga.Jag har tolkat din fråga om din make kommer betala kapitalvinstskatten i Sverige eller Danmark. Svaret på frågan på vilket land du ska skatta är någorlunda komplicerad, men jag ska göra mitt bästa.Är din make begränsat skattskyldig i Sverige innebär det att kapitalvinsten inte blir beskattat i Sverige utan i Danmark i vanlig ordning.Är din make obegränsat skattskyldig innebär det att Sverige oavsett om Kapitalvinsten uppkom i landet eller utanför kommer ta vilja ta skatt för vinsten, IL 3:8Hur dansk lagstiftning ser ut är jag tyvärr osäker på, men förmodligen vill danska skatteverket vilja ta ut skatt på vinsten från försäljningen. Då uppstår en dubbelbeskattningssituation. Dessa blir lösta genom skatteavtal som Sverige upprättat med Danmark.För att tillämpa avtalet krävs det att din man är obegränsat skattskyldig i Sverige. Är din make inte det, så är det en ickefråga för han ska bara betala skatt i Danmark.Enligt artikel 13 i avtalet vi har med Danmark så kan båda stater beskatta vinsten från fastigheten. I artikel 25 i dubbelskatteavtalet får man svaret på hur debbelskattesituationen ska behandlas. Enligt punkt 6a i artikel 25 så ska avräkningsmetoden användas på alla inkomster än de som anges i punkt 6b.Punkt 6b anger att inkomster från artikel 15 och artikel 21 ska beskattas på ett annat sätt.Då kapitalvinst på fastigheter är artikel 13 är det punkt 6a i artikel 25 som gäller för oss. Då för att lösa dubbelskattsituationen så ska man använda avräkningsmetoden. Det innebär att man ska göra en skattereduktion på den skatten du fick betala i danmark på den svenska skatten.Så om du ska betala 100,000 kr i skatt i danmark, ska du ta bort 100,000 kr från skatten du ska betala i Sverige. På så sätt betalar ni inte mer skatt bara för att ni flyttat mellan länderna. Hoppas det besvarade din fråga!

Vilken betydelse har ett bostadslån och en fritidsfastighet för bedömningen huruvida en person har väsentlig anknytning till Sverige eller inte?

2019-05-20 i Internationell skatterätt
FRÅGA |Hej, jag är på väg att skilja mig och i bodelningen får min maka huset där jag kommer stå kvar på 50% av lånen pga att att hon har låg inkomst.Jag planera nu att flytta utomlands för arbete och undrar om att jag står kvar på lånet kan anses vara väsentlig anknytning i skattehänseende? Har i övrigt inget som kan anses som väsentlig anknytning då barnen är vuxna, inga företagsengagemang i Sverige och äger endast en fritidsfastighet där jag aldrig varit skriven
Eric Nilsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vid bedömningen av huruvida en person har en väsentlig anknytning till Sverige gör Skatteverket en samlad bedömning av dessa faktorer: (Dessa finner du i 3 kap 7§ Inkomstskattelagen) Om personen är svensk medborgare. Hur länge personen varit bosatt här. Om personen inte varaktigt är bosatt på en viss utländsk ort. Om personen vistas utomlands för studier eller av hälsoskäl. Om personen har en bostad här som är inrättad för åretruntbruk. Om personen har sin familj här. Om personen bedriver näringsverksamhet här. Om personen är ekonomiskt engagerad här genom att inneha tillgångar som, direkt eller indirekt, ger ett väsentligt inflytande i näringsverksamheten här. Om personen har fastigheter här. Liknande förhållanden. Eftersom det görs en samlad bedömning av samtliga omständigheter är det väldigt svårt att ge ett definitivt svar på om du har väsentlig anknytning till Sverige eller inte. Men av de omständigheterna du presenterar kan jag konstatera att om du är svensk medborgare och har bott i Sverige hela ditt liv har detta fortfarande relativt låg betydelse. Dessa faktorerna kan inte ensamt ge dig en väsentlig anknytning till Sverige. Högsta förvaltningsdomstolen har uttalat sig gällande fritidsfastighet. Fritidsfastighet anses endast ha en begränsad betydelse för bedömningen huruvida en person har väsentlig anknytning till Sverige eller inte. Något som kan ge betydelse däremot är var fritidsfastigheten finns. Om det är en fritidsfastighet som ligger långt ifrån tätbefolkat område är fastigheten att anses som fritidsfastighet. Ligger däremot fastigheten i eller nära en stad kan den klassificeras som permanentbostad. Till exempel har Högsta förvaltningsdomstolen dömt att en fastighet som låg på Värmdö inte ansågs vara en fritidsfastighet eftersom den låg nära och hade bra kommunikation med Stockholm. Skulle fastigheten inte anses som en fritidsbostad utan en bostad inrättad för åretruntbruk skulle detta väga tungt för att du skulle ha en väsentlig anknytning till Sverige. Vad gäller lånet finns här begränsat med uttalanden gällande ett banklåns betydelse för anknytningen men eftersom det inte ger dig något ekonomiskt inflytande borde lånet inte påverka bedömningen av huruvida du har en väsentlig anknytning till Sverige. Det är också viktigt att nämna att du själv måste visa att du inte har en väsentlig anknytning till Sverige de första 5 åren du vistas utomlands, det är alltså du själv som har bevisbördan. Därefter är det Skatteverket som måste bevisa att du har väsentlig anknytning till Sverige. Sammanfattningsvis är det en väldigt svår bedömning att göra då samtliga omständigheter i det enskilda fallet avgör bedömningen. Men såvida din fritidsfastighet inte ligger nära tätbefolkade områden och är att anse som en fritidsfastighet anser jag att bedömningen torde bli att du inte har väsentlig anknytning till Sverige. Skulle du upptäcka ytterligare faktorer som kan vara avgörande för bedömningen kan jag rekommendera Skatteverkets egen redogörelse för väsentlig anknytning. Den hittar du här. Med vänliga hälsningar, eric.nilsson@lawline.se

Dubbelbeskattning och ettårsregeln

2019-05-12 i Internationell skatterätt
FRÅGA |Hej!Vi kommer att flytta utomlands (inom EU) under ett år. Jag kommer starta ett bolag på plats. Familjen kommer inte skriva ut sig från Sverige (de kommer tillbaka tidigare än ett år), det kommer däremot jag (jag är borta längre än ett år), och bostaden kommer vi hyra ut.För att vi överhuvudtaget ska ha råd med denna manöver krävs det att jag enbart beskattas utomlands. Min fru kommer inte ha några inkomster under året nämligen. Är det troligt att detta kommer att gå vägen eller kommer Skatteverket med släggan när jag kommit hem? Det är svårt att förstå lagstiftningen tycker jag. Den verkar tyda på att jag bör betraktas som "obegränsat skatteskyldig" - främst eftersom vi behåller bostaden i Sverige, men att det däremot finns undantag gällande inkomstskatten för anställningar utomlands som övergår sex månader (och att detta gäller för länder inom EU).
Magnus Gustafsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!InledningJag utgår i mitt svar från att du kommer ta ut ditt bolags inkomster i form av lön. Din fråga aktualiserar främst inkomstskattelagen (IL).Utredning Det framgår av 3 kap. 3 § IL att personer med väsentlig anknytning till Sverige är obegränsat skattskyldiga här. I 3 kap. 7 § IL listas faktorer som indikerar väsentlig anknytning till Sverige. Det följer av praxis att behållandet av den tidigare permanentbostaden talar mycket starkt för att väsentlig anknytning föreligger, även om den hyrs ut. Att vara obegränsat skattskyldig innebär enligt 3 kap. 8 § IL att man är skattskyldig för alla sina inkomster oavsett ursprungsland. Lön som ersättning för arbete ska oavsett form beskattas enligt 11 kap. 1 § IL. Av 3 kap. 9 § 2 st. IL framgår att en i Sverige obegränsat skattskyldig som under sin anställning vistas i ett annat land i minst ett år inte är skattskyldig i Sverige för den lön som erhålls.Att en och samma inkomst beskattas i mer än ett land, så kallad internationell juridisk dubbelbeskattning, anses inte önskvärt varför det finns regleringar som syftar till att förhindra att detta förekommer. För att avgöra vilket eller vilka länder som har rätt att beskatta en viss inkomst undersöks fyra steg: skattesubjektet, skatteobjektet, dubbelbeskattning och undanröjande. Av det första steget följer att du, på grund av bestämmelserna ovan, sannolikt är obegränsat skattskyldig i Sverige. Jag baserar detta på att du kommer behålla din tidigare permanentbostad, att jag antar att du är svensk medborgare och varit bosatt i Sverige en längre tid och att din familj kommer förbli bosatta i Sverige. Jag utgår från att du kommer vara obegränsat skattskyldig även i det land du kommer verka i, även om jag förstås inte kan uttala mig om det landets skatterätt. I steg två kan vi konstatera att objektet, det vill säga inkomsten du får, som huvudregel ska beskattas i Sverige som lön enligt 11 kap. 1 § IL. Vi kan därför som steg tre konstatera att en dubbelbeskattningssituation föreligger då du kommer vara skatteskyldig för samma inkomst i två länder. I första hand åligger det hemviststaten att enligt steg fyra undanröja dubbelbeskattningen genom sin interna rätt. I Sveriges fall innebär detta främst de så kallade sexmånaders- och ettårsreglerna i 3 kap. 9 § IL. Dessa regler innebär att den som anställs i utlandet och arbetar där i sex till 12 månader enligt den så kallade avräkningsmetoden kan avräkna den utländska skatten denne erlagt från sin svenska skatteskyldighet samt att den som arbetar i utlandet i mer än ett år enligt den så kallade friställningsmetoden helt befrias från svensk skatt avseende lönen. Enligt min uppfattning är ettårsregeln tillämplig på din situation förutsatt att du kommer arbeta som anställd i ditt företag och ta ut lön från detsamma och gör detta i mer än ett år. HandlingsplanEnligt min uppfattning kan vi alltså konstatera att du sannolikt inte kommer behöva betala skatt i Sverige för den lön du får från ditt utländska företag om du skulle gå vidare med dina planer. Det är dock värt att notera att fåmansföretagsreglerna i 56-57 kap. IL skulle kunna aktualiseras om du istället för, eller som komplement till, lön väljer att ta ut utdelningar från ditt utländska bolag. För att få veta mer om vad detta skulle kunna tänkas innebära rekommenderar jag att du följer nedanstående länk. https://lawline.se/categories/158Jag hoppas att mitt svar var till hjälp!Med vänlig hälsning

Obegränsad skattskyldighet och "skattefusk"

2019-06-09 i Internationell skatterätt
FRÅGA |Hej!Fråga om eventuell skattefusk. Kan en person som är bosat i Sverige men har utländskt medborgarskap ha ett företag i sitt hemland (ej EU) och fakturera internationellt (troligen faktureras ingen i Sverige) utan att behöva redovisa inkomsterna för Svenska skatteverket? Är inte detta i praktiken skattefusk? (Personen i fråga arbetar också i svenskt företag och får lön där).Om detta är skattefusk, vad gör skatteverket för att förhindra, undersöka eller vad för konsekvens blir det?Tack!
Hugo Snöbohm Hartzell |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Obegränsad skattskyldighet Att vara obegränsat skattskyldig innebär att man är skattskyldig för sina inkomster i Sverige oavsett var de härstammar ifrån, 3 kap. 8 § Inkomstskattelagen (IL). Med andra ord ska en obegränsat skattskyldig person betala svensk skatt på både svenska och utländska inkomster. Personer som är bosatta i Sverige anses vara obegränsat skattskyldiga här enligt 3 kap. 3 § 1 p. IL. Härmed avses personer som faktiskt bor här och följaktligen är folkbokförda i landet (se 6-13 §§ Folkbokföringslagen). Det framgår av frågan att personen är bosatt här och han/hon är således obegränsat skattskyldig i Sverige. Tar personen upp exempelvis lön eller utdelning från företaget ska dessa inkomster beskattas i Sverige. Är det däremot så att personen i fråga inte tar upp någon inkomst från företaget, uppkommer ingen skattskyldighet i Sverige. Detta på grund av att juridiska personer (t.ex. aktiebolag) enbart är obegränsat skattskyldiga om de är registrerade här eller har styrelsens säte här eller liknande, 6 kap. 3 § IL. Företaget skulle dock kunna vara begränsat skattskyldigt i Sverige, men eftersom det inte verkar ha något fast driftställe här (6 kap. 11 § p. 1 IL) utgår jag ifrån att så inte är fallet. Sammantaget uppkommer ingen skattskyldighet på exempelvis företagets vinster i Sverige så länge företaget inte är skattskyldigt här, men skattskyldigheten kan inträda när personen tar ut pengar från företaget i form av t.ex. lön eller utdelning. Eventuell oriktig uppgift Har en person lämnat en oriktig uppgift alternativt utelämnat en uppgift som borde ha lämnats till ledning för beskattningen kan skattetillägg komma på tal (se 49 kap. 4-5 §§ Skatteförfarandelagen). Har man inte lämnat uppgifter om en skattepliktig inkomst har man brustit i skyldigheten att lämna sådana uppgifter. Ett lämnande av en oriktig uppgift kan även föranleda efterbeskattning enligt 66 kap. 27 § Skatteförfarandelagen. Eventuellt skattebrottEnligt 2 § Skattebrottslagen dömsden som uppsåtligen lämnar oriktig uppgift till myndighet alternativt underlåter att lämna deklaration, kontrolluppgift eller annan föreskriven uppgift och därigenom ger upphov till fara för att skatt undandras det allmänna eller felaktigt tillgodoräknas eller återbetalas till honom själv för skattebrott. Skattebrott kan ge upp till 2 års fängelse. Anses skattebrottet som grovt, exempelvis ifall det avser stora belopp eller har skett systematiskt, kan det föranleda fängelse i 6 år och lägst i 6 månader. Skatteavtal Ett skatteavtal är ett avtal mellan stater som har till syfte att undanröja dubbelbeskattning. En person som egentligen är skyldig att betala skatt på en inkomst i två stater kan då genom skatteavtalet endast behöva betala skatt i ett av länderna. Den ifrågavarande personen skulle alltså möjligen kunna "slippa" att betala skatt här beroende på vad skatteavtalet mellan Sverige och landet han har företaget i säger. Skatteverkets arbete mot skattefusk Jag är inte expert på exakt hur skatteverkets förfaranden går till, men jag kommer nedan redovisa vissa av de många insatser skatteverket gjorde mot fel och fusk under 2018 och 2019. Skatteverket prioriterade dels att utföra kontroller av stora företag för att upptäcka olagliga skatteupplägg, de försöker därtill i större utsträckning granska handel med kryptovalutor samt aktivitet på "dolda" delar av internet, ha ökade kontroller inom folkbokföringen samt bosättningskontroller, ökade resurser i arbetet mot ekonomisk brottslighet (exempelvis fakturabedrägerier och falska kontrolluppgifter), ett införande av månadsvis rapportering på individnivå i företag för att ge nya möjligheter att arbeta mot svartarbete och social dumpning (främst inom t.ex. byggbranschen, restaurangbranschen och skönhetsbranschen) och närmare kontroll av företag som marknadsför sina produkter genom så kallade influencers samt bolag som säljer produkter på stora marknadsplatser på nätet. Jag rekommenderar dig att vända dig till Skatteverket för att få veta mer hur deras vardagliga arbete emot skattefusk ser ut. Slutsats: är det så att personen i fråga är obegränsat skattskyldig i Sverige och inte har redovisat inkomsterna i sin deklaration, kan agerandet vara "skattefusk" och således riskera att få ovan framförda konsekvenser. Märk dock att skatteavtal mellan de inblandade länderna kan vara för handen. För vidare rådgivning rekommenderar jag även Lawlines telefonrådgivning alternativt Lawlines juristbyrå.

Ska jag betala svensk skatt på vinst vid försäljning av utländsk fastighet?

2019-05-23 i Internationell skatterätt
FRÅGA |Hej!Jag har återfått mitt föräldrahem efter att Estland blev fritt gen. Om jag säljer fastigheten, måste jag betala svensk skatt? Och hur mycket i så fall?
Alice Baum |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga rör beskattning av en kapitalvinst som du kan få vid försäljning av en fastighet i Estland. Jag saknar tillräckligt med information för att ge ett fullständigt svar på exakt hur mycket skatt du kan komma att behöva betala, och jag kommer därför svara mer generellt på på din fråga.Svensk skatt kan behöva betalas på vinst vid försäljning av fastighet belägen utomlandsFörutsatt att du bor i Sverige, vistas i Sverige under mer än sex sammanhängande månader eller har en väsentlig anknytning till Sverige är du obegränsat skattskyldig i Sverige (3 kap. 3 § inkomstskattelagen, IL). Detta innebär att du är skyldig att betala skatt i Sverige för alla dina inkomster, även om inkomsten härrör från ett annat land (3 kap. 8 § IL). För din del innebär det att du kan behöva betala skatt i Sverige på vinsten från försäljningen av fastigheten i Estland. En kapitalvinst vi försäljning av privatbostadsfastigheter beskattas i Sverige för närvarande med 22% (45 kap. 33 § IL och 65 kap. 7 § IL).Du behöver inte betala dubbel skatt tack vare skatteavtalEftersom fastigheten finns i Estland kommer antagligen även den estniska skattemyndigheten att vilja beskatta eventuell vinst från försäljningen. Det innebära att dubbelbeskattning kan uppstå, att både Sverige och Estland vill beskatta samma vinst. För att inte du ska behöva betala dubbel skatt på vinsten finns ett så kallat skatteavtal mellan Sverige och Estland (se sida 14-41). Genom detta avtal kommer den svenska skatt du kan behöva betala att minskas med den skatt du eventuellt kan behöva betala för vinsten i Estland (art. 23). Konsekvensen av detta blir då att du i praktiken inte kommer skatta dubbelt på vinst från försäljning av fastigheten i Estland.Hoppas du fick svar på din fråga!

Är utomlands bosatt person skattskyldig i Sverige vid försäljning av en svensk fastighet?

2019-05-19 i Internationell skatterätt
FRÅGA |HejFörst och främst, tack för att ni finns! Er sida är helt fantastisk!Jag ska hjälpa min svärfar att sälja en lägenhet som han äger i Sverige. Han saknar dock svenskt medborgarskap, och är heller inte bosatt i Sverige.Ska han betala skatt för föräljningen via deklaration i Sverige, eller i det land som han bor i?
Henrik Österström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Obegränsad skattskyldighetFysiska personers skattskyldighet regleras i 3 kap. inkomstskattelagen (IL). Även om din svärfar inte är bosatt i Sverige kan han räknas som obegränsat skattskyldig, vilket innebär en skattskyldighet för alla inkomster både från Sverige eller utlandet (3 kap. 8 § IL). Det finns tre olika kriterier som kan klassificera en fysisk person såsom obegränsat skattskyldig (3 kap. 3 § IL). Antingen genom bosättning i Sverige, eller genom stadigvarande vistelse i Sverige eller genom väsentlig anknytning. Med stadigvarande vistelse avses en vistelse i Sverige om 6 månader. Väsentlig anknytning avgörs utifrån en helhets bedömning av en mängd olika omständigheter som finns stadgade i 3 kap. 7 § IL. Om din svärfar tidigare bott i Sverige och flyttat ut under de senaste fem åren så presumeras det att han fortfarande har väsentlig anknytning till Sverige (3 kap. 7 § andra stycket IL). Det innebär att din svärfar måste kunna motbevisa att så är fallet.Begränsad skattskyldighetOavsett huruvida din svärfar är obegränsat skattskyldig så är begränsat skattskyldiga fysiska personer, vilket omfattar alla som inte är obegränsat skattskyldiga, skattskyldig för bland annat kapitalvinster från en fastighet i Sverige (se 3 kap. 17 § samt 3 kap. 18 § första stycket 10:e punkten IL).Inkomsten från en försäljning av en fastighet i Sverige ska alltså deklareras oavsett om din svärfar är obegränsat eller begränsat skattskyldig. Skatteavtal för att undvika dubbelbeskattningDet kan sannolikt vara så att det land där din svärfar är bosatt också kommer att anse att han är skattskyldig för kapitalvinsten från försäljningen av fastigheten i Sverige. Sådana dubbelbeskattningssituationer regleras genom att länder sluter skatteavtal med varandra vari det regleras utifrån omständigheterna vilket land som ska ges beskattningsrätt och hur länderna ska gå tillväga för att undvika att det uppstår en dubbelbeskattning. På Skatteverkets hemsida kan du se vilka länder som Sverige har slutit skatteavtal med och hur avtalet reglerar beskattningsrätten.Hoppas du har funnit mitt svar behjälpligt och lycka till!Med vänlig hälsning

Beskattning av lön - Sverige eller Japan?

2019-05-07 i Internationell skatterätt
FRÅGA |Hej, Jag är bosatt i Japan sedan 2010. Min familj är också japansk. Vi planerar nu att åka tillbaka till sverige. Timing for flytt beror på när jag får jobb. Troligast kommer jag att åka själv först i sista kvartalet 2019. Resten av min familj flyttar under första kvartalet 2020.Min fråga är:I vilka länder kommer jag att behöva beskatta min inkomst etc under 2019 om jag t.ex. börjar jobba 1 oktober i Sverige men min familj är kvar i Japan tom mars/april 2020? a) Både i sverige och i Japan?b) Bara i Japan? c) bara i Sverige?Arbetsgivare i sverige är ett svenskt företag och lön kommer att sättas in på svenskt bankkonto. Jag är andelsägare i fritidshus i sverige. Hyr lägenhet i Japan. Planerar att hyra lägenhet i Sverige med (vid flytt). Mycket tacksam för råd. mvh
|Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Som ett kort svar på din fråga är det alternativ c som kommer gälla. Sverige kommer nämligen att kunna beskatta inkomsten enligt inkomstskattelagen (3 kap. 3 § och 8 § inkomstskattelagen eller 3 kap. 18 § inkomstskattelagen). Utan att vara inläst på japansk rätt är jag osäker på om Japan skulle anse sig ha rätt att beskatta lönen. Men: vid det fall att Japan anser sig ha en sådan rätt har Sverige och Japan slutit en internationell överenskommelse som delar upp rätten att beskatta viss inkomst. Det är väldigt vanligt att stater sluter såna här överenskommelser för att förhindra att en inkomst blir dubbelbeskattad till orimligt höga skatter. Det innebär helt enkelt att staterna kompromissar vem som ska få skatta vilken inkomst. Enligt den överenskommelse som träffats mellan Sverige och Japan, kommer din lön att få beskattas enbart i Sverige (se artikel 15). Det betyder att även om Japan skulle få för sig att vilja skatta på din lön, skulle det inte vara möjligt.OBS jag vill påpeka att mitt svar enbart gäller beskattning av lönen. Andra utfall kan ske för andra typer av inkomster som du har.Tack för din fråga!Med vänlig hälsning,