Blir jag obegränsat skattskyldig om jag bor i utlandet men investerar i ett svenskt fåmansbolag?

2017-12-22 i Internationell skatterätt
FRÅGA |Investera efter 10 år utomlands. Jag har bott utomlands i mer än 10 år och har hela tiden varit begränsat skattskyldig. Är nu pensionär och fått ett erbjudande att investera i ett start-up /fåmansbolag. Jag skulle få 20 % av röster och aktier. Gör detta att jag riskerar att bli skattskyldig i Sverige?
Viktoria Tomsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Jag utgår från att din fråga rör ett svenskt fåmansbolag och att du inte har några närstående som redan har/kommer att ha inflytande i bolaget. Eftersom att jag saknar en del information av dig, kommer mitt svar inte vara skräddarsytt men i vart fall ge dig vägledning i frågan. Väsentlig anknytningAv 3 kap. 3 § 3 p. inkomstskattelagen (IL) framgår att en fysisk person är/blir obegränsat skattskyldig om personen bland annat har en väsentlig anknytning till Sverige och varit bosatt här. Omständigheterna i 3 kap. 7 § IL är avgörande för bedömningen om den tidigare bosatta personen har en väsentlig anknytning.Anknytningspunkterna om ekonomiskt engagemangUtifrån din fråga blir två anknytningspunkter av relevans: punkten om näringsverksamhet i Sverige och punkten om ekonomiskt engagemang genom att ha tillgångar, direkt eller indirekt som ger dig ett väsentligt inflytande i näringsverksamheten i Sverige. Dessa två punkter är svåra att skilja åt. Avseende aktivt ekonomiskt engagemang i Sverige uttalade departementschefen (prop. 1984/85:175 s. 13) att rena kapitalplaceringar i Sverige inte bör påverka bedömningen av väsentlig anknytning men däremot bör tillgångar som ger ett verkligt inflytande i en rörelse som bedrivs i Sverige beaktas och det oavsett om det sker genom innehav av aktier, via en juridisk person eller på annat sätt. Det avgörande är således om personen kan utöva inflytande i en verksamhet. Ju mer du eller någon eventuell närstående till dig deltar i verksamheten, desto mer pekar det på en väsentlig anknytning. Om du exempelvis har innehav av en styrelsepost pekar det mot en anknytning, enligt doktrin. Du måste dock inte delta i ledningen av företaget men en förutsättning är att du har ekonomiska intressen i företaget och att du därigenom, direkt eller indirekt, kan utöva ett verkligt inflytande över verksamheten. En annan faktor som påverkar bedömningen är verksamhetens omfattning. Relevanta rättsfall i ditt fallNågra rättsfall som kan vara av betydelse i ditt fall är bland annat RÅ 2001 not. 113 och RÅ 2004 not. 215 (opublicerad praxis). I RÅ 2001 not. 113 medförde innehav om 10 procent av aktierna i ett bolag inte väsentlig anknytning till Sverige trots att ytterligare 10 procent av aktierna i bolaget ägdes av hustruns systerson som även var VD i bolaget. Vid ansökningstillfället var han förutom styrelseledamot även administrativ chef, men hade vid flytten avsikt att avsäga sig styrelseuppdraget och anställningen i bolaget. Resterande 80 procent av aktierna ägdes av ett holländskt börsnoterat bolag. Notera att samtliga aktier ägde lika stor rösträtt. I målet bedömdes att mannen vid utflyttning inte skulle äga några andra tillgångar i Sverige än de 10 procent av aktierna i bolaget. Därmed konstaterade högsta förvaltningsdomstolen att omständigheterna i sig inte kunde medföra väsentlig anknytning.I RÅ 2004 not. 215 bedömdes en person som tillsammans med sin sambo ägde 12.8 procent av aktierna i ett fåmansbolag ha väsentlig anknytning till Sverige. Parets avsikt var att flytta till Storbritannien. Mannen, som var styrelseordförande i det onoterade riskkapitalbolaget, ägde andelar motsvarande 10,24 procent. Bolaget hade vid tillfället 25 delägare, varav minst fyra delägare (ägargrupper) tillsammans ägde mer än 50 procent av rösterna. Mannen var inte närstående till någon av de andra delägarna. I målet poängterades att fyra ägargrupper inom bolaget, däribland mannen och hans sambo, tillsammans eller i olika konstellationer kunde dominera bolaget. Av detta skäl bedömdes parets aktieinnehav ge mannen väsentligt inflytande i bolaget, oavsett om han satt kvar i styrelsen eller inte.RådgivningI ditt fall är det avgörande om du genom ditt aktieinnehav/din bolagspost utövar väsentligt inflytande i näringsverksamheten. Det hela beror på faktorer såsom verksamhetens omfattning, bolagskonstellationen, närståendes inverkan på ditt inflytande och eventuella övriga anknytningspunkter som du finner i 3 kap. 7 § IL. Så för att kort besvara din fråga: ja, du riskerar att bli obegränsat skattskyldig om du väljer att investera i fåmansbolaget. För att bedöma huruvida risken är överhängande, behövs mer information om det ovan angivna. Det bör dock påpekas att det är Skatteverket som har bevisbördan att visa att du i så fall har väsentlig anknytning (3 kap. 7 § 2 st. IL). I syfte att försäkra dig om att du inte kommer ha väsentlig anknytning är du välkommen att vända dig till oss för vidare rådgivning här eller kontakta skatterättsnämnden för ett förhandsbesked. Förhandsbeskedet är dock avgiftsbelagt på minst 1000 kr. /Vänligen,

Inkomst av näringsverksamhet i utlandet beskattas hos den person som driver verksamheten i enlighet med gällande dubbelbeskattningsavtal

2017-11-28 i Internationell skatterätt
FRÅGA |Hej,Jag bedriver en online-verksamhet, s.k affiliate marketing där jag tjänar pengar. Min fråga är; om jag startar upp ett företag utomlands, t.ex Malta, men bor kvar i Sverige (jag är Svensk). Vart ska jag isåfall skatta?Mvh
Sotirios Apostolou |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Så länge som du bor kvar i Sverige är du obegränsat skattskyldig i Sverige för alla dina inkomster, både i Sverige och från utomlands. Startar du företaget i Malta och bedriver företaget näringsverksamhet är det så att, om företaget är en egen juridisk person, beskattas företaget själv för de inkomsterna av den egna verksamheten i Malta. Den lön och/eller utdelning som du får från företaget ska dock beskattas i Sverige i enlighet med dubbelbeskattningsavtalet mellan länderna. Är företaget inte en egen juridisk person så anses det vara så att det är du som bedriver verksamheten i Malta och du ska i så fall beskattas för näringsinkomsten i enlighet med dubbelbeskattningsavtalet.Jag hoppas att du fått svar på din fråga!Ovan svar är vad som inryms inom vår gratisrådgivning, behöver du vidare rådgivning rekommenderar jag att du kontaktar någon av de specialiserade jurister Lawline samarbetar med. Du kan boka tid på ett kontor nära dig direkt via http://lawline.se/boka alt klicka på knappen till höger.Med vänliga hälsningar,

Internationell dubbelbeskattning av fysisk person (Sverige - Estland)

2017-11-07 i Internationell skatterätt
FRÅGA |Jag har erhållit utdelning från ett Estniskt bolag,beloppet har beskattats i Estland med 20% och i Sverigemed 5%,och detta blev godkänt av skattemyndigheten,men nu plötsligt har skattemyndigheten ändrat uppfattning och vill att utdelningen skall beskattas i Sverige.Jag har tittat på dubbelbeskattningsavtaletSverige-Estland artickel 23 undanröjande av dubbelbeskattning ......vad är att göra?
Viktoria Tomsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Jag har inte fått nog med information från dig för att kunna ge ett skräddarsytt svar, utifrån frågan. Jag ska dock göra mitt bästa för att klargöra rättsläget för dig så långt som det går.Allmänt om internationell beskattningUtgångspunkten i internationell beskattning är frågan om det rör sig om en fysisk eller juridisk person. Jag utgår ifrån att du frågar om vad som gäller om beskattning för dig som fysisk person vid utdelning av ett bolag beläget i Estland. I sådant fall blir i första hand inkomstskattereglerna tillämpliga, närmare bestämt tredje kapitlet (Inkomstskattelag (1999:1229) 3 kap. 1§ (IL)). Du är obegränsat skattskyldig i Sverige om du är bosatt i Sverige, stadigvarande vistats här eller har väsentlig anknytning till Sverige (3 kap. 3 § IL). Vad innebär väsentlig anknytning? Om du inte längre är bosatt i Sverige men t.ex. har din familj, bostad eller anknytning här, så anses du ha väsentlig anknytning. En helhetsbedömning görs utifrån dina omständigheter (3 kap. 7 § IL). Innebörden av att vara obegränsat skattskyldig är att en blir skattskyldig för alla sina inkomster i Sverige och i utlandet, däribland utdelningen (3 kap. 8 §). Undantag från beskattning - obegränsad skattskyldighetOm du nu är obegränsat skattskyldig, finns dock (precis som du nämnt) ett dubbelbeskattningsavtal mellan Estland och Sverige, där syftet är att full skatt inte ska betalas av dig i båda länderna. Om både Sverige och Estland kan beskatta din utdelning, finns särskilda regler i artikel 10 i dubbelbeskattningsavtalet. Utdelning från bolag med hemvist i en avtalsslutande stat till person med hemvist i den andra avtalsslutande staten får beskattas i denna andra stat. Utdelningen får emellertid beskattas även i den avtalsslutande stat där bolaget som betalar utdelningen har hemvist, enligt lagstiftningen i denna stat, men om mottagaren har rätt till utdelningen får skatten inte överstiga 15 procent av utdelningens bruttobelopp i övriga fall.Det som gäller i ditt fall, är att du kan bli beskattad i båda länder för utdelningen men den estniska skatten får inte överstiga 15 % av utdelningens bruttobelopp. Vidare finns en till bestämmelse om detta i artikel 23 om undanröjande av dubbelbeskattning. Där står att en avräkning av den estniska skatten ska ske på den svenska skatten. 20 % (beskattning av utdelning i Sverige) - 15 % (beskattning av utdelning i Estland = 5 %.I Sverige är alltså skatten på utdelningen 5 %, medan den är 20 % i Estland. Utdelningen från det estniska bolaget kommer således alltid att bli beskattad i Sverige, bara att procentsatsen kommer att vara 5 % (istället för 20 %) på grund av avräkning av skatt. Om du istället menar att Skatteverket ändrat detta och beskattar dig i Sverige utan avräkning på utländsk skatt (20%), är det en annan fråga. För att få svar på den eventuella frågan, ber jag dig att kontakta Skatteverket. Du kan alltid begära omprövning av skattebeslutet och överklaga det hos förvaltningsrätten, se här: omprövning på Skatteverkets hemsida. Vill du ha mer rådgivning eller hjälp av en jurist?Då kan du använda dig av någon av våra andra tjänster:- Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom tre dagar för 995 kr, klicka här: http://www.lawline.se/ask_a_question- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom 24 h för 1495 kr, klicka här: http://www.lawline.se/ask_a_question- Boka tid med en jurist för 1677,50 kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1.Lycka till!

Kapitalvinstskatt av bostad för begränsat eller obegränsat skattskyldig person

2017-10-05 i Internationell skatterätt
FRÅGA |Hej Lawline,verkligen bra att ni finns.Jag har några frågor:Vi planerar att ev. ge bort som gåva en bostadsrätt här i Sverige till en av min frus systrar i Hongkong/Kina.Systern är både brittisk och kinesiskt medborgare.Om alt. när hon önskar sälja bostadsrätten hur bedöms då beskattningen av reavinsten?I hennes hemland eller i Sverige?Vilket är lämpligast, att ge bort bostadsrätten eller att "sälja" den till henne för samma pris som vi köpte den för tidigare?Mycket tacksam för era kloka råd, gärna med inspel om ev annat sätt att gå till väge,
Hanna Karlsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Som jag tolkar det är systrarna från Hong Kong och inte Kina. I Kina (mainland) beskattas all vinst, även den som härstammar från utlandet, om myndigheterna skulle få reda på ägarskapet. Hong Kong har ett helt annat rättssystem eftersom området länge var en engelsk koloni. I Hong Kong beskattas inte vinst som härstammar från utlandet.Om vi nu riktar in oss mot Sverige måste vi först ta reda på om systern är skattskyldig i Sverige. I 3 kap. 3 § inkomstskattelagen står det vilka som är obegränsat skattskyldiga, dvs skattskyldiga för alla slags inkomster i Sverige. I 3:e punkten står där "den som har väsentligt anknytning". Vad det innebär förklaras i 3 kap. 7 § inkomstskattelagen. I det här steget kommer vi fram till att om hon tidigare har bott i Sverige och äger en bostad kommer hon att vara obegränsat skattskyldig i Sverige och det innebär att hon är skattskyldig för alla inkomster, både intjänade i Sverige och i utlandet, enligt 3 kap. 8 § inkomstskattelagen. Om hon inte har bott i Sverige förut och inte har barn eller make i Sverige kommer hon mest troligt inte räknas som obegränsat skattskyldig. En bostad som är inrättad för åretruntbruk talar starkt för obegränsad skattskyldighet, men den här regeln gäller bara för personer som har bott i Sverige tidigare (och då i några år). Det kan vara bra att tänka på, om hon har bott här tidigare, eftersom den här bostaden kan innebära att hon faktiskt blir beskattad för alla sina inkomster i Sverige.Det som jag tror blir mer relevant är att hon är begränsat skattskyldig enligt 3 kap. 17 § inkomstskattelagen. Det framgår i 3 kap. 18 § inkomstskattelagen vilka saker begränsat skattskyldiga personer är skattskyldiga för. I den 10:e punkten står det att vinst som härstammar från försäljning av bostäder ska skattas för. Det kommer alltså räknas på samma sätt även om hon inte är obegränsat skattskyldig.Då kommer vi till hur vinstskatten beräknas. Först kan nämnas att gåvor är skattefria enligt 8 kap. 2 § inkomstskattelagen, så ni som ger gåvan behöver inte skatta. Dagen hon vill sälja bostadsrätten kommer hon behöva skatta på vinsten. När man får en bostad som gåva tar man över den tidigare ägarens skattemässiga situation. Det innebär att värdestegringen kommer att räknas från dagen då ni köpte den och det är alltså den vinsten som kommer att beskattas som kapitalvinst. När det gäller bostadsrätter ska 22/30 tas upp till skatt, 45 kap. 33 § inkomstskattelagen. Sedan dras 30 % skatt som vanligt enligt 65 kap. 7 § inkomstskattelagen.Vänligen,

Vad gäller skattemässigt när jag köper en lägenhet utomlands?

2017-11-30 i Internationell skatterätt
FRÅGA |Hej! Vad gäller (ur skattesynpunkt) om jag köper en lägenhet i Filippinerna som semesterboende? När det är dags för pension är tanken att flytta ner permanent. Men nu bor och jobbar jag i Sverige och åker ner på semester i snitt en gång per år.Mvh/Helen
Viktoria Tomsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!FastighetskattFastighetsskatten för privatbostäder som ligger i utlandet (till exempel en semesterbostad) avskaffades i januari 2008. Notera även att det inte finns någon fastighetsavgift som betalas här i Sverige för sådana bostäder. Det är endast vid försäljning samt uthyrning av bostaden i utlandet som beskattning blir aktuell. Vad som gäller i sådana fall är att du måste deklarera bostaden.PensionsskattDen som bor i utlandet och får pension från Sverige ska betala skatt i Sverige på den svenska pensionen. Vilken skatt en ska betala beror på om en är obegränsat eller begränsat skattskyldig. Obegränsad skattskyldighet innebär att en ska skatta på alla inkomster i Sverige och i utlandet. En helhetsbedömning görs utifrån dina omständigheter (3 kap. 3 § inkomstskattelagen (IL)). Här är framförallt av betydelse att klargöra om den utomlandsbosatta antingen har väsentlig anknytning till Sverige eller stadigvarande vistas här. Väsentlig anknytning? I bedömningen av huruvida en person har väsentlig anknytning till Sverige eller ej finns flera olika bedömningspunkter en ska beakta, dessa punkter anges i (3 kap. 7 § IL). I ditt fall blir främst relevant om du fortfarande kommer att ha en bostad i Sverige som är inrättad för åretruntbruk (en bostad som är så utrustad och kommunikationsmässigt belägen att det är möjligt att bo där året om) eller om du kommer att ha kvar en fastighet i Sverige. Vilka övriga bedömningspunkter som kan vara relevanta är svårt för mig att avgöra utan tillräcklig information. Du kan se på ett ungefär här om de övriga faktorerna och kontakta Skatteverket om det.Stadigvarande vistelse? Om du efter din flytt vistas i Sverige under en viss period, kan du bli obegränsat skattskyldig. Hur lång tid avses? I förarbetena har framförts att en sammanhängande vistelse på sex månader eller mer avsetts. Om du besöker Sverige några gånger i månaden torde det alltså inte räknas som stadigvarande vistelse. --> följden både avseende din pension och övriga inkomster blir att du betalar skatt på dem enligt vanliga beskattningsregler. Du ska då lämna inkomstdeklaration i Sverige. Observera att vissa inkomster ändå kan, helt eller delvis, komma att beskattas i Filippinerna. Detta beror bland annat på dubbelbeskattningsavtalet mellan Sverige och Filippinerna. Begränsad skattskyldighet Om du inte är obegränsat skattskyldig i Sverige, är du istället begränsat skattskyldig (3:17 IL). Du betalar då särskild inkomstskatt för utomlands bosatta (SINK) på din pension (3:18 IL). Det är en definitiv skatt på 20 procent (7§ SINK) och du behöver inte deklarera din inkomst. I praktiken gör utbetalaren avdrag för skatten innan pensionen betalas ut till dig. Notera att pensionen ändå kan vara undantagen från beskattning beroende på hur dubbelbeskattningsavtalet tolkas i det enskilda fallet. I detta fall blir artikel 18 i avtalet aktuell att se över. Där måste en helhetsbedömning göras dels utifrån de faktorer jag angivit, dels utifrån kunskap om filippinsk skattelag. RådgivningJag råder dig att begära förhandsavsked av Skatterättsnämnden. På så sätt får du veta hur situationen kommer att bedömas skatterättsligt i praktiken. Det tillkommer dock en avgift på lägst 1 000 kr om en begär ett sådant förhandsavgörande. Du kan även ringa oss på 08-533 300 04 och boka tid med en jurist!/Vänligen,

Hur beskattas en italiensk fastighet?

2017-11-26 i Internationell skatterätt
FRÅGA |Min man ägde ett hus i Italien. Han avled i somras och efter bouppteckningen ärver jag och mina två barn huset efter honom. Jag vill nu sälja och min fråga är, måste jag betala ngn reavinstskatt i Sverige på den italienska bostaden? Det är ju trots allt jag som har ärvt det av min man och vad jag har förstått är att den som köpt huset ska betala reavinsten, alltså inte jag?Kan du hjälpa mig med denna frågan?
Jonas P. Lind |Hej, och tack för att du väljer att vända dig till oss på Lawline med din fråga. Sammanfattat svar:Du kommer behöva betala skatt på din realisationsvinst. Du kommer betala skatt i Italien, och om den italienska skatten är lägre än 22 % kommer du även att behöva betala mellanskillnaden i Sverige. Du kommer alltså som minst behöva betala 22 %, hur detta fördelas mellan staterna vet jag inte eftersom jag inte känner till Italiens skattesystem. Bakgrund:Realisationsvinst kan uppstå när man säljer en tillgång, det är den som säljer en tillgång som beskattas, inte den som köpt huset. Hur Italienska skatteregler ser ut kan jag inte svara på eftersom det är väldigt olika i olika länder, men jag hart svårt att se att systemet skulle göra att du inte betalar någon skatt alls vid försäljningen. Du är obegränsat skattskyldig i Sverige och betalar därför skatt på alla dina inkomster från hela världen i Sverige. Dessutom är du "begränsat" skattskyldig i alla andra länder, vilket innebär att du betalar skatt i andra länder om du får inkomster därifrån, men samtidigt kommer Sverige att försöka beskatta även samma inkomst. Huvudregeln är alltså ur ett internationellt perspektiv att även om du aldrig betalat skatt i Italien så kommer du vid försäljningen att få en inkomst där som du ska betala skatt på i Italien. I Sverige anses du också ha fått en inkomst på samma belopp och betalar därför skatt även här. För att folk ska slippa betala dubbel skatt finns det ett system av dubbelbeskattningsavtal som många länder har. Sverige har det med de flesta andra länder och de flesta ser ungefär likadana ut.I skatteavtalet med Italien så framgår det i artikel 6.1 att "Inkomst av fastighet - häri inbegripen inkomst av lantbruk eller skogsbruk - får beskattas i den avtalsslutande stat, där fastigheten är belägen." Det står alltså att fastigheten får beskattas i Italien. Vad detta innebär är att Italien kommer att ta ut sin sedvanliga skatt. Men, det står inte att den enbart får beskattas i Italien, även Sverige får alltså ta ut skatt från din försäljning. Hur hög den Italienska skatten är kan jag inte svara på, men Sveriges skatt på fastigheter blir 22 %. Bestämmelsen säger alltså att båda länderna fortfarande får beskatta dig, och lösningen på problemet framgår av artikel 24.2:"2. Om person med hemvist i Sverige uppbär inkomst eller innehar förmögenhet, som enligt bestämmelserna i detta avtal får beskattas i Italien, skall Sverige, såvida icke fall föreligger som avses i punkt 3,a. från vederbörande persons svenska inkomstskatt avräkna ett belopp motsvarande den inkomstskatt som erlagts i Italien;" Resultatet är alltså följande, vi kan låtsas att Italiensk fastighetsskatt är 20 %. Du ska då betala 20 % skatt i Italien, och i Sverige ska du betala 2 %. Dvs, Sverige får ta ut resterande så att du som mest beskattas så mycket som om du enbart beskattats i det landet med högst skattesats. Om den italienska skattesatsen är 10 % kommer du att få betala 10 % skatt där och 12 % skatt i Sverige. Om den italienska skatten däremot är högre än den svenska kommer du inte behöva betala någon skatt i Sverige alls. Då har du inte rätt att avräkna något, så om den italienska skatten skulle vara 25 % så har du inte rätt att få tillbaka 3 % i Sverige. Du får alltså inte tillbaka något som du betalat i utlandet. Det går inte att få uppskov med skatten eftersom man får uppskov enbart när man köper en ny bostad. Det låter inte som om du ska göra det.Hoppa du känner att du fått svar på din fråga, annars får du höra av dig till mig på Jonas.Lind@lawline.se.

Förbud mot dubbelbeskattning i Sverige av pension utbetald från Italien, samt rätt till överföring av pension mellan två EU-länder.

2017-10-28 i Internationell skatterätt
FRÅGA |Hej jag är en 60-årig italienare och bor i Sverige i ca 7 år. Och här skulle jag stanna fram till slutet av mina dagar. Jag har dubbelt medborgarskap. Min fråga är: om jag "ta bort" från italienska medborgarskap, och blir bara en "svensk gubbe", kan jag få min italienska pension här i Sverige? Ska det beskattas i Italien och Sverige, eller bara i Sverige? Tack för det vänliga svaret och jag är ledsen för min dåligt svenska sprak, men det är ganska svårt att lära nya spel till en gammal hund. Mvh. Riccardo.
Ahmet Ercin |HejTack för att du vänder dig till Lawline!Allmänt om överföra pension från Italien till SverigeDet finns ingen regel i svensk lag som förbjuder överföring av utbetalning av pension från ett EU-land till ett annat EU-land. Det är alltså tillåtet att överföra pensionspengar från bankkonto i Italien till ett svenskt bankkonto. Det kan däremot finnas lokala lagar i Italien som kan innebär en begränsning av detta.SkattEftersom du vistats i Sverige i mer än 6 månader och även blivit medborgare så är du obegränsat skattskyldig för inkomster från hela världen. Det finns däremot ett skatteavtal mellan Sverige och Italien som du kan läsa på engelska här och på italienska här. Detta internationella skatteavtal hindrar dubbelbeskattning, alltså att din pension skattas i både Italien och Sverige (se artikel 18 och 19, vedi l'articolo 18 e 19). Du ska för pensionsinkomster endast betala skatt i enbart antingen Sverige eller Italien. Du behöver alltså inte ansöka om befrielse för (ta bort) ditt medborgarskap i Italien för att undvika dubbelbeskattning av din pension. Sänkning av pensionsbeloppDin pensionsbelopp som du ska få utbetalat i Italien kan sänkas om du också får pension i Sverige. Din svenska pension kan på samma sätt ändras om du får pension från Italien. Det bästa vore att kontakta en jurist i Italien som kan hjälpa dig att undersöka italienska pensions- och skatteregler och även med utbetalningen av din italienska pension till dig.Hoppas du fick svar på din fråga!Cordiali saluti

Internationell beskattning av bostadsrätt

2017-10-02 i Internationell skatterätt
FRÅGA |Hej,jag vill gärna rådfråga er om följande:Min fru har en syster som bor i Hongkong, Kina.Hon har både kinesiskt och brittiskt medborgarskap.Hon är intresserad och vi planerar för att hon övertar en bostadsrätt som vi äger här i Sverige.1. Vilket är skattemässigt det bästa:att vi ger bostadsrätten som en gåva till henneellersäljer den till hennes för samma pris som vi ursprungligen köpte den för?2. Om alt. när hon kan komma att sälja bostadsrätten, hur blir då beskattningen?I Hongkong eller i Sverige?Tacksam för era kloka svar av vilka som är de bästa alternativen.Bästa hälsningar
Johan Håkansson |Hej,Tack för att du har vänt dig till oss på Lawline med din fråga och för att du har använt dig av vår expresstjänst. Initialt hittar du en väldigt kort sammanfattning på dina två frågor. Vidare finner du en något djupare redogörelse som fungerar som ett komplement till själva sammanfattningen och slutligen finner du mina kontaktuppgifter om något verkar oklart. SammanfattningsvisVilket alternativ ni väljer spelar ingen roll då den skattemässiga effekten blir lika oavsett hur ni väljer. Hon kommer vidare att beskattas i Sverige för den eventuella vinst hon kan komma att göra på lägenheten vid en framtida försäljning eftersom hon är s.k. begränsat skattskyldig. Fråga 1: Vilket alternativ är smartast vid överlåtelse av en bostadsrätt - Gåva eller försäljning till samma anskaffningsvärde?Det spelar faktiskt ingen roll vilket alternativ ni väljer, då utfallet blir detsamma. Om ni väljer att sälja bostadsrätten till henne, för samma pris som ni har anskaffat den för, så innebär det att ni slipper beskattning då ni inte gör någon vinst. Vidare så får din frus syster ett anskaffningsvärde på bostadsrätten motsvarande den summa hon köper den för, dvs. samma summa som ni har haft sen tidigare. Effekten blir densamma vid överlåtelse av bostadsrätten genom gåva. I Sverige har vi ingen gåvoskatt, vilket gör att ingen av er kan komma att beskattas (under förutsättning att det inte finns lån på bostadsrätten). Enligt den s.k. kontinuitetsprincipen så tar gåvomottagaren över det anskaffningsvärde som gåvogivaren hade. Helt enkelt, din frus syster tar över samma anskaffningsvärde som ni har haft för bostadsrätten. Det blir som du nu kan se, samma effekt. Fråga 2: Hur blir det med beskattningen – Sker den i Kina eller Sverige? Jag utgår från att fastigheten är belägen i Sverige. Man kan bli skattskyldig i Sverige genom en rad olika omständigheter. Detta sker genom att man antingen har s.k. obegränsad eller begränsad skattskyldighet i Sverige. För att vara obegränsat skattskyldig i Sverige ska man antingen vara bosatt här, stadigvarande vistas här i riket eller ha väsentlig anknytning hit, (jfr 3 kap 3 § Inkomstskattelagen – "IL"). Eftersom din frus syster troligtvis inte stämmer in på några av de här förutsättningarna kan vi utesluta att hon har den här typen av skattskyldighet. Hon är istället s.k. begränsat skattskyldig. Att vara begränsat skattskyldig innebär att man skattar precis som vanligt (som en obegränsat skattskyldig person) i Sverige, men enbart för en viss inkomst och enbart under den förutsättningen att inkomsten är beskattningsbar i Sverige. I det här fallet är din frus syster så kallat begränsat skattskyldig på grund av att hon säljer en fastighet i landet. Hon blir då skattskyldig för den vinst hon gör, här i Sverige, jfr. 3 kap 18 § 11p. IL. Denna regel tar inte hänsyn till ifall hon bor utomlands utan det är endast den omständighet att fastigheten är belägen i Sverige som är relevant för skattskyldigheten. Hon kommer således behöva redovisa en försäljning precis som vid en "vanlig" avyttring av en privatbostadsfastighet. Den vinst hon uppbär kommer att tas upp till 22/30-delar i inkomstslaget kapital, (jfr 45 kap. 33 § 1 st. IL). Därefter blir beskattningen 30 % på resterande summa enligt 65 kap 7 § IL. Det blir alltså en total beskattning på 22 % av vinsten. Det kan finnas risk att man som medborgare i ett annat land blir skattskyldig för samma inkomst även i det landet, som här i Sverige – dvs. dubbelbeskattning. Detta undviks genom skatteavtal länderna mellan. Det brukar, allt som oftast, finnas med en klausul som stadgar att det land där fastigheten är belägen har beskattningsrätten. På så sätt bör alltså inte din frus syster kunna bli beskattad även i Kina. KontaktuppgifterJag hoppas att du har fått svar på din fråga, men finner du trots allt något oklart i mitt svar så är du varmt välkommen att kontakta mig på johan.hakansson@lawline.se.Allt gott och trevlig kväll,