Kan utländska nya lagar göra att jag nu i efterhand beskattas för mina inkomster i detta land?

2018-04-14 i Internationell skatterätt
FRÅGA |Hej,Under 2014-15 jobbade jag i Uk London. Jobbade för PCL (se text nedanför) ochsom beskrivitt i detta doc helt lagligt på den tiden. Tider förändras och nu önskar UK skatt på den lönen som jag hade under dessa år.Min fråga är kort, Om jag inte betalar skatt till UK kan dom då kräva den från mig i Sverige?Om man ser på det lite större så är skatten inte så stor (17tp) för dessa två år. har bara inte lust att betala detta då dom har ändrat reglerna.Contractor Loan Legislation - you are affected. Take action now.The purpose of this email is to bring to your attention all the options that are available to you concerning the Loan Charge legislation introduced by HMRC, which will take effect from April 2019.As a recipient of a third party loan you will be caught by this punitive legislation and should take remedial action to mitigate your liability without delay. At the time the loans were made, they were within the tax legislation and not taxable. However, the new 'Loan Charge' legislation has been made retrospectively and you will be subject to the full force of this legislation when it takes effect in 2019. You will have received an email from Knox House Trust, the Trustees of the trust that holds your loan. They have outlined 2 options to mitigate the 2019 Loan Charge; Settlement or Repayment. They cannot offer assistance and have suggested the services of contractor specialist PTS Limited, who can assist with these 2 options.
Vega Schortz |Hej, kul att du valt att vända dig till oss på Lawline för att få svar på din fråga!För att du ska förstå mitt svar är viktigt att vi är överens om vilken fråga som ska besvaras. Jag kommer därför börja med att förklara hur jag uppfattat din fråga; för att sedan besvara den fråga jag uppfattat att du ställt. Jag kommer också förklara för dig inom vilken ram jag kommer kunna ge dig ett svar. Därefter kommer jag ge ett "kort svar" på din fråga. Det korta svaret kommer åtföljas av flera underrubriker där den juridiska motiveringen bakom det "korta svaret" presenteras. Hur jag uppfattat din situation och förutsättningarna för besvarandet av din fråga Jag har uppfattat det som att du har fått ett e-mail från, enligt din uppfattning, den brittiska staten. I mailet uppmanas du betala inkomstskatt till den brittiska staten för dina inkomster som du tjänat där under år 2014–2015. Vid tiden för taxering 2014 och år 2015 var du inte tvungen att betala skatt för dina inkomster i Storbritannien till den brittiska staten. Nu har lagstiftningen i Storbritannien ändrats och genom mailet kräver den brittiska staten nu att du eftertaxeras för inkomsterna åren 2014 och 2015. Din fråga gäller dels om du måste acceptera eftertaxeringen på 17 tusen pund, som grundar sig i den nya lagstiftningen, och dels om du nekar eftertaxeringen – har då den brittiska staten någon möjlighet att kräva ut skatten från dig när du befinner dig i Sverige? Ramen för besvarandet av frågan Jag kommer att besvara din fråga utifrån vad som gäller enligt svensk rätt. Jag har inte möjlighet att reda ut hur den skatterättsliga lagstiftningen i Storbritannien ser ut och vilka principer som där gäller för uttagandet av inkomstskatt. När jag i texten måste uttala mig om vad som gäller enligt brittisk rätt är detta bara spekulationer utifrån hur det borde vara med utgångspunkt i hur lagstiftningen ser ut i Sverige. Som sagt – observera att det rör sig om spekulationer och inte påståenden som föregåtts av en rättsutredning av brittisk rätt. Det korta svaret Du kan vara skyldig att betala skatt till den brittiska staten för dina löneinkomster du förvärvat där år 2014 och år 2015 om den nya lagstiftningen som brittiska staten hänvisar till inte strider mot Sveriges skatteavtal med Storbritannien och regler om förbud mot retroaktiv skattelagstiftning som finns enligt brittisk rätt. Anser du att beslutet strider mot skatteavtalet kan du begära rättelse hos svenska regeringen. Anser du att beslutet eventuellt kan strida mot ett brittiskt förbud om retroaktiv skattelagstiftning kan du höra dig för hos svenska Skatteverket (som i sin tur kan kontakta Utrikesdepartementet) eller en brittisk ambassad. Den brittiska kronofogden har inte behörighet att agera på svensk mark men kan däremot begära hjälp av den svenska kronofogden som istället driver in skulden. Det är misstänksamt att du fått beslutet via mail. Du bör ta reda på om avsändaren av mailet verkligen är den brittiska staten innan du betalar. För att ta reda på avsändaren be en kunnig person granska mailet, förslagsvis en handläggare vid Skatteverket, brittiska ambassaden eller svenska Kronofogdmyndigheten. I vilket land man generellt ska betala skatt för sina inkomster Varje land bestämmer själv över vilka skatterättsliga regler som ska gälla där. För att bestämma vilka personer eller företag som ska betala skatt i landet tillämpar världens länder olika anknytningsmoment. Olika länder tillämpar olika anknytningsmoment. I Sverige har anknytningsmomentet länge varit medborgarskap. Det betyder att personer betalar skatt i det land man är medborgare i och företag i det land där förtaget skapades. I och med att världen blivit allt mer internationell och människor, i vart fall i Sverige, kan ha flera medborgarskap – har man i Sverige gått över till att man betalar skatt i det land man har sin hemvist. Inom skattelagstiftningen är hemvistbegreppet vidsträckt. För att vara obegränsat skattskyldig i Sverige, för alla dina inkomster, räcker det med att du stadigvarande vistas i Sverige eller har en väsentlig anknytning till Sverige och tidigare har varit bosatt i Sverige, se 3 kap. 3 § inkomstskattelagen (1999:1229) (IL). Är man obegränsat skattskyldig betalar man skatt till svenska staten för alla sina inkomster, i alla inkomstslag (tjänst, kapital och näringsverksamhet), enligt reglerna i inkomstskattelagen, oavsett om inkomsterna kommer från utlandet eller Sverige, se 3 kap. 8 § IL. Under de fem första åren utomlands kommer en person med svenskt medborgarskap, bostad och familj i Sverige förutsättas ha starkare band till Sverige och därmed vara obegränsat skatteskyldig här, se 3 kap. 7 § IL. Samtidigt anses en person som kommer till Sverige för att tillfälligt arbeta här, men där tillfälligheten uppgår till över sex månader, ha en stadigvarande vistelse i Sverige som också gör den utländska arbetaren obegränsat skatteskyldig i Sverige för sina löner. Det är möjligt att Storbritannien har liknande regler. Har du redan betalat skatt för dina löner år 2014 och år 2015 i Sverige är det såklart betungande för dig att brittiska staten nu kräver dig på skatt för samma inkomster. Detta kallas för dubbelbeskattning och för att undvika sådan dubbelbeskattning har Sverige med flera länder ingått olika skatteavtal, se 2 kap. 35 § IL.Skatteavtal och dubbelbeskattning Med anledning av främst EU och målet att människor fritt ska kunna jobba och flytta mellan unionens länder har det ansetts nödvändigt att medlemsländerna träffar avtal som förhindrar att arbetare dubbelbeskattas. Genom avtalen fastslås vilka principer som ska vara vägledande för ländernas skattemyndigheter när de ska fatta beslut om till vilket land en person har starkast anknytningsmoment vilket gör att denna ska betala skatt till det landet och inte det andra landet. Sveriges avtal med Storbritannien trädde i kraft år 1983 men har sedan dess modifierats och år 2015 har det gamla avtalet ersatts med ett nytt. Syftet med de båda avtalen är dock desamma: att undvika skatteflykt och dubbelbeskattning. På Skatteverkets hemsida finns tillgång till de lagar som gör både det nya och det gamla avtalet tillämpliga samt en förordning som fastslår när det gamla avtalet (det finns även en förordning för det nya avtalet, förordning om ikkraftträdande av lagen (2015:66) om skatteavtal mellan Sverige samt Storbritannien och Nordirland, men den redovisas inte på hemsidan) ska börja gälla för medborgarna: https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/15311.html?pk_vid=228c58027729b7d1152368087097953a. På Skatteverkets hemsida redovisas bara vilka skyldigheter den svenska staten har åtagit sig att beakta med hänsyn till överenskommelsen. Hur brittiska staten och dess skattemyndigheter får agera med anledning av avtalet framgår inte – utan slås istället fast i deras version av avtalen, som jag inte har tillgång till. Förutsättningarna för att sluta ett avtal är att avtalsparterna påförs liknande skyldigheter. Det är därför troligt att den svenska avtalstexten speglar vad som också gäller för den brittiska statens möjligheter att beskatta dig för dina löneinkomster du förvärvat i Storbritannien under år 2014 och år 2015. Möjligheterna för brittiska staten att nu beskatta dig för dina inkomster år 2014 och år 2015 med anledning av det gamla skatteavtaletI 1 § förordning (1984:932) slås fast att det första beskattningsavtalet ska börja gälla för inkomster som förvärvas tidigast 1 januari 1985 och framåt. I den lag som gör det nya avtalet tillämpligt förklaras att det nya avtalet upphäver det gamla avtalet. I förordning (2015:666) förklaras att det nya avtalet träder i kraft den 31 december 2015. Det borde innebära att dina löner som förvärvats under inkomstår 2014 och 2015 får svenska staten respektive brittiska staten besluta om skatt för med hänvisning till det överenskommelsen i det gamla skatteavtalet. Jag kommer i det följande därför utgå från lagen (1983:898) som slår fast hur det gamla skatteavtalet påverkar arbetstagares skattskyldigheter. Länk till lag (1983:898) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige samt Storbritannien och Nordirland: https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/29911.html?date=2017-01-01Genom avtalet har Sverige och Storbritannien kommit överens om att en person ska betala skatt för sina löner till den stat där personen har sin hemvist. Det kan tyckas att denna överenskommelse inte medför någon skillnad för vad som gäller enligt svensk rätt, se 3 kap. 3 § och 3 kap. 7 § IL. Att observera är att det indirekt genom artikel 4.1 slås fast att hemvistbegreppet tolkas olika av varje stat. Den bedömning Skatteverket i Sverige gör för att avgöra en persons hemvist behöver inte sammanfalla med den bedömning brittiska skattemyndigheten gör. I artikel 4.2 har Storbritannien och Sverige därför kommit överens om vilka kriterier staterna ska ta hänsyn till om båda staterna bedömer att personen har hemvist i dessa länder och därmed är skatteskyldig i båda länderna. Har du i ditt fall åsikten att brittiska staten har bedömt din skattskyldighet i Storbritannien i strid med artikel 4.2 kan du begära rättelse med stöd av artikel 3 och artikel 24.1. I lagen anges att ansökan och rättelse ska göras till svenska regeringen. Kan ändrade lagar i Storbritannien göra att du nu måste betala skatt till brittiska staten?Jag måste som sagt argumentera utifrån vad som gäller enligt svensk rätt. I svensk rätt finns inget generellt förbud mot retroaktiv beskattning d.v.s. beskattning på tidigare förvärvade inkomster med anledning av nyuppkommen skattelagstiftning. I grundlagen, 2 kap. 10 § andra stycket regeringsformen finns ett principiellt förbud mot retroaktiv beskattning. Detta förbud har kritiserats för att det inte är något egentligt förbud i praktiken. Förbudet ska tolkas så att riksdagen inte får besluta om ny lag som har till syfte att beskatta medborgarna högre för inkomster som redan varit föremål för beslut om beskattning. Däremot kan riksdagen instifta lag som har ett annat syfte men där effekten blir ytterligare beskattning på inkomster som redan varit föremål för beskattningsbeslut. Det innebär till exempel att riksdagen, utan att bryta mot grundlagen, kan besluta om en ny lag som återinrättar förmögenhetsskatten. En sådan lag får tillbakaverkande effekter men syftet med lagen var inte att enbart höja skatten på redan investerade tillgångar och lagen är därför tillåten. Det är möjligt att den lag nu nämner att brittiska staten hänvisat till i sitt mail är en liknande lag som exemplet med förmögenhetskatten i Sverige. I sådana fall kan det vara möjligt för brittiska staten att nu i efterhand kräva dig på skatt för dina löner år 2014 och år 2015. Vad händer om du inte betalar och kan brittiska staten på något sätt verkställa en betalning från dig när du nu befinner dig i Sverige?Om man i Sverige inte betalar in sin kvarskatt i tid till Skatteverket överlämnar Skatteverket ärendet till kronofogden för indrivning. Storbritannien har en liknande "kronofogdsmyndighet" men tjänstemän från deras myndighet har inte behörighet att vidta åtgärder mot dig i Sverige. Däremot har Sverige, även för indrivning av utländska skulder, träffat flera internationella överenskommelser. Det innebär att fattar skattemyndigheten i Storbritannien beslut om att ditt ärende ska lämnas över till brittiska kronofogden kan den brittiska kronofogden utforma ett beslut som innebär att svenska kronofogden är skyldiga att bistå brittiska staten för att verkställa beslutet. I praktiken kommer alltså ditt ärende att hamna hos svenska kronofogden som kommer att skicka påminnelser, betalningskrav och tillslut genomföra utmätningar för att se till så att du betalar din utländska skuld till brittiska skattemyndigheten. Råd Om jag var i din situation skulle jag i första hand vända mig till Skatteverket i Sverige. Det känns mycket omständligt att behöva vända sig till regeringen för att få till en rättelse av ett beslut som eventuellt kan anses strida mot artikel 4.2 i lag (1983:898) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige samt Storbritannien och Nordirland. Eftersom hemvistbegreppet kan tolkas så brett är det troligtvis inte fel av brittiska staten att beskatta dig med anledning av att de under de två åren du jobbade där ansågs av brittiska staten ha starkast anknytningsmoment dit. Vet inte Skatteverket, kan du be Skatteverket kontakta Utrikesdepartementet för att den vägen få information om vad som gäller enligt brittisk rätt. Går det inte – kontakta en brittisk ambassad i Sverige. De har personal som är kunniga i brittisk rätt. När du är i kontakt med Skatteverket eller brittiska ambassaden – be någon handläggare inom dessa verksamheter att granska det mail du fått. För mig känns främmande att du får ett skattebesked från en stat mailat till dig. Du ska aldrig betala en summa till en mottagare du inte är säker på vem det är. Se till att skaffa dig bevisning om att det verkligen är brittiska staten som är avsändare av mailet och inte en bedragare. I tredje hand bör du kunna vända dig till Kronofogdmyndigheten i Sverige och be en handläggare där kolla på ditt mail. Eftersom kronofogden samarbetar med utländska indrivningsmyndigheter bör de veta hur statliga betalningskrav från utlandet ska se ut för att vara äkta. Hoppas du fått svar på din fråga och lycka till!

Pengar intjänade i Storbritannien beskattas enligt brittisk lag

2018-03-23 i Internationell skatterätt
FRÅGA |jag har en tjänstepension liggande i England som jag kan ta ut från 55 års ålder. Med tanke på Brexit funderar jag på att ta hem hela summan istället för månadsvisa utbetalningar. Förvaltaren påstår att detta skall beskattas i England enligt Engelsk skattelagstiftning eftersom det är kopplat till mina tjänsteår i London då jag var skatteskriven där?Vad gäller enligt svensk lag?
Jonas Wester |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Skatteavtal mellan Sverige och StorbritannienMellan Sverige och Storbritannien finns ett skatteavtal som används för att undvika dubbelbeskattning (se här, om du scrollar ner finns svensk översättning av avtalet). Detta avtal är svensk lag. I avtalet kan man utläsa var viss skatt ska betalas, baserat på var inkomsten härrör ifrån. Skatteavtalets regler gäller bara om de ger mindre skatt än vad du hade fått i Sverige.Inkomst från lön beskattas där den intjänadesSkatteavtalet anger att lön och annan ersättning som uppbärs på grund av anställning beskattas i den stat där arbetet utförs, enligt art. 14. I ditt fall innebär det alltså att lönen du tjänat i Storbritannien ska beskattas där.Att undvika dubbelbeskattningSom jag förstår dig är du numera bosatt i Sverige och alltså skattskyldig här. För att undvika att behöva betala skatt både i Sverige och i Storbritannien på din inkomst från Storbritannien kan du begära avräkning av den brittiska skatten här i Sverige. Det gör du i din svenska inkomstdeklaration.SammanfattningDen brittiska inkomsten ska alltså beskattas i Storbritannien. Det sker alltså enligt brittisk lag. För att du inte ska behöva betala dubbel skatt på inkomsten bör du begära avräkning av den utländska skatten i din svenska inkomstdeklaration.Jag hoppas att du har fått svar på din fråga! Ifall du har några frågor om mitt svar är du välkommen att kontakta mig på sms eller mail.Telefon: 070-32 877 32E-post: jonas.wester@lawline.seMed vänlig hälsning,

Skattskyldighet för pensionsersättning från USA med hemvist i Sverige

2018-03-22 i Internationell skatterätt
FRÅGA |Hej! Min son har varit bosatt och arbetat i USA i flera år, nu har han flyttat hem igen. I samband med flytt fick han utbetald de pensionspengar som hans arbetsgivare satt undan. Min fråga är i vilket land han ska skatta för detta?Tack för hjälpen!Mvh
Emmy Pettersson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag förstår det som att du undrar vilket land som har rätt att beskatta din son för hans pensionsinkomster från USA. Om han måste betala skatt eller inte i Sverige beror på: - om han är obegränsat skattskyldig,- när han fick pengarna samt - om USA har skattat pengarna. Din son blev obegränsat skattskyldig när han flyttade tillbaka till Sverige och det innebär att alla hans inkomster, oavsett var dessa har tjänats ihop ska beskattas i Sverige, enligt 3 kap. 8 § Inkomstskattelag (1999:1229). Det här betyder att om han fick pensionspengarna innan han flyttade tillbaka behöver han inte erlägga svensk skatt på pengarna. Då saknar Sverige rätt att beskatta honom. Om han fick pengarna efter att han flyttat hem har Sverige alltså beskattningsrätt. Det han då ska undersöka är om han betalat skatt i USA på just den inkomsten. Om så är fallet har Sverige ingen rätt att skatta honom längre eftersom det skulle innebära en dubbelbeskattning. Anledningen till detta är artikel 15 i Lag (1994:1617) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och USA som säger att lön och annan liknande ersättning som en person med hemvist i USA eller Sverige uppbär på grund av anställning endast ska beskattas i den staten där ersättningen tjänats. Det här betyder att pensionspengar, som utgör "annan liknande ersättning", som tjänats i USA ska beskattas där (om amerikanska regler säger så) men inte i Sverige. Med vänliga hälsningar,

Frågan om undanröjande av dubbelbeskattning beror på klassificeringen av inkomsten i skatteavtalet.

2018-02-27 i Internationell skatterätt
FRÅGA |Hej har en fråga. Jag har sjukpension från Nederländerna och efter15 år i sverige så har jag fått brev ifrån skattemyndigheten om att jag måste skatta i sverige men jag betalar skatt i Nederländerna. Vad har jag för rätt? Vet inte vad jag ska göra
Sotirios Apostolou |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Frågan om beskattning av nederlänsk pension hos personer som bor i Sverige regleras i skatteavtalet mellan länderna, vilket du kan läsa här. Regleringen beror mycket på vilken typ av pension det handlar om, men pensioner omfattas av artiklarna 18 och 19 i avtalet. Du får själv läsa vilken paragraph som passar just din pension eller återkomma med detaljer om pensionen och ställa en ny fråga. I vilket fall som helst ska Sverige antingen avräkna den nederländska skatten eller undanta inkomsten från beskattning. Detta regleras i artikel 24. Om, till exempel, din pension betalas enligt socialförsäkersättningringssystemet i Nederländerna ska Sverige undanta inkomsten från beskattning. Detta framgår av artiklarna 18.3 och 24.1.c. Ovan svar är vad som inryms inom vår gratisrådgivning, behöver du vidare rådgivning rekommenderar jag att du kontaktar någon av de specialiserade jurister Lawline samarbetar med. Du kan boka tid på ett kontor nära dig direkt via http://lawline.se/boka alt klicka på knappen till höger.Med vänliga hälsningar,

Pensionbeskattning mellan Sverige och Slovakien regleras i dubbelbeskattningsavtalet med Tjeckoslovakien

2018-03-31 i Internationell skatterätt
FRÅGA |Hej!Jag Tjeckisk medborgare bor i Sverige sedan 1970. Min fru född 1968 Svensk medborgare.Vi tänker flytta permanent till Slovakien 2021 då är jag 62år och tänker lyfta min pension.Min fru kommer att jobba i Slovakien 6 år till efter flytten innan hon börjar ta ut sin Svenska pension. I Slovakien betalar pensionärer ingen skatt. Vi har vuxna barn i Sverige.Kommer att åka till Sverige max 4veckor om året. Hur är skatte regler i denna situation.
Sotirios Apostolou |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Enligt de uppgifter som finns hos Skatteverkets hemsida har Sverige inte undertecknat avtalet med varken Tjeckien eller Slovakien, utan det är dubbelbeskattningsavtalet med den gamla Tjeckoslovakien som gäller. I det avtalet regleras att pensionen beskattas endast i den utbetalande staten, dvs att Sverige beskattar de svenska pensionerna och Tjeckoslovakien sina egna pensioner, om inte mottagaren är medborgare och har hemvist i den andra staten, i vilket fall är det denna stat som har exklusiv beskattningsrätt. Detta skulle innebära att din pension, ifall du anses uppfylla både medborgarskaps- och hemvistskrav, ska beskattas i Slovakien medan din frus pension ska beskattas i Sverige, eftersom hon är svensk medborgare. Jag skulle i alla fall föreslå att man vänder sig till Skatteverket för att fastställa hur de tillämpar det gamla avtalet i Slovakiens fall. Jag hoppas att du fått svar på din fråga!Ovan svar är vad som inryms inom vår gratisrådgivning, behöver du vidare rådgivning rekommenderar jag att du kontaktar någon av de specialiserade jurister Lawline samarbetar med. Du kan boka tid på ett kontor nära dig direkt via http://lawline.se/boka alt klicka på knappen till höger.Med vänliga hälsningar,

Hur beskattas aktier som jag ärvt då jag bor utomlands?

2018-03-22 i Internationell skatterätt
FRÅGA |Om jag är skriven och bosatt I Frankrike och då ärver aktier från min mor som bor I Sverige. Var beskattas aktierna, utdelningar och förmögenhet (från arvet) och med hur mycket?
|Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga gäller beskattning av utdelning på aktierna och förmögenhet. Hur du kommer beskattas beror på om du är begränsat eller obegränsat skattskyldig i Sverige samt hurudana aktier det är fråga om. Detta behandlas i inkomstskattelagen (IL). I min fråga kommer jag att bortse från skatteavtalet mellan Sverige och Frankrike.Arvet i sig beskattas du inte för eftersom arv och gåvor inte är skattepliktiga (8 Kap 2 § IL). Istället beskattas du ifall du i framtiden avyttrar dvs. säljer dina aktier. Då inträder du i din mors skattemässiga situation, alltså du beskattas på samma sätt som om din mor sålt aktierna, detta kallas för kontinuitetsprincipen (44 Kap 21 § IL).Obegränsat skattskyldigDu är obegränsat skattskyldig i Sverige trots att du bor i Frankrike om du har väsentlig anknytning till Sverige (3 Kap 3 § IL). Med väsentlig anknytning menas bl.a. att du har en bostad som är inrättad för åretruntbruk, familj, näringsverksamhet eller är ekonomiskt engagerad i Sverige. Du anses även vara väsentligt anknuten till Sverige i fem år efter att du rest från Sverige om du är svensk medborgare (3 Kap 7 § IL).Om du kommer fram till att du har väsentlig anknytning till Sverige är du obegränsat skattskyldig för alla dina inkomster i Sverige, dvs. för aktierna och utdelningarna (3 Kap 8 § IL). Du kommer då beskattas med en skattesats på 30 % på kapitalvinster och utdelningar (65 Kap 7 § IL). Ifall aktierna är onoterade ska utdelning och kapitalvinster tas upp med 5/6 (42 Kap 15 a §).Begränsat skattskyldigOm du kommer fram till att du inte har väsentlig anknytning är du begränsat skattskyldig i Sverige (3 Kap 17 § IL). För utdelning av aktierna kommer du beskattas enligt kupongskattelagen (3 Kap 21 § IL och 4 § Kupongskattelagen). Du kommer beskattas med 30 % på utdelning (5 § Kupongskattelagen).Om du säljer aktierna ska du beskattas för det om du vid något tillfälle under de senaste 10 åren varit bosatt i Sverige. Om det är fråga om aktier ur ett utländskt företag ska du bara beskattas för det om aktierna köpts under en period då din mor var obegränsat skattskyldig i Sverige (3 Kap 19 § IL). Du kommer då beskattas med en skattesats på 30 % på kapitalvinster (65 Kap 7 § IL). Ifall aktierna är onoterade ska utdelning och kapitalvinster tas upp med 5/6 (42 Kap 15 a §).SammanfattningSammanfattningsvis kan man säga att det är avgörande hur länge du varit bosatt i Frankrike. Om du inte varit bosatt i Sverige sedan fem år tillbaka och inte har åretruntbostad, familj osv. kvar i Sverige kommer beskattas enligt det som står under "begränsat skattskyldig". Vill du ha mer rådgivning eller hjälp av en jurist? Då kan du använda dig av någon av våra andra tjänster:- Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom tre dagar för 995 kr, klicka här- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom 24 h för 1495 kr, klicka här- Boka tid med en jurist för 1677,50 kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1.Vänligen,

Föreligger dubbelbeskattning?

2018-03-10 i Internationell skatterätt
FRÅGA |Hej!Min dotter äger en bostadsrätt i Sverige. Hon har träffat en amerikansk man och dom vill gifta sig. Hur blir de då med hennes bostadsrätt? Måste dom skriva papper att den tillhör henne? Och om hon säljer blir de dubbelbeskattning? Dvs Sverige och USA?
Therese Axén |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Äganderätten till bostadsrätten kommer inte förändras för att din dotter gifter sig. Om en bodelning däremot blir aktuell till följd av skilsmässa, så kommer bostadsrätten att ingå i denna förutsatt att din dotter inte skriver ett äktenskapsförord.Enligt svensk rätt ingår endast så kallad giftorättsgods i en bodelning (se 10 kap 1 § Äktenskapsbalken, ÄktB). Genom äktenskapsförord gör man egendomen till enskild egendom (se 7 kap 2 § ÄktB). Vidare är lagen disponerad som så att allt är giftorättsgods i den mån det inte gjorts till enskild egendom (se 7 kap 1 § ÄktB). För att sammanfatta kommer bostadsrätten fortfarande att ägas av din dotter och om en bodelning uppstår till följd av antingen skilsmässa eller dödsfall så kommer bostadsrätten ingå endast om den inte gjorts till enskild egendom. Huruvida det blir en internationell dubbelbeskattning ifall hon säljer bostadsrätten beror på en mängd olika faktorer. Det är svårt för mig att svara exakt hur det skulle bli i din dotters fall då jag inte har alla omständigheter. Ifall din dotter är obegränsat skattskyldig i Sverige så kommer hon beskattas för eventuell vinst i Sverige (se 3 kap 8 § Inkomstskattelagen, IL). Kriterier för obegränsad skattskyldighet är att din dotter antingen bor i Sverige, stadigvarande vistas här eller har väsentlig anknytning till Sverige (3 kap 3 § IL). Ifall din dotter inte skulle vara obegränsat skattskyldig så är hon begränsat skattskyldig för endast vissa uppräknade inkomster (se 3 kap 17-19 §§ IL). I 3 kap 19 § IL anges att den som är begränsat skattskyldig är skattskyldig för kapitalvinst om han eller hon vid något tillfälle under det kalenderåret då avyttringen skedde eller under de föregående tio kalenderåren varit bosatt i Sverige eller stadigvarande vistats här. I vart fall kommer hon att beskattas i Sverige, varav det mer är en fråga om hon kommer beskattas i USA. Vidare har dubbelbeskattningsavtalet med USA en stor påverkan. Det som står i dubbelbeskattningsavtalen har företräde framför de nationella reglerna. Sammanfattningsvis finns för lite omständigheter i frågan för att avgöra om eventuell försäljning av bostadsrätten skulle utgöra beskattning i USA. Den bedömningen beror också mycket på hur skatterätten ser ut i där. För mer frågor är du välkommen att ringa vår telefonrådgivning på 08-533 300 04mvh

En obegränsat skattskyldig persons skattskyldighet påverkas inte av någon annans skattebetalning

2018-02-27 i Internationell skatterätt
FRÅGA |Hej mitt namn är Ioana har ett F-skatt e-handel där jag säljer från Sverige till hela världen. Jag funderar på att börja med drop shipping. En leverantör från Tenerifa är intresserad att samarbeta. Kan jag själv utforma dropshiping avtalet hur jag vill? Om dropshipparen betalar skatt i Tenerife behöver jag också betala skatt i Sverige?
Sotirios Apostolou |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När det gäller avtalet är det så att svensk rätt inte omfattar några obligatoriska regler för avtal angående köp av tjänster mellan näringsidkare, så du får i princip formulera avtalet hur du vill. Den andra parten måste förstås vara överens för att avtalet ska gälla. Kommer fallet framför en svensk domstol så har domstolen enligt lagen makt att ignorera eller omformulera oskäliga klausuler i avtalet.Med avseende på skattefrågan är du obegränsat skattskyldig i Sverige så länge som du är bosatt här. Om du själv betalar skatt i Tenerife reglerar skatteavtalet mellan länderna frågan om och hur mycket kredit du får i Sverige för den skatt du betalar i Tenerife. Någon annans skattebetalning, dropshipparens i fallet ifråga, påverkar i princip inte din egen skattskyldighet.Du får gärna återkomma med fler detaljer om du önskar ett mer exakt svar. Ovan svar är vad som inryms inom vår gratisrådgivning, behöver du vidare rådgivning rekommenderar jag att du kontaktar någon av de specialiserade jurister Lawline samarbetar med. Du kan boka tid på ett kontor nära dig direkt via http://lawline.se/boka alt klicka på knappen till höger.Med vänliga hälsningar,